Anda di halaman 1dari 20

ALAS RUSAK

GAJAH-GAJAH PADHA NGAMUK


Desa cacah 9 ing wewengkon kabupaten Organ komering ulu (OKU) selatan, Sumatra
Selatan dilapurake diserang gerombolan gajah, Selasa (2/11). Gajah-gajah mau ora mung
ngrusak pategalan duweke warga wae nanging uga mlebu desa lan mgobrak-ngabrik
omahe pendhudhuk ing Desa Serupumpum, Sipin, Tanjung Sembilan, Danau Kuning Lan
Buai Pamanan
Miturut pejabat sementara Bupati OKU Selatan, Ruli Rawi, Gajah-gajah mau wis
wani nyerang manungsa lan nyebabke wong siji tiwas kepidak. Ruli ngaku pihake sarwa
salah anggone nangani perkara gajah kuwi,arep dibedhili wedi nerak aturan amarga gajah
kalebu kewan kang diayomi dening pemerintah. nanging yen ora dipateni grombolan
gajah kasebut wis mbebayani tumrap warga padesan. kang bisa dilakoni dening rawi
mung aweh pengumuman marang masyarakat supaya waspada marang pangamuke gajahgajah

mau.

Rawi nduga pangamuke gajah gajah mau disebabake enteke pasedhiyan mangan lan
ngombe merga alas alas kang sasuwene iki minangka habitate kewan kesebut wis rusak
bosah baseh dening tumindake menungsa. miturut Dinas Kehutanan Simatra Selatan,
saka total ambane alas 3,7 hektar, 60 % ing antarane jroning kahanan rusak amarga
panembangan liar. kajaba kuwi alas produksi kang ambane 1,2 hektar saka total 2,4
hektar

uga

jroning

kahanan

gundhul

ing taun 80-an uga tau kadedean ana grombolabne gajah kang nyerbu perkampungan
warga. nanging nalika iku gajah mau bisa digiring menyang Taman Nasional Way
Kambas Lampung kanthi nggunakake helicopter duweke kodam Sriwijaya. Miturut Rawi
bisa wae cara kang kaya ngono dibaleni meneh, nanging mbutuhake ragad kang gedhe
Diposkan oleh sarah bolo-bolo di 4:34:00 AM
http://sarahbolobolo.blogspot.com/2012/02/contoh-berita-dalam-bahasa-jawapawarta.html

Acara Kelulusan Dalam Suasana Jawa


3 June, 2012 (03:12) | Potret Berita | By: andy
Sleman, Kangge ngawekani orek orekan sragam lan konvoi ing margi, pengumuman
kelulusan ing SMP Negeri I Mlati Sleman dipun adani kanthi suwasana budaya Jawa.
Salebeting byawara kelulusan kasebat, sedaya guru lan siswa ngangge busana adat,
satemah byawara kelulusan lumampah rancag lan tertib .
Suwasana beda katingal ing SMP Negeri I Mlati Sleman. Menawi byawara kelulusan ing
sawetawis sekolah kathah siswa ingkang orek orekan sragam utawi konvoi, ananging
jalaran siswa lan guru ngangge busana adat, pramila suwasana sekolah katingal kados
tiyang ingkang gadhah damel, satemah byawara kelulusan lumampah rancag. Kepala
SMP Negeri I Mlati, Suparto mratelakaken, ancasing kridha kajawi kangge
nglestantunaken kagunan budaya Jawa, ugi kangge ngawekani siswanipun supados
mboten orek orekan seragam utawi konvoi mahargya kelulusan.
Ujian nasional SMP Negeri I Mlati taun 2012, dipun estreni 108 siswa, lan sedayanipun
lulus. Byawara kelulusan ugi dipun regengaken pentas seni tari lan dipun rawuhi tiyang
sepuh siswa. Kajawi menika, siswa ingkang bijinipun sae ugi nampi pangalembana
saking sekolah. www.jogjatv.tv (Subardi)
http://www.potretindonesia.info/berita-bahasa-jawa-acara-kelulusan-dalam-suasanajawa.html

