Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Dunia Muzik Tahun 3 (KSSR)

Tahun

: Tahun 3

Bilangan murid

: 20 orang

Tarikh

: 27 Febuari 2014

Masa

: 10.00 - 10.30 pagi ( 30 minit )

Mata Pelajaran

: Dunia Muzik Tahun 3

Modul

: Penghasilan Muzik

Standard Kandungan

: 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

Fokus

: Menghasilkan idea muzikal kreatif bermelodi.

Konsep

: Melodi

Standard Pembelajaran : 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah.


- mengajuk melodi
- mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberikan

Objektif Eksplisit

Kognitif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


: mengajuk melodi yang telah diperdengarkan sepanjang 1 bar dengan pic dan irama yang tepat.
: mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberikan sepanjang 1 bar dengan pic dan
irama yang tepat.

Afektif

memberi tindak balas yang baik dan memberi respons sepanjang pengajaran dan pembelajaran
dijalankan.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah menguasai konsep irama yang mengandungi not krocet, kuaver dan minim sudah
mengusai melodi yang mempunyi pic do, re dan mi.
BBM

: Piano
: Kad Berpic
: Papan Notasi
: Puzzle Bergambar
: Latihan berpic

Kemahiran Berfikir

: Mengenalpasti

Penyerapan Nilai

: Bekerjasama, mengikut arahan dan yakin.

EMK

: Kreativiti

Langkah

Kemahiran /

/ Masa

konsep

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Strategi P&P / BBM / Nilai

Kemahiran Set Induksi


Set
Induksi

Pemanasan 1.Guru bertanyakan tentang kehadiran


Suara

(5 minit)

dan

keadaan

murid

seterusnya

meminta murid menarik nafas dan


Menarik

bertenang sebelum memanaskan

nafas dan

suara.

mengimitasi
semula
bunyi yang
dinyanyikan
oleh guru

2.Guru

memainkan

piano

menggunakan pic do hingga so


sambil

menyanyikan

pic

yang

dimainkan menggunakan pelbagai


jenis konsonan

dan

vokal

dan

meminta murid mengimitasi semula


bertujuan

untuk

memanaskan

suara.
Vokal yang digunakan : a, i, o dan u
Konsonan yang digunakan : la, ma,
ni
(boleh
murid)

minta

cadangan

daripada

1. Murid menjawab soalan daripada

BBM : Piano

guru, menarik nafas dan duduk


dalam keadaan selesa.
KB : Mengenalpasti
2. Murid cuba mendengar nyanyian
guru

dan

dengan

mengimitasi

betul

bertujuan

memanaskan suara.

semula Nilai : Bekerjasama dan


untuk mengikut arahan.

Kemahiran Penerangan
Langkah

Pengenalan

konsep

(5 minit)

Pengenalan

1. Guru mengulangkaji semula jenis


not yang telah dipelajari iaitu not
krocet, not kuaver dan not minim.

solfa yang
dimainkan
(do, re, mi)

not yang telah dipelajari iaitu

BBM : Piano, Papan Notasi, Kad


berpic

not krocet, not kuaver dan not


minim.

not C,D dan E


dan mengajuk

1. Murid mengingat kembali jenis

(papan notasi)

Kemahiran Variasi Ransangan


2. Kemudian, guru memperkenalkan
not C, D dan E dengan menulis
pada baluk dan memperkenalkan
pic do, re dan mi.

2. Murid mendengar penerangan

yang

yang ditulis pada baluk dan


mendengar pic do, re dan mi.

diperdengarkan

r berpic)m
(kad

guru tentang not C, D dan E

3. Guru meminta murid mengajuk


solfa

Kemahiran : penerangan dan


variasi ransangan (penglibatan
deria murid)

3. Murid diminta mengajuk semula

mengikut notasi yang ditulis dalam

solfa

yang

diperdengarkan

meter duaan sepanjang satu bar

mengikut

dan mengulanginya beberapa kali

dalam meter duaan sepanjang

untuk menguji ketepatan pic dan

satu

bar

dan

mengulanginya

kefahaman murid tentang not yang

beberapa

kali

untuk

telah diperkenalkan.

ketepatan pic dan kefahaman

notasi

yang

ditulis

menguji

murid tentang not yang telah


diperkenalkan.

KB : Mengenalpasti dan
mengajuk kembali
Nilai : Bekerjasama dan
mengikut arahan.

Langkah

Pemahaman

konsep

(8 minit)

Mengimitasi

1. Guru menunjukkan Papan Notasi


bersama Kad Berpic sepanjang 1
bar dalam meter 2 )
4

asi melodi.
(do, re, mi)

2. Guru memainkan pic yang tertera


pada

Papan

notasi

Notasi

yang

menggunakan
mengimitasi

melihat

Papan

Notasi BBM : Papan Notasi, Kad

bersama Kad Berpic sepanjang 1

Berpic

bar dalam meter 2 )


4

semula dan
mengimprovis

1. Murid

mengikut
dipaparkan

piano

dan

semula

dengan

2. Murid

mendengar

memainkan pic
dan

guru

dengan

menyanyikan

berpandukan

piano
pic

Papan

Notasi

mengikut notasi yang dipaparkan.

nyanyian.

