Anda di halaman 1dari 20

Table of Contents

i.
PENDAHULUAN
1. DEFINASI PARADIGMA

3
4

2. PARADIGMA FUNGSIONALIS dlmPENYELIDIKAN PERAKAUNAN 6


3. PARADIGMA INTERPRETIF PENYELIDIKAN PERAKAUNAN

13

4. PERBEZAAN PARADIGMA FUNGSIONALIS & INTERPRETIF

18

5. KESIMPULAN
6. RUJUKAN

21

20

NORIZON UYAS

i.

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

PENDAHULUAN

Umumnya, paradigma adalah set pernyataan yang menerangkan bagaimana dunia dan kehidupan
dipersepsikan. Cara pandangan menyederhanakan kompleks kehidupan untuk memberi
gambaran tentang bagaimana realiti tersusun. Ia juga memberi gambaran mengenai apa yang
dianggap penting, mungkin, atau perlu diteliti; apa yang sah dan diterima logik. Teori pula adalah
set pernyataan yang saling berkaitan untuk menjelaskan gejala tertentu. Didalam teori ada
konsep iaitu elemen-elemen teori, memberi nama klasifikasi, memberi batasan pengertian
tentang objek, pengalaman, peristiwa, hubungan-hubungan. Sedangkan metodologi adalah ilmu
tentang metode-metode, kerangka yang menjadi pedoman mengenai bagaimana penelitian
dilaksanakan, menerjemahkan prinsip-prinsip paradigma tertentu dalam bahasa penelitian.
Metode meryupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti empirikal.

Semester May16

Page 2

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

1. DEFINASI PARADIGMA
Istilah paradigma diperkenalkan oleh Thomas Kuhn (1962) dan dipopularkan oleh Robert
Friedrichs (1970). Kuhn mendefinasikan paradigma adalah cara mengetahui realiti sosial yang
dibangunkan oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu, yang kemudian
menghasilkan mode of knowing yang spesifik. Definisi ini kemudiannya diperkukuhkan oleh
Friedrichs sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang
menjadi

pokok

persoalan

yang

semestinya

dipelajari.

George

Ritzer

(1980)

turut

mendefinasikannya dengan menyatakan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para
ilmuan tentang apa yang menjadi asas persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu
cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Oleh itu, paradigma dikatakan sebagai alat yang
membantu para ilmuwan untuk merumuskan berbagai hal yang berkaitan seperti:

Apa yang harus dipelajari;

Persoalan-persoalan apa yang harus dijawab;

Bagaimana metode untuk menjawabnya;

Aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang


diperoleh.

Burnell dan Morgan membangunkan empat paradigma atas pandangan yang berbeza mengenai
dunia sosial (Guemera) iaitu Interpretivist Paradigm, Radical Humanist Paradigm, Radical
Strutalist Paradigm dan Functionalist Paradigm.
a. Functionalist Paradigm atau Paradigma Fungsionalis (peraturan-objektif)- ia menjadi
paradigma utama untuk kajian organisasi. Ia menganggap tindakan manusia yang rasional
dan percaya dapat memahami tingkah laku organisasi melalui ujian hipotesis.

Semester May16

Page 3

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

b. Interpretivist Paradigm atau Paradigma Pentafsiran (peraturan-subjektif)- ia bertujuan


untuk menjelaskan kestabilan tingkah laku dari sudut individu. Penyelidik dalam
paradigma ini cuba untuk melihat proses yang sedang berjalan untuk lebih memahami
tingkah laku individu dan sifat rohani dunia.
c. Radical Humanist Paradigm (perubahan subjektif radikal bebas)- ia berkenaan dengan
melepaskan kekangan sosial yang menghadkan potensi manusia. Mereka melihat ideologi
dominan semasa memisahkan individu dari diri sebenar mereka. Mereka menggunakan
cara ini untuk mewajarkan keinginan untuk perubahan revolusioner. Sebahagian besarnya
adalah dalam skop anti-organisasi.
d. Radical Structuralist Paradigm (objektif-radikal perubahan)- ia melihat konflik struktur
yang wujud dalam masyarakat mampu menjana perubahan yang berterusan melalui krisis
politik dan ekonomi. Ini telah menjadi paradigma asas Marx, Engles, dan Lenin.

