Anda di halaman 1dari 1

Konfigurasi Elektron

Elektron mengorbit pada tingkat energi


tertentu disebut kulit.
Kulit elektron adalah sekelompok orbital
dengan tingkat energi sama.
Selain adanya kulit, terdapat juga sub
kulit (s, p, d, f)

Tidak mungkin terdapat dua elektron


dalam suatu atom yang memiliki
keempat bilangan kuantum tepat sama

Maksudnya: s(1)=2, p(3)=6, d(5)=10,


f(7)=14
Kaidah Hund

Pada pengisian orbital-orbital yang


berenergi sama maka elektron akan
menempati orbital secara sendiri-sendiri
dengan spin yang paralel kemudian baru
berpasangan.

Contohnya pada subkulit p dengan l =


1 dan ml = +1,0,-1 maka elektron
maksimumnya 6.

Konfigurasi elektron merupakan susunan


elektron-elektron pada sebuah atom.

Asas Aufbau

Pengisian elektron pada orbital selalu


dimulai dari orbital 1s atau tingkat energi
terendah. Jika orbitas 1s sudah penuh,
elektron akan masuk ke dalam orbital 2s,
demikian seterusnya.

Azas Pauli

Bilangan kuantum

Bilangan kuantum utama (n) yang


menyatakan tingkat energi.
Bilangan kuantum azimut/momentum
sudut (l) yang menyatakan bentuk
orbital.
Bilangan kuantum magnetik (m) yang
menyatakan orientasi orbital dalam
ruang tiga dimensi. Bilangan kuantum
spin (s) yang menyatakan spin elektron
pada sebuah atom.