Dino Basa Mae Sedunyo


Kangge mahargya Hari Bahasa Ibu sadonya, Lembaga Pelestarian Pengembangan
Sejarah Dan Budaya Regol Kencana tembayatan kaliyan para guru basa Jawa sa
Ngayogyakarta, dinten Setu (18/2) enjing ngadani pirembagan bab pasinaon basa Jawa.
Kridha ingkang dipun adani ing aula Kantor Pelestarian Pengembangan Sejarah, Dan
Budaya Jogjakarta, dipun kepyakaken wiwitipun dening Kepala Dinas Kebudayaan DIY,
GBPH Yudaningrat.
Miturut GBPH Yudanngrat, minangka tiyang Jawa, basa Jawa minangka sarana
sesambetan gadhah kalenggahan lan piguna kadosdene basa sanesipun. Basa Jawa boten
namung minangka sarana sesambetan kemawon, nanging ugi minangka lambang
kapribadhen, alusing bebuden lan trapsila. Awit saking punika , nglestantunaken basa
Jawa kalebet nglampahaken amanat konstitusi salebeting penjelasan UUD 1945, lan
amanat kasebat taksih gadhah wibawa. Kacihna pamarentah samangke taksih kupiya
nglestantunaken basa Jawa , kanthi nglebetaken salebeting muatan lokal wiwit SD
ngantos SLTA. Awit saking punika kridha kanthi para pasarta para guru SD ngantos SLTA
sa Ngayogyakarta trep sanget kangge kupiya nglestantunaken basa Jawa.
Pirembagan bab basa Jawa ingkang dipun estreni dening para guru punika ngrawuhaken
sawetawis narasumber antawisipun, Timbul Haryono ingkang ngrembag bab standarisasi
materi pembelajaran bahasa Jawa tingkat SD, SLTP, dan SLTA, Yuwono Sri Suwito
ngrembag bab maksud dan tujuan pembelajaran bahasa Jawa, sarta Suyamti kanthi
makalah problematik pembelajaran bahasa Jawa di Yogyakarta

http://indonesiaku.lintas.me/go/berita-terbaru.topreventbreastcancer.com/contoh-beritadalam-bahasa-jawa-dino-basa-mae-sedunyo/

KANGGO NYEGAH TUMINDAK DAKSIYA


MARANG GARWA,SUAMI PERLU NDUWENI
WAWASAN GENDER
Keri-keri iki asring kita prangguli pawarta ing laying kabar , sawijining suami dilaporake
garwane amarga wis tumindak daksiya marang garwane. Anane Undang-Undang no 23
Tahun 2004 ngenani penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pranyata durung
kuwagang ngurangi anane tindak kekerasan sajrone rumah tangga. Isih akeh kasus-kasus
kekerasan kang ditindakake pihak kakung (suami ) marang bojone, Bab iki amarga
sosialisasi kang durung meluas,saengga Undang-undang kasebut durung padha dipahami
dening masyarakat. Mesthine kanthi ananke Undang-Undang kasebut para suami kudu
pikir-pikir dhisik menawa arep nindakake kekerasan marang garwane, awit akeh
ketentuan ing Undang-undang kasebut kang menehi perngayoman marang wanita.

Pengayoman
Kita wajib mangerteni menawa tujuan ananae Undang-Undang kasebut,yaiku kanggo
nyegah sakabehing wujud tindak kekerasan sajrone rumah tangga; menehi pengayoman
marang korban kekersan sajrone rumah tangga, nindak para pelaku kekerasan sajrone
rumah tangga lan njaga wutuhing rumah tangga kang harmonis lan sejahtera. Tumindak
kekerasan kang dilarang yaiku kekerasan fisik,psikis,seksual lan penelantaran rumah
tangga.

Aja gampang
Aja gampang nindakakae kekerasan,awit korban bisa nglapurake marang pulisi ,kaya
kang kasebut ing pasal 26 Undang-Undang kasebut. Kejaba iku, pidana kang bakal
tumiba marang pelaku uga abot. Miturut pasal 44, pelaku bisa kena ancaman pidana
kunjara lawase 5 taun utawa denda Rp 15.000.000,-.Malahan yen nganti korban
nandhang lara utawa tatu abot, bisa dipidana nganti 10 taun utawa denda akeh-akehe Rp
30.000.000,-. Menawa nganti njalari pepati ukuman 15 taun kunjara utawa denda Rp

