Anda di halaman 1dari 62

PENGENALAN KAUNSELING DAN KEPENTINGANNYA

PERMASALAHAN KAJIAN
Permasalahan kajian yang ingin dirungkai oleh penyelidik ialah perbezaan
yang berlaku di antara Mazhab Syafie dan Mazhab Hanafi dalam menentukan
halal haram dalam pemakanana. Secara umumnya, apa yang berlaku pada
zaman yang serba moden dan berteknologi sekarang ini, masyarakat kurang
mengambil peduli tentang perbezaan dan percanggahan di antara Mazhab
Sunni tersebut sehingga masyarakat tidak dapat membezakan pendapat
mazhab yang mana satu mereka pegang.
Pada dasarnya, terdapat banyak perbezaan dan percanggahan pendapat
yang berlaku di kalangan Mazhah Syafie dan Mazhab Hanafi bekenaan halal
dan haram dari sudut pemakanan. Maka dengan ini, penyelidik akan
mengkaji kaedah yang diguna pakai oleh Mazhab Syafie dan juga kaedah
yang diguna pakai oleh Mazhab Hanafi seterusnya membuat perbandingan di
antara keduanya. Penyelidik juga berminat dengan tajuk ini kerana masih
belum ada sesiapa yang mengkaji dan membuat perbandingan diantara
kedua-dua mazhab ini berkenaan halal haram dari sudut pemakanan.

1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN


Institusi keluarga adalah sebuah pusat yang menjadi asas pembentukan
organisasi sosial yang tersusun, aman, maju serta cemerlang dalam apa juga
lapangan kehidupan. Pembinaan institusi keluarga yang sempurna
melambangkan bangsa yang aman dan makmur. Sebaliknya keruntuhan
institusi keluarga membayangkan keadaan huru-hara dan ketidakstabilan
sesebuah bangsa dan negeri itu sendiri. Oleh yang demikian bantuan dari
aspek kaunseling amat diperlukan untuk mengekalkan keutuhan institusi
keluarga.

2.1 PENDAHULUAN

Banyak telah diperkatakan dalam media cetak dan elektronik tentang


bagaimana kaunseling seharusnya digunakan untuk menangani masalah
sosial seperti keruntuhan unit keluarga, keruntuhan institusi perkahwinan,
penderaan kanak-kanak dan sebagainya. Hal ini menyebabkan timbulnya
pelbagai salah anggap, salah tafsir dan salah penggunaan terhadap
kaunseling itu sendiri. Telah timbul dalam masyarakat kita hari ini pelbagai
jenis kaunseling saperti kaunseling perkahwinan, kaunseling keluarga dan
kaunseling remaja tanpa meneliti terlebih dahulu adakah pengendaliannya

dijalankan dengan betul. Adakah aktiviti itu dinamakan kaunseling kerana


aktiviti itu melibatkan pemberian pertolongan? Bab 2 ini cuba
membincangkan tentang maksud kaunseling yang diberikan oleh pakar yang
menghuraikan dan mendefinisikannya dan sejauh mana teori kaunseling
Barat mempunyai persamaan atau bercanggah dengan teori kaunseling Islam
serta kepentingan kaunseling dalam kehidupan manusia seharian
terutamanya dalam bab kekeluargaan.

2.2 DEFINISI KAUNSELING

Kaunseling adalah salah satu proses menolong tetapi bukan merupakan


aktiviti memberi nasihat sahaja. Dalam proses menolong itu, kaunselor perlu
membina satu perhubungan professional dengan kliennya dan
membimbingnya supaya menjadi lebih memahami mengenai dirinya,
kebolehannya, kemampuan dan keupayaannya.
Dalam proses ini juga klien akan dibimbing supaya menjadi lebih peka
tentang interaksi dan tindak balas dengan masyarakat dan suasana yang
mempengaruhi hidupnya. Dengan kesedaran ini, klien akan memahami realiti
hidupnya lalu bolehlah ia membuat rancangan untuk masa depan.
Segala keputusan dan pilihan yang klien itu buat bukanlah datang daripada
kaunselor tetapi daripada klien itu sendiri. Peranan kaunselor adalah untuk
membimbing kliennya dalam proses membuat keputusan dan pilihan.
Perkataan kaunseling berasal daripada perkataan Inggeris iaitu counsel dan
digunakan dengan perkataan counseling atau counselling yang bermaksud
nasihat, teguran, ingatan atau memberitahu. Dalam Dictionary of Psychology
(1991:99) menjelaskan kaunseling ialah perbincangan dengan seseorang
yang menghadapi masalah dan dinasihati oleh seseorang sama ada dia
seorang pakar atau tidak.
Manakala kaunseling menurut Kamus Dewan ialah proses teratur yang
melibatkan perbincangan yang rapi tentang masalah yang dihadapi oleh
seseorang dan usaha mengatasi atau menyelesaikannya menerusi bimbingan
dan nasihat.
Menurut Blocher (Shertzer & Stone,1974 ), kaunseling adalah satu proses
interaksi yang menggerakkan pemahaman yang bermakna terhadap diri dan
persekitaran dan menghasilkan pembentukan atau penjelasan matlamat dan
nilai terhadap perubahan tingkah laku.
Menurut Burks dan Stefflre (George & Cristiani, 1990) pula, kaunseling
melambangkan satu perhubungan yang professional di antara seorang
kaunselor yang terlatih dengan seorang klien. Perhubungan ini kadangkala
melibatkan lebih daripada dua individu. Ianya bertujuan membantu klien

memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap ruang kehidupan


dan belajar mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui
pemilihan-pemilihan yang bermakna dan melalui penyelesaian masalah yang
berbentuk emosional atau antara individu.
Blocher (1974) mengatakan kaunseling merupakan satu proses menolong
individu supaya lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia bergerak balas
kepada pengaruh-pengaruh alam sekelilingnya. Ia menolong individu
membentuk satu pengertian peribadi bagi tingkah lakunya dan juga
mengembangkan serta menjelaskan satu set matlamat dan nilai untuk
tingkah laku pada masa hadapan.
Menurut Pepinsky, kaunseling ialah suatu proses yang membabitkan interaksi
antara seorang kaunselor dengan kliennya. Interaksi ini berlaku dalam
keadaan sulit, dengan tujuan membantu klien mengubah tingkah lakunya
sehinggalah resolusi yang diambilnya memuaskan kehendaknya. Pepinsky
juga menekankan bahawa sesi hubungan antara klien dengan kaunselor
barlaku dalam suasana yang tertutup, sulit, tidak dilihat dan didengari oleh
orang lain.
Krumboltz (George & Cristiani, 1990) mentakrifkan kaunseling merangkumi
aktiviti-aktiviti yang beretika yang dilakukan oleh seorang kaunselor dalam
usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkah laku yang
akan menghasilkan penyelesaian kepada masalah klien.
Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA) pula telah membantu Majlis
Kaunseling Kebangsaan mendefinisikan kaunseling dalam Rang Undangundang Akta Kaunselor 1996 sebagai suatu proses menolong yang sistematik
berasaskan ilmu psikologi tentang manusia agar lebih memahami diri dan
persekitarannya (sumber-sumber dalaman dan luaran) ke arah memperolehi
satu keputusan untuk menyelesaikan masalah dan menyesuaikan dirinya
dengan baik.
Carls Rogers dalam bukunya Counseling and Psychotheraphy menyebut
kaunseling itu sebagai satu proses pembetulan diri untuk berkembang secara
biasa dengan pertolongan pakar dan dapat pula menerima pengalaman yang
belum pernah dirasai supaya ia dapat disesuaikan dengan diri seseorang itu.
Huraian di atas menjelaskan bahawa kaunseling bukan khidmat nasihat
walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Hubungan kaunseling adalah
berbentuk dua hala. Kaunselor cuba memahami dengan mendengar dan
memberikan layanan serta berinteraksi dengan baik. Manakala klien
memperihalkan masalah mereka dan cuba memahami dan mengambil
tindakan mengurus masalah tadi. Proses aksi dan reaksi antara kaunselor
dengan klien turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang
dihadapinya.

Dalam konteks kaunseling Islam, keputusan atau pemilihan klien hendaklah


berdasarkan kepada ajaran al-Quran, hadis, sunnah Nabi, dan ijmak ulama.
Ini disebabkan manusia yang bersifat lemah boleh membuat keputusan atau
pilihan sendiri secara sedar dan terbuka, tetapi tidak terkeluar daripada
keredhaan Allah. Dalam melakukan sesuatu, kita tidak boleh lupa daripada
mengingati Allah. Allah yang kita sembah dan kepada-Nyalah kita meminta
hidayat dan pertolongan. Sebagaimana firman Allah s.w.t :

Maksudnya:
Berdoalah kamu kepadaKu, nescayai Aku perkenankan doa permohonan
kamu.
Definisi kaunseling mengikut perspektif Islam menurut Aziz Salleh (1996)
misalnya menyatakan bahawa kaunseling merupakan suatu khidmat
perhubungan di antara seorang klien yang mempunyai masalah psikologikal
dengan seorang kaunselor terlatih untuk membantu klien bagi mengatasi
masalah yang dihadapi. Suradi Salim (1996) menyatakan kaunseling sebagai
hubungan peribadi bersemuka antara dua orang, yang seorang ialah
kaunselor dan seorang lagi ialah klien. Kaunselor, melalui hubungan dan
dengan menggunakan kemahiran khususnya menyediakan satu situasi dan
suasana, apabila klien seorang yang normal dibantu memahami atau
mengetahui masa hadapannya supaya dia boleh menggunakan sifat-sifat
keperibadiannya dan potensinya dengan cara memuaskan dirinya dan
memberikan faedah kepada masyarakat dan selanjutnya mempelajari caracara menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluannya pada masa akan
datang.
Dari perspektif Islam, kaunseling keluarga merupakan proses membantu
yang dilakukan oleh seorang kaunselor terhadap ahli keluarga yang
mengalami konflik. Proses kaunseling yang terlibat masih sama dengan
kaunseling individu. Namun apa yang membezakannya ialah proses
membantu ini akan mengalami beberapa tahap awal seperti kaunseling
individu bersama kedua-dua pihak yang berkonflik terlebih dahulu. Tujuannya
adalah untuk mengumpul maklumat berkenaan konflik dari perspektif diri
klien secara individu sebelum menyatukan mereka dalam satu sesi yang
dipanggil kaunseling keluarga.

2.3 TEORI KAUNSELING ISLAM DAN BARAT

Seorang kaunselor sama ada sedar atau tidak sedar mempunyai pendekatan
yang tertentu dalam melaksanakan kaunseling. Mereka berpegang kepada
salah satu teori untuk menjadi panduan dalam kerja-kerjanya. Teori
kaunseling juga dijadikan sebagai panduan bagi manusia memahami

manusia serta keperluannya. Oleh itu teori merupakan nilai dan kepercayaan
manusia terhadap manusia sendiri dan menterjemahkan kepada prinsip dan
pendekatan yang boleh diikuti.
Kebanyakan teori kaunseling dan psikoterapi boleh digunakan di dalam
proses kaunseling keluarga kerana institusi keluarga terdiri daripada individu
atau kelompok. Teori hanya menyediakan asas untuk sesiapa yang terlibat
dalam memberi pertolongan yang sistematik untuk dijadikan panduan.
Keperluan klien, pengalaman dan personaliti akan membantu kaunselor
membina pendekatan dan teori yang sesuai untuk dipraktikkan.
Chenault (1968) mengatakan, teori kaunseling adalah lebih daripada
sekadar hubungan antara teori personality dengan amalan kaunsling. Namun,
pendekatan-pendekatan kepada kaunseling ini yang dikenali sebagai teori
kaunseling kaunseling adalah tidak sesuai sebagai definisi-definisi teori
semasa dalam sains tingkah laku.
Manakala Landsman (1967) menyatakan pula bahawa teori kaunseling
bukanlah semata-mata sebagai satu cabang dunia sains tetapi ia juga
mempersembahkan semacam hubungan erat antara penggunaan teori
pembelajaran itu sendiri. Wolberg (1965) menegaskan pula, teori-teori yang
lahir daripada beratus-ratus tatacara itu adalah berdasarkan kepada
spekulasi, di mana spekulasi ini pula merupakan perniagaan layan diri.
Carkhuff (1966) menyetujui pendapat ahli-ahli psikologi yang lain dengan
mengatakan bahawa seharusnya ada suatu pemusatan dimensi yang harus
dinikmat bersama oleh kaunseling dan proses teraputik yang mengusulkan
beberapa faedah rawatan yang boleh memberikan manfaat kepada interaksi
kaunselor-klien dan sesiapa juga yang saling berkenaan.
Antara teori-teori utama yang sesuai untuk digunakan dalam kaunseling
keluarga ialah teori tingkah laku yang diperkenalkan oleh Skinner, teori
psikoanalisis yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud, teori rasional emotif
oleh Albert Ellis dan teori pemusatan insan oleh Rogers. Semua teori di atas
berlandaskan kepada teori yang datangnya dari Barat.

2.3.1 Teori Tingkah laku


Kesemua teori mempunyai matlamat untuk mengubah tingkah laku
maladaptif klien kepada tingkah laku adaptif melalui proses membina kembali
struktur perhubungan di antara individu secara berkesan. Teori ini mengubah
tingkah laku klien melalui proses pembelajaran dan latihan yang sistematik.
Masalah tingkah laku timbul kerana faktor berikut seperti hukuman yang
berlebihan, kurang peneguhan positif dan peneguhan terhadap tingkah laku
yang tidak sesuai, konflik personaliti dan tingkah laku salah terima.

Teori tingkah laku merupakan teori yang berorientasikan teknik. Kaunselor


bebas menggunakan mana-mana teknik yang difikirkan sesuai dengan
masalah kilen . Beberapa teknik tingkah laku adalah seperti berikut:

a) Latihan bertenang (Relaxation Training)

Teknik ini sesuai untuk klien yang sedang menghadapi ketegangan. Klien
diajar bersantai dalam suasana tenang dan berkeadaan pasif menegang dan
mengendurkan otot-otot seluruh badan. Klien dilatih merasai ketegangan dan
kekenduran otot-otot. Latihan cara-cara menarik dan melepaskan pernafasan
juga diajar. Mereka juga dilatih membayangkan gambaran-gambaran yang
memberi ketenangan dan kerisauan mengikut mana yang dipersetujui.
Latihan-latihan dilakukan setiap hari sehingga menjadi amalan harian.
b) Penghapusan deria secara bersistem (Desensitiasi bersistem)
Klien diajar untuk menghapuskan kerisauan dan tindakan mengelakkannya.
Kaunselor dan klien menganalisis perasaan risau dan takut yang dialami oleh
klien dan keadaan-keadaan yang boleh mendatangkan kerisauan atau
ketakutan. Situasi kemudiannya disusun mengikut yang paling kuat
membangkitkan rasa risau di atas sekali dan yang paling lemah di bawah
sekali. Rasa risau ini kemudiannya dipadankan dengan keadaan yang
bertentangan iaitu bertenang. Klien diajar bertenang sambil memadamkan
situasi yang paling lemah dahulu dan kemudian meningkat kepada situasi
yang lebih kuat sehingga rasa risau klien dapat diatasi.

c) Modeling
Modeling boleh digunakan dalam pelbagai keadaan. Ianya dapat memberikan
tindak balas baru dalam kemahiran dan penampilan diri terhadap perasaan
takut dan mengamalkan apa yang dipelajari. Modeling dijalankan dengan
memerhatikan tingkah laku ataupun cara orang lain. Secara langsung,
kaunselor mengajar klien tingkah laku yang ingin dipelajari. Secara tidak
langsung, modeling boleh dilaksanakan melalui filem, video atau alat
perakam. Dalam kaunseling kelompok, ahli boleh menjadi model kepada
klien. Di antara masalah yang boleh ditangani melalui kaedah modeling ialah
cara berinteraksi dengan orang lain dan masalah perhubungan suami isteri.

d) Pembentukan
Pembentukan ialah proses melaksanakan sesuatu tingkah laku secara
berperingkat-peringkat. Contohnya pasangan suami isteri belajar bercakap

dan bertindak dengan lebih erat. Suami bermain dengan anak kecil sambil
isteri memasak apabila sama-sama balik dari bekerja. Kemudian isteri
memandikan dan menyiapkan anak sambil suami mandi dan bersiap. Selepas
itu isteri pula mandi dan bersiap dan suami memberi anak makan. Suami
isteri kemudiannya makan bersama-sama dan berbual-bual.
e) Pelaziman klasik
Pelaziman klasik ialah kaedah yang tertua dalam menangani tingkah laku
bermasalah, rangsangan digunakan dan tindak balas yang diberikan
bertujuan menghasilkan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini.
Contohnya apabila anak mengenakan pakaiannya dengan betul, ibu menepuk
belakangnya sambil memujinya serta merta. Pujian ini mengajar anak
bahawa tingkah laku yang baru dilakukan adalah baik dan perlu diteruskan.
f) Tunjuk ajar
Melalui kaedah ini, kaunselor mengajar klien melakukan sesuatu untuk
mendapatkan tindak balas dari orang lain. Contohnya suami dan isteri
inginkan pasangan memberikan perhatian dan mendengar apa yang hendak
dikatakan. Isteri diajar bercakap dengan suami. Apabila isteri sedang
bercakap, suami mesti melihat ke arah isteri dan mendengarnya sehingga dia
habis bercakap, barulah suami boleh menjawab.
g) Penghapusan
Penghapusan ialah proses melenyapkan amalan peneguhan yang tidak
sesuai kerana mendatangkan masalah. Ianya melibatkan proses menurunkan
kadar atau kekerapan tingkah laku dengan cara mengalihkan peneguhan
yang menggalakkan tingkah laku berlaku. Lazimnya kaedah ini dilakukan
secara gabungan dengan teknik-teknik lain supaya tingkah laku yang
dihapuskan dapat digantikan dengan tingkah laku baru yang lebih sesuai.
Bagi mengalihkan peneguhan dan menghapuskan tingkah laku yang
ditetapkan, pemimpin dan ahli lain mengambil langkah tidak endah sekiranya
ahli yang bermasalah terus mempamerkan tingkah laku itu. Ahli hanya diberi
perhatian selepas dia meninggalkan tingkah laku itu ataupun
menggantikannya dengan tingkah laku baru. Contohnya anak yang
mengamuk di khalayak ramai kerana menginginkan sesuatu permainan di
kedai. Ibu dilarang membelikan permainan tersebut dan membiarkan anak
menangis. Kemudian, apabila keadaan sudah reda, satu perjanjian boleh
dibuat dengan anak sekiranyan inginkan permainan tersebut.
h) Peneguhan positif
Dalam suasana kelompok, ahli membantu memberi peneguhan antara satu
sama lain bagi mengubah tingkah laku yang tidak diingini. Peneguhan positif
sama ada dalam bentuk lisan seperti galakan, pujian dan lain-lain ataupun

bukan lisan seperti pelukan, senyuman dan lain-lain adalah digalakkan dalam
kelompok. Peneguhan positif dalam bentuk kebendaan seperti makanan,
wang mahupun senyuman atau pujian yang boleh meningkatkan tindakan
atau tingkah laku yang diingini. Contohnya kanak-kanak di peringkat sekolah
rela melakukan sesuatu tugasan di rumah seperti mengelap lantai apabila
diberikan ganjaran wang. Orang dewasa pula biasanya akan meningkatkan
sesuatu tingkah laku apabila dipuji atau diberi senyuman.
i) Quid Pro Quo (sesuatu untuk sesuatu)
Ungkapan bahasa Latin ini bermaksud sesuatu untuk sesuatu. Perjanjian di
antara suami isteri dalam melaksanakan tugasan harian di rumah merupakan
contoh yang sesuai menggunakan kaedah ini. Suami mahu membasuh dan
melipat kain jika isteri memasak dan mengemas dapur. Senarai tugasan
seperti ini boleh ditulis dan dilaksanakan bersama.

j) Timbal balik
Teknik timbal balas mengandaikan bahawa dua insan memberi peneguhan
sesame sendiri yang berterusan. Contohnya seorang isteri yang mengemas
dengan teliti tetapi tidak menerima apa-apa penghargaan dari suaminya,
akan bertindak sebaliknya dan membiarkan rumahnya berselerak.
k) Tempoh pengasingan
Pengasingan dilakukan ke atas kanak-kanak yang tidak menunjukkan
kelakuan yang sesuai dengan keadaan pada masa ini. Pengasingan seketika
(misalnya selama lima minit) bertujuan menghapuskan kelakuan atau
tindakan tersebut. Contohnya kanak-kanak yang merampas alat permainan
orang lain ketika bermain, dibawa keluar dari ruang permainan setiap kali
kelakuan ini diulangi. Kaedah ini digandingkan dengan memberi ganjaran
dalam bentuk kebendaan atau pujian jika kanak-kanak tersebut menepati
janjinya tidak mengulangi kelakuan yang tidak diingini.
l) Membentuk carta
Pembentukan carta yang lengkap dan terperinci dilakukan oleh klien
terhadap sesuatu tingkah laku yang bermasalah. Ini bertujuan untuk
mawujudkan baseline mengenai kekerapan berlakunya tingkah laku yang
bermasalah untuk membantu memulihkannya. Contohnya suami dan isteri
diminta mencatatkan setiap pergaduhan yang berlaku antara mereka.

