Anda di halaman 1dari 17

GRADE 1 to 12

DAILY LESSON LOG

School
Teacher
Teaching Date/s

I.
OBJECTIVES/
LAYUNIN

A. Content Standards /
Pamantayang
Pangnilalaman

EDUKASYON sa
PAGPAPAKATAO
a. Naipakikita ang paggalang
sa kapwa bata.
b. Naipakikita ang paggalang
sa pamunuan ng paaralan.
c. Natutukoy ang mga kilos at
gawaing nagpapakita ng
paggalang at
pagmamalasakit sa kasapi
ng paaralan sa ibatibang
paraan.
d . Naisasabuhay ang
paggalang at
pagmamalasakit sa kapwa
bata at kasapi ng paaralan.
Naipamamalas ang pagunawa sa kahalagahan ng
pagiging sensitibo sa
damdamin at
pangangailangan ng iba,
pagiging magalang sa kilos
at pananalita at
pagmamalasakit sa kapwa

B. Performance
Standards/
Pamantayan sa
Pagganap

Naisasagawa ang wasto at


tapat na pakikitungo at
pakikisalamuha sa kapwa

C. Learning
Competencies /
Mga Kasanayan sa
Pagkatuto (Isulat ang
code ng bawat
kasanayan)

Nakagagamit ng magalang
na pananalita sa
kapwa bata at nakatatanda
EsP2PIId 8

MOTHER TONGUE-BASED

TLES
ELEUTERIA A. BLANCA

Grade Level
Learning Area/s

TWO - DAO

October 10, 2016 ( Monday )

Quarter

SECOND ( Week 8 )

FILIPINO

ARALING PANLIPUNAN

ENGLISH

MATHEMATICS

ESP- MTB- ENGLISH- MATH-FILIPINO-APANMUSIC

MUSIC

1. Listen and interact with


others in group or class
discussion on texts heard
2. Talk about famous people,
places, events, etc. using
descriptive words in culturally
appropriate manner
3. Read phrases and
sentences consisting of
words being studied and
answer higher order
questions about them

Recognize and discriminate


same or different sounds

1. Illustrate division as the


inverse of multiplication
2. Divide numbers found in
the multiplication table of 2

Naikukuwento nang pabigkas


ang nabasang kuwento

Nakapakikinig ng kuwento ng
nakatatandang miyembro ng
komunidad tungkol sa
pinagmulan at buhay ng
komunidad simula nang
nabuo ito hanggang sa
kasalukuyan

a. Identify similar and


dissimilar musical lines
through singing.
b. Differentiate similar and
dissimilar musical lines
through movements

Oral Language : Possesses


developing language skills
and cultural awareness
necessary to participate
successfully in oral
communication in different
contexts.

Phonological
Awareness : Demonstrates
understanding of the lettersound relationship between
Mother Tongue and English
for effective transfer of
learning

Demonstrates understanding
of division of whole numbers
up to 1000 including money.

Wikang Binibigkas
Naipamamalas ang
kakayahan at tatas sa
pagsasalita at
pagpapahayag ng sariling
ideya, kaisipan, karanasan at
damdamin

Naipamamalas ang pagunawa sa kwentong


pinagmulan ng sariling
komunidad batay sa
konsepto ng pagbabago at
pagpapatuloy at
pagpapahalaga sa kulturang
nabuo ng komunidad

Demonstrates
understanding of the basic
concepts of musical form

Oral Language : Uses


developing oral language to
name and describe people,
places, and concrete objects
and communicate personal
experiences, ideas, thoughts,
actions, and feelings in
different contexts.
Oral Language : Talk about
famous people, places,
events, etc. using descriptive
and action words in complete
sentences. MT2OL-IIgh-1.2

Phonological
Awareness : Correctly hears
and records sounds in words

Is able to apply division of


whole numbers up to 1000
including money in
mathematical problems and
real-life situations.

Wikang Binibigkas
Naipahahayag ang ideya/
kaisipan/damdamin
/reaksyon nang may wastong
tono, diin, bilis, antala at
intonasyon

Nauunawaan ang
pinagmulan at kasaysayan
ng komunidad

Recognize same/different
sounds EN2PA-If-1.2.1

Illustrates that multiplication


and division are inverse
operations. M2NS-IIIc-53

Naipapahayag ang sariling


ideya/damdamin o reaksyon
tungkol sa napakinggang
sa kuwento/ alamat F2PSIIb-1

Nakapagsasalaysay ng
pinagmulan ng sariling
komunidad batay sa mga
pagsasaliksik, pakikinig sa
kuwento ng mga
nakakatanda sa
komunidad, atbp
AP2KNNIIa-1

Performs a song, chosen


from among the previously
learned songs that shows
the basic concepts of
musical lines, beginnings,
endings and repeats
through body movement,
vocal sounds, and
instrumental sounds
FORM
Musical Lines
11. identifies musical lines as
11.1 similar
11.2 dissimilar with
movements and with the use
geometric shapes or objects
MU2FO-IIe-3

II. CONTENT/
NILALAMAN

LEARNING
RESOURCES/
KAGAMITANG
PANTURO
A. References/
Sanggunian
1. Teachers Guide
pages/ Mga pahina sa
Gabay ng Guro
2. Learners Materials
pages/ Mga Pahina
sa Kagamitang PangMag-aaral