45.000.000,-.Dene menawa ora nuwuhake lelara utawa alangan kanggo nindakake


jabatan uatawa pakaryan ,dipidana paling suwe 4 sasi utawa denda Rp 5000.000,-..
Sabanjure pasal 45 nyebutake menawa tumidak kekerasan kang asipat psikis ana sajrone
rumah tangga dipidana paling suwe 3 taun utawa mbayar denda Rp 9.000.000,-. Menawa
nuwuhake lelara dipidana 4 sasi utawa denda Rp 3.000.000,-.
Kekerasan seksual bisa dipidana paling suwe 12 taun utawa denda Rp 36.000.000,-. Ing
pasal 47 disebutake, Saben wong kang meksa wong kang manggon ing omahe nindakake
seasambungan seksual bisa dipidana kunjara paling cendhek 4 taun,lan paling suwe 15
taun utawa denda paling sethithik Rp 12.000.000,- lan palingf akeh Rp.300.000.000,- Ing
pasal 48 disebutake, menawa tindak kekerasan seksual kasebut njalari tatu kang abot
marang korban lan ora bisa diusadani, utawa njalari gangguan pikiran utawa kejiwaan
nganti 4 minggu terus-terusan utawa sajrone setahun nanging ora terus-terusan;gugure
utawa matine janin kang ana kandhutan;utawa njalari alat reproduksi ora bisa berfungsi
,dipidana kunjara paling cendhek 5 taun lan paling suwe 20 taun utawa denda paling
sethithik Rp 25.000.000,-lan paling akeh Rp 500.000.000,-. Tumindak gawe wong liya
sajrone rumah tangga dadi terlantar (kapiran ) bisa dipidana kunjara paling suwe 3 taun
lan denda paling akeh Rp 15.000.000,-. Kamangka dheweke wis kaiket dening ukum
utawa perjanjen bakal nguripi utawa ngopeni wong kasebut.

Ngilangi
Kanthi anane Undang-Undang kasebut, wis sakmesthine menawa tumindak kekerasan
mligine marang wanita kudu diilangi. Sapa wae kudu nyadhari menawa kekerasan iku ora
becik. Apa maneh paukumane uga abot yen dilapurake marang pihak kang kawogan
yaiku kepolisian. Akibat kekerasan fisik utawa psikis marang korban cukup abot,ora
mung tatu-gangguan kesehatan fisik,nanging uga traumatis tumrap korban. Menawa
kedadean kasebut ditindakake suami istri , bakal njalari anak uga bakal niru pokale
bapakne rikala diwasa. Dene yen anak wadon bakal sengit marang bapakne
Racake pihak kakung kang nindakake kekerasan iku motife werna-werna. Kahanan
bawah sadhare pancen kepingin nindakake daksiya kanthi nganiaya umpamane

ngantemi,amarga ana sawijing bab kang kudu nindakake kuwi,utawa niyat ngukum
garwane. Kekerasan pancen bisa ngendhegake padudon, lan bisa nuwuhake rasa
marem ,amarga bisa ngalihake rasa frustrasi kang timbul saka sajrone utawa sakjabane
omah. Nanging ing tembe bisa nuwuhake rasa ora bahagia,rasa wedi, ora percaya,
nyingkiri hubungan seksual, ilange harga diri kang bakal njalari ambruke rumah tangga.
Pihak kakung uga wajib ngrungokake kanepsone pasangan minangka evaluasi dhiri.

Sensitif Gender
Kanggo nyegah anane tumindak daksiya kasebut, para suami perlu mbangun
sesambungan kang sensitif gender karo psanganan. Sensitif gender tegese peka marang
aspirasi,kebutuhan,beban lan kahanan pasangane. Uga ngedohi cara-cara kekerasan rikala
berkomunikasi lan tindak-tanduk.
Ana unen-unen garwa iku sigaraning lan kanca kanggo mbat-mbatan. Mula kaum kakung
utawa suami kudu bisa bage rasa karo garwane. Kabeh harapan lan hasrat bisa dilairake
kanthi tinarbukaa marang istri. Iki minangka ganti saka tumindak main perintah utawa
istri kudu manutan. Komunikasi uga ditingkatake. Menawa suami ora sEneng sawijining
bab kang asale saka istri, becike terus dipratelakake menawa ora seneng. Aja mung
diendhem wae. Arep nesu kena,nanging aja nganggo kekerasan .Lan aja nganti
memuncak. Alternatif liyane yen arep nesu ,istirahat sawatara, Becike nindakake
relaksasi. Aja pisan-pisan nesu rikala lagi nyetir mobil,migunakake minuman keras utawa
narkoba. Suami kudu nduweni pikiran positif marang pasangane. . Pihak kakung uga
wajib ngrungokake kanepsone pasangan minangka evaluasi dhiri. Rasa sErik utawa nesu
uga muncul,amarga pihak kakung butarepan marang garwane. Butarepan iku kena
wae,nanging aja kebangeten, apa maneh yen dikantheni pandakwa sing ora-ora marang
garwa. Timbule kekerasan ,bisa uga amarga pihak kakung ngalami stress. Yen iki sing
njalari, stres kasebut ora kena dienengaake wae,malah kudu bisa ngatasi stress. Ana
becike nyinau kepriye nyegah lan nanggulangi stres. Banjur kepriye ngadhepi
permasalahan sajrone pembayatan ? Yen ngadhepi prekara iki aja ngendhani,nanging
kudu dimusyawarahake karo pasangan,kepriye ngudari reruwet kasebut.