Semester May16

Page 4

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

2. PARADIGMA FUNGSIONALIS DALAM PENYELIDIKAN PERAKAUNAN


Kebaikan dan Keburukan Paradigma:
Paradigma dicipta berdasarkan andaian, tanggapan dan anggaran dan sesuai untuk kajian
saintifik. Oleh itu, ia beri kelebihan kepada penyelidik untuk mengumpul pengetahuan yang
berkaitan topik-topik tertentu. Ia membantu pelajar siswazah dan penyelidik untuk mewujudkan
pengetahuan dalam kerjaya saintifik. Namun, selepas paradigma mencapai peringkat tepu, kadar
pulangan yang diperolehi daripada mereka akan merosot. Paradigma juga mengecilkan skop
pertimbangan kepada kerja yang didefinisikan oleh mereka. Kemudian, keseluruhan gambaran
yang ditunjukkan oleh paradigma mungkin telah salah dari permulaannya. Selain itu, kreativiti
dan berfikir di luar kotak adalah terhad oleh paradigma yanng sekaligus menyebabkan masalahmasalah tidak dapat diuruskan oleh paradigma terus wujud. Tetapi, paradigma penyelidik lain
boleh membantu untuk menyelesaikan masalah dan cabaran. Penyelidikan dalam bidang
perakaunan boleh dilakukan dengan menggunakan tiga paradigma, termasuk pendekatan
fungsionalisme, tafsiran dan kritikal. Berdasarkan pendekatan fungsionalisme, individu dan
organisasi berkelakuan secara luaran, dan mereka tinggal di sekitar persekitaran di sekeliling
mereka. Oleh itu, fungsionalisme menggunakan kaedah kuantitatif kaedah dalam bidang sains.
Walaupun kuasa boleh diedarkan sama rata di kalangan individu, kaedah ini digunakan agar
dapat

bergerak terus ke arah tujuan yang disasarkan dan mengelakkan huru-hara dalam

masyarakat. Sekolah pemikiran pentafsiran (Interpreatif) pula membincangkan tafsiran


penyesuaian kepada simbol alam yang tinggal di sekitar mereka. Sama seperti pendekatan
fungsionalis,

kaedah

pentafsiran

menjadi

untuk matlamat dan maksud am.


Falsafah ontologi, epistemologi dan methodology:

Semester May16

Page 5

mangsa

perbezaan

pendapat

sosial

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

Dalam perspektif filsafat ilmu, validity (kesahan) pengetahuan yang terhasil melalui penelitian
sangat bergantung kepada koheren antara ontologi, epistemologi dan methodologi yang
digunakan. Jadi, seorang peneliti yang baik adalah peneliti yang betul-betul paham landasan
falsafah yang digunakan dalam proses penelitian (Chariri, Anis, 2009).
Ontologi adalah andaian tentang intisari dari fenomena dalam penelitian. Pertanyaan dasar
tentang ontologi menekankan pada apakah realita yang diteliti objektif atau realiti adalah
produk kognitif individu.
Epistemologi adalah andaian tentang landasan ilmu pengetahuan iaitu bagaimana seseorang
mula memahami dunia dan mengkomunikasikannya sebagai pengetahuan kepada orang lain.
Bentuk pengetahuan apa yang boleh diperolehi, bagaimana seseorang dapat membezakan apa
yang disebut benar dan salah, dan apakah sifat ilmu pengetahuan. Pertanyaan dasarnya
menekankan pada apakah mungkin untuk mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan
pengetahuan sebagai sesuatu yang keras, nyata dan wujud atau apakah pengetahuan itu lebih
perisian, lebih subjektif, berdasarkan pengalaman dan wawasan dari sifat seseorang yang unik.
Sifat manusia adalah andaian tentang hubungan antara manusia dan kalangannya. Pertanyaan
dasarnya menekankan kepada apakah manusia dan pengalamannya adalah produk dari kalangan
mereka, secara mekanikal/ determinisasi bertindak balas terhadap situasi yang ditemui di dunia
luaran mereka, atau apakah manusia dapat dipandang sebagai pencipta dari kalangan mereka.
Methodologi adalah andaian tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidik dan
mendapat pengetahuan tentang dunia sosial. Pertanyaan dasarnya menekankan kepada apakah
dunia sosial itu keras, nyata, kenyataannya objektif dimana ia berada di luar individu ataukah
lebih perisian, kenyataannya personal iaitu berada di dalam individu.

Andaian Paradigma Fungsionalis.


