Anda di halaman 1dari 2

10/3/2016

sppim.gov.my/sppim/online/benarnikahonline

SyaratSyaratPermohonan
SYARATSYARATPERMOHONANKEBENARANNIKAHONLINE(BNO)
1

Pemohonmestimembuatpermohonankebenaranberkahwinonlinejika:
1.1 KeduaduapemohondarinegeriyangmenggunakanSPPIMiaituNegeriSembilan,Melaka,Perlis,Kedahdan
Perak
1.2 SalahseorangpemohondarinegeriyangmenggunakanSPPIM
1.3 KeduaduapemohondarinegeriyangtidakmenggunakanSPPIMtetapitempatmajlisakadnikahadalahdinegeri
SPPIM.

2
3

PemohonanBNOperludiisiolehsalahseorangpasangansamaadalelakiatauperempuan.
PemohonperempuanbolehmendapatkankebenaranberkahwindariPejabatAgamaIslamDaerah(PAID)selepas
pemohonlelakimendapatkebenaranberkahwindimanastatuspermohonandidalamBNOadalahlulus.
4 Pastikantarikhcadanganberkahwintidakmelebihi90haridaritarikhpermohonan.
5 PemohonperluhadirkePAIDdalamtempoh14hariselepasmemohononlinedantidakmelepasitarikhcadangan
berkahwin.PermohonanakandihapuskandarisistemjikapemohongagalhadirkePAIDdalamtempoh14haridari
tarikhpermohonanonline.
6 PastikanpemohonmenyimpannomborrujukanBNOdanemailselepaspermohonandibuatbagitujuansemakanatau
pengemaskini.
7 PengemaskinianpermohonanBNOhanyabolehdibuatselagipemohonantersebutbelumdiprosesolehPAID.Sebarang
pembetulanmaklumatbagipermohonanyangsedangdiprosesolehPAIDbolehdimaklumkankepadapihakPAID.
8 Pastikansetiappemohoniaitulelakidanperempuanmembawadokumensokongansebagaimanadidalamsenarai
semakBNObersamadenganBorangPermohonanKebenaranBerkahwinyangtelahdicetakdanditandatanganoleh
pemohon,wali(bagipemohonperempuan)danPenolongPendaftarkariah/kawasan.
*SyaratsyaratinibolehdirujukdalamBantuanpadalamanutamaPermohonanKebenaranBerkahwinOnline.
9 Pastikanpemohonmengetahuikariahtempattinggal/bermastautin.
PermohonanBaruBatal

Bahasa

English
RasulullahSAWdalamhadisnyabermaksud,"Tigaperkarayangdilakukandengan
bersungguhsungguhdianggapbersungguhsungguh,danyangdilakukandengangurauan
(mainmain)akanmenjadisungguhsungguhiaitunikah,talakdanrujuk.

PermohonanKebenaranBerkahwinOnline

CarianPermohonan
Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan mestilah melakukan permohonan dan mendapatkan
kebenaran berkahwin melalui Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) di negeri masingmasing.
Permohonan Kebenaran Berkahwin Online adalah satu inisiatif Jakim dengan kerjasama Jabatan
Agama Islam negeri negeri bagi tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat umumnya dan
pasanganyanginginmelangsungkanperkahwinankhususnyamemohonkebenaranpernikahan.

http://sppim.gov.my/sppim/online/benarnikahonline

NoPengenalan@Email
NoRujukanPermohonan

1/2

10/3/2016

sppim.gov.my/sppim/online/benarnikahonline

Permohonan Kebenaran Berkahwin Online pada masa ini hanya meliputi permohonan yang dibuat di
NegeriSembilan,Melaka,Perlis,KedahdanPeraknamunkemudahaniniakanterusdiperluaskanbagi
merangkuminegerinegerilaindidalammasayangterdekat.

Cari
Atauklikdibawah
untukpermohonanbaru
PermohonanBaru

http://sppim.gov.my/sppim/online/benarnikahonline

2/2