Saka andharan kasebut bisa dijupukm dudutan , suami kang sensitif gender yaiku suami
kang tinarbuka karo pasangane, kuwagang ngendhaleni kanepson, cemburu,stres lan
sumadiya musyawarah sajrone ngadhepi ruwet rentenging rumah tangga karo pasangane.
**** (Lukyastirin D )
Artikel ini dimuat di Panyebar Semangat.tahun 2005
Agustus 16, 2006 Posted by astrini | Blogroll, Wanita lan Kulawarga

Pilihan Dhukuh Maredan

12 July 2011 20:07 WIB


Sleman, www.jogjatv.tv - Tanggal 16 Agustus 2011 benjing, kalenggahan Dhukuh
Maredan paripurna. Awit saking punika ing dinten Minggu enjing(10/7), Warga
Padhukuhan Maredan, Sendhangtirto, Berbah, Sleman ngadani pilihan dhukuh kanthi
cara Pemungutan Suara Langsung. 4 calon dhukuh tumut salebeting pilihan dhukuh
kasebat.
Kangge sepisanan warga Padhukuhan Maredan, Sendhangtirto, Berbah, Sleman
nglampahaken pilihan dhukuh enggal kanthi cara Pemungutan Suara Langsung.
Padhukuhan maredan dumados saking 6 RT, lan warga ingkang gadhah hak pilih
gunggung tiyang 870. 4 calon dhukuh ingkang tumut salebeting pilihan inggih punika
nomer urut 1 - Achmad Mulyatno, nomer urut 2 - Budiyono, nomer urut 3 - Jurono Kasim
lan nomer urut 4 - Condro Priambodo. Miturut Ketua KPPS, Warsidi pilihan punika
ngiras minangka pasinaon tumrap warga kangge lampahing demokrasi ingkang resik lan
adil. Kaajab pilihan dhukuh saged lumampah satrepipun lan saben calon boten
ngginakaken cara money politic.
Salebeting pilihan samangke, sedaya petugas KPPS katingal ngangge busana adat Jawi.
Ancasipun kangge nyengkuyung rantaman kadhapukipun Desa Sendhangtirto minangka
desa berbudaya. Awit saking punika, maneka kaskaya budaya ing Desa Sendhangtirto
dipun cakaken salebeting gesang padintenan, kadosta ngangge busana Jawi lan ugi basa
Jawi.
http://www.jogjatv.tv/berita/12/07/2011/pilihan-dhukuh-maredan

Merti Dhusun Bintaran


Bantul, www.jogjatv.tv- Saben wulan ruwah, warga Dhusun Kring Bintaran, Srimulyo,
Pleret, Bantul ngadani upacara adat merti dhusun minangka pratelan raos syukur awit
kanugrahaning Gusti Ingkang Hakarya Jagat. Kridha kasebat dipun regengaken kanthi
pagelaran kethoprak, kirab budaya, lan dipun pungkasi pagelaran ringgit purwa.
Lampahing kirab budaya merti Dhusun Bintaran ing dinten Setu sonten(9/7), kawiwitan
dening iring-iringan bregada prajurit. Merti dhusun punika dipun adani dening warga
Dhusun Bintaran Wetan, Bintaran Kulon lan Cikal, Srimulyo, Piyungan, Bantul. Maneka
wulu wedaling bumi lan tetedhan kanthi dipun wadhahi jodhang tumut dipun kirab
tumuju papan upacara merti dhusun.
Ahmad Badawi, salah satunggaling sesepuh masyarakat bintaran mratelakaken, lampah
adat merti dhusun punika ajeg dipun adani saben wulan ruwah, sasampunipun mangsa
panen. Ancasing kridha kasebat kangge nelakaken raos syukur, awit kathahing nugraha
lan rejeki saking Gusti Ingkang Hakarya Jagat. Kejawi punika ugi kangge sarana ngleluri
kabudayan, supados boten saya luntur.
Sasampunipun dumugi ing papan upacara, warga lajeng monjukaken donga sesarengan
dipun pandegani dening satunggaling rois. Salajengipun, sawetawis asil wulu wedal lan
tetedhan ing jodhang dipun rebataken dhateng warga.
http://www.jogjatv.tv/berita/12/07/2011/merti-dhusun-bintaran