2.3.2 Teori Psikoanalisis


Teori psikonalisis digunakan dalam kaunseling keluarga untuk menyedarkan

bahawa pengalaman masa lampau mempengaruhi diri mereka sekarang.


Pengalaman ini wujud secara tidak disedari. Halangan yang mencengkam
keluarga dan ahli-ahlinya secara tidak sedar dapat dibebaskan supaya
keluarga dapat berfungsi berlandaskan kenyataan masa kini.
Matlamat psikoanalisis adalah untuk membentuk semula watak individu agar
segala tingkah laku terpendam di alam tidak sedar dapat dialami di alam
sedar. Selain itu, teori ini menekankan konsep id, ego dan superego yang
menentukan keseimbangan diri manusia. Matlamat kedua pula ialah mencari
pengalaman masa lau bagi memandu dan membentuk peringkat kefahaman
kendiri yang diperlukan untuk membuat perubahan perwatakan. Antara
teknik kaunseling yang diperkenalkan ialah:
a) Analisis mimpi
Ahli-ahli dalam keluarga berbincang tentang mimpi mereka untuk mengesan
keperluan yang tidak /belum dipenuhi. Contohnya seseorang ibu bermimpi
selalu diketepikan mungkin ingin didengari dan diberi penghargaan. Strategi
untuk memberi perhatian dan menghargai ibu perlu dibuat oleh keluarga
seperti berbincang dengannya mengenai percutian, memberi hadiah pada
hari perayaan tertentu.
b) Riwayat keluarga
Riwayat hidup keluarga yang diterokai dalam sesi kaunseling dapat memberi
perbandingan pola interaksi dahulu dan sekarang dalam kehidupan keluarga
berkenaan. Ahli keluarga mentaksir teknik ini sebagai keperihatinan dan
penerimaan kaunselor tanpa syarat. Ini mengukuhkan lagi kepercayaan
keluarga sebagai klien terhadap kaunselor. Klien juga diberikan celik akal
mengenai riwayat mereka sendiri. Celik akal bermaksud kesedaran atas
punca masalah yang sedang dihadapi. Dengan adanya celik akal , ahli dapat
membetulkan struktur personalitinya terutama ego supaya dapat mengawal
id dan superego supaya beroperasi dengan lebih berkesan dalam realiti
kehidupan.
c) Perkaitan bebas
Perkaitan bebas adalah teknik apabila ahli diminta menyatakan apa sahaja
yang tergambar di fikirannya tanpa mengira sama ada ia menyakitkan, tidak
logik, ataupun tidak relevan. Ahli kelompok disuruh membuat perkaitan
bebas dengan memberi mereka sesuatu isu ataupun sekadar membuat
perkaitan bebas berkaitan satu sama lain. Perkaitan bebas sesama ahli dapat
dilaksanakan selepas hubungan yang baik terbentuk di kalangan ahli. Dalam
hal ini, perkaitan bebas dilakukan dalam bulatan. Ini memberi peluang
kepada setiap ahli bagi memberi pendapatnya berkaitan setiap ahli dalam
kumpulan. Perkaitan bebas selalunya dilakukan secara spontan dan tidak
berstruktur.

2.3.3 Teori Rasional Emotif


Kaedah Rasional Emotif mengandaikan bahawa manusia boleh berfikir secara
rasional dan tidak rasional. Gangguan dan masalah psikologi berpunca dari
pola pemikiran yang tidak betul, tidak tepat, tidak rasional dan tidak logik.
Pemikiran ini menjadi sebahagian daripada sistem kepercayaan asas individu
yang bermasalah. Pemikiran begitu menyebabkan gangguan emosi/psikologi
yang boleh menjadikan individu itu neurotik. Fikiran yang tidak rasional ini
adalah hasil daripada pengalaman, pembelajaran dari ibu bapa, keluarga,
jiran, rakan dan kebudayaan masyarakatnya.
Selain itu, teori ini juga melihat manusia mempunyai kecenderungan negatif
seperti memusnahkan diri, mengulangi kesalahan, mempunyai kepercayaan
karut dan sebagainya. Kaunseling dapat menyusun semula persepsi dan
fikiran yang tidak rasional kepada rasional dan logik kerana fikiran tidak
rasional ini berpunca dari individu, bukan dari peristiwa yang terjadi.
Matlamat teori ini adalah untuk mencapai kesederhanaan yang boleh dicapai
daripada perkara-perkara yang tidak rasional kepada yang rasional dan
daripada yang tidak realistik kepada realistik.
Matlamat teori ini ialah memininmakan pandangan klien yang membawa
kepada kekalahan diri dan memperolehi falsafah hidup yang lebih realistik
dan toleransi. Adalah diharapakan dengan berubahnya pemikiran, klien akan
wujud dalam individu sebahagian daripada perkara-perkara berikut: (i) minat
terhadap diri sendiri dan ada kepercayaan; (ii) minat untuk hidup
bermasyarakat; dan (iii) sedia suka mengambil risiko yang berpatutan.

Teknik-teknik yang digunakan di dalam teori rasional emotif ini


dilakukan melalui arahan dari kaunselor :
a) Secara kognitif
Kaedah kognitif bertujuan mengajar klien menguruskan sistem kepercayaan
yang tidak rasional dan menerima hakikat sebenar walaupun pahit.
i. Mengajar
ii. Tugasan kognitif
Kaunselor menyuruh klien memikirkan semula kepercayaan yang ada pada
dirinya dan dilihat secara tidak rasional kepercayaan tersebut sehingga klien
dapat rasionalkan pemikirannya. Dengan cara ini, klien berupaya mengubah
sistem kepercayaan yang mendatangkan kerisauan kepada bentuk yang
rasional dan boleh melenyapkan kerisauannya.
iii. Biblioterapi
Teknik biblioterapi menggunakan bahan-bahan pendidikan seperti buku,

rencana atau buletin mengenai masalah yang sama seperti yang dihadapi
klien. Ianya bertujuan menyedarkan klien bahawa ada orang lain yang
menghadapi masalah yang sama. Contohnya ibu atau bapa tunggal dan
anak-anak mereka berasa lega apabila menyedari ada orang lain seperti
mereka. Buletin dan buku panduan boleh membantu memberi panduan
kepada mereka.
iv. Deduktif
v. Menggunakan pernyataan kendiri yang baru
Kaunseling mengajar klien menggunakan penyataan diri yang baru dengan
tujuan menghapuskan kepercayaan diri yang tidak betul.
vi. Berdebat/ menghujah
Kaunselor mengajak klien berdebat atau berhujah mengenai kepercayaan
klien yang tidak rasional sehingga dapat diterimanya iaitu dirasionalkan
vii. Memberikan pendidikan dan penerangan
viii. Memberi cadangan
b) Secara emotif
Kaedah ini bertujuan mengubah teras nilai klien dengan berbagai-bagai cara
untuk menyatakan perasaan di antara klien dengan orang yang terlibat.
i. Main peranan
ii. Modeling
iii. Pernyataan/ pendedahan kendiri
iv. Latihan shame-attacking

Latihan ini digunakan bersama dalam kaedah main peranan. Ianya


memperlihatkan ahli keluarga (klien) mengambil tindakan yang selamat
tetapi sukar dan enggan dilakukan sebelumnya. Misalnya meminta wang
saku tambahan. Klien tahu bahawa tanpa wang ini dia masih boleh terus
hidup.
c) Secara tingkah laku
Teknik ini digunakan untuk menolong klien mengubah kaedah yang tidak
berdaya untuk berfungsi dan mengganti hanya dengan usaha untuk
membiasakan diri dengan cara baru. Kaunselor mengajar klien untuk
mengambil risiko dan melibatkan diri dalam aktiviti baru.

2.3.4 Teori Pemusatan Insan


Teori pemusatan insan pula melihat manusia mampu berkembang secara

positif dan membina jika wujud perasaan percaya mempercayai dan hormatmenghormati. Manusia memang dari mula lagi mempunyai kecenderungan
untuk berkembang peringkat demi peringkat menuju ke arah kesempurnaan
sendiri. Bagi membolehkan manusia berkembang mesti wujud tiga perkara
iaitu kekongruenan, empati beserta kefahaman yang mendalam dan
menerima tanpa syarat.
Teori pemusatan insan menekankan pemusatan diri klien sendiri iaitu
menekankan kepada sikap positif kaunselor dan penerimaan diri. Teori ini
menekankan penerimaan hakikat diri (klien) di dalam konteks yang sedia
ada. Biasanya masalah timbul apabila klien enggan menerima hakikat dirinya
yang sebenar dari segi psikologi, kekuatan fizikal, mental, keintelektualan,
kebolehan menyesuaikan diri dan berinteraksi.
Metodologi ini mengajar dan melatih penerokaan kendiri, keterbukaan kendiri
dan terhadap orang lain. Menggerakkan diri untuk berfikir dan bertindak
secara realistik. Beberapa teknik digunakan di dalam proses kaunseling
seperti teknik refleksi isi, refleksi perasaan, peneguhan minima dan soalan
terbuka.
Matlamat di dalam kaunseling Pemusatan Insan bukanlah sekadar
menyelesaikan masalah yang dihadapi atau dialami pada masa itu, tetapi
apa yang lebih diutamakan ialah tk mencapai perasaan bebas dan sepadu
bagi diri seseorang individu itu. Tujuan kaunseling adalah untuk membantu
klien di dalam proses perkembangannya supaya klien dapat menghadapi dan
mengatasi masalah masa kini dan masalah-masalah di masa hadapan.
Manakala teori kaunseling Islam menurut pandangan Imam Ghazali lebih
kepada pendekatan berdasarkan ayat al-Quran. Firman Allah S.W.T:

Maksudnya:
Serulah ke jalan Allah dengan bijaksana dan peringatan yang baik,
berbincanglah dengan mereka dengan cara yang baik.
a) Cara bijaksana
Bijaksana sama ertinya dengan hikmah yang merangkumi keadilan, tahan
marah, bersifat kenabian, menolak kejahilan, menegakkan kebenaran,
meletakkan sesuatu di tempatnya, perkataan yang benar, mencegah berlaku
kerosakan, memahami dan prihatin dengan ilmu yang mendalam,
menegakkan kebenaran dengan hujah-hujah yang jitu dan berpandukan alQuran.
b) Nasihat yang baik
Sesetengah ahli tafsir menjelaskan maksud nasihat membawa makna:

Memberi rangsangan kepada meninggalkan perkara yang buruk.


Memberi nasihat secara yang meyakinkan bahawa nasihat itu untuk
kebaikan dirinya.
Sesetengah ahli tafsir menyatakan nasihat yang baik membawa makna
nasihat secara yang lurus, bukan dengan maki hamun atau herdik, kerana
dengan lemah lembut ia membawa kesedaran dan keinsafan. Ini akan
membawa kepada perkara yang baik.
c) Perbincangan yang terbaik
Maksud perbincangan yang terbaik dengan cara tidak menyinggung peribadi,
menghina dan menjatuhkan martabat, malah merasakan kaunselor
memahami dan cuba membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
Klien yang bermasalah akan sama-sama berbincang dan meluahkan kepada
kaunselor masalah sebenar. Atas bantuan kaunselor, klien merasakan ada
orang yang memandunya menyelesaikan masalahnya secara bersama.
Walau bagaimanapun terdapat perbezaaan antara teori kaunseling Islam dan
teori kaunseling Barat. Kebanyakan teori kaunseling Barat tidak memberi
penekanan sangat terhadap aspek-aspek spiritual manusia itu. Aspek-aspek
spiritual manusia sangat jelas diterangkan dalam ayat al-Quran:

Maksudnya:
Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka ia akan memberikan
kepadanya jalan keluar (dari kesulitan) dan akan memberinya rezeki yang
tiada ia duga dari mana berasal
Sigmund Freud dalam teori psikoanalisisnya lebih cenderung untuk mengkaji
hal-hal yang berlaku pada masa lampau kerana masa lampau dianggap
berkaitan dengan masa kini berdasarkan psikologi. Dalam teori ini, kaunselor
harus melihat kliennya daripada tiga aspek iaitu id, ego dan superego. Aspek
ini secara amnya bermaksud setiap insan dikuasai oleh rasa hatinya. Manusia
akan bertindak berdasarkan kepada kuasa mana yang kuat mempengaruhi
dirinya. Dalam Islam kuasa yang dimaksudkan itu ialah nafsu sama ada ingin
buat baik atau sebaliknya. Berhubung dengan nafsu manusia, ia hendaklah
dilihat daripada fitrah kejadian manusia itu sendiri.
Manusia terbina daripada dua unsur iaitu unsur rohani dan unsur jasmani.
Unsur rohani manusia terdiri daripada roh. Hakikat roh diketahui Allah sahaja,
manusia hanya mengetahui sedikit sahaja. Unsur rohani yang kedua ialah
nafsu iaitu kehendak nafsu dan perasaan. Nafsu boleh dibahagikan kepada
lima iaitu nafsu amarah, nafsu lawwamah, nafsu mutmainnah dan nafsu
radhiah mardhiah.

Ketiga, hawa iaitu kekuatan atau tenaga batiniah (hakikat) yang menjadi
penggerak kepada nafsu amarah. Nafsu amarah ini merupakan pendorong
kepada manusia agar berbuat jahat. Keempat, akal. Akal merupakan satu
anugerah Allah yang berfungsi untuk membezakan yang baik dan yang
buruk.
Unsur jasmani pula ialah unsur yang dapat dilihat atau dirasa terdiri daripada
kulit, urat, darah, tulang dan sebagainya. Unsur jasmani ini telah dijelaskan
oleh Allah:

Maksudnya:
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya)
Teori beorientasi behavioristik pula melihat manusia seperti mesin atau robot
yang boleh dimanipulasi oleh persekitaran dan menjadi mangsa kepada
persekitarannya. Walaupun teori ini tidak merujuk kepada personaliti secara
langsung tetapi rujukannya kepada perlakuan-perlakuan yang spesifik dan
tidak spesifik yang dipelajari daripada persekitaran adalah berbeza dengan
pandangan Islam yang tidak menganggap manusia itu pasif kerana manusia
mempunyai akal fikiran, pengetahuan dan kepintaran, dan manusia berupaya
mencorakkan kehidupannya di dunia.
Penentu tingkah laku manusia bagi Islam ialah akidah dan takwa kepada
Tuhan bukan semata-mata ditentukan oleh persekitaran atau proses-proses
pembelajaran. Sebagaimana firman Allah:
Maksudnya:
Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya
memperhambakan diri kepada-Ku
Carl Rogers dalam teori pemusatan insan pula menganggap manusia sebagai
makhluk yang positif, rasional dan sentiasa bergerak maju. Manusia
cenderung ke arah penyempurnaan kendiri sekiranya ia diberi kebebasan
mengalami, memenuhi dan menyempurnakan keperluan-keperluan asasnya.
Teori Rogers ada titik persamaan dengan pandangan Islam di mana manusia
secara fitrahnya adalah baik. Manusia dianugerah Allah s.w.t. akal yang
membolehkannya menuju ke tingkat kehidupan yang lebih sempurna.
Pandangan Rogers terhadap manusia yang dianggapnya mempunyai
kebebasan mutlak dalam menentukan matlamat-matlamat hidupnya berbeza
dengan Islam di mana manusia merupakan makhluk ciptaan Allah S.W.T
dianugerahkan akal dan mempunyai kebebasan yang terbatas. Manusia
terikat kepada perintah dan takdir Allah.

Albert Ellis pula mengemukakan teori Terapi Rasional Emotif (RET) yang
mengandaikan manusia mempunyai potensi untuk bertindak secara rasional
dan berfikiran waras. Teori ini tidak dinafikan oleh Islam tetapi tentang fungsi
akal itu agak berbeza dengan pandangan Islam. Menurut pandangan Islam,
kemampuan akal itu adalah terbatas. Manusia tidak mampu memikirkan apa
sahaja yang ingin difikirkannya. Dalam al-Quran, Allah S.W.T menjelaskan
tentang keupayaan akal manusia. Sebagaimana firman Allah S.W.T.:
Maksudnya:
Allah tidak menimbulkan beban kepada seseorang itu melainkan sekadar
apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan
Oleh itu manusia tidak boleh bergantung kepada rasionaliti semata-mata
dalam menyelesaikan masalah dan persoalan-persoalan mengenai dirinya
seperti andaian RET. Akidah dan taqwa adalah lebih penting daripada
rasionaliti.
Walaupun terdapat perbezaan antara pandangan beberapa teori barat
dengan Islam,ini bukan bermakna bahawa keseluruhan teori-teori mengenai
manusia dari barat itu ditolak. Teori-teori ini perlu diubahsuai atau diadaptasi
supaya tidak bercanggah dengan agama yang dianuti dalam masyarakat
Islam yang bertujuan mencari kesempurnaan manusia dalam konteks
kesedaran tentang kewujudan Tuhan.
2.4 TUJUAN KAUNSELING
Fungsi kaunselor dalam proses kaunseling ialah sebagai pemandu atau
penunjuk kepada klien untuk mencari jalan membuat pemilihan yang
berlandaskan al-Quran, al-Hadis dan sunah nabi. Justeru itu, secara ringkas,
di antara tujuan kaunseling boleh dilihat seperti berikut:

1. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seseorang klien. Kita wajib


bersimpati dan menolong insan lain yang ditimpa kesusahan. Kita sendiri
memerlukan pertolongan orang lain sekiranya kita menghadapi masalah dan
buntu untuk mencari jalan penyelesaiannya. Oleh sebab itu kita dituntut oleh
agar menyayangi orang lain seperti kita menyayangi diri kita sendiri.
Seseorang yang membantu seseorang yang lain ketika mereka dalam
kesusahan akan mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah
sebagaimana firman Allah s.w.t.:
Maksudnya:
Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya
(dalam surat amalnya) dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya

akan dilihatnya (dalam surat amalnya)


2. Membantu dan memberi kefahaman kepada klien menghadapi situasi
sekitar atau cabaran-cabarannya bagi membolehkan berlaku perubahan
tingkah laku ke arah matlamat yang diingini untuk mencapai kebebasan Allah
s.w.t. untuk membuat pelbagai pilihan dalam hidup. Manusia boleh memilih
jalan baik atau sebaliknya, tetapi Allah s.w.t telah berjanji akan memberikan
ganjaran baik kepada manusia yang berbuat baik dan begitulah sebaliknya.
Bagi membantu seseorang membuat pilihan yang tepat dan mendapat
keredhaan Allah s.w.t tentulah memerlukan kaunseling, bimbingan dan
panduan yang benar dan ikhlas.
3. Membimbing klien membuat keputusan yang bijaksana serta memahami
dan bertanggungjawab secara sedar ke atas setiap keputusan yang dibuat.
Mereka disedarkan tentang risiko dan manfaat-manfaat yang bakal diterima.
Dalam proses rundingcara, klien akan terus-menerus belajar mengenali
dirinya dalam dunia yang fana ini, matlamat hidupnya yang sebenar serta
kesudahan kehidupan ini.
4. Bertindak secara logik, waras dan atas dasar keimanan dan bukannya atas
dasar hasutan nafsu atau syaitan yang dimurkai Allah s.w.t. Apabila
seseorang bertindak atas dasar keimanan, sudah tentu tindakannya itu
membahagiakan dirinya serta diredai Allah. Oleh sebab itu, orang yang
beriman sentiasa memohon agar Allah s.w.t memberikan mereka hidayat dan
sentiasa boleh membuat tindakan yang baik.
5. Membantu klien mewujudkan perhubungan yang baik, mesra, harmoni,
baik sangka dan ikhlas sesama suami dan isteri, ibu bapa, saudara mara,
sahabat handai, jiran tetangga dan masyarakat seluruhnya. Perhubungan
yang baik boleh wujud daripada sikap dan tutur kata yang baik. Jauhilah
daripada kata-kata yang boleh menimbulkan kemarahan atau kata-kata yang
kurang sedap di dengar.
6. Membentuk tabiat diri agar sentiasa berdisiplin dengan sesiapa sahaja dan
menjadikan klien sebagai insan yang dihormati dan disukai.
Semua tujuan kaunseling yang dinyatakan di atas itu adalah untuk
melahirkan dan mewujudkan insan yang beraspirasi tinggi, berakhlak mulia
dalam mencapai kesempurnaan hidup secara amr makruf iaitu menyuruh
melakukan kebaikan dan nahy munkar iaitu mencegah melakukan kejahatan.
Amr makruf dan nahy munkar adalah wajib kepada setiap insan yang hidup.