Semester May16

Page 6

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

Paradigma fungsionalis turut dikenali sebagai paradigma utama, dan juga mengalami beberapa
keburukan. Disebabkan itulah, Burrell dan Morgan (1979) mencadangkan pengganti yang sesuai
untuk kaedah ini. Salah seorang daripadanya adalah paradigma interpratif yang berkaitan
dengan hakikat bahawa ahli-ahli masyarakat perlu dirujuk secara langsung sebagai bahagian
yang tidak dapat dipisahkan daripada penyelidikan, membuat kajian subjektif amat diperlukan.
Paradigma lain adalah sekolah pemikiran kritikal yang memberi tumpuan kepada jurang sedia
ada dalam masyarakat dimana rakyat perlu dibebaskan daripada kekangan yang dikenakan ke
atas mereka dalam konteks masyarakat. Walaupun penggantian ini ditawarkan, paradigma tidak
mampu berkomunikasi dan bersama-sama berintegrasi dengan baik kebenaran

fungsionalis

dihubungkan dengan pilihan yang lain. Rajah dibawah menggambarkan perakaunan dikaitkan
dengan penyelidikan.

(Sumber: Modul OUM BBAT4103)

Paradigm fungsionalis mengandaikan bahawa masyarakat merupakan suatu sistem yang stabil,
berintegrasi, tersusun rapi dan anggotanya bersetuju dengan nilai-nilai asas yang dipegang
bersama. Dalam suasana biasa, elemen-elemen dalam sistem social seperti keluarga, sekolah atau
Negara biasanya saling teratur antara satu sama lain serta memberi sumbangan terhadap
kestabilan masyarakat keseluruhannya. Masyarakat akan sentiasa bergerak kearah keseimbangan
hasil daripada penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan. Perubahan terhadap satu
Semester May16

Page 7

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

bahagian dalam sistem masyarakat biasanya turut menggerakkan perubahan pada lain-lain
bahagian. Dan berlaku secara berperingkat-peringkan selepas suatu pergolakan berlaku.
Methodologi paradigm fungsionalis
Peningkatan kehomogenan dikatakan bertindak
penyelidikan paradigma fungsionalis untuk

sebagai

penghalang kepada kaedah

berkomunikasi dengan paradigma lain. Teori

perakaunan positif (PAT) adalah methodologi kepada paradigma fungsionalis ini. PAT
menggunakan ukuran kuantitatif untuk membincangkan dan meramal teori penyelidikan
perakaunan. Walau bagaimanapun terdapat bukti-bukti kajian PAT tidak serasi dengan prinsip
PAT terhadap lain- lain kaedah perakaunan. Penyelesaian terhadap halangan ini diadakan supaya
dapat digunakan mengikut konomi penyelidikan.
PAT memberi tumpuan kepada analisis statistik ekonomi dan data serta memperoleh kesimpulan
berdasarkan elemen-elemen. Positivisme atau empirisisme bermakna ujian atau kaitan hipotesis
perakaunan atau teori berbalik kepada pengalaman atau fakta dunia sebenar. Teori-teori positif
berkenaan dengan:

Menjelaskan sebab-sebab amalan semasa


Meramalperanan perakaunan dan maklumat yang terkait dalam keputusan ekonomi
individu, firma dan pihak-pihak lain dalam ekonomi(Godfrey et. Al., 2006).

Ia adalah andaian bahawa maklumat perakaunan adalah satu komoditi ekonomi dan politik
dimana orang bertindak demi kepentingan diri mereka sendiri. Teori-teori ini pada dasarnya
melihat kos dan kaedah-kaedah perakaunan alternatif. Model penilaiannya memberi ramalan
yang terbaik daripada pulangan masa depan, harga saham, dan lain-lain
Teori positif biasanya dibangunkan dan diuji dengan menggunakan kaedah saintifik,dimana
kebenaran atau kepalsuan pernyataan dinilai dengan surat-menyurat untuk diperhatikan pada
fenomena dunia nyata. Bukti kemudiannya dikumpul mestibtidak berat sebelah semua pihak
berkepentingan dan pengguna luaran boleh mengesahkannya. Pemerhatian perlu diulangi di
bawah pelbagai syarat-syarat. Pemerhatian yang bercanggah dengan undang-undang teori sejagat
tidak akan diterima.