Kepyakan Yapitu Al Huda Pucung


Bantul, www.jogjatv.tv- Sinaosa miturut undhang-undhang warga miskin lan lare yatim
dipun tanggel dening nagari, nanging ngantos samangke taksih dipunpanggihaken fakir
miskin lan yatim piatu ingkang dereng nampi ladosan samurwat. Awit kawontenan
kasebat, warga Pucung, Wukirsari, Imogiri ngedegaken Yayasan Yatim Piatu, Yapitu Al
Huda ingkang katujokaken kangge fakir miskin lan lare yatim ing sakiwa tengen Dhusun
Pucung. Yayasan Yatim Piatu - Yapitu Alhuda dipun kepyakakaken malem Minggu kala
wingi(9/7), dening Bupati Bantul, Sri Surya Widati.
Awit kathahipun fakir miskin lan yatim piatu ing sakiwa tengen Dhusun Pucung,
Wukirsari, Imogiri, njurung krenteging warga ngedegaken Yayasan Yatim Piatu, Yapitu
Alhuda Pucung kangge fakir miskin lan yatim piatu ing wewengkon kasebat lan sakiwa
tengenipun. Sasampunipun dipun bangun mataun-taun, tundhanipun pambangunaning
yapitu samangke rampung.
Salebeting pambagyanipun, Bupati Bantul, Sri Surya Widati nelakaken raos remen, awit
madegipun Yapitu Al Huda Pucung. Yapitu Al Huda kawawas tumut nyengkuyung
program pemerintah Kabupaten Bantul, salebetipun ngupakawis fakir miskin lan yatim
piatu. Bupati ugi ngajab dhateng sedaya warga tumut nyengkuyung lampahing Yapitu Al
Huda.
Ing kalodhangan kasebat, Bupati Bantul masrahaken sumbangan gunggung Rp. 10 yuta,
sarta suka santunan dhateng lare asuh Yapitu Al Huda cacah seket.
http://www.jogjatv.tv/berita/12/07/2011/kepyakan-yapitu-al-huda-pucung

Ngleluri Seni Karawitan


Klaten, www.jogjatv.tv- Sinaosa umuripun sampun sepuh, Paguyuban Lansia Kecamatan
Gantiwarno, Kabupaten Klaten ingkang manunggal salebetipun Persatuan Werdatama
Republik Indonesia, PWRI taksih prigel olah seni karawitan. Kridha ingkang dipun
lampahi dening PWRI kedah saged tinulad dening wiranem, jalaran ing tembe minangka
pewaris budaya nuswantara ingkang adiluhung.
Paralansia rumaos prihatos, awit samangke wiranem minangka pewaris budaya ingkang
adiluhung kirang nresanani kaguanan seni tradisional. Bab punika, pranyata boten
ngirangi gregetipun para sesepuh ingkang manunggal salebeting Persatuan Wredatama
Republik Indonesia, PWRI salebetipun ngrembakaken lan ngleruri seni karawitan. Ketua
PWRI Kecamatan Gantiwarno, Mulyono mratelakaken, pagelaran seni karawitan dipun
ajab saged njurung wiranem tresna lan purun ngrembakaken maneka kridha kabudayan
lan seni ingkang adiluhung, warisan leluhur bangsa indonsesia. Mulyono kuwatos
menawi wiranem boten mulat dhateng kawontenan, kesenian tradisional bangsa
Indonesia badhe tansaya kadhesuk dening budaya ngamanca, kepara dipun daku dening
bangsa sanes.
Pagelaran seni karawitan punika mujudaken rerangkening pengetan ambal warsa
Kabupaten Klaten jangkep kaping 207 taun. Mulyono ngajab, sedaya pehak tumut cawe
cawe salebetipun nglestantunaken budaya Nuswantara.
http://www.jogjatv.tv/berita/12/07/2011/ngleluri-seni-karawitan