Antara matlamat kaunseling lain, Imam al-Ghazali menyatakan:


1. Memperkembangkan personaliti individu ke arah yang positif untuk
menyelesaikan kerumitan-kerumitan dengan berkesan dalam kehidupannya.

2. Membantu individu menyesuaikan dirinya dengan masyarakat dan


menuruti masyarakat melalui perkembangan konsep sendiri.
3. Membekalkan pengalaman-pengalaman baru yang dapat mewujudkan
peluang-peluang kepada klien supaya mereka memahami perbezaan diri
mereka dengan kehidupan, perbezaan untuk menimba pengalaman dengan
menyatakan perasaan-perasaan mereka dan berkelakuan dengan cara-cara
yang baru untuk mendapat pengalaman tersebut. Semua pengalaman baru
ini akan dapat dirasai melalui perhubungan yang terjalin antara kaunselor
dengan kliennya.
4. Membantu klien memahami diri sendiri dan menyesuaikan dirinya dengan
persekitaran serta orang lain. Tegasnya matlamat kaunseling adalah untuk
membentuk individu ke arah kesempurnaan yang kemudian dapat hidup
bersama-sama masyarakat dengan kehidupan yang sederhana.
5. Dalam Islam, matlamat terakhir seorang insan adalah untuk berjaya
menjadi khalifah Allah s.w.t. di bumi ini dan beribadat kepada-Nya. Seseorang
kaunselor mesti memahami matlamat khusus dan yang terakhir ini.

Menurut Norazman Amat (2004) selaku ketua kaunselor di Majlis Agama


Islam Negeri Sembilan, tujuan kaunseling dijalankan:
1. Menghasilkan perhubungan yang produktif dan mengubah keadaan
intrapsikik.
2. Mengutamakan komunikasi yang menghasilkan perubahan dalam
perhubungan transeksional.
3. Melakukan perawatan hasilan dari krisis atau sintom yang mengganggu
rumah tangga.
4. Mempengaruhi pasangan untuk berubah dan mengatasi agenda peribadi
untuk kebaikan rumah tangga.

Manakala menurut Rosnah Ismail (2000) tujuan kaunseling diadakan untuk:

1. meningkatkan pembangunan personal, potensi diri dan kematangan sosial


klien.
2. membolehkan klien menjadi lebih bertanggungjawab, bebas dan mampu
mengendalikan diri dalam menentukan tingkah lakunya.

3. menjadikan sikap dan pemikiran klien lebih terbuka, sistematik dan


mampu membuat pilihan yang sesuai bagi dirinya.
4. membantu klien mengatasi gangguan emosi, mencapai kekuatan diri dan
kepuasan hidup selaras dengan nilai moral, agama dan norma masyarakat.
5. menolong klien menyesuaikan diri dengan suasana persekitaran dan
cabaran-cabaran baru.
Menurut Mizan Adiliah (2006), matlamat kaunseling diwujudkan untuk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mengajar klien untuk bertanggungjawab ke atas dirinya


Memperbaiki imej diri yang negatif
Mengajar Klien menyesuaikan diri dengan keadaan
Mempermudah atau menggerakkan perubahan tingkah laku
Membantu klien menjadi lebih produktif
Membimbing klien mencari dan memupuk sumber dalaman
Mempertingkatkan kemampuan klien membuat keputusan
Membantu klien mengurus masalah yang belum selesai dalam hidupnya.

2.5 KEPENTINGAN KAUNSELING


Perubahan teknologi yang cepat dan pesat telah mendedahkan manusia
kepada kehidupan yang semakin rumit khasnya dalam usaha untuk
menyesuaikan diri dengan perubahan. Hal inilah yang menyebabkan
terjadinya pelbagai krisis yang melibatkan emosi dan nilai lalu menyebabkan
manusia tersepit. Sesiapa yang tidak berdaya akan menjadi mangsa kepada
keadaan.
Menerusi bukunya, Future Shock, Alvin Toffler telah membayangkan betapa
hebatnya generasi kini mengalami perubahan. Generasi yang akan datang
lebih banyak mengalami perubahan dalam masa yang lebih singkat. Mereka
akan menjadi mangsa kepada pertelagahan perkembangan mental dan
fizikal. Perkembangan ini dapat dilihat dengan meningkatnya masalah sosial
di barat dan di negara-negara yang sedang membangun. Walaupun ini
merupakan petanda kegelisahan sosio-ekonomi, tetapi yang lebih hebat
tekanan jiwa dan kepercayaan terhadap keupayaan sendiri telah
berkurangan. Mereka lebih tertarik kepada jalan yang menyalahi Undangundang.
Kaunseling amat penting dalam kehidupan manusia kerana ia merupakan
proses tolong-menolong di antara seseorang dengan seorang yang lain. Islam
mewajibkan setiap orang yang berkuasa membantu orang yang tidak
berkuasa. Setiap manusia tidak terlepas daripada pelbagai masalah hidup. Ini
disebabkan fitrah manusia sudah dijadikan oleh Allah S.W.T sebagai makhluk

yang lemah.
Hanya dengan akal fikiran sahajalah manusia boleh mengatasi kelemahan
dan menentukan baik buruk tingkah laku seseorang. Sekiranya mereka lemah
menguasai fikiran iaitu kuat dipengaruhi oleh nafsu syaitan, maka mereka
akan bertindak di atas jalan yang dilarang oleh Allah. Sekiranya mereka
bertindak dengan bijak dan dengan keredhaan Allah S.W.T. sudah pasti
mereka mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Allah S.W.T. sendiri
mengakui yang manusia menghadapi pelbagai masalah hidup sebagai
percubaan dari-Nya. Sebagaimana firman Allah:
Maksudnya:
Allah ingin memberikan keringanan bagimu kerana manusia itu dicipta
bersifat lemah
Masalah hidup tetap dihadapi oleh setiap makhluk kerana dunia ini penuh
dengan segala ujian, cubaan dan masalah sebagai satu cara Allah menguji
iman seseorang. Manusia yang kuat imannya akan mendapat kejayaan dan
orang yang lemah imannya akan menemui kegagalan. Justeru itu, seseorang
yang didapati lemah imannya atau yang menuju ke arah jalan yang tidak
diredhai Allah, hendaklah dibantu, ditolong atau dibimbing ke arah kejayaan
atau jalan yang diredhai Allah. Orang yang sanggup membantu orang lain
yang menghadapi kesusahan akan diberikan ganjaran pahala yang besar di
akhirat kelak. Ini dapat diperhatikan daripada sabda Rasullah s.a.w.:

Maksudnya: Sesiapa yang menyejukkan mata seorang mukmin
(menghilangkan kesusahannya), nescaya Allah akan menyejukkan matanya
di hari Kiamat
Perubahan drastik dalam pelbagai arah dan aktiviti kemanusiaan telah
menjadikan manusia itu dalam keadaan serba kelam kabut sama ada untuk
menghadapi, mengejar atau menyesuaikan diri masing-masing dengan
perubahan tersebut. Ekoran suasana yang penuh cabaran ini, manusia sering
menghadapi pelbagai masalah diri, keluarga, masyarakat, nilai dan
keagamaan.
Dalam usaha membantu ahli masyarakat atau individu untuk menghadapi
atau menyelesaikan pelbagai cabaran dan permasalahan diri seharian, maka
beberapa elemen pertolongan boleh dijalankan. Antaranya termasuk usaha
menyediakan perkhidmatan memberitahu (information giving services),
perkhidmatan memberi nasihat (advice-giving services), perkhidmatan
memberi bimbingan (guidance-giving services) dan perkhidmatan kaunseling
(counseling services ).

Setiap perkhidmatan menolong di atas adalah berbeza dari segi kaedah, teori
dan pendekatannya. Penggunaan setiap pendekatan tersebut juga addalah
berbeza mengikut keperluan individu, suasana masalah dan setting
perkhidmatan yang ingin diberikan. Namun, apa yang serupa ialah semua
perkhidmatan menolong termasuk kaunseling merupakan perkara penting
dalam kehidupan manusia seharian ke arah melahirkan generasi yang
sejahtera dan berkualiti.
Kepentingan kaunseling juga berhubung rapat dengan tuntutan Agama Islam
yang sentiasa mewajibkan ke atas setiap umatnya yang mampu, berilmu dan
berkemahiran untuk membantu mereka yang lain yang memerlukan
pertolongan atau bantuan. Apa yang penting dalam proses membantu,
semua pihak yang ingin membantu hendaklah membantu dengan jujur dan
ikhlas dan tidak mengeruhkan lagi keadaan yang ada. Oleh itu kaunseling
amat penting dalam menangani pasangan atau keluarga yang bermasalah
bagi mengelakkan perhubungan itu berakhir dengan perceraian.
Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W.:
Sebaik-baik manusia di sisi ku adalah mereka yang dapat membantu dan
memberi manafaat kepada manusia yang lain.

2.6 PERBEZAAN ANTARA PERKHIDMATAN KAUNSELING, PSIKOTERAPI,


SULH DAN NASIHAT

Dalam usaha seseorang membantu atau memberi pertolongan kepada orang


lain, terdapat lima perkhidmatan iaitu kaunseling, psikoterapi, sulh, hisbah
dan penasihatan. Jika ditinjau sepintas lalu, kelima-lima perkhidmatan itu
kelihatan sama. Walau bagaimanapun jika ditinjau dari beberapa faktor,
kelima-lima perkhidmatan itu berbeza.
2.6.1 Perkhidmatan Kaunseling
Perkhidmatan ini dijalankan oleh individu yang digelar kaunselor. Ia
mendapat latihan khusus dalam bidang kaunseling secara formal. Guru juga
dalam konteks ini boleh dikategorikan sebagai kaunselor kerana peranannya
secara langsung sebagai pendidik atau pembimbing.
Klien kaunseling ialah klien normal iaitu klien yang tidak mengalami masalah
atau tekanan emosi yang berat. Masalahnya cuma berkisar di sekitar
kebuntuan fikiran bagi membuat sesuatu pilihan, keputusan dan masalahmasalah biasa. Kebuntuan fikiran itu berkaitan dengan hal-hal yang muncul
secara tiba-tiba atau secara spontan. Sebagai contoh, klien yang sukar
membuat pilihan dan keputusan sama ada ingin terus belajar atau menerima
tawaran kerja yang baik dan diminati. Kaunseling dijalankan di tempat khas
atau di tempat-tempat yang sesuai demi menjaga rahsianya.

2.6.2 Perkhidmatan Psikoterapi


Perkhidmatan ini dijalankan oleh pakar atau orang yang ahli dan mahir dalam
bidang kejiwaan. Pakar ini mendapat latihan khas secara khusus dalam aspek
rawatan jiwa atau psikiataris. Perkhidmatan ini juga dijalankan oleh doktor
selain daripada doktor jiwa.
Klien psikoterapi terdiri daripada individu-individu yang tertekan atau
terganggu fikirannya secara agak serius atau berat. Ketergangguan ini
biasanya melibatkan konflik emosi yang agak kronik dan kompleks.
Gangguan atau tekanan emosi yang berat ini biasanya berpunca daripada
gangguan-gangguan masa lalu, masa kini dan masa hadapan klien
berkenaan. Tempat perawatan psikoterapi ini juga dijalankan di tempat khas
bagi tujuan menjaga rahsia atau implikasi-implikasi yang mungkin tidak
diingini atau pun risiko-risiko yang tidak dijangka.
2.6.3 Perkhidmatan Sulh
Perkhidmatan ini dijalankan oleh pegawai sulh dalam mengendalikan majlis
sulh. Sulh merupakan salah satu pendekatan Islam dalam menggalakkan
untuk membantu menangani konflik antara suami dan isteri. Klien sulh terdiri
daripada pihak-pihak yang bertikai yang memerlukan kepada perdamaian.
Proses sulh ini di jalankan di mahkamah syariah yang dibuat secara sukarela,
tidak ada paksaan atau tekanan daripada sesiapa pun. Penyelesaian secara
sulh ini adalah tepat kepada keadilan kerana kedua-dua pihak lebih
mengetahui daripada apa yang mereka sepatutnya berhak ke atas apa yang
didakwa.
2.6.4 Perkhidmatan Nasihat
Khidmat nasihat ini boleh diberikan oleh sesiapa dan tidak semestinya perlu
mendapat latihan khas seperti kaunselor atau psikiataris. Kliennya pula
bukanlah yang menghadapi masalah jiwa tetapi lebih kepada hal-hal biasa
dalam kehidupan harian. Prinsip nasihat lebih condong kepada memberi
arahan atau pemberitahuan dan bukannya saranan yang diberikan oleh
kaunselor.
Misalnya, arahan atau pemberitahuan ibu bapa kepada anak-anak, arahan
abang kepada adik, makluman guru kepada murid dan sebagainya. Memberi
nasihat boleh dibuat di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja kerana
mungkin hal yang hendak diberi nasihat itu timbul secara mendadak, tiada
kaitan dengan masa lalu atau masa hadapan.

2.7 KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, kaunseling sebenarnya adalah satu proses bantuan


yang dijalankan oleh kaunselor bagi mengubah tingkah laku kliennya,
membantu kliennya membuat pilihan, keputusan dan menyelesaikan
masalahnya dengan baik serta menjalinkan hubungan yang erat sehingga
klien benar-benar merasai ada orang lain dalam hidupnya yang dapat
membantu.
Tujuan kaunseling adalah untuk membantu individu dalam membuat
penyelesaian peribadi, sosial dan emosi agar ia dapat berfungsi dengan lebih
dinamik dalam alam persekitarannya. Individu juga dibantu untuk belajar
menghadapi kenyataan secara lebih berkesan. Ini dapat dilakukan dengan
menghapuskan pelbagai halangan yang menyekat individu tersebut daripada
melihat kenyataan alam persekitarannya secara yang lebih berfaedah dan
lebih penting lagi memperolehi makna daripada pengertian tersebut
sehingga membolehkan ia membuat persepsi masa depannya secara lebih
tepat.
Para kaunselor Islam perlu berhati-hati dalam menggunakan teori-teori
kaunseling yang dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji Barat. Setiap
pendekatan teori kaunseling mempunyai elemen-elemen seperti pandangan
terhadap tabii manusia, peranan kaunselor, matlamat kaunseling, teknikteknik, serta kekuatan dan kelemahan teori itu. Terdapat percanggahan yang
jelas dengan Islam dari segi tabii manusia. Oleh itu kaunselor perlu
mengenepikan persoalan tersebut.
Namun begitu kaunselor masih boleh mengamalkan teknik-teknik yang
dianjurkan, selagi ianya tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Kaunselor
muslim tidak sepatutnya mengikut model kaunseling Barat yang jelas
terkecuali daripada nilai-nilai serta kepercayaan agama. Oleh itu pendekatan
psikologi barat perlu di sesuaikan dengan sifat semula jadi manusia menurut
perspektif Islam dan juga matlamat penciptaan manusia.
Kesimpulannya, kaunseling amat diperlukan dalam kehidupan manusia
terutamanya bagi individu yang berkeluarga. Ini kerana terdapat pelbagai
masalah dan krisis yang timbul dalam mengharungi kehidupan
berumahtangga. Oleh itu, kaunseling yang merupakan salah satu cara
perkhidmatan dapat membantu menyelesaikan sebarang krisis yang berlaku
kepada suami atau isteri dan menggalakkan pasangan kepada perdamaian.

PERANAN KAUNSELING DALAM KES-KES KEKELUARGAAN

3.1 PENDAHULUAN

Manusia sentiasa akan menghadapi pelbagai masalah yang berbentuk


cabaran atau dugaan di dalam kehidupan seharian mereka sama ada
berkaitan dengan diri sendiri atau melibatkan individu lain dari pelbagai
bidang dalam aktiviti harian seperti dalam bidang kerjaya, kemasyarakatan,
pendidikan, perkahwinan atau kekeluargaan. Pelbagai cabaran dan dugaan
yang dihadapi memerlukan kekuatan dan keyakinan diri yang tinggi untuk
menempuhinya. Kadangkala terdapat individu yang tidak mampu untuk
menghadapi segala masalah yang menimpa seorang diri dan boleh
mengakibatkan masalah menjadi terus berpanjangan. Semua ini memerlukan
sikap keprihatinan semua pihak dalam masalahnya agar tidak berlarutan.
Mereka memerlukan bimbingan dan bantuan daripada orang lain untuk
menyelesaikan masalah yang mereka hadapi atau sekurang-kurangnya
seseorang yang boleh menjadi pendengar untuk meluahkan masalah yang
dialami. Dalam bab ini, penyelidik membicarakan mengenai proses
perlaksanaan atau bagaimana pengendalian sesuatu sesi kaunseling itu
dilakukan. Di samping itu juga, penyelidik turut menjelaskan teknik dan
kemahiran kaunseling serta etika kaunselor bagi memastikan proses
kaunseling berjalan dengan lancar serta berkesan dan pihak yang bertikai
berpuas hati dengan keputusan yang dibuat berdasarkan persetujuan kedua
belah pihak.
3.2 PROSES KAUNSELING DI UNIT PERUNDANGAN KELUARGA PEJABAT
AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT
Banyak faktor yang telah mempengaruhi keberkesanan sesuatu perkara,
tidak terkecuali di dalam sesi kaunseling. Prosedur yang telah ditetapkan
akan menjamin perkhidmatan yang terbaik untuk kepentingan bersama.
Khidmat kaunseling di unit Perundangan Keluarga (UPK) adalah suatu
program yang disediakan kepada pasangan suami isteri yang mengalami
konflik dalam rumahtangga di daerah Hulu Langat, Selangor. Selain daripada
itu, khidmat kaunseling ini disediakan kepada semua pasangan suami isteri
yang bermastautin dalam daerah Hulu Langat, Selangor. Khidmat kaunseling
ini disediakan kepada semua pasangan yang bermasalah, yang datang
membuat pengaduan di UPK pada setiap hari bekerja iaitu dari hari Isnin
hingga hari Jumaat dalam waktu pejabat kecuali hari Ahad dan cuti umum.
Secara umumnya, dalam usaha mencari jalan penyelesaian bagi mana-mana
konflik atau permasalahan, kaunselor akan memanggil kedua-dua belah pihak
dan mendapatkan segala maklumat yang diperlukan. Selepas itu, kaunselor
akan mengkaji secara mendalam dan menggariskan beberapa tindakan yang
perlu. Bahagian UPK telah menggariskan beberapa langkah dan proses yang
perlu dilalui oleh klien untuk mendapatkan perkhidmatan yang disediakan.
Begitu juga dengan para pegawai dan kakitangannya yang perlu melakukan
tugas mengikut manual tugasan yang telah ditentukan. Langkah-langkah
tersebut ialah:-

