Anda di halaman 1dari 15

Diriwayatkan, bahwa suatu ketika ada

seorang laki-laki datang kepada


Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam
dan bertanya tentang Islam, maka
dijawab oleh beliau, Lima shalat dalam
sehari semalam. Berkata laki-laki
tersebut, Adakah kewajiban (shalat)
yang lain atasku? Nabi menjawab,
Tidak ada, kecuali atas kemauanmu
sendiri (tathawwu). (HR. Al-Bukhari)

DEFINISI
Secara bahasa: Tathawwu =

naafilah
yakni segala kelebihan yang
baik.
Suka rela
Kemauan sendiri
Bukan kewajiban

KEUTAMAAN
Menyempurnakan shalat wajib dan menutupi

kekurangannya
Mengangkat derajat dan menghapuskan
kesalahan
Memperbanyak shalat sunnah memperbesar
kesempatan masuk surga
Amalan sunnah zhahir paling utama setelah jihad
dan mempelajari dan mengajari ilmu agama
Mendapat keberkahan
Menanamkan kecintaan terhadap Allah
Menambah rasa syukur

ADAB & TATA CARA


Terpisah dengan sholat wajib
Afdholnya dikerjakan di rumah
Jika sudah Iqomah harus ditinggalkan
Boleh duduk
Boleh sambil di atas kendaraan
Sesekali boleh berjamaah
Boleh di Qodo
Memperhatikan waktu-waktu terlarang

RAGAM
Rawatib (pengiring

shalat wajib)
Witir
Dluha
Tarawih
Mutlak

RAGAM
Berkaitan dengan sebab
Tahiyyatul Masjid
Datang dari safar
Wudhu
Istikharah
Taubat
Antara Adzan dan Iqomah
Gerhana
Iedain
Istisqa (minta hujan)
Sholat Jenazah

RAWATIB
Tiadalah seorang hamba
melakukan shalat karena Allah
setiap harinya dua belas rakaat
atas kemauan sendiri dan bukan
karena wajib, melainkan Allah
akan membangunkan untuknya
sebuah rumah di Surga.
[HR Muslim]

RAKAAT RAWATIB
Shalat sunnah yang dilakukan beriringan

dengan shalat wajib


Total: 22 rakaat
4 rakaat sebelum
sesudahnya
4 rakaat sebelum
2 rakaat sebelum
sesudahnya
2 rakaat sebelum
sesudahnya
2 rakaat sebelum

zhuhur + 4 rakaat
ashar
maghrib + 2 rakaat
isya + 2 rakaat
subuh

RAKAAT RAWATIB
Shalat sunnah yang dilakukan beriringan

dengan shalat wajib


Muakkad : 12 rakaat
4 rakaat sebelum zhuhur + 2 rakaat
sesudahnya
2 rakaat sesudah maghrib
2 rakaat sesudah isya
2 rakaat sebelum subuh
Jumat :
Rakaat semampunya sebelum + 4 rakaat
sesudah

ADAB SHALAT RAWATIB


Yang sebelum (Qobliyah), antara Adzan

& Iqamah
Yang sesudah (Badiyah), setelah selesai
shalat hingga habis waktu shalat wajib
tersebut
Memisahkan dengan sholat wajib
walaupun dengan ucapan atau keluar
Meninggalkan shalat sunnah ketika safar
kecuali shalat witir dan sunnah subuh

WITIR
Witir = ganjil

Wahai Ahli Quran, lakukanlah


shalat Witir, sesungguhnya
Allah itu Witir (ganjil) dan
menyukai sesuatu yang ganjil
[HR. AnNasaaI kitab Qiyamul Lail no.1676]

ADAB WITIR
Waktu antara Isya sampai

terbit fajar kedua


Jika tidak bisa bangun malam
sebaiknya dilakukan sebelum
tidur
Jika bisa bangun malam, lebih
afdhol pada akhir malam

ADAB WITIR
Qunut witir dilakukan sebelum atau

sesudah ruku dengan mengangkat


tangan
Witir sebagai penutup shalat malam
Tidak ada 2 witir dalam satu malam
Membangunkan pasangan untuk
witir
Mengqodho witir jika terlewat

RAKAAT WITIR
11 rakaat: salam tiap 2 rakaat + 1

rakaat witir
13 rakaat: salam tiap 2 rakaat + 1
rakaat witir
13 rakaat: salam tiap 2 rakaat + 5
rakaat witir dengan 1 salam
9 rakaat: rakaat ke-8 tahiyat awal +
rakaat ke-9 tahiyat akhir + salam
7 rakaat: 1 salam

RAKAAT WITIR
7 rakaat: rakaat ke-6 tahiyat

awal + rakaat ke-7 tahiyat akhir


+ salam
5 rakaat: 1 salam
3 rakaat: rakaat ke-2 salam + 1
rakaat witir
3 rakaat: 1 salam
1 rakaat