Candhi Cetho, Papan Wisata Spiritual


Klaten, www.jogjatv.tv - Candhi

Cetho mujudaken satunggaling candhi Hindu tilaran

jaman Majapahit. Candhi ingkang dumunung ing parenging Redi Lawu, ing Dhusun
Cetho, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar kasebat mujudaken
salah satunggaling papan wisata spiritual.
Menggahing pandhemen wisata spiritual, temtu badhe nglodhangaken wekdal plesir
dhateng papan wisata cagar budaya Candhi Cetho ing perenging Redi Lawu punika.
Segering hawa lan edhuming suwasana wana, saged damel tentreming manah kangge
ngicali raos sayah, sasampunipun ngayahi pakaryan padintenan.
Pengelola Candhi Cetho, Sucipto mratelakaken, ngantos samangke dening warga
ingkang ngrasuk agami Hindu, Candhi Cetho taksih dipun ginakaken kangge papan
pasembahyangan. Wondene tumrap masyarakat kejawen, candhi punika asring kangge
papan tirakat. Sinaosa makaten wisatawan ngamanca lan domestic, ugi kathah ingkang
plesir dhateng candhi kasebat, kangge ngresepi kaendahaning papan wisata cagar budaya
Candhi Cetho.
Sucipto ugi mratelakaken, nalika dipun panggihaken candhi awujud jugrugan banon 14
trap panjang, wiwit sisih kilen ingkang andhap piyambak, saya mengetan saya inggil,
bab punika mratandhi wontenipun kultur punden berundak.
http://www.jogjatv.tv/berita/11/07/2011/candhi-cetho-papan-wisata-spiritual

Rambak Sayur
Klaten, www.jogjatv.tv - Menawi boten dipun peksa,padatan lare boten purun nedhi
sayuran. Kangge ngawekani bab kasebat,kathah cara ingkang saged dipun tempuh dening
ibu rumah tangga supados lare saged pikantuk asupan gisi saking sayuran.Salah
satunggalipun inggih punika kanthi dipun damelaken rambak sayur.
Sayuran pancen kathah ngandhut gisi ingkang sae kangge tuwuh pangrembakaning lare.
Sinaosa makaten,kathah lare ingkang boten purun nedhi sayur.Kangge ngawekani bab
kasebat,Serli salah satunggaling ibu rumah tangga warga Desa Pasung,Kecamatan
Wedi,Klaten,Jawa Tengah nyobi damel rambak sayur.Serli mratelakaken,kanthi dipun
damel tetedhan nyamikan,lare badhe remen konsumsi sayur.
Kangge damel rambak sayur,caranipun prasaja sanget.Kawitanipun glepung gandum
dipun campur cacahan sayuran lan bumbu.Salajengipun jladren kasebat dipun
kukus.Sasampunipun mateng lan dipun adhemaken,lajeng dipun rajang miturut
pikajengan lan dipun pepe ngantos garing.Sasampunipun garing,rambak dipun goreng lan
cumawis kangge nyamikan lare.

http://www.jogjatv.tv/berita/08/07/2011/rambak-sayur

Gambaran Kemiskinan Ing Indonesia


Klaten, www.jogjatv.tv - Awit kawontenan gesangipun ingkang miskin, Kromo Suwito,
warga Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah puluhan
taun kedah gesang kanthi kawontenan ingkang mrihatosaken sanget kaliyan yoganipun
ingkang nandhang ewah. Griyanipun ingkang sakalangkung prasaja, tanpa piranti griya
lan cumawisipun tetedhan ingkang murwat, damel trenyuh ingkang mrangguli
kawontenan kasebat. Kromo Suwito ngajab wontenipun bantuwan saking para dermawan
kangge ngentheng enthengi sesanggan gesangipun.
Makaten kawontenan griyanipun Kromo Suwito,simbah yuswa 90taun.Griya prasaja
punika ingkang kangge manggen mbah Kromo lan yoganipun ingkang nandhang
ewah,wiwit puluhan taun kapengker.Griya sakalangkung prasaja, kanthi jrambah siti
punika dados seksi bisu,wontenipun warga Indonesia ingkang boten pikantuk
kawigatosan saking pemerintah ingkang tansah nelakaken ngentas kemiskinan.Mbah
Kromo kedah gesang kanthi prasaja sanget,tanpa piranti bale griya ingkang murwat.
Salebeting gesangipun,mbah Kromo Suwito namung njagakaken welas asihing
warga,satemah boten gadhah wragat kangge ngusadani yoganipun ingkang nandhang
ewah.Mbah Kromo Suwito ngajab wontenipun bantuwan saking para dermawan,kangge
ngentheng enthengi sesanggan gesangipun.
http://www.jogjatv.tv/berita/07/07/2011/gambaran-kemiskinan-ing-indonesia

