Anda di halaman 1dari 10

PETA I THINK: PETA DAKAP

Rasional: untuk memberi gambaran konsep Kata Ganti Nama diri dalam tiga
kumpulan
Kekuatan: boleh membanding beza dan membuat kategori kumpulan kata
ganti nama diri
Kelemahan: murid kurang mampu membina ayat
Penambah baik: gambarajah disertakan dalam setiap jenis situasi
penggunaan kata ganti nama diri.

Peta Titi

Rasional: menerangkan hubung kait antara kata nama am dan kata nama
khas
Kelemahan: murid kurang menguasai konsep peta titi.

Peta buih

Kelemahan: gambarajah amat diperlukan untuk menerangkan penggunaan


kata bilangan.

Peta Alir

Kekuatan: prosedur dapat diterangkan dengan jelas dan senang difahami.

Peta pokok

Untuk membantu murid menguasai isi kandungan Petikan dalam buku teks

Unit 7: Kesihatan dan kecergasan


Standard kandungan: 1.4 standard pembelajaran: 1.4.3

Bina ayat berdasarkan kata ganti nama diri di bawah ini berpandukan peta
dakap

Pertama

Saya

aku
Beta

Kami

patik

kita

Kamu

kalian

Kata ganti nama diri


Kedua

anda

engkau

Awak

saudara/saudari

Dia

ia

ketiga
beliau

baginda