Aralin 2: Paggawa ng Mabuti


sa Kapwa
Paksa: Paggalang sa Kapwa
Bata at Pamunuan ng
Paaralan

Theme: Important Person/s


in the Community

K to12 Curriculum Grade 2


EDUKASYON sa
PAGPAPAKATAO 2
ph. 65-68

K to 12 Curriculum Guide on
Mother Tongue 2

Unit 2: My Home, My Family

Numbers and Number


Sense:
Dividing Whole
Numbers

Aralin 8: Nabasang Kuwento,


Isasalaysay Ko
Paksang Aralin:
Pagsasalaysay Muli ng
Nabasang Kuwento

Ang Kwento ng Pinagmulan


ng Aking Komunidad

K to 12 Curriculum Guide on
English 2

K to 12 Curriculum Guide on
Mathematics 2

K to12 Curriculum Grade 2


FILIPINO 2

K to 12 Curriculum Guide on
ARALING PANLIPUNAN 2

K to12 Curriculum Grade 2


MUSIC 2

pp. 179-181

pp. 47-48

pp. 239-242

ph. 117-118

ph. 137-139

pp. 69-72

ph. 73-76

Page 91

pp. 204-206

pp. 129-130

ph. 234-237

ph. 134-135

pp. 43-47

Simulan ang aralin sa


pagbigkas ng tula, Keng
Kekaming Iskwela.
Tunghayan sa LM pahina 77.

Show a picture of a barangay


captain talking with his
constituents. Discuss the
picture

Review
(Refer to LM, p.204 , Lets
Try)

Conduct a drill on basic


division facts using
flashcards.

Pag-usapan sa klase ang


ibat ibang sitwasyon na
madalas makita sa
lansangan.

Ano ang lalawigan natin?

Sing the song Agyu Ku.

Magtalakayan tungkol sa
tulang binigkas.

Ask: Where do you live?


In what barangay?
Who is your barangay
captain?
Will you describe him?

Let the pupils recite the poem


Wonderworks

Have a review on writing a


division sentence. Write a
division sentence for the
following.
a. 14 apples group into 2.

Ipakita at pag-usapan ang


larawan ng isang pamilya.
Ipakumpara ang pamilya sa
larawan sa sariling pamilya.

Magpakita ng mapa ng
Pampanga Itanong:
Tungkol saan ang mapa?

Let the pupils read some


words found in the poem
Wonderworks measure

What do you drink in the


morning?
Do you drink milk?

Pagpapayaman ng
Talasalitaan
mapalad

Sa inyong palagay, bakit


kaya tinawag na Pampanga
ang ating lalawigan?

Ask: What are the notes


directions that you have
learned?
What is the difference
between ascending and
descending direction?
Show the following pictures
to the pupils one at a time.
Ask: Tell something about the

Lesson 29: Recognizing


Sound Differences
Subject Matter: Recognizing
and discriminating same or
different sound

Lesson: Form Identifying


and Differentiating Similar
and Dissimilar Musical Lines

Aralin 2.3 - Ang Mga


Pagbabagong Nangyayari sa
Komunidad

3. Textbook pages/ Mga


Pahina sa Teksbuk
4. Additional Materials
from Learning
Resources (LR)
portal / Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng Learning
Resource
B. Other Learning
Resources/ Iba pang
Kagamitang Panturo

III. PROCEDURES/
PAMAMARAAN
A. Reviewing previous
lesson or presenting
the new lesson/
Balik-Aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula
ng bagong aralin.
B. Establishing a
purpose for the lesson/
Paghahabi sa layunin ng
Aralin
C. Presenting examples
/instances of the new
lesson/ Pag-uugnay ng

Tanungin ang mga bata kung


ano ang kanilang ginagawa
kapag ipinagdiriwang sa

Using the organizer below,


describe your barangay

mga halimbawa bagong


aralin
D. Discussing new
concepts and practicing
new skills #1/
Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan
#1

paaralan ang Araw ng mga


Guro. Pakinggan ang
kanilang saloobin.
Basahin ang kuwento, Ing
Mayap a Magaral, sa LM ph.
78. Ipasagot ang mga
sumusunod na tanong:
Tunghayan sa LM pahina 79.

captain by completing the


organizer. (TG page 180)
A short story of a barangay
captain will be posted on the
board to be read first by the
teacher. Then, the pupils will
follow with proper intonation,
expression and punctuation.
Ing Kapitan del Baryu
(TG page 180)

treasure sky high gift life


beautiful family land hand

What does milk do to our


body?

Say: Clap your hands if the


words Ill say have the same
sound and shake your hands
if
the words have different
sound.
measure treasure gift life
sky high
beautiful family land hand
Discuss LM Lets Aim page
205.

Present the problem. Ricky


delivers bottles of milk to a
store every day. There are 2
bottles of milk in each carton.
How many cartons will hold
20 bottles? Direct the class to
look at the illustration found
in Week 17 Day 1 of the LM
page 129.
Lead the class in stating that
division is the inverse of
multiplication.

Basahin ang tekstong


Mapalad Si Zyrasa LM,
pahina 234-235.
Ipagawa ang
SagutinNatin sa LM,
pahina 235.
Ano ang pamagat ng
kuwento?.

Pag-usapan ang LM Gawan


1 ph 134.

Isalaysay muli ang kuwento


gamit ang mga nabanggit na
impormasyon?