Demo Masakan Berbasis Tepung Nusantara


Ngayogyakarta, www.jogjatv.tv - Maneka glepung ingkang dipun damel saking maneka
tanem tuwuh asli Nuswantara, kadosta glepung tela pendhem, glepung sukun, glepung
pisang lan glepung pathi garut, samangke wiwit dipun tanjakaken kangge damel maneka
tetedhan ingkang miraos. Kejawi reginipun langkung mirah, bahan pangan lokal kasebat
tetela kathah ngandhut gisi, aman lan migunani tumrap kasarasan.
Sinten ingkang nyana menawi kuweh lanroti ingkang mranani punika dipun damel saking
bahan baku glepung bahan pangan lokal nuswantara, kadosta glepung tela pendhem,
glepung pisang, glepung pathi garut lan glepung pathi ganyong. Glepung saking bahan
pangan asli nuswantara, samangke wiwit dipun tanjakaken kangge damel maneka
tetedhan Indonesia, ingkang langkung nengenaken lokalitas. Salebeting Demo Masakan
Berbasis Tepung Nusantara ingkang dipun adani dening Pusat Kajian Makanan
Tradisional Universitas Gadjah Mada sesarengan Slowfood Yogyakarta, para ibu ingkang
tumut kridha punika dipun sukani seserepan bab maneka glepung minangka bahan baku
olahan. Kejawi gadhah aos ekonomis, tetela maneka glepung wau ugi ngandhut gisi
ingkang migunani tumrap kasarasan, kadosta jat karbohidrat.
Penggagas Tepung Nusantara, Murdiyati Garjito mratelakaken, gagasan nanjakaken
maneka glepung lokal kasebat tuwuh saking kathahipun industri lan masyarakat ingkang
nanjakaken glepung gandum minangka bahan baku maneka ocalan tetedhan, kamangka
Indonesia boten saged produksi gandum, satemah kedah tansah impor saking ngamanca.
Awit saking punika, kanthi wontenipun biwara Tepung Nusantara punika, para ibu saged
enget dhateng wigatosipun aos ekonomis lan mutu glepung saking bahan pangan asli
Indonesia kasebat.
http://www.jogjatv.tv/berita/07/07/2011/demo-masakan-berbasis-tepung-nusantara

Pategalan Sata Saya Wiyar


Sleman, www.jogjatv.tv- Sata mujudaken salah satunggal jinis taneman pategalan
ingkang trep dipun tanem nalika mangsa ketiga. Awit ing taun samangke dipun dugi
badhe ketiga panjang, pramila ing Kabupaten Sleman samangke kathah petani ingkang
nanem sata, satemah wiyaring pategalan sata saya wiyar.
Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman kawentar minangka tlatah ingkang ngasilaken
sata. Awit mangsa ketiga kawawas trep kangge nanem sata, lan ing taun samangke dipun
dugi badhe dumados ketiga panjang, pramila para petani ing Seyegan samangke kathah
ingkang nanem sata. Miturut Camat Seyegan, Anggoro Aji Sunaryono, ing mangsa ketiga
taun kapengker wiyaring pategalan sata ing Seyegan watawis 79 hektar. Nanging ing
mangsa ketiga samangke, pategalan sata sampun nggayuh 85 hektar. Awit taksih kathah
petani ingkang nggarap pategalanipun kangge nanem sata, pramila wiyaring pategalan
sata badhe saya wiyar malih.
Anggoro Aji Sunaryono ugi mratelakaken, wonten sawetawis jinis sata ingkang dipun
tanem dening para petani ing Kecamatan Seyegan. Nanging ingkang kathah piyambak
inggih punika sata bligon lan virginia.
http://www.jogjatv.tv/berita/06/07/2011/pategalan-sata-saya-wiyar

Jenang Kates Kangge Ngusadani Sesakit Jantung


Boyolali, www.jogjatv.tv - Ngantos samangke dereng wonten ingkang kupiya ngocal
kates kanthi tumemen kangge racikan maneka dhaharan. Sinaosa makaten ing Boyolali,
Jawa Tengah wonten ingkang najakaken kates kangge kangge damel jenang, ingkang
miraos lan piguna kangge ngusadani sesakit jantung.
Siti Rohilah, warga Dhusun Tangkisan, Desa Kemasan, Kecamatan Sawit, Boyolali
ingkang miwiti ngrekadaya damel jenang dodol kates mratelakaken, saking lampah
usahanipun piyambakipun pranyata saged mbiyantu nyekapi kabetahaning brayatiopun.
Cara pandameling jenang dodol kates namung prasaja. Kawiwitan kanthi milih kates
ingkang wohipun kandel lajeng dipun irisi lan dipun parut. Parutan kates kasebat dipun
campur gendhis pasir, glepung ager ager, glepung ketan, susu lan mentega. Jladrenan
kasebat lajeng dipun masak 2,5 jam. Sasampunipun kenthel lajeng dipun cithak. Menawi
sampun asrep dodol dipun irisi miturut ukuranipun.
Regi dodol kates 150 gram saben wungkus Rp. 7.500,-. Saking lampah usaha kasebat
pamedalipun Siti nggayuh