Semester May16

Page 8

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

Interventionist atau campur tangan: paradigm fubgsionalis menggunakan pengujian hipetesis


dalam struktur hypotheco-deductive metode iaitu melalui lab, eksperimen, servey, eksplanatif
dengan analisis kuantitatif. Kreteria kualiti permerhatian menerusi methodology ini adalah
objektif, kebolehpercayaan dan sah (Prastowo, 2011).
Pendekatan kuantitatif merupakan hasil perpaduan mazhab Marburg dengan aliran filsafat
positivisme dimana yangf menekankan ilmu paradigm lama dan sains. Ia bersifat deduktif (dari
umum ke khusus), kerana bermula dari sebuah teori. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis
dan menegakkan fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran dari suatu teori perakaunan. Terdapat
hipotesis yang diajukan sebagai sokongan terhadap andaian bahawa penelitian kuantitatif
bermaksud untuk melihat keterkaitan antara suatu variable (pembolehubah) dengan variable yang
lain. Akhirnya, ia adalah untuk membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasikan secara
meluas. Pendekatan kuantitatif dalam konsep penjelasan merangkumi rekabentuk, subjek,
variabel, data, dan teknik analisis yang digunakan. Dalam proses pengumpulan data, pendekatan
ini menggunakan angket, ujian, temuramah, observasi, dan check list dari sebagian populasi yang
dianggap cukup representatif. Kemudian, hasil pengumpulan data akan diolah secara statistik
sehingga menghasilkan data berbentuk angka.
Kritikan terhadap penyelidikan paradigm fungsionalis
Paradigm fungsionalis dengan pendekatan positif dikritik kerana dikatakan tidak menunjukkan
banyak pembangunan sejak penubuhannya pada tahun 1970-an. Ini kerana mereka tidak
menyediakan satu cara untuk meningkatkan amalan perakaunan. Di samping itu, menurut
Godfrey et al. (2006), asas pendekatan positif mengandaikan bahawa semua tindakan yang
dibuat hanya didorong oleh keinginan untuk memaksimumkan kekayaan perorangan sahaja. Hal
ini adalah terlalu negatif dan terlalu simplistik perspektif kemanusiaan.
Fungsionalis juga menjadi teori yang dominan dalam perspektif sosiologi. Talcott Parson telah
menimbulkan kontroversi atas pendekatan fungsionalisme dan mempertahankan fungsionalisme
hingga lebih dari dua setengah abad sejak ia mempublikasikannya di dalam The Structure of
Social Action pada tahun 1937.

Semester May16

Page 9

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

Parson memperkenalkan skema dengan empat karakteristik untuk membentuk suatu tindakan
iaitu i Adaptation, Goal Atainment, Integration, Latency. Beliau percaya bahawa sistem tindakan
hanya

akan

bertahan

sekiranya

memeninuhi

empat

criteria

ini.

Analisis

Parson

merepresentasikan suatu usaha untuk mengkategorikan dunia kedalam sistem, subsistem,


persyaratan-persyaratan sistem, generalisasi media dan pertukaran menggunakan media tersebut.
Merton mengemukakan bahawa para ahli sosiologi harus lebih maju lagi dalam
peningkatan kedisiplinan dengan mengembangkan teori-teori taraf menengah daripada teoriteori besar. Teori taraf menengah itu didefinisikan sebagai teori yang terletak di antara hipotesis
kerja yang kecil tetapi perlu, yang berkembang semakin besar selama penelitian dari hari ke hari,
dan usaha yang merangkum semua perkembangan kuata teori terpadu yang akan menjelaskan
keseragaman yang dinikmati dalam perilaku sosial.
Teori taraf menengah Merton ini memiliki berbagai pemahaman bahawa secara prinsip
digunakan untuk panduan penemuan-penemuan emperikal, merupakan lanjutan dari teori system
sosial yang terlalu jauh dari ketegori khusus perilaku sosial, organisasi, dan perubahan untuk
merekod apa yang di teliti dan di deskripsikan, meliputi abstrak tetapi ia cukup jelas dengan data
yang terobservasi untuk digabungkan dengan proposal yang memungkinkan ujian emperikal dan
muncul dari idea yang sangat sederhana.