3.2.1 Borang Aduan


Di Unit Perundangan Keluarga, langkah awal adalah dari pihak klien itu
sendiri, iaitu klien akan mengisi borang aduan khas yang disediakan oleh Unit
Perundangan Keluarga. Maklumat-maklumat yang dikehendaki adalah
meliputi butiran diri pihak yang mengadu dan yang kena adu, seperti nama,
alamat, nombor kad pengenalan, taraf pendidikan, bilangan anak dan
sebagainya. Beberapa dokumen penting perlu disertakan iaitu salinan kad
pengenalan dan salinan sijil nikah atau sijil rujuk. Pengadu juga perlu
menyatakan masalah yang dihadapi di dalam ruangan yang telah disediakan
di dalam borang. Selepas itu pengadu dikehendaki menandatangani borang
tersebut sebalum diserahkan kepada kaunselor atau mana-mana wakil
kaunselor.
3.2.2 Proses Panggilan
Borang yang telah diterima oleh kaunselor akan disemak untuk tandatangan
pengadu, kemudian akan direkodkan ke dalam Buku Daftar Aduan (BDA).
Kaunselor akan meneliti dan mengenal pasti masalah pengadu atau klien itu
berdasarkan kenyataan pengadu di ruangan yang telah disediakan. Setelah
itu, satu fail akan dibuka sementara menetapkan tarikh panggilan. Kaunselor
akan mencatatkan butiran penting pengadu seperti nama, alamat, masalah,
cadangan dan tindakan atau sebarang catatan yang berkaitan. Panggilan
akan dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh fail dibuka.
3.2.3 Menghantar Surat kepada Pengadu dan Pasangan Pengadu
Surat panggilan akan dihantar kepada Pihak Yang Mengadu (PYM) dan Pihak
Yang Kena Adu (PKA) atau boleh juga dihubungi melalui telefon. Tujuan surat
panggilan dihantar adalah sebagai peringatan dan undangan kepada mereka
yang menghadiri sesi kaunseling pada tarikh dan masa yang telah
ditetapkan.
3.2.4 Sesi Kaunseling
Sesi kaunseling akan dijalankan berdasarkan tarikh yang telah ditetapkan.
Sekiranya salah seorang daripada PYM atau PKA atau kedua-duanya tidak
dapat hadir dengan sebab, kaunselor akan menetapkan semula temujanji
pada tarikh yang lain. Jika kedua-duanya tidak hadir untuk sesi kaunseling
tanpa sebarang sebab, kes akan dianggap selesai selepas enam bulan dan
fail akan ditutup.
Sekiranya kedua-duanya hadir di dalam sesi kaunseling yang telah
ditetapkan, sesi kaunseling akan dijalankan mengikut garis panduan khidmat
nasihat dan arahan kerja yang telah digariskan. Menurut Akmala Md. Amin
(2008), ketika membuat pertemuan dengan klien dalam sesi, pegawai yang

bertugas akan memberi penerangan dahulu sejauhmana klien faham apa


makna kaunseling dan rundingcara agar klien tidak salah anggap apabila
klien datang sesi kaunseling atau rundingcara atau khidmat nasihat. Apabila
klien sudah tahu perjalanan itu dinamakan kaunseling atau tidak, barulah
pegawai yang bertugas akan memulakan sama ada rundingcara atau
kaunseling.
Apabila kes-kes yang dikendalikan dapat diselesaikan, maka fail tersebut
akan ditutup. Namun begitu seandainya kaunseling atau nasihat yang dibuat
menemui jalan buntu, maka kes tersebut dirujuk kepada Pendaftar Nikah
Cerai dan Rujuk (PNCR). Sebarang tindakan yang dilakukan adalah
bergantung kepada keputusan atau rumusan perundingan yang dibuat
berdasarkan persetujuan klien. PNCR akan mengarahkan semula kaunselor
untuk tindakan semula sekiranya rumusan kaunseling telah dibuat.
Menurut Akmala Md. Amin (2008) lagi, dalam kes yang memerlukan sesi
ulangan, terdapat juga klien yang datang dan enggan datang. Kadangkala
dalam satu keadaan, klien mempelihatkan di dalam sesi pertama bahawa
mereka tidak akan datang, atau mereka mengemukakan alasan-alasan
tertentu. Apabila berlaku perkara sedemikian, Unit Perundangan Keluarga
meanggap mereka yang enggan datang ini mugkin sudah damai kerana
sekiranya mereka tidak lagi berdamai dan tidak boleh menyelesaikan
masalah buat sementara waktu, mereka akan datang juga mendapatkan
khidmat bantuan di UPK, PAID Hulu Langat.
3.2.5 Penutupan Fail
Sekiranya hasil kaunseling merumuskan kes tersebut dapat didamaikan atau
diselesaikan, fail kes hendaklah ditutup atau ditangguhkan persetujuan klien.
Dan sekiranya hasil rundingan merumuskan kes tersebut perlu dipanjangkan
ke mahkamah, PNCR akan mengarahkan kaunselor menaipkan satu laporan
kaunseling untuk pemohon mendaftarkan kesnya ke mahkamah. Ia akan
dibuat dan diserahkan kepada klien untuk didaftarkan ke mahkamah
mengikut permohonan mereka.
Melalui proses-proses yang telah disebutkan, sebenarnya, kejayaan sesuatu
sesi kaunseling banyak bergantung kepada komitmen pelanggan iaitu PYM
dan PKA. Tiada sebarang tindakan yang boleh dikenakan terhadap manamana pihak terutamanya PKA sekiranya ingkar atau enggan hadir untuk sesi
kaunseling. Ini disebabkan kehadiran klien untuk mendapatkan perkhidmatan
adalah secara sukarela dan atas inisiatif sendiri. Perkhidmatan bergantung
kepada situasi klien antaranya menggariskan bahawa tujuan kaunseling
adalah untuk mengembangkan kemahuan dan keinginan seseorang mencari
manfaat dan meninggalkan yang mudarat menerusi penyuluhan dan usaha
yang meyakinkan. Sebagai seorang kaunselor Muslim, kaunselor akan
memberi kaunseling sesuai dengan hukum Syariah dan bidang kuasa yang
diberikan kepadanya.

3.3 LATAR BELAKANG PEGAWAI PERUNDING KELUARGA DAN


PASANGAN BERMASALAH DI PAID HULU LANGAT
Di Unit Perundangan Keluarga, PAID Hulu Langat, kebanyakan pegawai yang
ditugaskan mengendalikan urusan di bahagian ini adalah termasuk
memberikan perkhidmatan kaunsling khidmat nasihat kepada klien. Kajian ini
mendapati mereka mempunyai latar belakang dan pengalaman serta
keterlibatan kaunseling yang berbeza. Manakala pasangan yang
mendapatkan perkhidmatan kaunseling di bahagian ini juga mempunyai latar
belakang yang berbeza.
3.3.1 Pegawai Perunding Keluarga
Kajian ini mendapati bahawa pegawai perunding keluarga di PAID Hulu
Langat adalah berlatar belakangkan pendidikan agama, malah pegawai
tersebut mempunyai kelayakan akademik sebagai pemegang ijazah dalam
jurusan Syariah di universiti tempatan dan universiti al-Azhar, Mesir.. Selain
itu, ada di antara mereka yang mendapat pendidikan dalam bidang
Bimbingan dan Kaunseling di peringkat Ijazah Sarjana. Kelayakan mereka ini
bersesuaian dengan tugas mereka yang mengetahui hukum syarak dalam
bidang kekeluargaan.
Selain itu, pegawai perunding keluarga juga mempunyai pengalaman
berkaitan bimbingan dan kaunseling semenjak bekerja di PAID Hulu Langat
melalui program, kursus dan seminar kaunseling yang diikuti. Malah ada di
antara mereka yang menjadi penceramah bagi Kursus Pra Perkahwinan yang
dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Ini membuktikan
bahawa pegawai perunding keluarga di bahagian ini merupakan seorang
yang berpengalaman dalam bidang kaunseling.
3.3.2 Pasangan Bermasalah
Kebanyakan pasangan suami isteri yang bermasalah yang datang
mendapatkan perkhidmatan kaunseling terdiri daripada pelbagai golongan
dan lapisan umur. Ada di kalangan mereka yang berstatus datuk (VIP) atau
golongan atasan dan ada juga pasangan bermasalah yang tidak bekerja iaitu
menganggur. Selain itu, pasangan bermasalah ini, ada yang terdiri daripada
pasangan yang baru berkahwin dan yang sudah lama berkahwin.
Perkhidmatan kaunseling ini terbuka kepada semua pasangan yang
bermasalah tanpa mengira darjat dan umur.
3.4 PUNCA KONFLIK RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTERI
Terdapat pelbagai jenis masalah yang selalu diadukan oleh pasangan
bermasalah di PAID Hulu Langat. Antaranya ialah poligami, tiada nafkah

batin, campur tangan pihak ketiga, tiada persefahaman, penagih dadah,


hubungan sulit, nusyuz dan sebagainya. Menurut Akmala Md. Amin, kes
nusyuz adalah paling banyak di Selangor, tidak kurang juga kes isteri yang
main kayu tiga.
Punca-punca yang selalu menimbulkan konflik rumah tangga yang
sering diadukan ke mahkamah-mahkamah syariah ialah seperti:
i. Campur tangan mertua
ii. Sikap suami yang bengis
iii. Suami atau isteri yang suka berfoya-foya
iv. Isteri yang terlalu cemburu
v. Suami yang mempunyai hubungan dengan wanita lain
vi. Suami yang tidak mampu memberi nafkah
vii. Perzinaan
viii. Ketidakseimbangan dalam kemampuan seksual
ix. Isteri enggan dimadukan
x. Isteri mandul
Dapat dilihat di antara masalah yang sering dihadapi oleh pasangan yang
berumahtangga hingga boleh menyebabkan berlakunya dapat dibahagikan
kepada empat bahagian iaitu:
a) Ekonomi
b) Peribadi (emosi dan fizikal)
c) Seks
d) Sosial
3.4.1 Ekonomi
Di samping memenuhi keperluan psikologi, perkahwinan juga mestilah
memenuhi keperluan ekonomi. Dengan kata lain, di samping memberi kasih
sayang kepada isteri, seorang suami juga berkewajipan memberi nafkah
kepada isteri dan anak-anaknya. Terdapat beberapa masalah dari aspek
ekonomi yang sering mencetuskan masalah rumahtangga seperti:
i. Suami yang sememangnya tidak mampu menyediakan nafkah yang
mencukupi.
ii. Suami yang sengaja cuai memberi nafkah yang mencukupi
iii. Sikap isteri yang sentiasa meminta sesuatu yang sememangnya tidak
dapat diadakan oleh suami.
iv. Sikap suami yang memeras harta isteri
v. Jika kedua suami isteri sama-sama bekerja, terdapat pula sikap berkira di
antara keduanya di dalam menguruskan ekonomi rumahtangga. Firman
Allah :
Maksudnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.


Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta
yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah telah akan
memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
3.4.2 Peribadi (emosi dan fizikal)
Apa yang dimaksudkan dengan masalah yang berpunca dari peribadi ialah
masalah yang melibatkan sikap fizikal dan emosi seseorang suami atau
isteri.umpamanya masalah kesihatan fizikal suami atau isteri yang
menghidapi penyakit yang tidak membolehkannya mencari nafkah atau
melayani isterinya. Begitu juga dengan isteri yang terlantar sakit atau tidak
dapat melahirkan zuriat. Manakala masalah emosi pula seperi sikap suami
yang panas baran, pemarah atau mempunyai kebiasaan melakukan
kekerasan fizikal terhadap isteri. Atau terdapat juga keadaan dimana isteri
mengalami masalah emosi seperti garang atau terlalu cemburu.
Di dalam suatu kes yang pernah berlaku, si suami terlalu cemburu dan tidak
mempercayai pihak isteri kerana isteri mempunyai hubungan yang karib
dengan teman lelaki sepejabatnya. Dia telah dua kali menceraikan isterinya.
Apabila dianalisa tentang latar belakangnya ternyata pihak suami telah
mengalami satu trauma kesan dari perkahwinan ibu bapanya yang hancur
dan begitu juga dengan perkahwinan saudara-saudara perempuan yang lain.
3.4.3 Seksual
Suami isteri adalah individu asas dalam unit keluarga yang baru terbentuk.
Hubungan yang terjalin ini akan membentuk corak interaksi dan hidup dalam
keluarga. Hubungan rutin dan layanan akan mencorakkan cara hidup
keluarga kelak. Oleh itu suami isteri perlu membentuk hubungan dan
memberi layanan yang sempurna. Menurut Ustazah Robiah (2003)
permasalahan yang berlaku ialah semakin lama tempoh perkahwinan
semakin kurang layanan dan semakin hilang nikmat hubungan suami isteri.
Lazimnya masalah ini terjadi kerana ketidakseimbangan dalam aktiviti
seksual. Pertama suami atau isteri mempunyai keinginan seksual yang terlalu
kuat atau sebaliknya suami terlalu dingin atau sememangnya telah hilang
keupayaan seksualnya. Kedua, kejahilan atau kurang pengetahuan untuk
mencapai kepuasan seksual sehingga menganggap pasangannya kurang
mampu untuk melayaninya. Ketiga, suami mempunyai sikap suka melakukan
hubungan seksual secara kasar atau luar biasa. Dan keempat, suami atau
isteri mempunyai hubungan seksual dengan orang lain.
3.4.4 Sosial

Aspek sosial yang seringkali mencetuskan konflik dalam rumahtangga


merangkumi hubungan sosial di kalangan ahli keluarga dan hubungan sosial
dengan orang lain. Konflik rumahtangga yang melibatkan hubungan di
kalangan ahli keluarga terjadi apabila menantu enggan menghormati mertua
dan tidak mesra dengan saudara mara. Begitu juga konflik boleh berlaku jika
ibu bapa tidak begitu mesra dengan anak-anak.
Malahan lebih buruk lagi jika tidak terdapat kemesraan antara kedua suami
isteri. Umpamanya pihak suami selalu memikirkan soal pekerjaannya
sehingga tidak ada masa yang terluang untuk dihabiskan bersama-sama
isteri dan anak-anaknya.Manakala hubungan yang melibatkan orang lain di
luar hubungan kekeluargaan berlaku apabila suami atau istari mempunyai
hubungan kasih dengan orang lain atau telah melakukan perzinaan. Begitu
juga dengan sikap suami atau isteri yang suka berfoya-foya.
Terlalu banyak faktor atau punca yang boleh mencetuskan konflik. Menurut
Abdullah Hassan dan Ainon Muhd, isu yang paling kerap mencetuskan konflik
ialah gaya komunikasi, seks, cemburu, kerja-kerja rumah dan wang. Ia ju
berlaku dalam empat keadaan iaitu:
a) Apabila satu pihak mengkritik pihak yang lain
b) Apbila satu pihak membuat permintaan yang tidak patut
c) Apabila satu pihak sudah lama menyimpan rasa sakit hati
d) Apabila satu pihak berasa dirinya dianggap remeh dan tidak dihargai
Semua faktor di atas boleh mencetuskan konflik yang lebih serius malahan
boleh menyebabkan perceraian. Selain itu, punca lain yang boleh
menimbulkan konflik rumahtangga ialah campur tangan mertua, suami
bersikap kasar, suami curang, tidak bertanggungjawab, tidak adil dalam
berpoligami dan sebagainya.
3.5 HASIL KAJIAN

Berdasarkan kepada punca-punca perceraian di atas ia pasti membawa kesan


yang mendalam dalam jiwa dan kehidupan pasangan yang telah bercerai
tersebut khususnya kepada kesejahteraan psikologi mereka. Kesejahteraan
psikologi yang berubah adalah dari sudut fizikal, emosi dan sikap, seterusnya
ia membawa perubahan kepada psikologi yang tidak baik seperti tekanan dan
ia berbeza mengikut tahap umur dan jantina.
Perubahan fizikal adalah seperti sakit, terlalu kurus atau gemuk, hilang
keceriaan diri, lesu atau letih, terlalu atau tidak langsung berhias, agresif,
suka mengelamun, sering lupa dan mengasingkan diri. Perubahan emosi pula
adalah seperti terlalu cemburu, sedih dan sensitif, terlalu gembira atau riang,
ego dan mementingkan diri, kemurungan dan bimbang. Perubahan sikap pula
adalah seperti cepat marah, mudah bosan, tidak mampu mengendalikan

urusan rutin dan bersikap negatif.


Kesan tekanan terbahagi kepada dua iaitu kesan positif dan kesan negatif.
Kesan positif ialah menjadi sumber motivasi diri, berlaku perubahan yang
positif pada diri, kecemerlangan diri meningkat, kuat berusaha, merasakan
persaingan pada diri dan menimbulkan keyakinan pada diri. Manakala kesan
negatif ialah prestasi menurun dari segi kerjaya, penampilan dan kesihatan,
resah gelisah, hilang kesabaran diri, rasa bersalah, rendah diri dan sensitif
serta hilang pertimbangan diri.
Faktor umur boleh juga dikatakan memainkan peranan utama dalam konteks
stability rumahtangga kerana suami atau isteri yang berumur terlalu muda
selalunya mudah terdedah kepada konflik rumahtangga. Perbezaan dari segi
umur boleh membawa kepada perbezaan dari segi risiko ke atas konflik
dalam rumahtangga. Ini adalah kerana pasangan suami isteri yang lebih
berumur selalunya dipercayai lebih matang dan mempunyai kestabilan dari
segi emosi.
Konflik rumahtangga kebanyakannya juga terjadi dalam masa 5 hingga 8
tahun pertama perkahwinan. Ini kerana dalam tempoh yang singkat itu
pasangan suami isteri masih dalam proses penyesuaian diri sama ada dalam
konteks personality, sikap dan tingkah laku masing-masing. Berdasarkan
Journal of Marriage and Family, masalah perceraian ini lebih melemahkan
kesejahteraan psikologi kedua-dua pasangan terutamanya kepada wanita
yang bercerai muda. Manakala lelaki pula akan cuba untuk melupakan
masalah mereka dengan cara mengambil alkohol secara berlebihan.
Berdasarkan kepada hasil kajian yang telah diperbincangkan di atas, terdapat
beberapa cara untuk menghadapi gejala perceraian tersebut seperti melalui
kaunseling keluarga sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah. Cara ini
digunakan sama ada di Barat dan di Negara Islam Cuma yang
membezakannya hanyalah dari sudut matlamat dan pelaksanaannya.