Rp. 5 yuta ngantos Rp. 10 yuta saben wulanipun. Kejawi

miraos, jenang dodol kates pranyata ugi saget kangge ngusadani sesakit jantung.
http://www.jogjatv.tv/berita/05/07/2011/jenang-kates-kangge-ngusadani-sesakit-jantung

Tetedhan Organik Langkung Sae


Surakarta, www.jogjatv.tv - Dhahar tetedhan saking bahan organik mujudaken
satunggaling cara kangge ngawekani sawetawis sesakit. Tetedhan organik langkung
aman, jalaran boten ngandhut residu kimia ingkang mbebayani tumrap kasarasan badan.
Makaten kampanye ingkang dipun adani dening Vredeseilanden Country Office
Indonesia ing Surakarta, Jawa Tengah. Bebadan ingkang dipun cekak VECO Indonesia
punika, nggrengsengaken kampanye tetedhan sehat saindenging Soloraya. Kampanye
dipun lampahaken kanthi napak astani selembar mori. Program ingkang katujokaken
kangge wiranem punika mengku ancas kangge ngulinakaken dhahar tetedhan ingkang
sehat lan boten ngandhut residu kimia.
Direktur VECO Indonesia, Rogier Eijkens mratelakaken, program punika ancasipun
kangge njurung masyarakat supados tansah dhahar tetedhan ingkang sehat. Antawisipun
kanthi dhahar tetedhan organic, ingkang kawawas langkung aman lan sehat menggahing
kasarasaning badan. Tetedhan punika anggenipun nanem boten ngginakaken rabuk kimia,
satemah ngandhut nutrisi ingkang sae.
Penggiat makananan organik Soloraya, Budi Hasturi mratelakaken, masyarakat kathah
ingkang dereng mangertos babagan tetedhan organic. Kamangka tetedhan punika
langkung sehat, pramila kedah dipun biwarakaken.
Tetedhan organik saged njagi kasarasan badan, jalaran ngandhut zat metabolit sekunder
lan vitamin C.
http://www.jogjatv.tv/berita/20/06/2011/tetedhan-organik-langkung-sae

Mega Nggatra Lafal Allah


Bantul, www.jogjatv.tv- Wontenipun mega nggatra seratan arab, ing dinten Kemis
sonten(9/6), damel horegipun warga Bantul. Warga lajeng sami motret kedadosan
kasebat, ngginakaken kamera lan ponsel. Ngantos dinten Jemuwah siyang(10/6), warga
taksih ngrembag kedadosan ingkang langka kasebat.
Dinten Kemis sonten(9/6), warga Padhukuhan Kembaran, Kalurahan Tirtonirmolo,
Kecamatan Kasihan, Bantul horeg, awit wontenipun mega nggatra lafal Allah. Fenomena
kasebat dumados jam 17.30 WIB, nalika kathah warga ngulukaken layangan. Salah
satunggaling warga, Anang Pramudiyanto mratelakaken, nalika ningali warga ngulukaken
layangan ing pinggiring margi, sumerep mega nggatra lafal Allah lan dipun potret
ngginakaken kamera ponsel.
Sinaosa kedadosan kasebat kapetang langka lan awis awis dipun prangguli, nanging
warga ing Padhukuhan Kembaran nganggep kedadosan kasebat minangka karsaning
Gusti Ingkang Hakarya Jagat lan boten dipun gayutaken kaliyan bab ingkang mistis.
Warga nganggep, Gusti Ingkang Hakarya Jagat suka pemut dhateng warga, supados
tansah sumarah lan ngestokaken dhawuhipun, sarta nebihi sedaya awisanipun.
http://www.jogjatv.tv/berita/10/06/2011/mega-nggatra-lafal-allah

TUGAS
ARTIKEL BAHASA JAWA

Disusun oleh :
FINA INDRIYATI

SMK SOEDIRMAN PURBALINGGA


DI BOBOTSARI
TAHUN AJARAN 2012/2013