Semester May16

Page 10

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

3. PARADIGMA INTERPRETIF / PENTAKSIRAN


Andaian-andaian pradigma interpratif
Paradigma alternatif pertama yang digunakan dalam penyelidikan perakaunan pengurusan baru
adalah paradigma interpretif atau pentafsiran (Roslinder, 1995 & Baker & Bettner, 1997). Ia
mempunyai andaian ontologi mengenai alam semulajadi dan dunia sosial (Willmott, 1983).
Fenomena sosial dilihat berbeza daripada fenomena semula jadi kerana sifat semula jadi
phenomena sosial bergantung kepada bagaimana ia terkait dengan lain-lain tindakan atau
fenomene. Jika fenomena lain berubah, ia juga akan mengubah tindakan atau peranan tertentu
(NABIHA, 2003). Realiti adalah suasana sosial yang dibina, muncul dan sentiasa ditakrifkan
semula secara berterusan. Idea realiti objektif tunggal ditolak kerana setiap ahli organisasi
menafsirkan keadaan dengan cara mereka sendiri tetapi mereka di pra-syaratkan oleh faktorfaktor organisasi dan sosial. Oleh itu, kajian interpretif tidak menuntut generasi terhadap
kesimpulan mereka. Pengukur, reka bentuk eksperimen dan kaedah lain yang berasaskan kepada
wujudnya satu realiti objektif adalah tidak sesuai kerana ia tidak selaras dengan asas teori
paradigma ini (Hopper & Powell, 1985). Kaedah kualitatif lebih disukai kerana ia menyediakan
satu kajian intensif dunia mata pelajaran dan ia juga memberi penekanan makna, pandangan dan
persepsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitati, ia dapat menunjukkan perubahan besar
dalam memikirkan perakaunan pengurusan yang dilihat sebagai pembentukan semula dan diberi
makna oleh tindakan sosial (NABIHA, 2003). Perakaunan pengurusan juga berperanan dalam
membentuk realiti organisasi dan menentukan apa yang penting dan tidak penting (Chua, 1988).
Ia dilihat sebagai satu fenomena sosial yang ditubuhkan dengan implikasi penuhterhadap kuasa
dan politik. Apabila amalan ini dilaksanakan, apa yang disumbangkan akan membentuk
pandangan organisasi terhadap apa yang menjadi realiti (Covaleski et al., 1996). Oleh itu, iaitu
tidak terlibat dalam objektif dan nilai perusahaan bebas. Mereka sendiri adalah pengeluar realiti
Semester May16

Page 11

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

organisasi. Berbeza dengan perspektif tradisional, interpretivist melihat maklumat perakaunan


sebagai tidak bebas nilai . (NABIHA, 2003).
Paradigma interpretif digunakan dalam penyelidikan perakaunan bertujuan untuk memusatkan
perhatian terhadap bagaimana membuat perusahan berjalan dengan baik memerhatikan
bagaimana menghasilkan pemahaman yang luas dan mendalam tentang cara pengurus dan
pekerja dalam organisasi memahami perakaunan, berfikir tentang perakaunan, serta berinteraksi
dan menggunakan perakaunan.
Bagi paradigma interpretif ini, ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk menjelaskan dan
meramalkan, tetapi digunakan untuk memahami. Berikut adalah andaian terhadap pradigma
interpretif:

Ia tidak berandaian mengenai hal-hal apa yang bererti bagi manusia yang akan diteliti

(Douglas). Memulai penelitiannya untuk menangkap apa yang sedang diteliti (Psathas).
Menekankan pada aspek subjektif perilaku manusia, dengan berusaha masuk ke dalam
rangka kerja konseptual subjek (Geertz) agar dapat memahami bagaimana dan makna apa

yang mereka konstruksi di sekitar peristiwa dalam kehidupan hariannya.


Mempercayai bahawa dalam kehidupan manusia mempunyai banyak cara yang dapat
diguna untuk menafsir pengalaman masing-masing melalui interaksi dengan orang lain,
dimana ia merupakan makna dari pengalaman reality sendiri.

Semua cabang penelitian kualitatif menggunakan pendekatan dan mengkontruksikan


penelitiannya berdasar pandangan subjek yang diteliti.

Dengan kedudukan suatu realiti yang tiada pemisahan subjek dan objek, paradigma
interpretivist menegaskan bahawa nilai-nilai penyelidik wujud dalam semua fasa proses

penyelidikan. Kebenaran dirundingkan melalui dialog.


Penemuan atau tuntutan ilmu yang dicipta adalah sebagai hasil penyiasatan. Penemuan
muncul melalui dialog di mana percanggahan tafsir dirundingkan di kalangan anggota

masyarakat.
Pragmatik dan kebimbangan moral adalah pertimbangan penting apabila menilai
interpratif atau tafsiran sains. Memupuk dialog antara penyelidik dan responden adalah
kritikal melalui proses dialectial bahaawa pemahaman yang lebih bijak dan canggih di
dunia sosial boleh diwujudkan.

Semester May16

Page 12

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

Semua tafsiran adalah berdasarkan detik tertentu. Iaitu, mereka berada dalam konteks
atau keadaan dan masa tertentu. Mereka adalah terbuka kepada tafsiran semula dan
perundingan mereka adalah melalui perbualan.