3.6 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJAYAAN PROSES KAUNSELING


Kejayaan proses kaunseling dalam kajian ini adalah diukur berdasarkan
kepada sejauhmana suami isteri yang mendapat perkhidmatan kaunseling di
UPK, PAID Hulu Langat bersetuju untuk berdamai setelah sesi kaunseling
berakhir sedangkan kuasa atau hak untuk bercerai atau berdamai banyak
terletak di tangan suami. Ini adalah kerana dari segi syarak, hak untuk
menjatuhkan cerai, diberi kuasa kepada suami.
Oleh itu, walaupun golongan isteri lebih tinggi peratusnya mengambil inisiatif
untuk mencari jalan penyelesaian dan perdamaian bagi menyelamatkan
sebuah rumahtangga yang telah dibina, namun jika suami tidak mahu
kerjasama dan ingin bercerai maka terjadi juga perceraian. Keputusan yang

dibuat oleh suami untuk bercerai dan tidak mahu untuk berdamai akan
menjadikan proses kaunseling yang diberikan oleh UPK, PAID, Hulu Langat
tidak berjaya.
Antara faktor penting yang memberi pengaruh besar terhadap kejayaan
proses kaunseling ialah faktor pendidikan pengadu dan pasangannya serta
faktor anak.
3.6.1 Faktor Pendidikan Pengadu dan Pasangannya
Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan adalah satu kegiatan dalam
proses sosialisasi. Orang yang lebih tinggi pendidikannya selalunya telah
melalui proses sosialisasi yang lebih lengkap. Individu yang melalui proses
sosialisasi yang lebih lengkap mampu menjadi manusia yang sempurna pula
selalunya tidak cemderung menimbulkan masalah kepada orang lain.
Walaupun ada konflik rumahtangga yang timbul, individu berpendidikan akan
mudah mengambil jalan penyelesaian kerana mereka boleh berfikir tentang
baik atau buruk sesuatu kejadian khususnya jika berlaku perceraian.
Selain itu, mampu bertindak selaras dengan kehendak dan jangkaan
masyarakat. Dalam jiwanya terdapat ciri-ciri tanggungjawab, sabar, rajin,
jujur, amanah dan pelbagai ciri-ciri positif yang lain. Apabila sesorang itu
mempunyai ciri-ciri tersbut, maka perilakunya semasa berinteraksi dengan
orang lain akan selaras dengan jangkaan kebanyakan ahli masyarakat lain.
Kesabaran, kejujuran serta amanah merupakan satu gerak kuasa yang ada
dalam diri manusia yang boleh mewujudkan persefahaman dan
mengurangkan konflik. Interaksi individu yang mempunyai sifat-sifat ini
dengan orang lain boleh mewujudkan persefahaman. Dalam konteks
rumahtanga, individu seperti ini tidak banyak menimbulkan konflik. Apabila
tiada konflik dalam rumahtangga, maka rumahtangga mereka akan menjadi
aman.
Individu yang berpendidikan mudah menerima idea atau nasihat jika didapati
ia berguna dalam kehidupannya. Mereka selalunya meangap idea atau
nasihat orang lain sebagai perangsang kepada mereka untuk mengubah diri
dan keluarga. Individu yang kurang pendidikan pula selalunya tidak mudah
menerima idea atau nasihat orang lain walaupun nasihat tersebut adalah
berguna untuk mereka. Mereka bersikap pasif untuk menghadapi perubahan.
Keadaan ini menyebabkan proses kaunseling lebih berjaya di kalangan
pasangan yang mempunyai pendidikan tinggi.
3.6.2 Faktor Anak
Anak merupakan anugerah Allah yang tiada nilainya bagi pasangan suami
isteri. Ramai kalangan pasangan suami isteri bersetuju bahawa kehadiran
anak akan memberikan sinar kebahagiaan ke dalam rumahtangga. Anak dan
ibu bapa saling memerlukan di antara satu sama lain dan masing-masing

perlu memahami perasaan serta tanggungjawab mereka dengan lebih jelas


lagi. Ia bukanlah suatu yang mudah. Malah sebelum mendirikan
rumahtangga, pasangan yang bakal menjadi ibu bapa perlu ada ilmu tentang
keibubapaan supaya institusi perkahwinan itu dapat mencapai fungsi yang
diharapkan oleh individu dan masyarakat.
Ibu bapa sebagai pemegang amanah daripada Allah adalah berkewajipan
untuk mendidik anak-anak mereka tentang pelaksanaan ibadat sejak mereka
kecil lagi. Anak boleh dijadikan sebagai tempat bergantung apabila mereka
mencapai umur tua. Sekiranya perkahwinan mereka tidak dikurniakan anak,
mereka merasa seolah-olah perkahwinan mereka tidak sempurna. Anak
dianggap sebagai penyeri rumahtangga. Tanpa anak rumahtangga kurang
menarik.
Anak-anak adalah penting kepada ibu bapa apabila mereka telah mati. Anak
yang soleh dapat membantu ibu bapa mereka di alam kubur dengan doa
mereka. Oleh kerana anak adalah penting khususnya dari segi didikan,
asuhan dan kasih sayang maka jika terjadi konflik dalam rumahtangga maka
suami isteri yang berfikir tentang masa depan anak-anak mereka tidak
mudah untuk bercerai.
3.7 KEMAHIRAN DAN TEKNIK KAUNSELING

Kemahiran dan teknik kaunseling merupakan cara kaunselor melayan dan


berinteraksi dengan klien yang datang mendapatkan perkhidmatannya.
Kaunselor akan menggunakan teknik dan kemahiran yang difikirkan sesuai
dan berkesan. Kedua-dua faktor ini akan memberikan keyakinan yang lebih
kepada kaunselor dan juga klien. Di mana kaunselor yang mempunyai
kemahiran berupaya mempamerkan kematangan di dalam memberikan
perkhidmatan dan seterusnya memberikan keyakinan untuk klien
mendapatkan khidmat daripadanya. Selain daripada itu, kemahiran dan
teknik kaunseling akan memudahkan kaunselor mengendalikan sesi
kaunseling serta dapat meminimakan kemungkinan melakukan kesilapan
semasa mengedalikannya.
Memandangkan kemahiran dan teknik kaunseling memberikan sumbangan
yang besar di dalam profesion kaunseling, kaunselor sewajarnya menguasai
kedua-dua bidang ini. Teknik dan kemahiran yang digunakan dalam proses
kaunseling merupakan strategi dalam perhubungan kaunseling. Ia boleh
berbentuk perlakuan dan juga gerak balas yang memberitahu sesuatu
kepada klien. Ia tidak berhubung rapat dengan teori kaunseling, harus
berbentuk fleksibel, teratur dan praktikal sesuai dengan klien yang pelbagai
ragam.
3.7.1 Kemahiran Menghadapi klien

Kemahiran menghadapi klien merupakan aspek penting dalam pengendalian


kaunseling. Kemahiran dalam bidang ini akan memudahkan kaunselor
membentuk perhubungan yang mesra dengan klien. Ia juga akan
memberikan keyakinan kepada klien bahawa kaunselor boleh menghormati
orang lain. Dengan cara ini klien akan merasa yakin dirinya diterima oleh
kaunselor dengan baik tanpa sebarang prasangka, sebagaimana firman
Allah:
Maksudnya:
Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangka-sangka (dugaandugaan) terhadap orang, kerana setengah sangkaan-sangkaan itu ialah dosa
dan janganlah kamu mencari-cari aib orang dan jangan pula setengah kamu
mengumpat orang yang lain. Sukakah salah seorang di antaramu memakan
daging saudaranya yang telah mati(bangkai)? Maka tentu kamu benci
memakannya (sebab itu janganlah kamu mengumpatnya). Takutlah kamu
kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi penyayang.
Memberi perhatian merupakan salah satu cara kaunselor mempamerkan
dirinya secara fizikal atau psikologikal kepada klien. Layanan yang berkesan
akan melahirkan perkara-perkara berikut; iaitu dapat memberitahu klien
bahawa kaunselor bersama mereka dan meletakkan kaunselor dalam situasi
mendengar.
Terdapat pelbagai kemahiran dan teknik kaunselor menghadapi kilen.
Bagaimanapun sebagai seorang kaunselor muslim yang berhadapan dengan
klienmuslim dia perlu menghadapi kliennya dalam suasana yang
menggambarkan suasana Islam.
a) Memulakan dengan salam dan bersalaman.
Memberi salam dan bersalaman akan memudahkan kaunselor menjalinkan
perhubungan yang mesra dan membentuk pertalian persahabatan.
Seterusnya akan memberikan keyakinan kepada klien untuk bekerjasama
dengan kaunselor dan memudahkan kaunselor melaksanakan proses
memberikan pertolongan. Cara ini bersesuaian dengan ajaran Islam yang
mengkehendaki setiap orang Islam memulakan percakapan atau
perbincangan dengan salam.
.(( )) :
. . : ! :
. . .))
Maksudnya:
Daripada Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah s.a.w bersabda: Hak seorang
muslim ke atas seorang muslim ada enam perkara. Ditanyakan kepada
Rasulullah: Apakah perkara-perkara tersebut?. Baginda berkata: Apabila

berjumpa memberi salam, apabila dipanggil hendaklah menyahut, apabila


meminta nasihat hendaklah menasihatinya, apabila bersin, hendaklah
menyebut Alhamdulillah, apabila sakit hendaklah menziarahi dan apabila
mati iringilah ke kubur.
b) Kedudukan kaunselor dengan klien
Cara klien dan kaunselor duduk semasa dalam sesi juga memberi kesan
kepada proses kaunseling. Kedudukan yang selesa dan bersesuaian dapat
mempengaruhi perjalanan kaunseling. Oleh itu dalam perlaksanan
kaunseling, cara klien dan kaunseling duduk juga turut diberikan perhatian
kerana kedudukan dan gaya kaunselor menjadi perhatian klien.
Cara kaunselor duduk menyilang kaki atau berpeluk tubuh selalunya
dirujukkan sebagai pengunduran diri iaitu tidak mahu masuk campur atau
bertanggungjawab terhadap masalah yang diluahkan. Sebaliknya jika dia
mendorongkan badan agak ke hadapan sedikit menunjukkan kaunselor
memberi perhatian kepada klien dan bersedia memberikan perhatian kepada
apa yang dikatakan atau diluahkan.
Kedudukan kaunselor dengan klien seharusnya tidak ada penghalang seperti
meja dan seumpamanya. Cara duduk yang bersetentangan dan berhadapan
merupakan yang terbaik kerana kedudukan seperti ini dapat memberikan
tumpuan yang sepenuhnya kepada kedua-dua pihak. Bagaimanapun klien
boleh memilih posisi kedudukannya mengikut keselesaan.
Bagi sesi kaunseling yang melibatkan berlainan jantina, suasana kedudukan
kaunselor dengan klien memerlukan susunan dan jarak yang formal. Selain
daripada itu, adalah lebih baik jika terdapat meja yang terletak di antara
kedudukan kaunselor dengan klien. Ini akan memberikan lebih keselesaan
kepada mereka berdua. Semasa sesi kaunseling dijalankan perlu ada
seseorang yang menemani klien sekiranya pasangannya tidak ikut serta.
Cara ini bukan sahaja dapat mengelakkan tohmahan bahkan tidak menyalahi
hukum syarak.
c) Hubungan/ kontak Mata
Semasa bercakap, mata kaunselor dengan mata klien hendaklah
bertentangan. Ini menunjukkan kaunselor mendengar percakapan klien
dengan teliti dan ini menjadi penggerak kepada klien untuk terus
menceritakan masalahnya tanpa ragu-ragu. Sekiranya kaunselor mendapati
klien tidak begitu senang dengan cara bertentang mata kerana malu dan
seumpamanya, maka kaunselor boleh mengalihkan pandangan ke tempat
lain sekali sekala. Namun begitu, kaunselor tidak boleh mengalihkan terus
pandangannya kerana ini akan menghilangkan tumpuan dan menyebabkan
dia tidak memahami masalah yang disampaikan oleh klien.

d) Memahami Mesej Tanpa Lisan


Selain daripada mendengar dengan teliti percakapan klien, kaunselor juga
perlu memberikan tumpuan kepada tingkah laku tanpa lisan yang
ditunjukkan oleh klien. Tingkah laku tersebut mengandungi mesej tertentu
yang perlu difahami oleh kaunselor. Kegagalan kaunselor memahami mesej
tersebut menjadikan proses kaunseling semakin kurang berkesan bermula
dari peringkat awal sesi lagi.
Memandangkan besarnya peranan bahasa tanpa pertuturan dalam
membantu kaunselor memahami masalah yang dibentangkan oleh klien,
kaunselor perlulah peka terhadap gerak geri klien. Kemampuan kaunselor
memahami mesej tersebut boleh mewujudkan gerak geri positif daripada
kliendan melahirkan sikap yang lebih terbuka serta kesedaran untuk
berkongsi masalah bersama-sama klien.
Terdapat banyak gerak geri tanpa pertuturan yang lazim diperlihatkan oleh
klien semasa sesi kaunseling berjalan. Gerak geri dan tingkah laku klien
memberikan mesej atau makana tertentu kepada kaunselor. Berikut
disenaraikan perlakuan atau gerak geri klien serta mesej yang hendak
disampaikan oleh mereka.

Jadual 3.6.1 : Perlakuan dan Gerak Geri Tanpa lisan

Mata
Bola mata berair sedang bermain dengan perasaan
Tidak berkelip-kelip membayangkan pengalaman berlalu
Memandang ke lantai sedang berfikir
Memandang ke dinding membayangkan pengalaman lalu
Kerap berkelip-kelip sedang sensitif
Pejam mata menahan emosi marah, sedih dan takut
Memandang kaunselor dalam keadaan sedar
Membeliakkan mata sedang marah, geram
Mengesatkan mata gangguan perasaan sebak
Suara
Kuat dan lantang marah, geram, tidak puas hati
Perlahan sayu, kesal dan sedih
Terputus-putus sebak,sedih, menahan perasaan
Lambat sedang bermain dengan perasaan
Tinggi marah, mengancam
Menggeletar menahan perasaan marah, takut
Tersedu-sedu sedih, pilu,sebak
Ketawa gembira, perli
Gagap perasaan terganggu, ketakutan

Bunyi nafas panjang tertekan


Senyap berfikir, berkecamuk, terganggu
Pergerakan Anggota
Berpeluk tubuh belum cukup relaks, belum selesa
Bersilang kaki belum cukup relaks
Bersila panggung relaks
Condong ke belakang kelesuan, perasaan terganggu
Condong ke hadapan serius, memberi perhatian
Memicit jari cemas, separuh sedar
Mengetap bibir menahan marah, sedih, sayu
Mengetap gigi murah, geram
Memandang ke siling kecewa, bosan
Menggenggam tangan geram, marah
Menggerakkan kaki separuh sedar
Memegang tengkok bosan, tidak selesa
Memegang kepala menyesal
Menggeleng kepala tidak percaya, tidak setuju
Menutup mata tersangat sedih, malu, menyesal
Mimik Muka
Senyum gembira, puas hati, lega
Berkerut dahi bengang, tidak setuju
Berkerut muka takut, tidak puas hati
Tenang lega, sedar
Gamam terperanjat, terkejut
Serius terancam, tertekan, marah
Selamba terancam, bosan, ingin berhenti
Kontak Mata
Kontak mata yang tepat memberi perhatian, rela berkomunikasi dan rela
dan konsisten mencurah perasaan
Kontak mata yang terputus mahu mengalihkan tajuk perbincangan, menarik
diri, malu, resah, tidak selesa dan sangat hormat kepada kaunselor
Merenung sesuatu mengingatkan sesuatu dan dalam keadaan kaku
Berkerut kening kekeliruan, mengingati sesuatu
Mata yang kecil berada dalam keadaan resah dan cemas
Mata yang basah dan berair menunjukkan kesedihan, kehampaan atau
mungkin juga kegembiraan
Mata yang bergerak-gerak sedang memproses sesuatu, mengingati, merasa
puas, mencurah minat atau mencurigai sesuatu
Mata yang terkebil-kebil keadaan resah dan cemas
Anak mata yang membesar perasaan yang terkejut, menunjukkan minat atau
rasa puas hati
Setelah memahami mesej yang ditunjukkan oleh klien melalui pergerakan
tanpa lisan, kaunselor dijangka masuk ke dalam ruang rujukan dalam klien

dengan lebih mudah lagi untuk memahami permasalahan klien melalui


penerokaan.

3.7.2 Memahami Kemahiran Asas Mendorong


Kaunselor memerlukan maklumat yang lengkap untuk membolehkan dia
memberi pertolongan yang berkesan. Sering terjadi klien bercerita semua
perkara yang dialaminya. Mereka juga bercerita dalam keadaan yang tidak
teratur dan menyebut fakta yang sama berulang kali. Ini akan membuatkan
kaunselor susah untuk memahami apa yang disampaikan oleh klien. Oleh itu
menjadi tanggungjawab kaunselor untuk merangsang klien supaya bercerita
secara terbuka, jujur dan bercerita perkara yang berkaitan sahaja. Satu cara
yang boleh dilakukan oleh kaunselor bagi menolong klien bercakap dan tidak
kering idea ialah mengemukakan soalan-soalan terbuka.
Soalan terbuka merupakan soalan yang memerlukan jawapan yang panjang
daripada klien. Bagaimana pun kaunselor juga boleh mengemukakan soalan
tertutup apabila kaunselor berkehendakkan ketegasan daripada klien Soalan
jenis ini hanya memerlukan jawapan yang paling pendek daripada klien
misalnya ya, tidak, salah, benar dan sebagainya.
Kaunselor juga boleh menggunakan dorongan minima bagi menggalakkan
klien agar terus bercerita sama ada dengan cara gerak-geri badan seperti
anggukan kepala, gerakan mata, angkat kening atau dengan kata-kata
seperti lepas itu, jadi, bagaimana, kesannya, teruskan, aha, mmm
dan sebagainya. Manakala kata-kata sempati dan empati hendaklah
digunakan apabila sesuai dan perlu sahaja seperti Allahuakhbar,
MasyaAllah, Astaghfirullah, Alhamdulillah dan sebagainya.
3.7.3 Kemahiran Mendengar
Kemahiran mendengar sangat penting dalam pengendalian kaunseling.
Kaunselor yang kurang mahir mendengar atau kurang mendengar tentang
apa yang diceritakan oleh klien, akan menjadikan klien terasa tidak dihargai,
tidak diterima dan terasa malas untuk bercerita.
Kaunselor yang mendengar dengan teliti serta penuh minat tentang apa yang
disampaikan oleh klien akan dapat memahami keadaan emosi klien dengan
mendalam. Dengan demikian kaunselor akan dapat melahirkan ciri-ciri
empati kepada klien. Ia juga mampu merumus semula percakapan serta
perasaan yang dialami oleh klien.
3.7.4 Kemahiran Mengenal Pasti Masalah
Biasanya dalam proses kaunseling, klien akan menceritakan pelbagai
perkara. Kadang-kadang apa yang diceritakannya itu bukanlah merupakan

masalahnya yang sebenar masalah klien. Hasil daripada mendengar dengan


teliti, kaunselor akan dapat menyelami masalah sebenar klien. Kaunselor
juga hendaklah berupaya untuk melihat apa yang tersurat dan tersirat.
Bagi membolehkan kaunselor memahami dengan tepat masalah sebenar
yang dihadapi oleh klien, kaunselor hendaklah cuba membuat rumusan
tentang perkara penting yang disampaikan oleh klien. Rumusan tersebut
hendaklah dijelaskan kepada klien bagi mendapatkan kepastian. Dengan cara
ini akan membolehkan kaunselor menentukan masalah sebenar klien. Cara
itu juga akan dapat memecahkan kesulitan klien yang malu untuk berterus
terang dengan kaunselor terutama hal-hal yang terlalu peribadi seperti isu
hubungan kelamin.
3.7.5 Kemahiran Mendorong Klien
Menjadi sebahagian tanggungjawab kaunselor memberikan dorongan kepada
klien untuk memahami diri, keperluan, bentuk bela diri dan cara-cara
menyelesaikan masalah diri. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah,
sebaliknya ia memerlukan kemahiran dalam bidang tersebut. Kemahiran ini
boleh dilakukan dengan cara menimbulkan pertanyaan berbentuk refleksi
kepada apa yang telah diucapkan. Dengan cara ini klien akan sentiasa
bercakap dalam keadaan sedar dan waras tanpa memasukkan hal-hal yang
tidak perlu atau tidak bersangkutan dengan masalah sebenar yang
dihadapinya.
3.7.6 Kemahiran Mendapatkan Penjelasan
Kaunselor perlu mengumpulkan sebanyak mugkin maklumat bagi
membolehkannya memahami masalah yang sedang dihadapi oleh klien.
Untuk tujuan itu kaunselor perlu mendapatkan penjelasan, keterangan dan
maklumat yang lebih lanjut daripada klien. Kaunselor hendaklah
menggunakan soalan-soalan yang membolehkan klien bercakap dengan
panjang lebar dan terus-menerus. Sebaliknya kaunselor patut mengelakkan
daripada menggunakan soalan-soalan yang membuatkan klien tidak boleh
bercakap panjang atau memberikan huraian.
Selain daripada itu, kaunselor hendaklah cuba mengelakkan lebih banyak
bercakap daripada kliennya kerana semakin banyak masa yang diambil oleh
kaunselor untuk bercakap semakin kurang peluang klien bercakap. Keadaan
seperti ini akan melambatkan proses kaunselor mengenal pasti masalah
klien.
3.7.7 Kemahiran Memberi Nasihat
Memberi nasihat kepada klien adalah perkara penting dalam kaunseling.
Nasihat yang dimaksudkan di sini ialah cadangan-cadangan atau saranansaranan yang baik dengan kata-kata yang lemah-lembut serta menarik hati

dan bukannya dengan kritikan, cemuhan, paksaan, ugutan dan sebagainya.