Ipaparinig ng guro ang


kasaysayan ng Pampanga.
(TG ph 138-139)
Saang bahagi ng ating bansa
matatagpuan ang
Pampanga?
Sino ang nakadiskubre sa
ating lalawigan?

picture. When do you usually


do this?
Why do you take a bath?
Present the song Makanini to
the tune of This is the Way
with the musical score.
Teach the song line by line.

E. Discussing new
concepts and practicing
new skills #2/
Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan
#2

Ipabasa ang tulang Ing Anak


A Magalang, LM ph 80.

Discussion and questions


Who is the barangay
captain?
How will you describe the
barangay captain?

F. Developing Mastery
(Leads to Formative
Assessment )/ Paglinang
sa kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment)
G. Finding practical
applications of concepts
and skills in daily living/
Paglalapat ng aralin sa
pang- araw-araw na
buhay

Ipasagot ang Isapuso LM ph


80.

Describe your barangay


captain. Use the character
map organizer.

Answer LM Lets Read page


205.

Let the pupils do LM Gawan


1 page 129.

Ipagawa - Gawin Natin sa


LM, pahina 236.

Pag-usapan ang
kinabibilangang pamayanan
at kung saan nanggaling ang
pangalan nito.

Ipasagot ang Isabuhay LM


ph 79-80.

List down 5 characteristics of


your barangay captain which
are worth imitating.

Answer LM We Can Do It
page 205.

Have the pupils do LM


Gawan 2 page 130.

Ano ang tunay na pagtulong


sa kapwa?
Ipabasa ang Pahalagahan
Natin sa LM, pahina 236.

Ipasagot ang LM Gawan 2 ph


135.

H. Making generalization
and abstractions about
the lesson/ Paglalahat
ng Aralin

Paano mo ipapakita ang


iyong paggalang sa kapwa
bata? Sa pamunuan ng
paaralan?

How will you know that the


sounds of words are the
same? Different?

What is the relationship of


multiplication and division?

Ano ang natutunan mo sa


aralin?
Basahin ang Tandaan
Natin sa LM, pahina 237.

Lahat ba ng lugar ay may


kuwento na pinagmulan?

I. Evaluating Learning/
Pagtataya ng Aralin

Ipasagot ang Subukin LM ph


80-81.

If you were given the chance


to become a leader of your
barangay or town, what
characteristics should you
possess so people will love
and respect you?
Answer LM Pisanayang
Papil 1 page 91.

Study the musical score of


Hot Cross Buns and answer
the following questions:
1. How many melodic lines
are similar?
2. How many melodic lines
are dissimilar?
What are similar lines?
What are dissimilar lines?

Answer Measure My
Learning LM page 206.

Let the pupils answer LM


Subukan Ya page 130.

Ipagawa ang Sanayin


Natin sa LM, pahina 237.

Ipasagot ang LM Gawan 3 ph


135.

Answer LM Subukan Ya on
pages 46-47.

J. Additional activities
for application or
remediation/Karagdagan
g gawain para sa
takdang - aralin at
remediation

Answer LM I Can Do It page


206.

Pasagutan ang Linangin


Natin sa LM, pahina 237238.

Look at the musical score of


the song.
Ask: How many lines do the
score have? Look at the lines
of the song, what can you
say about them?
Which melodic lines are the
same?
Why are they the same?
Do Gawan 1 on LM page 4445.

Make your own musical lines


following the instructions
below.
1. Make similar lines using 3
notes in ascending direction.
2. Make dissimilar lines using
3 notes in descending

direction.
3. Make similar lines using 4
notes in descending
direction.
IV. REMARKS /MGA
TALA
V. REFLECTION/
PAGNINILAY
A. No. of learners who
earned 80% in the
evaluation/ Bilang ng magaaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya
B. No. of learners who
require additional activities
for remediation who scored
below 80%/ Bilang ng magaaral
na nangangailangan ng iba
pang gawain
parasa remediation
C. Did the remedial lessons
work? No. of
learners who have caught
up with the
lesson/ Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa
aralin.
D. No. of learners who
continue to require
remediation/ Bilang ng mga
mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation.
E. Which of my teaching
strategies worked well?
Why did these work?/ Alin
sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
ng lubos? Paano ito
nakatulong?

GRADE 1 to 12
DAILY LESSON LOG

I. OBJECTIVES/
LAYUNIN

A. Content Standards /
Pamantayang
Pangnilalaman

EDUKASYON sa
PAGPAPAKATAO
a. Naipakikita ang paggalang
sa kapwa bata.
b. Naipakikita ang paggalang
sa pamunuan ng paaralan.
c. Natutukoy ang mga kilos at
gawaing nagpapakita ng
paggalang at
pagmamalasakit sa kasapi
ng paaralan sa ibatibang
paraan.
d . Naisasabuhay ang
paggalang at
pagmamalasakit sa kapwa
bata at kasapi ng paaralan.
Naipamamalas ang pagunawa sa kahalagahan ng
pagiging sensitibo sa
damdamin at
pangangailangan ng iba,
pagiging magalang sa kilos
at pananalita at
pagmamalasakit sa kapwa