Metodologi penyelidikan paradigma pentaksiran.


Satu rangka kerja konseptual berstruktur perakaunan dibangunkan untuk menentukan fungsi,
skop dan tujuan perakaunan kewangan. Secara khusus, ia mengenalpasti dan mentakrifkan ciriciri kualitatif maklumat kewangan, seperti relavan dan kebolehpercayaan disamping dan
membangunkan prinsip dan kaedah-kaedah pengiktirafan dan pengukuran. Ia adalah teori
normatif dan terpakai kepada laporan kewangan tujuan umum sahaja. Objektif utama rangka
kerja konseptual memerlukan akauntan untuk menyampaikan maklumat kewangan terpilih
kepada pengguna tentang:

Langkah-langkah prestasi dari semasa ke semasa.


Adakah berguna dalam menilai sumber yang diperlukan untuk membolehkan firma terus
beroperasi pada tahap yang tertentu.

Qualitative Methodology is an invaluable tool for students and professionals in organizational


research, ethnography, administration, and social scientific methods (Maanen., 1979).
Semester May16

Page 13

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

Dalam paradigma interpretif terdapat aliran

800703065552-001

budaya, fenomenologi, etnomenologi, dan

interaksionisme simbolik. Namun, paradigm ini lebih cenderung kepada aliran interaksionisme
simbolik iaitu:

Manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang diberikan kepada sesuatu itu.
Makna tentang sesuatu itu diperoleh, dibentuk, termasuk disemak melalui proses

interaksi dalam rutin kehidupan harian.


Pengertian terhadap sesuatu dalam berinteraksi tidaklah secara mekanisme, melainkan
melibatkan proses interpretasi.

Secara spesifik, Denzin (1978: 20-21) mengemukakan tujuh prinsip metodologis berdasarkan
teori interaksionisme simbolik, iaitu:

Simbol dan interaksi harus dipadukan sebelum penelitian terperinci.


Peneliti perlu mengambil perspektif yang bertindak dan memandang dunia dari sudut
subjektif, namun harus membezakan konsepsi realiti kehidupan harian dengan konsepsi

ilmiah tentang realiti tersebut.


Peneliti harus mengaitkan simbol dan definisi subjek dengan hubungan sosial dan

kumpulan yang mewujudkan rangka kerja konseptual.


Setting perilaku dalam interaksi tersebut dan pengamatan ilmiah perlu dicatat.
Metode penelitian harus mencerminkan proses atau perubahan dan bentuk perilaku yang
statistik..

Menurut Miles dan Huberman (1994), analisis data dalam metodologi kualitatif terdiri dari tiga
baris kegiatan secara bersamaan, iaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan
atau verifikasi.

Semester May16

Page 14

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

Rajah: Model interaktif Miles dan Huberman (1994)


Kritikan penyelidikan paradigma pentaksiran
Pembuat keputusan boleh menggunakan data perakaunan untuk membuat ramalan ke atas
syarikat itu, dan berdasarkan ramalan-ramalan tersebut, mereka boleh memutuskan apa yang
perlu dilakukan. Walau bagaimanapun, pendekatan ini adalah berdasarkan pertimbangan nilai
atau pendapat peribadi, dan nilai ini perlukan penghakiman yang tidak dapat disahkan atau diuji.
Walaupun ramalan boleh disahkan, ia turut mengesahkan model ramalan pengguna, dan
bukannya sistem perakaunan. Pembolehubah lain seperti inflasi, kadar faedah dan
keyakinan pengguna juga mungkin memberi kesan kepada ramalan.
Metode kualitatif juga dikritik kerana dikatakan melihat realiti sosial dalam pelbagai wajah
(multifaces, multidimensional, multilayer, dan multitruth). Ia menjadikan kebenaran tidak pernah
sama dan selalu dipengaruhi oleh konteks dalamannya yang melibatkan proses penilaian penilaian semula, posisi - reposisi, dan perundingan - perundingan semula. Individu tidak
pernah dilihat sebagai agen yang secara aktif melakukan interpretasi atas struktur dan secara
kreatif melakukan perundingan terhadap makna yang dibangunkan mengikut harapan dan
pengalaman-pengalaman subjektifnya sebagai individu.
Dalam konteks sosial, individu selalu dilihat sebagai peribadi, unik dan spesifik. Unik kerana ia
memiliki pengalaman-pengalaman yang khas, spesifik kerana ia memiliki harapan sendiri. Maka,
para penganut metode ini tidak pernah berhasrat untuk menemukan kedalaman (depth), kekayaan
(richness), dan kompleksitas (complexity) dari sebuah realitas yang dilihatnya sebagai hasil

Semester May16

Page 15

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

konstruksi sosial melalui individu-individu yang secara aktif melakukan interpretasi subjektif
dan intersubjektif atas struktur.