Perkataan nasihat yang dimaksudkan dengan memberi nasihat atau tunjuk
ajar tidak sesuai untuk digunakan bagi pengertian kaunseling kerana
kaunseling bukanlah semata-mata memberi nasihat kepada klien. Walau
bagaimanapun memberi nasihat boleh dijadikan satu kaedah kaunseling yang
sangat baik tetapi bukanlah yang terbaik.
Apa yang penting bagi kemahiran ini ialah klien disediakan dengan maklumat
yang cukup dan diberikan kesedaran yang mendalam oleh kaunselor untuk
membuat pilihan yang tepat dan baik. Setiap pilihan yang dibuat hendaklah
atas kesedaran klien sendiri. Justeru itu, hendaklah berhati-hati memberi
nasihat agar kaunselor tidak persalahkan oleh klien sekiranya pilihan yang
dibuat mendatangkan implikasi yang kurang baik atau yang tidak sesuai
dengan diri klien. Kaunselor sekali-kali tidak boleh membuat keputusan bagi
pihak klien. Klien bebas membuat keputusan dan pilihan berdasarkan kepada
pertimbangannya sendiri setelah dibimbing sebaik mungkin oleh kaunselor.
3.7.8 Kemahiran Konfrantasi
Mengkonfrantasi bererti menghujah seseorang dengan kata-kata yang
mencabar perasaan, pandangan dan juga tingkah laku tanpa pertuturan
mereka. Walaupun pada dasarnya temubual dalam kaunseling dilakukan
dengan lemah lembut dan mesra tetapi kadang kala cara ini tidak memberi
kesan. Terdapat sebilangan klien yang tidak mahu bercerita dengan benar
dan jujur malahan kadang kala menipu dan memutar belitkan fakta. Dalam
keadaan ini kaunselor kerap kali melakukan konfrantasi dengan cara
mencabar dan menghujah klien bagi menentang perbezaan tingkah laku klien
dan seterusnya menyedarkannya serta bertingkah laku yang sebenarnya.
Konfrantasi boleh memberi kesan yang negatif apabila terdapat kesilapan
semasa melakukannya. Ia boleh membinasakan perhubungan yang baik di
antara kaunselor dengan klien serta boleh menghapuskan keyakinan
terhadap kaunseling. Namun begitu, sekiranya ia dilakukan dengan berhatihati, ia boleh menjadi satu teknik yang dapat membantu kaunselor. Oleh itu
ia perlu dilakukan dengan baik dan dalam suasana yang tidak
menyinggungkan perasaan klien. Pada kebiasaannya di dalam konfrantasi
masing-masing ingin menegakkan hujah sendiri dan mengenepikan hujah
orang lain. Setiap hujah yang tidak dipersetujui pula hendaklah ditolak
dengan baik.
Satu perkara yang penting semasa perbincangan ialah melakukan dengan
cara yang baik supaya ia dapat mengelakkan daripada klien merasai
kaunselor menyerang peribadinya, merendahkan serta menghinanya.
Malahan kaunselor perlu menyediakan kepadanya perasaan bahawa mereka
berdua sama seperti dua orang sahabat yang sama-sama menuju ke arah
mencari penyelesaian kepada perkara yang dibincangkan, seolah-olahnya

masalah yang dibincangkan itu masalah mereka berdua.


3.7.9 Kemahiran Pemfrasaan
Pemfrasaan merupakan satu kaedah menyatakan semula mesej asas klien
dengan cara yang sama tetapi dengan menggunakan perkataan yang lebih
ringkas. Tujuan utama kaunselor melakukan pemfrasaan ialah untuk menguji
kefahamannya tentang apa yang telah dikatakan oleh klien. Selain daripada
itu, ia juga dilakukan sebagai memberitahu klien bahawa kaunselor sedang
cuba memahami mesej yang disampaikannya. Semasa melakukan
pemfrasaan, kaunselor lebih banyak menumpukan kepada kognitif klien
daripada perasaannya.
Kaunselor harus bertindak bijak semasa melakukan pemfrasaan kerana jika
dia tidak berhati-hati dia mungkin menimbulkan rasa marah klien apabila
terdapat pertentangan dengan apa yang dinyatakan olehnya. Bagi
mengelakkan berlakunya percanggahan dengan apa yang diperkatakan oleh
klien, aunselor perlu mengikuti langkah berikut semasa melakukan
pemfrasaan.
i. Ingatkan mesej klien
ii. Kenalpasti bahagian isi dalam mesej klien
iii. Beri respon kepada isi dengan menyebut ayat itu dengan menggunakan
perkataan sendiri.
3.7.10 Kemahiran Membuat Refleksi
Refleksi merupakan satu cara menyatakan kepada klien bahawa kaunselor
berada di dalam rangka rujuk dalamannya. Terdapt tiga bidang refleksi iaitu
perasaan, pengalaman dan isi. Tujuan utama kaunselor membuat refleksi
ialah untuk memahami pengalaman klien dan untuk menyatakan kepadanya
yang kaunselor sedang berusaha melihat alamnya sebagaimana yang dilihat
oleh klien.
i. Refleksi Perasaan
Kaunselor membuat refleksi perasaan/ emosi dengan cara membuat
pernyataan yang menggunakan perkataan sendiri berhubungan dengan
perasaan klien. Tujuan utama melakukan refleksi perasaan ialah untuk
memberikan tumpuan kepada perasaan dan bukan kepada isi, serta
merasakan dengan lebih jelas perasaan yang telah dinyatakan oleh klien
secara kabur dan juga untuk menolong klien memiliki perasaannya.
ii. Refleksi Pengalaman
Refleksi jenis ini berlaku apabila kausnelor memberikan perhatian sama
kepada gerak geri tubuh badan yang turut menyatakan perasaan yang
diaplikasikan tanpa bahasa. Ia merupakan gerak balas kepada pengalaman
meyeluruh yang diperhatikan dalam diri klien seperti keputusan pertuturan,

pernafasan yang kuat, keluhan, muka yang merah padam, cara duduk yang
tidak tetap, renungan dan pandangan yang tajam. Dalam melakukan refleksi
adalah lebih baik bagi kaunselor menghuraikan tingkah laku yang
diperhatikan kemudian baru menumpukan kepada isi.
iii. Refleksi Isi
Ia digunakan dengan cara kaunselor menyatakan semula idea-idea penting
klien dengan menggunakan perkataan baru dan lebih ringkas. Ia juga
digunakan bagi menjelaskan idea-idea yang sukar untuk dinyatakan oleh
klien.

3.8 SIFAT-SIFAT KAUNSELOR


Kejayaan dan kegagalan sesi kaunseling adalah bergantung kepada sifat,
peribadi sahsiah seseorang kaunselor. Terdapat beberapa sifat kaunselor
yang harus dipandang secara serius seperti berikut:
3.8.1 Cerdik
Kecerdikan yang ada pada kaunselor termasuklah juga seperti kebolehan
bertutur dengan fasih dan mempunyai kuantitatif yang cukup untuk berfikir,
mencari alasan dan membantu menyelesaikan masalah logik dan penuh
persepsi. Contohnya, boleh memberikan pelbagai alternatif lain dalam
menyelesaikan sesuatu masalah yang dialami oleh klien.
3.8.2 Berminat dan berkemahiran
Kaunselor harus mempunyai minat dan kemahiran untuk bekerja dengan
orang ramai dan dalam masa yang sama lebih bersifat saintifik untuk
megimbangi penggunaan sains individu dan tingkah lakunya. Contohnya,
kaunselor yang pandai menambat hati klien menyebabkan klien merasa
dirinya masih mempunyai potensi yang tinggi untuk pulih seperti sedia kala.
3.8.3 Menerima diri sendiri
Dalam hal ini, kaunselor harus boleh menerima akan hakikat sebenar tentang
dirinya mengambil kesempatan ke atas diri klien bagi memenuhi impian
dirinya dengan melebihi batasan yang telah dihadkan oleh pakar-pakar dalam
bidang ini. Contohnya, kaunselor tidak boleh melanggar etika kaunseling
yang telah ditetapkan semata-mata untuk memenuhi kepentingan
peribadinya.

3.8.4 Menunjukkan kemampuan


Kaunselor harus menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi

ketidaksamaan dan ketidakpastiannya sebagai punca yang mengganggu


aspek kehidupan professional dan peribadinya.
3.8.5 Mempunyai nilai bertanggungjawab
Kaunselor harus bertangungjawab ke atas kliennya. Ini adalah penting dalam
memastikan proses kaunseling berjalan dengan baik. Contohnya ialah jangan
membuka rahsia klien kepada orang lain.
3.8.6 Menerima klien tanpa syarat
Kaunselor harus menerima seorang klien tanpa syarat. Kaunselor perlu
melayan klien sebagai manusia yang bermaruah dan unik walaupun klien
datang dengan cerita yang berbagai-bagai. Secara umumnya, penerimaan
dengan melakukan penghayatan yang teliti ke atas diri klien sambil
mengambil pelbagai aspek positif klien akan membantu melancarkan ssi
kaunseling. Contohnya, kaunselor yang melayan kerenah klien dengan baik di
samping mengamati apa sebenarnya permasalahan mereka akan
memudahkan proses kaunseling itu dijalankan.
3.8.7 Kejujuran dan keikhlasan
Kaunselor yang jujur adalah tidak berpura-pura dalam perhubungannya
dengan klien. Dia harus bersifat neutral, spontan dan konsisten. Dia mampu
berkongsi aksi dan reaksi dari segi mental dan emosi serta tidak teragakagak untuk memberi maklum balas. Contohnya, kaunselor yang tidak
mengambil kesempatan di dalam kesempitan yang dialami oleh kliennya.
3.8.8 Mesra
Kemesraan kaunselor sedikit sebanyak dapat memberikan semangat kepada
klien untuk isi hatinya yang tertekan. Tanda-tanda kaunselor itu bersifat
mesra di samping kliennya seperti klien tidak kekok untuk bercakap, selesa
dan rasa dirinya sudah diterima. Dengan cara ini, klien mudah menceritakan
segala kekusutan dalam fikirannya yang menjadi permasalahannya selama
ini.
3.8.9 Penglibatan
Kaunselor seharusnya melibatkan dirinya sepenuh hati dalam sesi kaunseling
yang sudah dirancangkan. Ini kerana tanpa kaunselor, siapalah klien.
Tambahan pula, sebagai seorang kaunselor yang berkesan, beliau seharusnya
mampu melibatkan dirinya dengan matlamat atau tujuan yang benar-benar
boleh membantunya atau meninggikan taraf hidupnya, orang lain dan juga
kelompok organisasi di mana dia berada. Contohnya, penglibatan kaunselor
secara sepenuh hati dan sukarela membantu klien memastikan perjalanan
sesi kaunseling yang lebih sempurna di samping dapat mencapai matlamat

yang diinginkan.
3.8.10 Membekalkan maklumat
Kaunselor yang professional juga seharusnya mampu bertindak sebagai
seorang guru dalam hal-hal membekalkan maklumat kepada kliennya.
Fenomena ini memudahkan sesuatu sesi kaunseling dijalankan. Contohnya,
kaunselor yang membekalkan maklumat tentang pendidikan dan
pembelajaran sehingga klien dapat membuat pilihan dan mengambil
keputusan secara terbuka.
3.8.11 Mendapat latihan yang formal
Latihan formal secara langsung dapat menambahkan penetahuan dan
pengalaman seorang kaunselor. Dengan cara ini, kaunselor mampu
meningkatkan lagi kadar kecekapannya dalam menangani masalah-masalah
yang dihadapi oleh klien. Kecekapan sebegini sekaligus akan membolehkan
seorang kaunselor itu diiktiraf oleh masyarakat dan juga di sisi undangundang.

3.8.12 Berempati
Sikap sebegini disemai oleh setiap kaunselor. Ini membolehkan mereka
merasa apa yang klien mereka rasakan dengan mudah. Hanya dengan
berkeadaan demikian barulah wujudnya kepercayaan dan keyakinan pada diri
klien. Kemahiran berempati adalah kebolehan kaunselor untuk memasuki
ruang dunia klien dan membenarkan dirinya mengalami proses mental dan
emosi yang dialami oleh klien. Disinilah peluang kaunselor untuk
menggunakan kemahiran yang ada untuk mencungkil dengan lebih lanjut
permasalahan klien berlandaskan proses berempati.
3.8.13 Tidak Menghukum
Semua kaunselor tidak boleh menghukum atau menilai sesuatu terhadap
kelakuan klien. Ini untuk mengelakkan daripada pandangan serong oleh klien.
Kaunselor dalam konteks ini bukan pengadil, hakim, pendamai. Namun
begitu, dalam konteks Islam ianya perlu mengambil kira prinsip dan hukum
agama itu sendiri supaya tidak bertentangan.
Menurut Malik Badri, konsep mudah dalam Islam tidak menghukum adalah
satu penolakan konsep baik, jahat, tanggungjawab, moral dan agama. Dalam
Islam ada perkara halal dan haram. Hal ini berkait rapat dengan konsep hidup
muslim dan kepatuhan kepada Allah yang bukan hanya tertakluk kepada
matlamat dunia, malah kehidupan akhirat jua sebagai tempat menerima
pembalasan.

3.8.14 Tenang, Sabar dan Berterus Terang


Semasa menjalankan sesi kaunseling, kaunselor hendaklah bersikap tenang,
sabar dan berterus terang kepada klien. Kaunselor tidak boleh berpura-pura
kerana boleh menimbulkan curiga kepada klien. Kaunselor hendaklah
menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh klien, tepat dan sesuai.
Dalam keadaan tertentu, bantuan kaunselor diperlukan untuk membantu
menjelaskan lagi curahan perasaan yang di buat oleh klien. Kaunselor
hendaklah cepat memahami segala percakapan klien secara jelas dan tepat.
Etika yang ada tidak menjamin seseorang kaunselor boleh berjaya tanpa
persediaan yang rapi untuk menjadi seorang kaunselor. Persediaan sebagai
kaunselor secara umumnya harus mempunyai sifat peribadi yang sabar, jujur
dan sensitif kepada keperluan orang lain, kecerdasan, kefahaman, kematian
dan personaliti kaunselor akan menghidupkan prosedur dan teknik
kaunseling.
3.8.15 Ketepatan Masa dan Kerahsiaan
Berhubung dengan sifat kaunselor, Muhd Mansur menjelaskan bahawa
kaunselor harus mempunyai kesedaran meluangkan masa dan tenaga bagi
menolong orang lain terutama dalam membantu manusia dalam kepayahan
(bermasalah). Perkhidmatan yang diberikan ini merupakan satu suruhan Allah
yang sentiasa dituntut oleh Islam. Kaunselor dikehendaki amanah dalam erti
kata sanggup menyimpan rahsia dan membahagikan pelanggan. Ini juga
merupakan tuntutan Islam. Seorang kaunselor yang baik ialah seorang yang
dapat menggunakan teknik dan kaedahnya tersendiri.
Berhubung dengan kerahsiaan ini, Hassan Langgulung menjelaskan kod etika
kaunseling disimpulkan dalam tiga perkara iaitu spesialisasi secara ilmiah
dan professional, kesediaan peribadi dan berpegang kepada Code of Ethics.
Spesialisasi secara ilmiah dan professional bermaksud ada pengetahuan
tentang kaunseling dari segi teknik dan kaedahnya dan juga pengalaman
melaksanakannya dalam pelbagai suasana dalam kehidupan seharian.
Kaunselor dalam konteks ini tahu untuk melaksanakannya. Keperluan ilmu
pengetahuan yang pelbagai seperti psikologi, sosiologi, kerja sosial dan
pendidikan syariat Islam.
Dalam Islam kaunselor merupakan orang yang boleh dicontohi oleh klien.
Model terbaik sebagai kaunselor ideal adalah seperti Rasulullah dalam
mengendalikan pelbagai masalah yang dihadapi. Kaunselor perlu kepada
kekuatan dalaman dan bersih jiwanya daripada unsur yang boleh
menjelaskan perkhidmatan. Oleh itu, sebilangan sifat asas dan terpuji perlu
ada pada seorang kaunselor. Sementara itu, cabaran luaran pula kaunselor
terpaksa berdepan dengan persekitaran dan asas perkembangan kaunseling
itu sendiri. Kadangkala kaunselor muslim berdepan dengan ancaman seperti
sekularisme yang berbentuk ilmiah yang berkaitan dengan falsafah, prinsip

dan teori kaunseling itu sendiri.


Dalam hal ini, kaunselor muslim mestilah meletakkan diri dengan niat yang
jitu dengan memberi perkhidmatan kerana Allah semata-mata di samping
mengharapkan rahmat daripadnya. Para kaunselor muslim mestilah yakin
bahawa Allah sentiasa membantu hambanya yang bekerja untuk mendapat
keredaannya. Dengan itu juga kaunselor muslim mestilah membuat
persediaan yang rapi dalam semua hal termasuklah memperolehi ilmu
pengetahuan dalam pelbagai bidang. Kaunselor muslim juga mestilah
menghiasi dirinya dengan ketekunan, kesabaran dan tabah menghadapi
kerenah klien.
3.9 PENELITIAN SECARA UMUM: PROSES KAUNSELING YANG
DIGUNAKAN DALAM MENGURUSKAN KONFLIK RUMAHTANGGA
3.9.1 Kajian Kes
Ahmad berumur 33 tahun, seorang pengarah yang telah berkahwin dengan
isterinya, Siti berumur 28 tahun, seorang pengurus dalam jenis pekerjaan
yang sama dengan suaminya tetapi berbeza syarikat. Selama 2 tahun
mereka berkahwin, mereka tidak mengalami masalah dalam perkahwinan
kerana mereka mempunyai komitmen yang kuat terhadap kerjaya dan saling
memberi sokongan kepada pasangan untuk berjaya. Dengan taraf ekonomi
yang kukuh, mereka tidak mengalami krisis kewangan.
Dalam pada kebahagiaan yang dikecapi, Siti telah mendapati bahawa dirinya
mengandung. Berita itu membuatkan dirinya teramat gembira dan tidak
sabar untuk menantikan saat paling membahagiakan iaitu kelahiran anak
sulung mereka. Perasaan gembira itu bercampur aduk dengan kebimbangan
jika dirinya tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada anak yang
bakal lahir nanti. Justeru, tanpa kebenaran daripada Ahmad maka Siti telah
membuat keputusan untuk berhenti kerja. Selain itu, tanpa disedarinya, Siti
mengalami maslah kedinginan seks sejak mendapat berita yang dirinya
mengandung. Situasi ini pada dasarnya telah mengundang konflik dalam
rumahtangga mereka.
Keputusan Siti untuk berhenti kerja tanpa kebenaran Ahmad menyebabkan
Ahmad naik darah. Ahmad mula merasa bimbang tentang kedudukan
ekonomi keluarganya dan berasa tidak selesa dengan masalah kedinginan
seks isterinya serta tidak bersetuju kehadiran anak baru yang menyekat
hubungan sosial mereka serta membebankan mereka lagi.
Ketidakpuasan oleh Ahmad tidak disampaikan dengan saluran yang betul
kepada Siti. Malah dia membuat keputusan memikulnya dengan bekerja
keras lagi dalam pekerjaannya, selalu keluar malam dan balik pada lewat
malam. Tingkah lakunya tidak difahami oleh Siti dan Siti berasa sedih serta
marah. Namun begitu, Ahmad tidak menghiraukannya dan keluar ketika
isterinya mula ingin bertelingkah dengannya.

