Anda di halaman 1dari 3

AIRSHIP

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sistem Transportasi

Disusun oleh :
Devy Kartika Ningrum

(13050724046)

S1 TEKNIK SIPIL
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2016
KATA PENGANTAR

iii

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan
Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan
penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana.
Semoga makalah ini gunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun
pedoman bagi pembaca fungsi pemeliharaan dalam manajemen logistik .
Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun
isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang
saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca
untuk

memberikan

masukan-masukan

yang

bersifat

membangun

untuk

kesempurnaan makalah ini.

Surabaya, 27 September 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

iii

Halaman Judul......................................................................................................... i
Kata Pengantar.........................................................................................................ii
Daftar Isi.................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1
1.1 Latar Belakang.............................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah........................................................................................1
1.3 Tujuan Penulisan..........................................................................................1
BAB II ISI................................................................................................................2
2.1 Pengertian Transportasi................................................................................2
2.2 Airship dan Sejarahnya................................................................................4
2.3 Prinsip Mengudara Airship..........................................................................5
2.4 Interior Kabin Airship................................................................................10
2.5 Jalur Lintasan Udara..................................................................................13
2.6 Bandar Udara.............................................................................................15
2.7
BAB IV PENUTUP...............................................................................................18
Kesimpulan................................................................................................18
Daftar Pustaka........................................................................................................19