4. PERBEZAAN PARAGIGMA FUNGSIONALIS DENGAN INTERPRETIF

Berikut adalah perbezaan utama bagi paradigm fungsionalis dengan interpretif:

Alasan

Paradigm Fungsional
Paradigma Pentaksiran
Untuk menemukan hukum sebab Untuk memahami dan menjelaskan

melakukan

akibat

penelitian

pelbagai kejadian dapat diramalkan

perilaku manusia

supaya tindakantindakan manusia

dan dikendalikan.
Andaian tentang Ada pola yang stabil dan berulang Realiti
sifat realiti sosial

ulang yang dapat ditemukan.

diciptakan

oleh

manusia

sendiri melalui tindakan dan interaksi

mereka.
Andaian tentang Mementingkan diri sendiri, rasional, Makhluk sosial yang bersamasama
sifat manusia

dan dibentuk oleh berbagai kekuatan menciptakan makna untuk digunakan

Peranan common

persekitarannya.
sebagai pegangan hidup.
Berbeza dan kurang sah berbanding Sebagai pegangan yang digunakan

sense

ilmu

Sifat dari teori Mengandungi


Semester May16

masyarakat dalam rutin kehidupan


definisi,

harian.
salingan Gambaran tentang pelbagai sistem

Page 16

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

yang dihasilkan

800703065552-001

balas,dan hukum yang terkait secara makna

dari

terbentuknya

sebuah

kumpulan dan menjadi kekal.


logikdeduktif.
Penjelasan yang Terkait secara logik dengan hukum Masuk akal bagi para pelakunya dan
dianggap baik

dapat

hukum dan berdasarkan fakta.

membantu

individu

lain

memahami dunia para pelakunya.


yang Tidak bias, terukur secara tepat, Diperoleh secara langsung dari

Bukti

dianggap baik

semulajadi, dapat diulangi hasilnya.

pelakunya dalam sebuah konteks

Nilainilai

Ilmu dan penelitian perlu bebas nilai

yang spesifik.
Nilainilai adalah bahagian yang

pribadi

pelaku

tidak terpisah dari kehidupan. Tidak

dalam ilmu dan

ada yang salah atau benar, yang ada

penelitian
Metode
penelitian

hanya perbezaan.
Alat alat kuantitatif dalam bentuk Kajian kes secara spesifik
yang survey,

digunakan

soal

model menggunakan

selidik,

matematik, dan uji statistik.

alatalat

dengan
kualitatif

secara intensif, meliputi temuramah,


pemerhatian, dan analisis dokumen.

Gioia dan Pitre (1990) mengatakan bahwa perbezaan paradigma akan mempengaruhi tujuan
penelitian, aspek teoritikal yang digunakan dan pendekatan bagi membangun teori. Berikut
adalah penjelasan terhadap pendekatan dalam pengembangan teori yang dibangun dari
paradigma fungsionalis dan interpretif.
Perkembangan
Tujuan

Keperihatinan teori
Pendekatan

teori

dibangunkan

Semester May16

teori Perkembangan

Teori

Fungsionalis
Interpretif
untuk mencari kebiasaan dan untuk menghuraikan

dan

ujian

bagi

bagi

kawalan
hubungan

meramal
penyebaban

generalisasi
yang perbaikan melalui
sebab dan akibat

Page 17

dan menjelaskan

mendiagnosis dan memahami


di pembinaan sosial realiti proses

reification pentafsiran
analisis Penemuan melalui analisis
kod

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

5. KESIMPULAN
Sebagai kesimpulan, andaian pada sifat realiti (ontologi), bagaimana kita boleh mengetahui
tentang realiti tersebut (epistemologi), dan bagaimana kita secara sistematik boleh mengakses
apa yang boleh diketahui tentang realiti (metodologi) turut mempengaruhi
perakaunan. Ini

penyelidikan

kerana, terdapat pelbagai cara untuk melihat dan menentukan paradigma

penyelidikan perakaunan antaranya menerussi paradigma fungsionalis dan interpretif yang