B. Performance
Standards/
Pamantayan sa
Pagganap

Naisasagawa ang wasto at


tapat na pakikitungo at
pakikisalamuha sa kapwa

C. Learning
Competencies /
Mga Kasanayan sa

Nakagagamit ng magalang
na pananalita sa
kapwa bata at nakatatanda

School
Teacher
Teaching Date/s

MOTHER TONGUE-BASED

GUAGUA ELEMENTARY SCHOOL


ROCHELLE YVONNE B. SUMANQUI
October 11, 2016 ( Tuesday )

ENGLISH

MATHEMATICS

Grade Level
Learning Area/s
Quarter

TWO
ESP- MTB- ENGLISH- MATH-FILIPINO-APAN-ART
SECOND ( Week 8 )

FILIPINO

ARALING PANLIPUNAN

ART

1. Use adjectives in culturally


appropriate manner in
sentences and paragraphsynonyms and antonyms.
2. Explain common antonyms
and synonyms

Manipulate individual
Phonemes ( deleting)

Divide numbers found in


multiplication table of 3

Naiuugnay ang sariling


karanasan sa tekstong
nabasa

Batay sa kuwento, natutukoy


ang mga pagbabagong
naganap sa komunidad at
mga bagay na nananatili

1. Draw the outline of


animals using different kinds
of lines and shapes.
2. Paint the drawing of
animals to show variety of
colors and textures.

GrammarAwareness
Demonstrates understanding
and knowledge of language
grammar and usage when
speaking and/or writing.
Vocabulary and Concept
Development
Demonstrates expanding
knowledge and use of
appropriate grade level
vocabulary and concepts.

Phonics and
Word Recognition
-Demonstrates
understanding of the
relationship of phonetic
principles of Mother Tongue
and English to decode
unknown words in English

Demonstrates understanding
of division of whole numbers
up to 1000 including money.

Wikang Binibigkas
Naipamamalas ang
kakayahan at tatas sa
pagsasalita at
pagpapahayag ng sariling
ideya, kaisipan, karanasan at
damdamin

Naipamamalas ang pagunawa sa kwentong


pinagmulan ng sariling
komunidad batay sa
konsepto ng pagbabago at
pagpapatuloy at
pagpapahalaga sa kulturang
nabuo ng komunidad

Demonstrates understanding
of using two or more kinds of
lines, colors and shapes
through repetition and
contrast to create rhythm

Grammar Awareness
Speaks and writes correctly
and effectively for different
purposes using the basic
grammar of the language.
Vocabulary and Concept
Development
Uses expanding vocabulary
knowledge and skills in both
oral and written forms.
1. Identify and use adjectives
in sentences. MT2GA-IVa2.4.1

Phonics and
Word Recognition
-Analyzes pattern of sounds
in words for meaning and
accuracy

Is able to apply division of


whole numbers up to 1000
including money in
mathematical problems and
real-life situations.

Wikang Binibigkas
Naipahahayag ang ideya/
kaisipan/damdamin
/reaksyon nang may wastong
tono, diin, bilis, antala at
intonasyon

Nauunawaan ang
pinagmulan at kasaysayan
ng komunidad

Creates a composition or
design of a tricycle or
jeepney that shows unity and
variety of lines, shapes and
colors

Produce speech sounds


(sounds and letter names)
EN2PAIIIc-e-6.2

Visualizes division of
numbers up to 100 by 2, 3, 4,
5, and 10 (multiplication table

Naipapahayag ang sariling


ideya/damdamin o reaksyon
tungkol sa napakinggang

Nasasabi ang pinagmulan


at pagbabago ng sariling
komunidad sa pamamagitan

Creates designs by using


two or more kinds of lines,
colors and shapes by

Pagkatuto (Isulat ang


code ng bawat
kasanayan)
II. CONTENT/
NILALAMAN

LEARNING
RESOURCES/
KAGAMITANG
PANTURO
A. References/
Sanggunian
1. Teachers Guide
pages/ Mga pahina sa
Gabay ng Guro
2. Learners Materials
pages/ Mga Pahina
sa Kagamitang PangMag-aaral

EsP2PIId 8

2. Identify synonyms and


antonyms of adjectives.
MT2GA-IVbc-2.4.2
Theme: Important Person/s
in the Community
Adjectives
Antonyms

of 2, 3, 4, 5 and 10).
M2NS-IIIb-51.1

sa kuwento/ alamat F2PSIIb-1

Unit 2: My Home, My Family

Numbers and Number


Sense:
Dividing Whole
Numbers

Aralin 8: Nabasang Kuwento,


Isasalaysay Ko
Paksang Aralin:
Pagsasalaysay Muli ng
Nabasang Kuwento

K to12 Curriculum Grade 2


EDUKASYON sa
PAGPAPAKATAO 2
ph. 65-68

K to 12 Curriculum Guide on
Mother Tongue 2

K to 12 Curriculum Guide on
English 2

K to 12 Curriculum Guide on
Mathematics 2

K to12 Curriculum Grade 2


FILIPINO 2

K to 12 Curriculum Guide on
ARALING PANLIPUNAN 2

K to12 Curriculum Grade 2


ART 2

pp. 181-182

pp. 48-50

pp. 242-244

ph. 120-121

ph. 139-141

pp. 38-39

ph. 73-76

Page 92

pp. 206-207

pp. 130-131

ph. 243-244

ph. 135

pp. 127-128

Simulan ang aralin sa


pagbigkas ng tula, Keng
Kekaming Iskwela.
Tunghayan sa LM pahina 77.