Perang dingin ini berlanjutan selama tiga bulan. Kebimbangan Siti terhadap
tingkah laku suaminya telah menyebabkannya berprasangka bahawa Ahmad
mempunyai wanita lain di luar. Keadaan ini bertambah teruk apabila Siti
mulai bimbang seandainya suaminya akan menceraikannya dan selalu
berada dalam keadaan takut, cemas, prasangka dan sedih. Siti telah
berusaha mendapatkan maklumat tentang tingkah laku suaminya di luar dan
cuba menyiasat suaminya serta memeriksa dengan rapi terhadap pakaian,
telefon bimbit dan beg duit suaminya.
Tingkah laku Siti telah membangkitkan lagi perasaan marah Ahmad
sehinggakan mereka sentiasa bergaduh dan bertengkar. Keadaan tegang ini
telah menyebabkan keadaan rumahtangga mereka porak peranda dan tiada
keharmonian lagi. Kali ini Ahmad tidak tahan lagi bersabar, dan terus
mengkritik, mengutk dan mengganggu keadaan mental Siti yang sedang
mengandungkan anak sulung mereka. Keadaan itu akhirnya diambil oleh Siti
untuk berbalas dendam dengan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai
isteri.
Akhirnya atas dasar masih sayang menyayangi antara satu sama lain dan
masih ingin mengekalkan hubungan sebagai suami isteri maka mereka
membuat keputusan untuk berjumpa kaunselor bagi penyelesaian yang
terbaik demi memulihkan perhubungan mereka.
3.9.2 Pendekatan Kaunseling (Individu dan Keluarga)
3.9.2.1 Pendekatan Kaunseling Individu
Terlebih dahulu, kaunseling individu diperkenalkan kepada kedua-dua suami
isteri untuk meluahkan segala isi hati supaya kaunselor dapat mengumpul
maklumat dengan lebih terperinci daripada kedua-dua pihak yang berkonflik.
Tujuannya adalah bagi membolehkan kaunselor bersifat adil dan saksama
terhadap klien dan bukan hanya mendengar perasaan dan pengalaman
sebelah pihak sahaja. Langkah-langkah yang digunakan dalam sesi
kaunseling ialah (menggunakan pernyataan Siti sebagai contoh):
Langkah 1: Membina Hubungan
Dalam sesi pertama, kaunselor akan menggunakan kemahiran melayan sama
ada secara lisan atau bukan lisan bagi membina hubungan saling
mempercayai antara klien dan juga kaunselor. Kemahiran melayan ini
bertujuan meyakinkan klien untuk meluahkan perasaan hatinya tanpa
menyembunyikan sesuatu. Dalam proses ini kaunselor juga akan membuat
penstrukturan. Penstrukturan merupakan langkah pertama dalam proses
kaunseling. Ia juga ditakrifkan sebagai satu bentuk penjelasan mengenai
proses kaunseling. Penstrukturan akan membincangkan empat aspek utama
iaitu memberitahu klien tentang tujuan, tanggungjawab, pemfokusan dan
limitasi kaunseling. Antaranya meliputi tiga unsur masa, tingkah laku yang

dikehendaki tahu peranan klien dalam proses kaunseling, peranan kaunselor,


kekerapan sesi/ limitasi dan menjaga etika kerahsiaan yang dicurahkan.
Langkah 2: Penerokaan Masalah
Pada peringkat permulaan kaunseling, langkah ini bertujuan untuk mengenal
pasti masalah sebenar klien dan memahami diri klien. Kamahiran-kemahiran
seperti mendengar dengan aktif, empati, respon lisan, meminta penjelasan
dan menggalakkan klien meneruskan cerita amat diperlukan. Dalam
peringkat ini, kaunselor akan menggunakan teknik-teknik untuk meneroka
maslah klien. Antaranya:
1. Teknik membuat parafrasa
Teknik ini digunakan oleh kaunselor dengan menyatakan semula pernyataan
klien menggunakan ayat yang lebih ringkas tanpa menambah apa-apa idea.
Sebagai contoh,
Klien: Setiap malam, saya tunggu dia di rumah selepas saya balik dari
tempat kerja, tetapi apa yang saya dapat hanyalah seperti menunggu bilik
kosong, katil kosong, semuanya kosong
Kaunselor: Anda tidak dapat tunggu dia.
2. Teknik membias
Teknik ini seolah-olah hampir sama dengan parafrasa, tetapi membias lebih
memfokus kepada konotasi perasaan atau emosi yang dibawa dalam sesuatu
mesej yang disampaikan oleh klien. Teknik ini digunakan untuk memahami
pengalaman klien seolah-olah dari sudut pandangan klien, menggalakkan
klien meluahkan perasaan mereka dan menyedarkan klien tentang sesuatu
perasaan yang dialaminya. Antara contohnya,
Klien: Saya dan dia selalu bertengkar, bergaduh tak habis-habis. Saya tak
tahu apa nak buat lagisaya macam putus asa saya tak tau macam mana
nak buat dengan hubungan saya Kaunselor: Anda sangat kecewa dengan
pertengkaran yang tak mendatangkan sebarang hasil dan tidak tahu pula
macam mana nak memperbaiki keadaan
3. Teknik merumus
Teknik ini pula digunakan untuk menonjolkan perkara-perkara yang penting
atau tema-tema yang dibawa oleh klien semasa proses kaunseling.ia juga
bertujuan untuk memudahkan usaha memfokus permasalahan supaya
kaunselor boleh memberi bantuan tanpa mencari-cari apa masalah utama
yang ingin diselesaikan klien. Contohnya,
Kaunselor: Dalam sesi ini, kita telah berbincang tentang suami anda dan
perbalahan yang berlaku antara anda dengannya. Anda mengatakan anda
merasa kecewa dan juga marah. Hubungan anda dengan suami anda tidak
baik..Kita juga telah membincangkan tingkah laku atau tindakan yang telah

anda jalankan terhadap suami anda.


Selain daripada teknk-teknik tersebut, masih terdapat pelbagai teknik yang
sering digunakan oleh kaunselr dalam usaha membuat penerokaan. Malahan
teknik-teknik itu juga akan senantiasa digunakan oleh kausnelor sepanjang
proses kaunseling berlangsung. Antara teknik yang digunakan ialah seperti
menyoal (soalan terbuka), interpretasi isi dan perasaan, melayan secara lisan
dan bukan lisan,memberikan dorongan minimum, berempati dan sebagainya.
Langkah 3: Pencapaian matlamat
Pada peringkat penerokaan masalah, klien dibantu untuk memahami
masalahnya dengan lebih jelas berdasarkan perspektif klien itu sendiri.
Perspektif klien ini mungkin tidak cukup luas tetapi ia merupakan tahap
permulaan untuk mengendalikan masalah itu nanti. Apa yang mustahak di
sini ialah kebijaksanaan kaunselor dalam membantu klien mendapatkan celik
akal (pemahaman kendiri yang rasional) dan berfikiran positif.
Pada peringkat ini, terdapat 3 perkara yang harus dilakukan oleh kaunselor
iaitu membantu klien menyusun semula semua data atau maklumat yang
diperolehi pada peringkat penerokaan masalah supaya klien dapat
melihatnya dari perspektif yang lebih luas; membantu klien untuk melihat
masalah itu secara lebih objektif yang membolehkan klien menentukan
matlamat yang sewajarnya iaitu cara mengendalikan masalah dan juga
membantu klien menentukan matlamat berdasarkan pemahaman klien
tentang masalahnya. Matlamat hendaklah realistik dan wajar serta boleh
dilaksanakan. Keputusan tentang matlamat yang diambil mestilah
berdasarkan nilai klien bukan nilai kaunselor. Cotohnya,
Klien: Setiap hari selepas makan, saya akan berbincang dengan suami saya
tentang masalah yang kami hadapi pada hari itu.
Langkah 4: Pemilihan strategi
Terdapat beberapa strategi yang boleh diaplikasikan oleh kaunselor dalam
perihal membantu klien yang berkonflik. Strategi yang dimaksudkan di sini
adalah daripada pelbagai teori kaunseling yang telah diterima pakai oleh
semua pakar dalam bidang kaunseling dan psikologi. Antaranya:
1. Strategi Transferens
Dalam kes ini, strategi yang dipilih ialah transferens, kerusi kosong dan
penggunaan ganti nama diri. Dalam strategi transferens yang berdasarkan
Teori Keluarga Psikoanalitik, klien akan memindahkan perasaan dan
pengalaman yang dirasainya dahulu kepada kaunselor yang bersikap neutral,
objektif dan pasif.

Konsep ini meletakkan klien dalam satu keadaan minda bahawa kaunselor
sebenarnya adalah ibu bapa atau orang yang signifikan dalam hidupnya yang
lampau. Dalam proses ini, seorang klien itu akan menghidupkan semula
tanpa disedari tingkah laku patogeniknya kepada kaunselor. Kaunselor cuba
memahami curahan isi hati dan pengalaman ini kemudiannya mentafsirkan
kepada klien dan ahli keluarganya supaya benar-benar memahami sebabsebab mengapa ia sering bertindak secara tidak rasional. Melalui kefahaman
dan celik akal sebegini bolehlah ia berkembang dengan sewajarnya dari segi
intelektual dan emosi.
Sebagai contohnya, Siti akan memindahkan perasaan dan pengalamannya
semasa tempoh kedinginan hubungannya dengan suami kepada kaunelor
supaya kaunselor dapat membantunya memahami dan mentafsir. Kaunselor
di sini akan membantu klien untuk memahami perasaannya di ketika itu dan
bekerjasama dengan kaunselor dalam pentafsirannya.
2. Strategi Kerusi Kosong
Strategi kerusi kosong yang dikemukakan oleh Teori Gestalt, membenarkan
klien berpeluang berlagak terkeluar daripada apa yang sepatutnya dan dia
bersikap atau bercakap terhadap orang lain yang digambarkan sebagai orang
sedang duduk pada kerusi yang kosong. Peranan yang dimainkan ini akan
membantu klien berhubung dengan bahagian dirinya sendiri yang mana
mereka sendiri tidak sedar ataupun mungkin sengaja menafikannya.
Memainkan peranan ini juga membolehkan klien meraptaikan dirinya dalam
satu bentuk peranan baru yang akan dicubanya di luar kaunseling nanti.
Raptai ini akan menguatkan lagi keyakinan dan kepercayaan klien bahawa
tingkah lakunya yang baru itu nanti memang boleh dijalankan.
Contohnya, Siti berpeluang meluahkan apa sahaja yang dia ingin sampaikan
kepada suaminya dalam masa inilah dia akan dibantu untuk mengetahui
bahagian yang tidak sedar diri atau dinafikan. Antaranya, dia marah terhadap
suaminya yang tidak menimbangkan perasaannya ketika suaminya balik
lewat, dalam keadaan tidak sedar dia amat cinta kepada suaminya sehingga
ingin suaminya meluangkan lebih masa kepadanya.
3. Strategi Penggunaan Ganti Nama Diri
Kaunselor juga menggunakan strategi penggunaan ganti nama diri dalam
Teori Gestalt kepada klien, Siti. Ini kerana Siti selalu menggunakan kata dia
dalam sepanjang sesi kaunseling. Penukaran ganti nama dari dia kepada
saya amat diperlukan untuk membantu klien memiliki tingkah laku diri dan
lebih bercakap mengenai diri dan bukannya orang lain.

3.9.2.2 Pendekatan Kaunseling Keluarga

Setelah kaunseling individu, dapatlah kedua-dua pasangan memahami


perasaan dan pengalaman yang telah mereka hadapi selama ini. Mereka juga
sedar akan bahagian-bahagian diri sendiri yang tidak sedar atau sengaja
dinafikan serta lebih memberi tumpuan kepada tingkah laku atau perkara
mengenai diri sendiri.
Menurut pandangan Sistem Berorinetasi Interpersonal yang dikemukakan
oleh Goldenberg (1986), kaunseling akan lebih berkesan jika diberi fokus
yang tinggi iaitu melibatkan kedua-dua pasangan. Kognisi mengetahui adalah
keperluan bagi langkah pertama untuk mengurs semula sistem hubungan
yang salah. Oleh itu, kaunselor dengan penuh hikmahnya mempersilakan
mereka (Siti dan Ahmad) menyertai kaunseling keluarga untuk
menyelesaikan masalah atau konflik rumahtangga mereka.
1. Teori Kaunseling Keluarga Bowen
Dalam Kaunseling Keluarga, beberapa teori digunakan untuk membantu
keluarga Ahmad dan Siti dalam menyelesaikan masalah keluarga mereka.
Teori Kaunseling Keluarga Bowen adalah salah satu teori yang digunakan,
teknik rawatan yang digunkan ialah Pulang ke rumah semula atau going
home, Detriangulation, Perhubungan individu ke individu atau person to
person relationship dan menanya soalan.
Dalam teknik rawatan pulang ke rumah semula, kedua-dua pasangan
dikehendaki pulang ke rumah semula untuk mengenali keluarga dengan lebih
rapat. Teknik ini memudahkan Siti dan Ahmad untuk membuat proses
pembezaan dan memiliki kendiri yang stabil. Sebelum mereka pulang ke
rumah, mereka telah diajar untuk banyak bertenang dan bersabar
menghadapi apa jua kemungkinan yang akan berlaku. Ini bermakna Siti dan
Ahmad akan kenal-mengenali semula antara satu sama lain dengan lebih
rapat, di mana pertengkaran dan pergaduhan mereka akan diberhentikan
atau ditukarkan dengan kesabaran dan ketenangan yang lebih.
Bagi Detriangulation pula, melibatkan Siti dan Ahmad untuk mempunyai
kontrak dan berpisah secara emosi dari kalangan ahli keluarga. Ia beroperasi
pada dua tahap. Pertama Siti atau Ahmad akan menyelesaikan
kebimbangannya mengenai keluarganya dan tidak membuat projeksi. Kedua,
membantu Siti atau Ahmad untuk tidak memberi fokus kepada diri sendiri
apabila masalah muncul dalam keluarga. Dalam hal ini, tiada siapa yang akan
dilempar-salahkan.
Perhubungan individu ke individu, teknik ini melibatkan kedua-dua pasangan
yang bercakap antara satu sama lain mengenai diri mereka sendiri. Mereka
tidak akan bercakap tentang orang lain dan mereka tidak akan menjadi
terlampau personal. Dalam keadaan ini, Siti dan Ahmad boleh menrangkan
sebab-sebab atau kenapa dia bertingkah laku demikian, apakah perasaan dia,

apa yang dia harap daripada pasangan dan lain-lain.


Selain itu, mereka juga boleh menanyakan soalan yang berkaitan dengan
masalah akan membolehkan pasangan meluahkan perasaan untuk samasama difahami oleh pihak yang lain. Contoh soalan isteri tanya kepada
suaminya, kenapa kamu selalu keluar malam tanpa memikirkan perasaan
saya? Kenapa kamu tidak sayang saya seperti dahulu? Dengan soalan-soalan
inilah dapat isteri faham jawapan kepada soalan-soalan yang tidak ada
jawapan selama ini.
2. Teori Kaunseling Keluarga Eksperiensial
Dalam Teori Kaunseling Keluarga Eksperiensial pula, teknik-teknik yang
digunakan ialah modeling dan mengajar kemahiran komunikasi yang jelas,
kenyataan saya, menuduh atau blamer dan pengelak atau placater.
Bagi modeling dan mengajar kemahiran komunikasi yang jelas, dalam hal
ini,beberapa teknik telah disenaraikan. Ahli keluarga seperti Siti dan Ahmad
dibawa melalui mana-mana teknik berikut dalam keadaan yang lebih
exaggerated agar mereka akan sedar apa yang sedang berlaku dan apakah
maklumat yang telah mereka sampaikan. Dengan ini, mereka boleh
mengubah atau memilih cara komunikasi yang lebih berkesan daripada apa
yang mereka amalkan selama ini.
Kenyataan saya, melibatkan luahan dalam bentuk yang lebih peribadi dan
lebih bertanggungjawab. Ia boleh meninggalkan keselarasan dalam proses
komunikasi. Ia akan menjadi lebih berterus-terang, tulen dan kenyataan yang
sebenar dalam konteks yang lebih sesuai. Ia adalah serupa dengan
penggunaan ganti nama diri dalam Teori Gestalt.
Menuduh adalah keadaan di mana seseorang yang suka menuduh akan
mengalihkan fokus daripada dirinya kepada orang lain atau melepaskan
dirinya daripada tanggungjawab. Manakala, pengelak akan sentiasa
melakukan perkara yang tidak berkaitan dengan apa yang sering berlaku
dalam konteks. Siti dan Ahmad yang selama ini berperanan sebagai penuduh
dan pengelak akan ditunjukkan di dalam sesi kaunseling supaya mereka
sedar lalu memilih cara komunikasi yang berkesan.
3. Teori Kaunseling Keluarga Tingkah Laku dan Tingkah Laku Kognitif
Teori Kaunseling Keluarga Tingkah Laku dan Tingkah Laku Kognitif, telah
memberi fokus kepada Terapi Perkahwinan, Rawatan Ketidakfungsian
Seksual, Latihan Keibubapaan dan lain-lain. Sebagai pasangan suami isteri
Terapi Perkahwinan telah membantu mereka menjalankan fungsi
perkahwinan dengan lebih baik. Terdapat 4 komponen iaitu,
1. analisis tingkah laku mengenai tekanan yang dihadapi oleh pasangan

berdasarkan temuduga, laporan soal-selidik dan pemerhatian tingkah laku.


2. Mewujudkan rasa positif yang bertimbal-balik melalui teknik caring days
dan kontrak
3. Latihan kemahiran komunikasi, berlatih menggunakan kenyataan saya,
fokus kepada masalah kini dan berlatih memberi maklum balas yang positif
kepada pasangan
4. Latihan menyelesaikan masalah, melengkapkan pasangan dengan
kemahiran menyelesaikan masalah yang lebih khusus terhadap apa yang
mereka perlukan, berunding dan membuat kontrak.
Rawatan Ketidakfungsian Seksual, secara umumnya banyak memperlihatkan
rawatan terhadap mengurangkan aras kebimbangan dalam perlakuan
seksual, pendidikan seks termasuk penggunaan teknik-teknik seksual, latihan
kemahiran dalam komunikasi dan kaedah mengubah sikap dan perlakuan
seksual.
Ringkasnya, kaunselor bukan sahaja memberi rawatan ke atas pengalaman
lampau tetapi tumpuan juga diberikan kepada masalah kini dan akan datang,
supaya dapat mencegah pengulangan tingkah laku yang akan berlakunya
konflik atau masalah di kalangan ahli keluarga. Contohnya, Teori Kaunseling
Keluarga Bowen telah membantu klien dalam masa lampau manakala Teori
Kaunseling Keluarga Tingkah Laku dan Tingkah Laku Kognitif adalah
membantunya dalam masalah kini atau akan datang. Di samping itu, Teori
Kaunseling Keluarga Eksperiensial digunakan untuk mengatasi masa lampau
dan kini.

3.10 KESIMPULAN
Secara umumnya dapat dilihat peranan utama kaunselor dalam konteks
intervensi masalah keluarga ialah bertujuan untuk membantu pasangan
suami isteri dan keluarga yang bermasalah bagi mencari jalan mengeratkan
hubungan kasih sayang dan kemesraan di samping mengelakkan berlakunya
kes perceraian yang membawa risiko timbulnya pelbagai masalah. Justeru itu
kaunseling dilihat sebagai salah satu terapi yang dapat mengurangkan
tekanan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang menghadapi masalah
dalam rumahtangga.
Namun perlu diingatkan dan difahami di sini ialah tentang keberkesanan
proses kaunseling ini tidak harus diletakkan sewenang-wenangnya di atas
tanggungjawab kausnelor seorang. Keberkesanannya adalah sesuatu yang
subjektif dan ianya memerlukan kerjasama daripada kedua-dua pihak yang
terlibat dalam sesuatu proses kaunseling iaitu kaunselor dan klien. Perkara
inilah yang perlu ditekankan secara lebih rasional kerana komitmen klien
untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapi adalah perkara
yang amat penting. Tanpa kesedaran, kefahaman dan inisiatif klien untuk
melaksanakan sebarang bentuk usaha penyelesaian maka sudah pastinya
proses kaunseling tidak akan memberi sebarang makna. Maka dengan ini

wujud peranan kaunselor dalam membantu klien mendapatkan kefahaman


tentang diri dan situasi yang dialami.
Secara ringkasnya, kerjasama di antara kaunselor dan klien merupakan asas
keberkesanan sesuatu sesi kaunseling dalam mencapai matlamat kaunseling
tersebut. Menerusi proses kaunseling, kaunselor akan menggunakan
kemahiran memerhati yang lebih sistematik, berfikir dengan lebih mendalam
dan menumpukan perhatian kepada maklumat-maklumat yang disampaikan
oleh klien. Dengan itu, kaunselor dapat memahami klien dan sekaligus
membolehkan klien memahami dirinya.

PENUTUP

4.1 PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, perkara yang akan diberi tumpuan ialah rumusan keseluruhan
kajian, impilkasi dan cadangan kajian. Bab V ini merupakan bab penutup
yang bertujuan untuk membincangkan keseluruhan hasil kajian dalam kajian
ini dan ia dapat memberi satu impak yang positif kepada semua pihak ke
arah penambahbaikan kualiti Unit Perundangan Keluarga Islam di Pejabat
Agama Islam Daerah Hulu Langat Selangor dalam menyelesaikan konflik
yang dihadapi oleh pasangan suami isteri.

4.2 RUMUSAN KESELURUHAN KAJIAN


Kajian ini merupakan satu kajian kes yang dilaksanakan di Unit Perundangan
Keluarga (UPK), Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) Hulu Langat Selangor.
Dalam menjalani kehidupan berumahtangga, setiap pasangan tidak dapat lari
daripada berlakunya konflik yang boleh mengakibatkan perceraian berlaku
sekiranya tidak dapat ditangani dengan baik. Perceraian memberikan impak
yang besar kepada keluarga, anak-anak, masyarakat dan negara. Kewujudan
UPK di PAID Hulu Langat adalah salah satu tempat untuk menyelesaikan
konflik yang dihadapi oleh pasangan suami isteri melalui pendekatan
kaunseling yang diamalkan ketika sesi kaunseling dijalankan. Walaupun
perkhidmatan kaunseling ini berjalan setiap masa, namun isu perceraian
tetap meningkat. Apakah peranan kaunseling di unit ini tidak berkesan dalam
menangani konflik pasangan suami isteri. Oleh itu, kajian ini lebih menjurus
kepada peranan kaunseling yang digunakan di UPK, PAID Hulu Langat dalam
menangani konflik rumahtangga.
Justeru itu, beberapa objektif kajian telah digariskan untuk mencapai
matlamat kajian ini. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti proses

kaunseling serta perlaksanaannya di kalangan suami isteri yang bermasalah.