dikatakan ada pendustaan diantara jurang kuantitatif-kualitatif. Perbezaan penting antara
fungsionalis dan interpretif adalah matlamat utama analisis (Burrell dan Morgan, 1979).
Paradigma fungsionalis mempunyai andaian dasar bahawa masyarakat terintegrasi atas dasar
kata sepakat para anggotanya terhadap nilai dasar kemasyarakatan yang menjadi pengangan.
Kesepakatan ini mampu mengatasi perbezaan pendapat dan kepentingan dikalangan anggotanya
kerana, msyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang secara fungsionalis terintegrasi
kedalam suatu bentuk equilibrium iaitu usaha untuk menerangkan hubungan antara konsep
struktur dan fungsi. Selain itu, ia menganggap masyarakat sebagai sebuah sistem yang teratur
dan bersifat stabil dan bekerja secara bersama untuk menghasilkan perpaduan dan kestabilan.
Dalam penyelidikan perakaunan, paradigm fungsionalis menggunakan methodologi kuantitatif
dengan aliran filsafat positif dan bersifat deduktif (dari umum ke khusus. Tujuannya adalah
untuk menguji hipotesis dan menegakkan fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran dari suatu teori
perakaunan. Terdapat hipotesis yang diajukan sebagai sokongan terhadap andaian bahawa
penelitian kuantitatif bermaksud untuk melihat keterkaitan antara suatu variable (pembolehubah)
dengan variable yang lain.
Dalam paradigma interpretif, ia

tidak hanya memusatkan perhatian terhadap bagaimana

membuat perusahan berjalan dengan baik, tetapi juga memerhatikan bagaimana menghasilkan
pemahaman yang luas dan mendalam tentang cara pengurus dan pekerja dalam organisasi
memahami perakaunan, berfikir tentang perakaunan, serta berinteraksi dan menggunakan
perakaunan. Paradigma interpretif menggunakan methodologi kualitatif untuk mengumpul data
dan analisis teknik agar boleh digunakan untuk memberikan penerangan, membina teori, dan
untuk menguji teori dalam penyelidikan perakaunan melalui rangka kerja konseptual. Mereka
menekankan butiran halus, proses berorientasikan, dan pengalaman serta menyediakan satu cara
Semester May16

Page 18

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

untuk membangunkan pemahaman fenomena kompleks dari perspektif mereka. Manfaat


utamanya membenarkan penyelidik untuk mencari pembolehubah baru dan hubungan, untuk
mendedahkan dan memahami proses yang kompleks dikalangan anggota pelaku perakaunan.
Walau bagaimanapun, tidak kira apa jua paradigma yang dipilih oleh peneliti, jelas kelihatan
bahawa semua jenis kajian keilmuan terhadap paradigm harus dilakukan secara sistematik,
didasarkan pada data, dilandasi wawasan teori , disediakan teoritikal dan penerangan,
disemangati dengan tindakan reflektif, dan tutup dengan akhiran terbuka (open-ended).
(3739 Patah kata)

Semester May16

Page 19

NORIZON UYAS

BBAT4104 Accounting theory

800703065552-001

6. RUJUKAN
Bassam Maali, O. J. (2014). Reality and Accounting: The Case for Interprative Accounting
Research. International Journal of Accounting & Financial Report , Vol. 4, No 1.
Chariri, Anis. (2009, Ogos 1). LANDASAN FILSAFAT DAN METODE PENELITIAN
KUALITATIF. Retrieved julai 3, 2016, from https://core.ac.uk/download/files/379/11702260.pdf.
Corley, Sonali K. Shah & Kevin G. (2006). Building Better Theory by Bridging the
QuantitativeQualitative Divide. Journal of Management Studies , 43: 18211835. doi:
10.1111/j.1467-6486.2006.00662.x.
Efferin, S. (2004). Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Guemera, C. I. (n.d.). http://pringtutul-kalisabuk.blogspot.my/2011/02/paradigma-paradigmasosiologi.html.
http://faculty.babson.edu/krollag/org_site/org_theory/Scott_articles/burrell_morgan.html. (n.d.).
http://www.qualres.org/HomeInte-3516.html. (n.d.).
Indah Wulansari, R. K. (2004). Sosiological Paradigms and Organisational Analysis.
Maanen., J. V. (1979). Qualitative methodology.
Prastowo, A. (2011, October 28). http://dunia-penelitian.blogspot.my/2011/10/pengertianparadigma-penelitian.html. Retrieved 06 30, 2016

Semester May16

Page 20