Do you still remember the


story about the barangay
captain?
How did we describe him?

Let the pupils pair the words


with the same sound. (Refer
to LM, p. 206, Lets Try)

Drill Conduct a drill on skip


counting by 3.

Pag-usapan ang karanasan


ng mga bata sa pagtulong sa
kapwa.

Pag-usapang muli ang


kasaysayan ng Pampanga.

Review the steps in painting.

Magtalakayan tungkol sa
tulang binigkas.

Present the following


sentences:
I Kapitan Pio matua ne.
Masipag yang manungkulan
keng barrio.
Mapagmalasakit ya I Apung
Pio kareng kayang ka baryu .

Listen and say the new word.


Change /s/ to /f/ of sat is
______
Change /r/ to /p/ of rain is
______

Have the pupils do the


activity below as review.
Give the quotient. a. 12 6 =

Isulat sa pisara ang


pangungusap na ibibigay ng
mga bata tungkol sa
karanasang pinag-uusapan.
Basahin ang mga naisulat sa
pisara. Gabayan ang mga
bata na mabasa ang mga ito.

Itanong ang pangalan ng


kanilang paaralan.

Sing the song Lalam Dagat,


Kilub Gubat

Aralin 2: Paggawa ng Mabuti


sa Kapwa
Paksa: Paggalang sa Kapwa
Bata at Pamunuan ng
Paaralan

Lesson 30: Whats the Word?


Subject Matter: Manipulating
phonemes ( deleting)
Value Focus: Listening
Attentively

ng timeline at iba pang


graphic organizers
AP2KNNIIb-3
Ang Kwento ng Pinagmulan
ng Aking Komunidad

repeating or contrasting
them, to show rhythm
A2PL-IIf
Lesson: Painting of Sea and
Forest Animals

Aralin 2.3 - Ang Mga


Pagbabagong Nangyayari sa
Komunidad

3. Textbook pages/ Mga


Pahina sa Teksbuk
4. Additional Materials
from Learning
Resources (LR)
portal / Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng Learning
Resource
B. Other Learning
Resources/ Iba pang
Kagamitang Panturo

III. PROCEDURES/
PAMAMARAAN
A. Reviewing previous
lesson or presenting
the new lesson/
Balik-Aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula
ng bagong aralin.
B. Establishing a
purpose for the lesson/
Paghahabi sa layunin ng
Aralin

C. Presenting examples
/instances of the new
lesson/ Pag-uugnay ng
mga halimbawa bagong
aralin

Tanungin ang mga bata kung


ano ang kanilang ginagawa
kapag ipinagdiriwang sa
paaralan ang Araw ng mga
Guro. Pakinggan ang
kanilang saloobin.

Ask: What are the underlined


words called
What are adjectives?
What kind of adjectives are
they?

Today we are going to play a


take-away game, but instead
of using numbers like in
math, were going to take
away sounds. When I say,
Whats my word? you will
say the new word. (Refer to
TG, p. 49, Presentation)
Discuss Lets Aim on LM
page 207.

D. Discussing new
concepts and practicing
new skills #1/
Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan
#1

Basahin ang kuwento, Ing


Mayap a Magaral, sa LM ph.
78. Ipasagot ang mga
sumusunod na tanong:
Tunghayan sa LM pahina 79.

Below is a list of adjectives.


Look for the pairs which are
opposite in meaning. As you
find pairs, come in front and
tell them to the class. Ask:
What do you notice about the
words?
What do you call words with
opposite meaning?

E. Discussing new
concepts and practicing
new skills #2/
Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan
#2

Ipabasa ang tulang Ing Anak


A Magalang, LM ph 80.

Have them give examples of


antonyms.

Discuss TG Activity A on
page 49.

F. Developing Mastery
(Leads to Formative
Assessment )/ Paglinang
sa kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment)
G. Finding practical
applications of concepts
and skills in daily living/
Paglalapat ng aralin sa
pang- araw-araw na
buhay

Ipasagot ang Isapuso LM ph


80.

Answer LM PIsanayang Papil


2 page 92.

Get a partner . Let pupil A


ask the question and pupil B
will answer.
Then let the pupils
exchanges places.

Ipasagot ang Isabuhay LM


ph 79-80.

What antonyms that best


describe you?

Did you listen attentively?


Why is it importantant to
listen attentively?

H. Making generalization
and abstractions about
the lesson/ Paglalahat
ng Aralin

Paano mo ipapakita ang


iyong paggalang sa kapwa
bata? Sa pamunuan ng
paaralan?

What are antonyms?

What did you with the words?


What happen when you
remove a letter to the word?

Sing the song Magdivide


Tamu to the tune of
Magtanim ay Di Biro. (TG
pages 227-228)

Basahin ang kuwento ni


Zyra.

Sabihin na magbabasa ka
ng isang pinagmulan ng
isang paaralan sa Nueva
Ecija.

Show pictures of tarsier. Let


the pupils observe the lines
and shapes of the animal. Let
the pupils draw in the air the
outline of it.

Present the problem on TG


pages 242-243.
Let the pupils to study the
illustration on Week 17 Day
2 of the LM 130.
Ask:
If he gets 6 marbles, how
many boxes will he open?
If he wants get 15 marbles,
how many boxes will he
open?
If he will use 12 marbles, how
many boxes will he open?
Let pupils recite the
multiplication table of 3.
Show the table.
Let pupils form a division
sentence from the given facts
in the table. Repeat the
activity until the pupils have
mastered the skill.
Answer LM Gawan 1 page
131.