Di samping itu, kajian ini dibuat untuk mengenalpasti ciri-ciri latarbelakang
pegawai perunding keluarga yang berkhidmat sebagai kaunselor dan
pasangan suami isteri yang bermasalah dalam perkahwinan yang datang
mendapatkan perkhidmatan kaunseling di UPK, PAID Hulu Langat. Selain itu
kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti jenis masalah yang menjadi punca
konflik rumahtangga pasangan suami isteri dan faktor-faktor yang
mempengaruhi kejayaan proses kaunseling di UPK, PAID Hulu Langat.
Daripada dapatan kajian yang diperolehi, satu kesimpulan umum dapat
dilakukan. Dapatan kajian difokuskan kepada peranan UPK yang meliputi
tugas yang dimainkan oleh pegawai perunding keluarga atau kaunselor,
prosedur dan etika menunjukkan bahawa matlamat utama UPK di PAID Hulu
Langat adalah untuk memberikan perkhidmatan kaunseling bagi
menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang
bermasalah dalam rumahtangga. Dalam melaksanakan tugas ini, unit
tersebut telah menubuhkan sistem pentadbiran yang teratur dan
bersistematik di samping para kaunselornya yang telah mempraktikkan
pendekatan amalan kaunseling yang khusus dan teratur bagi menangani
konflik yang dihadapi oleh klien. Pendekatan amalan kaunseling yang
digunakan adalah mengikut kepada keperluan dan matlamat klien dalam
keluarga. Setiap klien yang datang mendapatkan perkhidmatan kaunseling
keluarga di PAID Hulu Langat, kaunselor akan mendekati mereka dengan
menggunakan kemahiran kaunseling seperti kemahiran menghadapai klien,
kemahiran asas mendorong, kemahiran mendengar, kemahiran
mengenalpasti masalah, kemahiran memberi nasihat dan kemahiran
membuat rumusan.
Selain itu, dapatan kajian menunjukkan punca yang sering dihadapi oleh
pasangan yang berumahtangga hingga boleh menyebabkan berlakunya
konflik dapat dibahagikan kepada empat bahagian iaitu ekonomi, peribadi
(emosi dan fizikal), seks dan sosial. Dari sudut ekonomi, masalah kewangan
sering menjadi punca utama konflik rumahtangga seperti suami yang sengaja
cuai memberi nafkah yang mencukupi, sikap isteri yang sentiasa meminta
sesuatu yang sememangnya tidak dapat diadakan oleh suami, sikap isteri
yang memeras harta suami dan jika kedua-dua suami isteri bekerja, terdapat
pula sikap berkira di anatara keduanya di dalam menguruskan ekonomi
rumahtangga. Dari segi peribadi pula iaitu emosi dan fizikal, masalah yang
sering timbul berpunca dari sikap fizikal dan emosi seseorang suami atau
isteri seperti masalah kesihatan fizikal suami isteri. Dari sudut seksual pula
lazimnya masalah ini terjadi kerana ketidakseimbangan dalam aktiviti seksual
sama ada suami atau isteri mempunyai keinginan seksual yang terlalu kuat
atau sebaliknya. Manakala dari segi aspek sosial yang seringkali
mencetuskan konflik dalam rumahtangga merangkumi hubungan sosial di
kalangan ahli keluarga dan hubungan sosial dengan orang lain.
Secara umumnya, walaupun UPK menggunakan kemahiran kaunseling dalam

perkhidmatan kaunseling keluarga di PAID Hulu Langat, namun kajian ini


mendapati kaunseling keluarga yang dipraktikkan oleh kaunselor kepada
klien tidak menggunakan sebarang teori khusus dalam kaunseling keluarga.
Pendekatan amalan kaunseling yang digunakan oleh kaunselor di PAID Hulu
Langat lebih merujuk kepada kebijaksanaan kaunselor itu sendiri dengan
menggunakan pengetahuan dan maklumat berkaitan hukum hakam dalam
perkahwinan tetapi dalam masa yang sama kaunselor juga turut
menggunakan kaedah-kaedah kaunseling secara tidak langsung bagi
menangani konflik rumahtangga.
Ringkasnya dapat dinyatakan disini kaunseling sebagai satu profesion amat
diperlukan sebagai langkah ke arah penyelesaian masalah masa kini. Dalam
konteks perkhidmatan kaunseling, kaunselor adalah orang yang
bertanggungjawab membimbing klien yang bermasalah. Di mana dalam
proses tersebut kaunselor cuba membantu klien untuk membuat
penyesuaian peribadi, sosial dan emosi agar ia dapat berfungsi dengan lebih
dinamik dan seterusnya mampu membuat persepsi masa hadapan sendiri
secara yang lebih tepat selaras dengan amalan tradisi yang berteraskan
agamanya.
Kesedaran tentang peri pentingnya perkhidmatan kaunseling bukan sahaja
dirasakan di peringkat individu. Bahkan ia telah berkembang di kalangan
masyarakat termasuk suami isteri.
Namun begitu, jangkaan dan harapan suami isteri terhadap perkhidmatan
kaunseling lebih banyak bergantung kepada sejauhmana kefahaman mereka
terhadap pengertian perkhidmatan itu sendiri. Terutama dari aspek peranan
kaunselor, penglibatan klien, pendekatan yang digunakan dan teknik serta
proses kaunseling tersebut.
Begitu juga dengan kes-kes yang dirujukkan ke unit kaunseling
kebanyakannya melibatkan pasangan suami isteri yang bermasalah dan keskes yang dihadapi agak serius, sudah tentu ia memerlukan pendekatan yang
bukan hanya dapat menyelesaikan masalah mereka tetapi apa yang penting
lagi ialah pendekatan tersebut dapat menyedarkan sifat naluri yang ada pada
individu ini.

4.3 IMPLIKASI KAJIAN


Sepanjang menjalankan kajian ini, penyelidik dapat mengenalpasti beberapa
implikasi terhadap peranan kaunseling di UPK dalam menangani konflik
pasangan bermasalah dalam rumahtangga. PAID Hulu Langat, sebuah
institusi agama yang menjalankan perkhidmatan kaunseling kepada klien
atau pasangan bermasalah telah memberi sumbangan kepada masyarakat ke
arah membentuk dan melahirkan masyarakat yang sejahtera di semua
peringkat sama ada individu, keluarga, masyarakat mahupun negara.

Implikasi kajian yang dapat dikemukakan dalam kajian ini ialah:


4.3.1 Melalui perkhidmatan kaunseling yang dijalankan, secara khususnya ia
memberi kesan kepada perubahan yang positif dalam kehidupan dalam
semua aspek sama ada emosi, cara berfikir, tingkah laku dan hubungan
dengan masyarakat lain.
4.3.2 Melalui perubahan yang dilakukan, setiap pasangan yang mengalami
masalah akan berusaha menyelesaikan konflik yang berlaku dalam
rumahtangga. Mereka juga akan mengelakkan konflik yang tercetus
membawa kepada keadaan yang serius sehingga menyebabkan berlaku
perceraian. Ini kerana perceraian itu adalah perkara halal yang dibenci dalam
Islam.
4.3.3 Kesan dari pelaksanaan kaunseling yang sistematik dan personaliti
kaunselor yang baik, penerimaan klien terhadap perkhidmatan tersebut
diterima dengan baik. Secara tidak langsung, ia mempengaruhi klien atau
pasangan untuk berfikir secara positif dalam menentukan alternatif terhadap
masalahnya agar dapat diselesaikan secara baik.
4.3.4 Prosedur yang sistematik dalam pelaksanaan kaunseling penting bagi
memastikan sesuatu kes yang diberikan bantuan mencapai matlamat dan
dapat diselesaikan dengan baik. Teknik dan pendekatan Islam dalam sesi
kaunseling adalah penting kerana kaunseling yang dijalankan dengan cara
yang dikehendaki oleh Islam akan mempengaruhi klien membuat keputusan.
Tetapi tidak dinafikan bahawa pendekatan Barat juga boleh digunapakai
sekiranya ia tidak bertentangan dengan syarak.
4.3.5 Masalah dalam rumahtangga seringkali berpunca dari pasangan suami
isteri. Oleh itu, perkhidmatan kaunseling adalah jalan bagi membantu
pasanga
enangani masalah dan mencari jalan bagi mengelakkan maslah berterusan.
Ia secara tidak langsung membawa pasangan berfikir dan menjalankan
tanggungjawab dengan baik serta membina hidup yang bahagia.
4.4 CADANGAN
Banyak usaha daripada pelbagai aspek boleh dilakukan bagi meningkatkan
lagi kualiti perkhidmatan kekeluargaan di UPK. Tujuannya supaya kewujudan
institusi ini mendapat pengiktirafan masyarakat sebagai salah satu alternatif
di dalam mencari jalan perdamaian terhadap konflik rumahtangga yang
dihadapi dan mengelakkan daripada terus berlaku penganiayaan di dalam

rumahtangga terutamanya terhadap wanita. Kerjasama dan sokongan perlu


diberikan oleh semua pihak bagi mencapai matlamat tersebut. Ia juga bagi
mengelakkan pelbagai isu dan kritikan terhadap kaunselor seperti kurang
professional, tiada kewibawaan, usia dan pengalaman yang kurang,
kelewatan kes dan sebagainya daripada terus dilemparkan.
Antara cadangan yang dikemukakan agar dapat memberi impak kepada
pelbagai pihak ialah:
4.4.1 Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat seharusnya membuat pulisiti
tentang kewujudan dan fungsi Unit Perunding Keluarga (UPK) sebagai unit
yang boleh membantu menyelesaikan permasalahan dalam rumahtangga. Ini
kerana, masih terdapat pasangan yang tidak tahu tentang kewujudan dan
fungsi UPK yang memberikan perkhidmatan kaunseling dan khidmat nasihat
sekiranya berlaku konflik dalam rumahtangga.
4.4.2 Salah satu cara mengembalikan keadaan rumahtangga yang
mengalami konflik ialah dengan mengadakan banyak program keagamaan,
kekeluargaan dan konflik dalam rumahtangga kepada pasangan yang sudah
berumahtangga. Aktiviti tersebut ialah seperti ceramah, seminar atau forum
sebagai langkah dan panduan kepada mereka yang sudah berkahwin tentang
kepentingan membina dan menghidupkan keluarga bahagia dan harmoni.
4.4.3 Pihak PAID Hulu Langat juga boleh menyediakan teks-teks khutbah
yang mengandungi nasihat ke arah pembinaan keluarga Islam yang
gemilang, cemerlang dan terbilang, perihal tanggungjawab suami isteri, caracara mendidik anak-anak dan ke arah melahirkan rumahtangga yang
berlandaskan syariat Islam. Teks-teks khutbah ini perlu diedarkan ke setiap
masjid di seluruh kawasan Hulu Langat dan dibacakan oleh Imam pada setiap
hari Jumaat secara berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali. Diharapkan
dengan cara ini, dapat menyedarkan para suami akan tanggungjawab
mereka seterusnya dapat mengelakkan berlakunya konflik rumahtangga.
4.4.4 Cadangan untuk kajian akan datang seharusnya menggunakan kajian

berbentuk kuantitatif dan kualitatif agar dapat mengumpul lebih banyak


maklumat mengenai peranan kaunseling di PAID Hulu Langat dalam kes-kes
kekeluargaan. Selain itu, penyelidik berharap kajian yang akan datang dapat
menyediakan maklumat mengenai statistik rundingcara keluarga. Ini kerana
penyelidik tidak dapat menyediakannya di atas sebab-sebab yang tidak
dapat dielakkan.
4.4.5 Mutu dan perkhidmatan unit kaunseling perlu dipertingkatkan dengan
lebih baik. Pengamal kaunseling harus mempunyai pengetahuan yang luas
dalam bidang kaunseling di samping modul-modul pemulihan ke arah
perkhidmatan yang bermutu pada masa akan datang.
4.4.6 Masyarakat perlu berfikiran lebih terbuka terhadap kaunselor dan tidak
melemparkan tuduhan-tuduhan tanpa fakta-fakta yang terbukti
kesahihannya. Pada masa kini terdapat pihak-pihak tertentu yang
mempertikaikan kemampuan kaunselor di dalam menangani permasalahan
yang diajukan kepadanya sehingga ada yang mendesak supaya jawatan dan
perkhidmatan ini dimansuhkan. Masyarakat diharapkan agar dapat
mengemukakan cadangan-cadangan membina untuk perkhidmatan yang
lebih berkesan dan memuaskan hati semua pihak, tidak hanya mengkritik
atau membuat pelbagai kesimpulan sendiri. Bagi klien yang hadir untuk
mendapatkan perkhidmatan pula, mereka perlu bertanggungjawab terhadap
aduan yang dibuat, sama ada mahu meneruskan prosedur ataupun
memberhentikannya kerana telah ada perubahan terhadap konflik yang
dialaminya. Ia bagi tujuan penutupan fail secara rasmi dan aduan kes tidak
tertangguh. Situasi sebegini berlaku kerana perkhidmatan yang diberikan
diperolehi secara percuma, menyebabkan klien datang dan berurusan sesuka
hati mereka.
Mudah-mudahan kajian yang lebih mendalam dapat menghasilkan keputusan
yang lebih bernilai. Adalah dicadangkan agar kajian akan datang mengkaji
persepsi masyarakat mengenai perkhidmatan kaunseling yang disediakan di
UPK, PAID Hulu Langat seterusnya memperluaskan skop kajian.

RUJUKAN

Al-Quran al-Karim.
Abdullah Fahim, Hassan Pahmi, Abd. Latif Ibrahim, Abd. Hamid Mohd. Salleh,
Mohamad Saari, Fatimah Saad & Norkhalidah Abd Rashid. 1995. Rumahku
Syurgaku. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.
Abdullah Hassan & Ainon Mohd. 1999. Kemahiran Menyelesaikan Krisis
Rumahtangga. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Abdul Manan Mulla Bar. 1990. Kaunseling dalam Konteks Budaya Islam. Kuala
Lumpur : Nurin Enterprise.
Abdu Rahman bin Ibrahim. 2001. Peranan Kaunseling dalam Dakwah: Kajian
khusus di unit kerjaya dan kaunseling Institut Teknologi Mara (ITM) Shah
Alam. Tesis Sarjana. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala
Lumpur.
Adawiyah Ismail. 2007. Kaunseling Islam ke arah pembentukan keluarga
dinamik. Shah Alam : Karisma Publications Sdn Bhd.
Akmala Md. Amin. 2008. Proses Kaunseling di PAID Hulu Langat, Selangor.
Temu bual. 15 Februari.
Ali haji Yaacob. 1995. Perkhidmatan Kaunseling: Kes di Tanah Suci. Kajang:
Makruf Publisher & Distributors.
Al- Muslim,Abi al- Husayn Muslim ibn al-Hajjaj. 1412H/1991. Sahih. Jil.4.
Kaherah: Dar al-Fikr.
Asmawati Baharuddin & Norhalim Ibrahim. 1996. Peranan Ibu Bapa. Kajang:

Makruf Publisher & Distributors Sdn Bhd.


Aziz Salleh. 1996. Kaunseling Islam Asas, Kuala Lumpur : Utusan Publications
& Distributors Sdn Bhd.
Fariza Md. Sham, Siti Rugayah Hj Tibek & Othman Hj Talib. 2006. Dakwah dan
Kaunseling di Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Fatiyah binti Mohamed Nor. 2007. Pendekatan Amalan Kaunseling Keluarga
dalam menangani Konflik Rumahtangga di Pejabat Agama Islam Kuala
Selangor. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Hassan Langgulung. 1979. Kaunseling dalam Masyarakat Islam. Kertas kerja
Seminar Kaunseling Islam, Yayasan Dakwah Islam Malaysia, Kuala Lumpur.
Hushim Haji Salleh. 2000. Ibu, Oktober: 49.
Ida Hartina Ahmed Tharbe. 2006. Memimpin kaunseling kelompok. Kuala
Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd.
Ishamuddin Haji Ismail. 1993. Panduan Asas Kaunselor Muslim. Kajang : Aras
Mega Sdn Bhd.
Kamal Abd. Manaf. 1995. Kaunseling Islam Perbandingan Antara Amalan dan
Teori Kaunseling Barat. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn
Bhd.
Kamal Abd Manaf. 2000. Kaunseling Islam: Satu Alternatif Baru di Malaysia.
Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Kamus Dewan. 1998. Ed. Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
Malik Badri. 1996. Success With Islamic Counseling and Psychotherapy.
Seminar Kebangsaan Kaunseling Islam IV, Kuala Lumpur, 26 Ogos.

Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali & Hanif
Osman. 2006. Kaunseling dalam Islam. Nilai: Fakulti Kepimpinan dan
Pengurusan, Kolej Universiti Islam Malaysia.
Muhd Mansur Abdullah. 1984. Ke arah Sistem Tolongbantu Masa Kini: Satu
Pengenalan. Kuala Lumpur : Penerbitan Tra Tra Sdn. Bhd.
Muhd Mansur Abdullah. 1986. Kaunseling: Teori,Proses dan Kaedah. Petaling
Jaya: Fajar Bakti.
Muhd. Mansur Abdullah & S. Nordinar Mohd Tamin. 1996. Proses Kaunseling.
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Raudhatuljannah bte Sarun. 2006. Peranan Unit Kaunseling & Rundingcara
dalam menangani konflik pasangan bermasalah di Pejabat Agama Daerah
Kluang Johor. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Rosnah Ismail. 2000. Kaunseling Keluarga dan Perkahwinan Satu Kaedah
Menangani Cabaran. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.
Sabariah Siron. 2005. Teori Kaunseling & Psikoterapi. Petaling Jaya: Prentice
Hall Pearson Malaysia Sdn Bhd.
Sapora Sipon & Wan Anor Wan Sulaiman. 2002. Pengantar Kaunseling.
Petaling Jaya: Prentice Hall.
Sheikh Ghazali. 2006. Penyelesaian kes-kes kekeluargaan Islam melalui
manual kerja sulh. Penyt. Abdul Monir Yaacob & Siti Shamsiah Md. Supi.
Manual Undang-undang Keluarga Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman
Islam Malaysia.
Siti Fatimah Binti Hj Abdul Ghani. 2005. Perkhidmatan Kaunseling Sebagai
Satu Alternatif Dalam Pengurusan Konflik Rumahtangga. Kertas Kerja

Persidangan Kaunseling Universiti Malaya 2005. Jabatan Psikologi Pendidikan


dan Kaunseling, Universiti Malaya, 28-29 November.
Siti Zalikhah Md. Nor. 1992. Kaunseling Perkahwinan Menurut Perspektif
Islam. Petaling Jaya: Budaya Ilmu Sdn Bhd.
Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. 2000. Kuala Lumpur: Darul Fikir.
Wan Abd. Kader Wan Ahmad & Ismail Abdul Ghani. 2006. Islam dan
Kaunseling: Satu Penilaian Kritikal Terhadap Teori dan Pendekatan. Penyt.
Fariza Md. Sham, Siti Rugayah Hj Tibek & Othman Hj Talib. Dakwah dan
Kaunseling di Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Wan Hussain Azmi Abdul Kadir. 1994. Kaunseling dan psikologi Menurut Islam.
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Zainab Ismail. 2001. Proses Kaunseling Islam di Kalangan Pasangan yang
Bermasalah: Satu Kajian Kes Di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur. Tesis Dr Fal. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Zainon Mohamad.1991. Memahami Erti Kaunseling. Ummi, Oktober: 34.
Zawanah Muhammad. 1998. Perkhidmatan Kaunseling Perkahwinan di
Jabatan-jabatan Agama Islam. Tesis Sarjana. Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Zulkifli bin Yusof. 1992. Bimbingan Manusia dan Agama Perspektif Bimbingan
Kaunseling. Kuala Lumpur: Arena Ilmu Sdn. Bhd.
Zuraidah Abdul Rahman. 1994. Kaunseling dalam Pengurusan. Shah Alam :
Times Books International.

Anda mungkin juga menyukai