Anda di halaman 1dari 1

CONTOH PROPOSAL PEMBENTANGAN

NAMA
NO.MATRIK :
NAMA PENSYARAH
4. Pengenalan dan Latar Belakang Kajian:
5. Pernyataan Masalah
6. Objektif Kajian :
7. Kepentingan Kajian
8. Limitasi Kajian
9. Metodologi Kajian: sama ada:
i. kajian kepustakaan
ii. pengambilan foto kawasan kajian
iii. menemubual
iv. menggubal soal selidik
v. mendapatkan data primer dan data sekunder yang merangkumi data
kuantitatif dan data kualitatif
vi. mengadakan observasi melalui lawatan.
vii. kajian lapangan.
CONTOH PROPOSAL LAWATAN ILMIAH
Tajuk (tema)
(b)

Lokasi

(c)

Objektif lawatan

(d)

Latar belakang lokasi