Ilarawan si Zyra. Ano-ano


ang pangyayari sa kuwento?
Ano ang ginawa ni Zyra sa
kuwento? May ganito ka rin
bang karanasan?
Pagbabahagi ng mga bata ng
karanasang katulad ng kay
Zyra.

Ano ang pangalan ng isang


munting paaralan sa Sta.
Rosa Nueva Ecija?
Sino ang nagtatag ng una
hanggang ikaapat na
baitang?
Kailan nagkaroon ng lima
hanggang anim na baitang?

Ask the lines and shapes


found in tarsier. Show how to
draw outline of animals.

Ipagawa sa mga bata ang


Sagutin Natin LM pahina
243.

Pag-usapan ang mga


pagbabagong naganap sa
kanilang komunidad kung
mayroon silang alam.

Ipagawa - Gawin Natin sa


LM, pahina 243.

Ipaisa-isa ang mga


pagbabagong naganap sa
napakinggang kasaysayan.

Discuss Gawan 2 page 128.


1. What animals did you
paint?
2. Why it is important to use
the right materials in
painting?
3. Why do you need to follow
the steps in painting?
Group the pupils into 4
groups; ask them to do
Gawan 1 of LM page 127.

What is the relationship of


multiplication to division?
How do we get the products
of three?
How do we divide numbers
found in the multiplication
table of 3?
How do we divide numbers
found in the multiplication
table of 3?

Ano ang pakiramdam ng


nakatutulong sa kapwa?
Bakit tayo tumutulong sa
kapwa?

Ano ang dapat mong gawin


sa mga pagbabago sa
inyong komunidad?

Why do we need to clean the


work place after working?

Paano natin naiuugnay


angating karanasan sa
binasang teksto?

Itanong:
Anu-ano ang mga
pagbabagong naganap sa
inyong komunidad?
Anu-ano ang mga bagay
na nananatili sa kabila ng
pagbabago?
Sang-ayon ka ba na dapat

What part of art did you use


in making the outline?
What are the things you must
remember in painting?
What are the steps to be
followed in painting?

I. Evaluating Learning/
Pagtataya ng Aralin

J. Additional activities
for application or
remediation/Karagdagan
g gawain para sa
takdang - aralin at
remediation
IV. REMARKS /MGA
TALA
V. REFLECTION/
PAGNINILAY
A. No. of learners who
earned 80% in the
evaluation/ Bilang ng magaaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya
B. No. of learners who
require additional activities
for remediation who scored
below 80%/ Bilang ng magaaral
na nangangailangan ng iba
pang gawain
parasa remediation
C. Did the remedial lessons
work? No. of
learners who have caught
up with the
lesson/ Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa
aralin.
D. No. of learners who
continue to require
remediation/ Bilang ng mga
mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation.
E. Which of my teaching
strategies worked well?
Why did these work?/ Alin
sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
ng lubos? Paano ito
nakatulong?

Ipasagot ang Subukin LM ph


80-81.

Present pictures with


opposite meaning. Have
them match the pictures.

Write 5 examples of
antonyms.

Listen and say the new word.


1. Say clap without /c/
2. Say bill without /b/
3. Say pink without /p/
4. Say seat without /t/
5. Say crop without /r/
Read your notes.

Let the pupils answer LM


Subukan Ya page 131.

Ipagawa ang Sanayin


Natin sa LM, pahina 244.

Do Gawan 1 and 2 on LM
page 131.

Pasagutan ang Linangin


Natin sa LM, pahina 245.

manatili ang mga bagay na


ito? Bakit?
Anu-ano ang mga
pagbabago sa inyong
komunidad?

Ipasagot ang LM Gawan 4 ph


135-136.

Let the pupils do Subukan Ya


of LM page 128.

GRADE 1 to 12
DAILY LESSON LOG

I.
OBJECTIVES/
LAYUNIN

A. Content Standards /
Pamantayang
Pangnilalaman

EDUKASYON sa
PAGPAPAKATAO
a. Naipakikita ang paggalang
sa kapwa bata.
b. Naipakikita ang paggalang
sa pamunuan ng paaralan.
c. Natutukoy ang mga kilos at
gawaing nagpapakita ng
paggalang at
pagmamalasakit sa kasapi
ng paaralan sa ibatibang
paraan.
d . Naisasabuhay ang
paggalang at
pagmamalasakit sa kapwa
bata at kasapi ng paaralan.
Naipamamalas ang pagunawa sa kahalagahan ng
pagiging sensitibo sa
damdamin at
pangangailangan ng iba,
pagiging magalang sa kilos
at pananalita at
pagmamalasakit sa kapwa

School
Teacher
Teaching Date/s

MOTHER TONGUE-BASED

GUAGUA ELEMENTARY SCHOOL


ROCHELLE YVONNE B. SUMANQUI
Octoberber 12, 2016 ( Wednesday )

ENGLISH

MATHEMATICS

Grade Level
Learning Area/s
Quarter

TWO
ESP- MTB- ENGLISH- MATH-FILIPINO-APAN-HEALTH
SECOND ( Week 8 )

FILIPINO

ARALING PANLIPUNAN

HEALTH

1. Spell words in the list of


content words in the
vocabulary
2. Write through dictations
simple phrases , sentences,
paragraph, observing correct
punctuation marks,
capitalization, indention and
format

1. Answer wh-questions
2. Share inters and intra
personal experiences
feelings and emotions using
Mother Tongue/English
Describe/talk about ones
experience

Divide numbers found in


multiplication table of 4

Nasasabi ang panauhan ng


panghalip panao

Batay pa rin sa kuwento,


nilahad ang mga
mahahalagang pangyayari
sa komunidad

Demonstrate measures to
prevent and control common
childhood diseases

Composing
Demonstrates the ability to
formulate ideas into
sentences or longer texts
using conventional spelling.
Phonics and Word
Recognition
Demonstrates knowledge of
and skills in word analysis to
read, write in cursive and
spell grade level words.

