Anda di halaman 1dari 5

Logboek van

Algemene gegevens:
Klas: 4HW
Vak: Gedragswetenschappen
Leerkracht: Emmy De Jonge
Thema/ onderwerp: Individu en organisaties
Groepssamenstelling: per twee
Onderzoeksvraag: Benvloedt het behoren tot een bepaalde groep/
organisatie in de samenleving het individueel gedrag, en indien ja, op welke
manier?
Hoe?
Een theoretisch onderzoek rond het onderzoeksonderwerp via de
Weebly;
Opstellen en voorbereiden van een interview;
Afnemen van een interview van een medeleerling;
Afnemen van een interview van een ouder;
Verwerken van de resultaten van het interview;
Vergelijken van de resultaten van het interview;
Presentatie van de resultaten aan de klasgenoten;
Individuele en klassikale reflectie over het verloop van het onderzoek.
Presentatievorm: vrij te kiezen. Enkele suggesties: een
PowerPointpresentatie/ Prezipresentatie/Powtoon een Mindmap een
(multimedia)poster een folder/flyer - een videoreportage
Aanpak:
Taken
1. Orinteren op het
onderzoeksproblee
m

Wat?
ORINTEREN

Theoretisch onderzoek voeren rond het onderzoeksonderwerp


via de Weebly.
VOORBEREIDEN

Taken
2. Maken van een
onderzoeksplan
3. Formuleren van de
deelonderzoeksvra
gen
4. Verwerven van
informatie

Wat?
Wie doet wat tegen wanneer?
Wat doen jullie eerst?
Wat willen we precies te weten komen?
Opstellen van de vragen voor het interview.
Vormgeven van het interview zelf.

5. Verwerken van

UITVOEREN

Afnemen van het door jullie uitgewerkte interview van


elkaar.
Afnemen van het door jullie uitgewerkte interview van n
van jullie ouders.
Antwoorden vergelijken met de antwoorden van de

informatie

6. Beantwoorden van
vragen en
formuleren van
conclusies

7. Rapporteren

8. Evalueren
Onderzoeksplan:
Wie?

klasgenoot waarmee je hebt samengewerkt.


Belangrijke en relevante uitspraken/citaten selecteren.
REFLECTEREN

Antwoorden formuleren op de opgestelde


onderzoeksvraag.
Welke besluiten kunnen jullie nemen na het uitvoeren van
jullie onderzoek?
Hoe gaan jullie de resultaten en bevindingen
rapporteren/presenteren?
Voorstellen van jullie onderzoeksresultaten aan de rest van
de klas.
Zelf- en peerevaluatie + klassikale reflectie
Wat?

Tegen wanneer?

Tussentijdse reflectie:
Deelopdracht/ Stap
Verrichte
in het onderzoek
werkzaamheden

Wat ging goed/


minder goed?

Waarom?

Naar een volgende onderzoeksopdracht toe, neem ik volgende zaken mee


(minstens 3):

Gebruikte bronnen:
Deelopdrach Soort
t(en)
bron
Website
1 -2 -3 -4 -5 (internet
)

Naam van de bron

Weebly:Individu en
organisaties

Link naar de bron(indien


elektronische bron)

http://individuenorganisaties.weebly.
com