KB : Mengenalpasti

3. Guru meminta murid mengajuk


semula

nyanyian

pic

yang 3. Murid diminta mengajuk semula

didengar.

nyanyian pic yang didengar.

Nilai : Bekerjasama, mengikut


arahan dan yakin.

4. Guru

kemudiannya

mengajar

murid mengimprovisasi jawapan 4. Murid


pada solfa yang diperdengarkan.
5. Guru mengulangi latihan yang

kemudiannya diajar untuk

mengimprovisasi

jawapan

pada

solfa yang diperdengarkan.

sama dengan menukar Papan 5. Murid diminta mengulangi latihan


Notasi yang berbeza-beza.

yang

sama

dengan

menukar

Papan Notasi yang berbeza-beza.


Kemahiran Variasi Ransangan

Langkah

Pemainan

Puzzle

(8 minit)

1. Guru meminta murid membuat 4


kumpulan.

Setiap

kumpulan

mengandungi 5 orang ahli iaitu


kumpulan :
- merah
- biru
- hijau
- kuning

1. Murid

membuat

kumpulan. BBM :Latihan Berpic, Puzzle

Setiap kumpulan mnegandungi


5 orang ahli iaitu kumpulan :
- merah
- biru
- hijau
- kuning

Bergambar.

(contoh latihan)
(lampiran)

2. Guru melekatkan sekeping papan


puzzle bergambar

yang

tidak

lengkap di hadapan kelas.

2. Murid melihat sekeping papan


puzzle bergambar yang tidak
lengkap dilekatkan di hadapan
kelas.

Kemahiran Penerangan
3. Guru
arahan

3. Murid kemudiannya diberi arahan

kemudiannya
kepada

menyelesaikan

memberi

murid

untuk

menyelesaikan

daripada

guru

menyelesaikan
puzzle

untuk

menyelesaikan

tersebut

dengan

puzzle tersebut dengan meminta

mengimitasi semula bunyi dengan

murid

betul dan mengimprovisasikan pic

mengimitasi semula bunyi

dengan

betul

mengimprovisasikan

dan
pic

secara berkumpulan.

secara

berkumpulan.
4. Guru meminta murid mengangkat 4. Murid diminta mengangkat tangan

(Puzzle Bergambar)
Kemahiran : Variasi ransangan
dan kemahiran Penerangan
(komponen kemahiran ilustrasi)
KB : Mengenalpasti

tangan

dan

menjawab

secara

berkumpulan.

sekiranya ingin menjawab dan


menjawab secara berkumpulan.
5. Kumpulan

5. Kumpulan

yang

berjaya

mengangkat tangan dahulu dan


mengimitasi semula bunyi yang
diberikan

serta

berjaya

mengimprovisasikan

pic

secara

berkumpulan dengan betul, guru


akan

memberikan

bahagian

kepingan puzzle yang bertanda


mengikut warna kumpulan yang
berjaya

untuk

memenuhkan

yang

berjaya

Nilai : Bekerjasama, mengikut


arahan dan yakin.

mengangkat tangan dahulu dan


mengimitasi semula bunyi yang
diberikan

serta

berjaya

Penilaian : Borang penilaian


(Rujuk Lampiran)

mengimprovisasikan pic secara


berkumpulan dengan betul akan
mendapat

bahagian

kepingan

puzzle yang bertanda mengikut


warna kumpulan yang berjaya
untuk

memenuhkan

ruangan

puzzle di hadapan kelas.

ruangan puzzle di hadapan kelas.


6. Kumpulan yang berjaya mengutip
6. Kumpulan yang berjaya mengutip
warna di puzzle yang paling
banyak

akan

dikira

sebagai

warna di puzzle yang paling


banyak

akan

dikira

sebagai

pemenang.

pemenang.

Penutup

Rumusan

(4 minit)

pengajaran
dan

Kemahiran penutup
1. Guru merumus semula pengajaran 1. Murid

diberi

satu
dan

lagi

latihan

dan pembelajaran imitasi muzik

imitasi

bermelodi hari ini dengan memberi

mengimprovisasikannnya sebagai

KB : Mengingat

diminta
Nilai : Mengikut arahan

pembelajaran
-Pengukuhan

satu lagi latihan untuk diimitasi

rumusan

dan diimprovisasi.

pembelajaran

pengajaran
imitasi

dan
muzik

bermelodi.
2. Guru

memberi

peneguhan

yang

pujian

dan

positif

bagi 2. Murid diberi pujian dan peneguhan

memotivasikan murid.

positif sebagai motivasi

Refleksi pengajaran dan pembelajaran


guru: ........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.........