Oral Language
- Demonstrates
understanding of grade level
appropriate words used to
communicate inter- and
intrapersonal experiences,
ideas, thoughts,
actions and feelings

Demonstrates understanding
of division of whole numbers
up to 1000 including money.

Gramatika: Naipamamalas
ang kakayahan at
tatas sa pagsasalita at
pagpapahayag ng sariling
ideya, kaisipan, karanasan at
damdamin

Naipamamalas ang pagunawa sa kwentong


pinagmulan ng sariling
komunidad batay sa
konsepto ng pagbabago at
pagpapatuloy at
pagpapahalaga sa kulturang
nabuo ng komunidad

Consistently practices good


health habits and hygiene
for the sense organ

B. Performance
Standards/
Pamantayan sa
Pagganap

Naisasagawa ang wasto at


tapat na pakikitungo at
pakikisalamuha sa kapwa

Composing
Uses developing knowledge
and skills to write clear and
coherent sentences, simple
paragraphs, and friendly
letters from a variety of
stimulus materials.
Phonics and Word
Recognition
Applies word analysis skills in
reading, writing in cursive
and spelling words
independently.

Oral Language
-Independently takes turn in
sharing inter and intra
personal experiences,
ideas, thoughts, actions and
feelings using appropriate
words

Is able to apply division of


whole numbers up to 1000
including money in
mathematical problems and
real-life situations.

Gramatika: Naipahahayag
ang ideya/ kaisipan/
damdamin/ reaksyon nang
may wastong tono, diin,
bilis, antala at intonasyon

Nauunawaan ang
pinagmulan at kasaysayan
ng komunidad

Consistently practices
healthy habits to prevent and
control diseases

C. Learning
Competencies /
Mga Kasanayan sa
Pagkatuto (Isulat ang
code ng bawat
kasanayan)

Nakagagamit ng magalang
na pananalita sa
kapwa bata at nakatatanda
EsP2PIId 8

Write/copy words, phrases,


and sentences with proper
strokes, spacing, punctuation
and capitalization using
cursive writing. MT2PWRIIei-3.4
Correctly spell grade level
words. MT2PWRIIa-i-6.3

Listen and respond to texts to


clarify meanings heard while
drawing on personal
experiences EN2OLIIIe-f-1.1

Visualizes division of
numbers up to 100 by 2, 3, 4,
5, and 10 (multiplication table
of 2, 3, 4, 5 and 10).
M2NS-IIIb-51.1

Nagagamit ang mga salitang


pamalit sa ngalan ng tao
(ako, ikaw, siya) F2WG-Ig-3
Nagagamit ang mga salitang
pamalit sa ngalan ng tao
tayo, kayo, sila F2WG-Ii-3

Nasasabi ang pinagmulan


at pagbabago ng sariling
komunidad sa pamamagitan
ng timeline at iba pang
graphic organizers
AP2KNNIIb-3

7. explains measures
to prevent common
diseases
H3DDIIefg-6

II. CONTENT/
NILALAMAN

Aralin 2: Paggawa ng Mabuti


sa Kapwa
Paksa: Paggalang sa Kapwa
Bata at Pamunuan ng
Paaralan

Theme: Important Person/s


in the Community
Spelling and
Handwriting

Unit 2: My Home, My Family


Lesson 31: The Little
Sampaguita Girl Part 1
Subject Matter: The Little
Sampaguita Girl
Value Focus: Helping People
in Need

Numbers and Number


Sense:
Dividing Whole
Numbers

Aralin 8: Nabasang Kuwento,


Isasalaysay Ko
Paksang Aralin : Panauhan
ng Panghalip Panao

Ang Kwento ng Pinagmulan


ng Aking Komunidad

C. Preventive Measures for


Common Childhood
Diseases
Lesson VI : Measures to
Prevent and Control
Common Childhood
Diseases
Subject Matter
Demonstrating measures to
prevent and control common
childhood diseases

K to12 Curriculum Grade 2


EDUKASYON sa
PAGPAPAKATAO 2
ph. 65-68

K to 12 Curriculum Guide on
Mother Tongue 2

K to 12 Curriculum Guide on
English 2

K to 12 Curriculum Guide on
Mathematics 2

K to12 Curriculum Grade 2


FILIPINO 2

K to 12 Curriculum Guide on
ARALING PANLIPUNAN 2

K to12 Curriculum Grade 2


HEALTH 2

pp. 182-183

pp. 50-52

pp. 244-246

ph. 119-120

ph. 141-142

pp. 37-39

ph. 73-76

Page 93

pp. 208-213

pp. 132-133

ph. 240-243

ph. 136-137

pp. 293-294

LEARNING
RESOURCES/
KAGAMITANG
PANTURO
A. References/
Sanggunian
1. Teachers Guide
pages/ Mga pahina sa
Gabay ng Guro
2. Learners Materials
pages/ Mga Pahina
sa Kagamitang PangMag-aaral

