Anda di halaman 1dari 9

SULIT

922/3

STPM

SKEMA PEMARKAHAN
KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF
KERTAS 3
STPM 2015
(JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


PERINGATAN:
Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan guru-guru Kesusasteraan Melayu
Komunikatif negeri Kelantan sahaja dan TIDAK BOLEH dikemukakan kepada pihak yang
tidak berkenaan

______________________________________________________________________________
Skema ini terdiri daripada 9 halaman bercetak
Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan 2015

Bahagian A: Penulisan Kreatif


[25 markah]
1. Skema Pemarkahan
Simbol

Simbol
Kita minum dulu, pelawanya sambil meletakkan tiga botol mineral air di atas meja
tamu di sudut sebelah kiri dalam bilik pengetua yang sedikit luas itu. Badan cikgu Micheal Teo

yang paling gemuk antara mereka terperosok diatas kerusi empuk. Dia menyusun sampul-sampul
surrat yang bertaburan di atas meja. Ada banyak surat yang perlu ditanda tanganinya. Ada
banyak laporan yang perlu ditelitinya; termasuk laporan displin asrama. Cikgu Ibau perlu
menyediakan laporan itu seminggu sekali; lebih-lebih lagi dengan masalah displin yang semakin
meruwet sekarang ini.
Kalau begitu, saya rasa Cikgu Naszkir tidak akan bermasalah bekerjasama dengan
Cikgu Ibau. Kita padukan usaha kita. Hati kita mesti bulat, sepakat.
Saya mahu tahap disiplin sekolah kita meningkat. Saya mahu dengan persepsi
negatif masyarakat terhadap pelajar kita. Sama ada cikgu
terima atau tidak, bagi sayasetiap permasalahan yang timbul kita terlibat dan perlu
berjawab.
Naszkir mengangguk. Dia menancap pandangan ke wajah Cikgu Ibau . Dia mengukir
senyum. Cikgu Ibau cuba membalasnya dalam kepayahan. Hati kecilnya masin belum
mengerti ketersiratan makna di sebalik kuisan senyumannya. Tersembunyikah paparan di
fajar langit kenangan silam?
Dia cuba mencuri pandang: Naszkir yang duduk di hadapannya bukanlah Naszkir
yang berselabai dengan seluar terlondeh hingga separuh buntut
seperti lebih dua puluh tahun dahulu. Betul. Pakaiannya kemas, berjenama, bertali leher,
sesuai dengan kedudukannya sekarang.
Satu lagi perkara Cikgu Ibau, please take note. Oleh sebab setiap masalah disiplin
kita terlebih tertumpu di Asrama, saya mahu Cikgu Naszkir juga dilantik menjadi warden.
Saya harap Cikgu Naszkir tidak kebaratan.
2

Kemukakan 12 simbol pruf


1 simbol pruf = 2 markah(1 markah simbol pruf, 1 markah tempat suntingan)
12 simbol pruf = 12 x 2 markah = 24 markah
Betul semua simbol pruf = + 1markah
Nota:
Kriteria
Tempat suntingan betul dan simbol betul
Tempat suntingan betul dan simbol salah
Tempat suntingan salah dan simbol betul

Markah
2
1
0

2. Skema Pemarkahan
pecahan isi
A
kreativiti

markah
3

Persoalan/
Pemikiran/
Maksud/
mesej

Teknik
penulisan

1 isi = 2 markah
3 isi = 6 markah

Gaya
bahasa

1 isi = 2 markah
4 isi = 8 markah

jumlah

Pecahan markah
1 markah
2 markah
1 isi = 2 markah
4 isi = 8 markah

keterangan
Tajuk ( tiada tajuk 0 markah )
Kesinambungan idea
Mengandungi empat persoalan:
1. Budaya
2. Bahasa
3. Agama
4. Pendidikan
5. Ekonomi
6. Politik
Mengandungi tiga teknik
1. Diksi ( pemilihan kata yang
sesuai )
2. Baris
3. rangkap
Mengandungi empat gaya bahasa
1. asonansi
2. aliterasi
3. simile
4. metafora
5. personifikasi
6. hiperbola
7. paradaoks
8. lain-lain gaya bahasa yang
sesuai boleh diterima

25

NOTA:
1. penilaian berdasarkan 30 baris sajak ( ketetapan dalam soalan) tidak termasuk tajuk
3

2. penilaian aspek teknik penulisan:


2.1 diksi 5 atau lebih diksi yang berkaitan dengan tema perpaduan 2 markah
2.2 baris
i. 28 30 baris 2 markah
ii. Kurang 28 baris 1 markah
iii.
Lebih 32 baris 1 markah
iv. 33 baris penilaian untuk aspek lain tidak dinilai
2.3 rangkap
i. 4 rangkap ke atas
2 markah
ii. 1-3 rangkap
1 markah
Bahagian B: Pengurusan
[25 markah]
3. Anda dilantik sebagai Pengerusi Kelab Drama Sekolah. Kelab ini akan mengadakan
Pertandingan Drama peringkat daerah. Jelaskan proses perancangan dalam pertandingan tersebut.
Skema pemarkahan
a) Pengenalan ( 3 markah )
F1- Proses menentukan matlamat dan memutuskan tindakan
F2- Menetapkan misi dan matlamat organisasi jangka masa panjang dan jangka masa pendek
F3- Memilih strategik untuk mencapai matlamat
F4- Mengagihkan sumber untuk mencapai matlamat
F5- Memnetuk matlamat yang hendak dicapai dalam peertandingan ini
Pilih 3 isi sahaja
1 isi = 1 markah
3 isi x 1 markah = 3 markah
b) Isi (20 markah )
F1- Menyediakan halatuju
F2- Sebagai panduan membuat keputusan
F3- Sebagai membolehkan kawalan dilakukan
F4- Menyelaraskan dan memperuntukan sumber
F5- Mengukur prestasi peserta dan organisasi
F6- Mencapai maltlamat dengan sempurna
Pilih 5 isi sahaja
1 isi = 4 markah (1 m fakta, 1 m Huraian, 1 m Contoh dan 1 m rumusan)
5 isi x 4 markah = 20 markah
4

c) Penutup ( 2 markah )
F1 Membuat rumusan dan penegasan
F2- Kejayaan daripada perancangan yang baik

4. Hikayat Pelanduk Jenaka (Syeikh Alam Berlawan dengan Raksaksa) yang termuat dalam
Permata Sastera Melayu memaparkan kebijaksanaan pemimpin dalam menyelesaikan masalah
rakyat. Bincangkan perancangan yang dilaksanakan oleh Tuan Syeikh Alam di-Rimba sebagai
pemimpin.
Skema pemarkahan
A: Pengenalan [3]
Pengertian perancangan
1. Perancangan sebagaikaedah-kaedah yang terperinci yang diatur terlebih dahulu
(Gary Dessler).
2. Perancangan mengandungi aktiviti- aktiviti fizikal dan mental yang dibuat sebelum
berlakunya sesuatu (Andrew F. Sikula )
3. Perancangan sebagai penetuan tentang sesuatu yang hendak dibuat (matlamat),
bagaimana melaksanakannya dan siapa yang akan menjadi pelaksana (Harold Koontz).
Kepentingan perancangan
1. Penetuan hala tuju sesebuah organisasi . Tanpa perancangan, hala tuju organisasi tidak
terarah dan menyebabakan matlamat yyang diharapkan tidak tercapai atau merugikan
organisasi
2. Penanda aras untuk mengukur prestasi. Dengan adanya perancangan, organisasi akan dapat
pastikan prestasi organisasi sama ada Berjaya mencapai matlamat atau tidak. Jika Berjaya
menunjukkan perancangan organisasi di landasan yang betul tetai jika tidak maka langkahlangkah pembaikan perlu dilakukan.
3. Panduan membuat keputusan
4. Sebagai alat kawalan
Pilih 3 isi
1 isi = 1 markah
3 isi x 1 markah = 3 markah

B: Isi [20]
1. Matlamat- menghapuskan raksasa/ membunuh gergasi
5

2. Kaedah- mengatur masa untuk merancang strategi(meminta tempoh selama 7 hari).


3. Aktiviti fizikal menyediakan peralatan(mengumpul dan mengarahkan semua binatang
yang ada dirimba mengumpulkan rotan untuk dibuat simpai(senjata) dan mengumpulkan ikan
sebagai umpan(bau ikan dibakar menarik perhatian raksasa).
4. Aktiviti mental menggunakan muslihat untuk memperdaya raksasa(mengatakan simpai
itu sebagai ubat untuk menyembuhkan penyakit)
5. Pelaksana individu yang terlibat iaitu Tuan Syeikh Alam di-Rimba
6. Bagaimana / cara melalui perangkap(umpan mengena) raksasa terperangkap dalam
simpai dan tidak dapat lepas diri, akhirnya Tuan Syeikh Alam di-Rimba berjaya
membunuhnya.
Pilih 5 isi sahaja
1 isi = 4 markah (1 markah fakta , 2 markah huraian perbincangan, 1 markah contoh)
5 isi = 20 markah
C. PENUTUP [2]
Menyimpulkan apa yang dibincangkan atau mengemukakan panda

5. a) Ciri-ciri grafik yang sesuai digunakan dalam menghasilkan projek multimedia.


Skema pemarkahan
a) Ciri-ciri grafik yang digunakan dalam projek multimedia ialah:
F1: Grafik digunakan secara sendirian mahu pun sebagai penyokong kepada penggunaan
teks.
H/C: penggunaan grafik mampu menyampaikan maklumat secara lebih berkesan. Ia juga
digunakan sebagai penyokong kepada teks kerana kadang-kadang penggunaan teks
sahaja dalam multimedia tidak dapat menyampaikan maklumat sekiranya tidak disokong
oleh grafik.
F2: Grafik yang bersesuaian dan mempunyai tujuan penggunaan.
H/C: Ia boleh digunakan bertujuan bagi meningkatkan pemahaman terhadap pengguna.
F3: Grafik harus berkonsepkan bahan sastera yang ingin dimultimediakan.
H/C: Grafik digunakan bertujuan pengajaran dan pembelajaran kerana ia mampu menarik
perhatian pelajar.
F4: Grafik yang tidak menyentuh sensitiviti.
F5: Warna yang sesuai.
F6: Jenis grafik yang sesuai dengan sasaran peringkat pengguna.
6

F7: Kualiti grafik yang bersesuaian dan boleh dibuka di mana-mana komputer atau alatan
multimedia.
Pilih 4 isi sahaja.
1 isi = 4 markah ( 1 markah fakta, 2 m huraian dan 1 m contoh)
4 isi X 4 markah = 16 markah.
b) Kepentingan penggunaan grafik dalam multimedia
F1 :Media penyampai mesej /maklumat.
H :Memandangkan segala bentuk mesej diterima oleh manusia menerusi penglihatan,
mereka dapat menerimanya dengan terperinci dan mudah difahami. Seterusnya kekal
dalam ingatan.
Contoh: lukisan, gambar, foto atau carta
F2 :Mampu menerangkan visual bagi konsep yang sukar.
H/C: Tidak semua maklumat dapat disampaikan menggunakan teks, konsep yang sukar
dan abstrak boleh dipaparkan menerusi penggunaan grafik yang bersesuaian.
F3: Mempercepatkan proses penyampaian sesuatu maklumat.
H/C: penggunaan grafik memudahkan lagi proses pemahaman terhadap sesuatu konsep
yang hendak disampaikan.
F4: Menyediakan maklumat yang jelas, tepat dan konsisten.
F5: Meningkatkan penekanan terhadap sesuatu maklumat.
F6: Menarikperhatianpengguna
Pilih 3 isi sahaja.
1 isi = 4 markah ( 1 markah fakta, 2 m huraian/contoh)
3 isi X 3 markah = 9 markah.
6. Hasilkan papan cerita yang mengandungi sekurang-kurangnya lima bingkai (frame)
Skema pemarkahan
Bil: 1

Huraian

( Lakaran/lukisan/ilustrasi )

Lakaran slide tentang pemandangan


di Hyde Park dengan pepohon yang
rimbun.

Teks
(Apa):
Bila berdiri di antara pepohon rimbun
di Hyde Park (HP)
aku teringat sebidang tanah luas pemberian
ayah di kampung
(Mengapa):Paparan teks diatas member kesan emosi kasih
sayang kepada pempaca
(Bagaimana):Tek dipersembahkan dengan gerakan Fly in
Grafik
(Apa):Pemandangan di Hyde Park(HP) dengan
pepohon yang rimbun
(Mengapa):Gambaran HP yang mengingatkan penulis ttg
sebidang tanah ayah di kampung
(Bagaimana):Pergerakan grafik menggunakan animasi Fly
out.

(Huraian/deskripsi)

1. Gambaran kasih sayang


penyajak kepada keluarga
terutama ayahnya yang
memberikan tanah kepada
penyajak.Walaupun berada di
seberang laut beliau tetap
terkenangkan keluarga di
kampong.

Animasi
(Apa):Tulisan sajak menggunakan jenis arial blak
bersaiz 30 berwarna kuning.
(Mengapa):Tulisan yang berwarna dan animasi yang
digunakan dapat menarik perhatian penonton.
(Bagaimana):Pergerakan teks sajak dengan animasi zoom in
Audio-visual
(Apa):
Menggunakan latar musik instrumental
Seruling Anak Desa nyanyian Sudirman
(Mengapa):
8

Lagu yang boleh menambahkan penghayatan


penonton terhadap sajak ini
(Bagaimana):
Gambar-gambar di HP menggunakan
perggerakan expend mengiringi lagu.

Cadangan isi slide seterusnya;


2.
3.
4.
5.

Gambaran gigih dalam melakukan /mengusahakan tanah pertanian


Bekerjasama dalam mengusahakan tanah pertanian keluarga.
Sikap bertanggungjawab dalam mempertahankan hak/tanah keluarga
Gambaran tentang amanah atau jujur dalam membangunkan tanah

Nota :
1. Calon dikehendaki menghasilkan sekurang-kurangnya lima bingkai yang dapat menjelaskan
maksud sajak
2. Markah penuh ( 5markah) diberikan jika setiap bingkai lengkap dengan teks, grafik, animasi,
audio-visual, dan lakaran/deskripsi.
3. Markah penuh ( 1markah) diberikan bagi setiap prinsip asas jika aspek yang mengandungi
huraian tentang apa, mengapa dan bagaimana dipatuhi .Huraian setiap perinsip asas
mestilah berbeza antara frame satu hingga lima, sekiranya huraian sama dikira ulangan
jawapan dan markah tidak akan diberi.
4. Huraian hendaklah memberi penekanan terhadap istilah sastera.
1 Bingkai = 5 markah ( 1 markah teks, 1 markah grafik, 1 markah animasi, 1 markah
audio-visual, 1 markah lakaran/deskripsi )
5 bingkai = 5x5 = 25 markah.

Anda mungkin juga menyukai