Aralin 2.3 - Ang Mga


Pagbabagong Nangyayari sa
Komunidad

3. Textbook pages/ Mga


Pahina sa Teksbuk
4. Additional Materials
from Learning
Resources (LR)
portal / Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng Learning
Resource
B. Other Learning
Resources/ Iba pang
Kagamitang Panturo

III. PROCEDURES/
PAMAMARAAN
A. Reviewing previous
lesson or presenting
the new lesson/
Balik-Aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula
ng bagong aralin.

Simulan ang aralin sa


pagbigkas ng tula, Keng
Kekaming Iskwela.
Tunghayan sa LM pahina 77.

Dictate the following words.


1. anyus
2.memaryu
3. Kaluguran
4. kwentu
5. kalamidad

Have you seen children


selling sampaguita?
How do you describe them?
What do you do with them?

Unlocking of Difficult
Words
Match the meaning to its
word.
(Explain further the meaning
of the word in Mother
Tongue/Filipino if needed)
(See TG page 51)
Shared Reading
First Reading: Teachers
Reads the Story (Refer to
LM, page 211)
Second Reading : Read the
story. Pause to ask questions
while reading the story.
Third Reading: Pupils read
the story
Comprehension Check-up:
(Refer to LM, page 211)
1. Who was the little girl?
2. What did she do for a
living?

B. Establishing a
purpose for the lesson/
Paghahabi sa layunin ng
Aralin

Magtalakayan tungkol sa
tulang binigkas.

Ask pupils to spell the words


orally. Write the correct
spelling of the words on the
board. Ask pupils to read the
words.

C. Presenting examples
/instances of the new
lesson/ Pag-uugnay ng
mga halimbawa bagong
aralin

Tanungin ang mga bata kung


ano ang kanilang ginagawa
kapag ipinagdiriwang sa
paaralan ang Araw ng mga
Guro. Pakinggan ang
kanilang saloobin.

Pupils will be asked to write


on their paper the phrases
that will be dictated by the
teacher.

D. Discussing new
concepts and practicing
new skills #1/
Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan
#1

Basahin ang kuwento, Ing


Mayap a Magaral, sa LM ph.
78. Ipasagot ang mga
sumusunod na tanong:
Tunghayan sa LM pahina 79.

Check the work of the pupils.


Discuss the mechanics of
writing a paragraph.

Conduct a drill on skip


counting by 4.

Flash division facts using


multiplication table of 3.

Ask: Have you been sick?


How do you feel when you
are sick? What do you take
when you are sick?

Present:
Allan is sick. Mother gave
him paracetamol every four
hours.
How many times did Allan
take the medicine within
twelve hours?
Ask: Who is sick? What did
mother give him? Within how
many hours did he take the
medicine? After taking a dose
of the medicine, when will he

Bigyanang mga bata ng kard


na may nakasulat na mga
letra.
Pagbigayin ang mga bata ng
halimbawa ng nabuong
salita.
Ipakita at pag-usapan ang
larawan ng isang kagubatan.
Ano ang dapat gawin sa mga
punongkahoy?
Ano ang posibleng
mangyayari kung hindi natin
aalagaan ang mga puno sa
ating kapaligiran?
Ipabasa ang diyalogo
saBasahin Natin na
makikita sa LM, pahina 240.
Pasagutan ang Sagutin
Natin na makikita sa LM,
pahina 241.

Ano-anong panghalip ang


ginamit sa diyalogo?
Ano ang tinutukoy ng bawat
panghalip?
Paano ito ginamit?
Ano ang ginawa ng
panghalip sa pangungusap?

Pag-usapan ang mga


pagbabagong naganap sa
sariling komunidad at ang
mga bagay na nananatili dito
sa kabila ng pagbabago.

Review the importance of


vaccination.

Ipakuwentong muli ang


kasaysayan ng Pampanga.
Bigyan diin sa pagkukuwento
ang mga mahahalagang
pangyayari sa kuwento.

Ask questions regarding the


common childhood diseases
and connect the conceptto
the new lesson.

Ilahad ang aralin.

Ask the pupils to read


Sesayan Ya ing Katawan in
LM page 293.

Pag-usapan ang LM Gawan


5 ph 136.

Discussion of the lesson.

E. Discussing new
concepts and practicing
new skills #2/
Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan
#2

Ipabasa ang tulang Ing Anak


A Magalang, LM ph 80.

Present the paragraph on LM


page 93. Have them study it
and tell what errors they see
in the paragraph.

Discuss LM Lets Read on


page 212.

F. Developing Mastery
(Leads to Formative
Assessment )/ Paglinang
sa kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment)
G. Finding practical
applications of concepts
and skills in daily living/
Paglalapat ng aralin sa
pang- araw-araw na
buhay

Ipasagot ang Isapuso LM ph


80.

Have them write the


corrections on the board.

Answer I Can Do It on LM
page 213.

Ipasagot ang Isabuhay LM


ph 79-80.

Do you want to be a leader


someday? What will you do
as a leader?

How can you be of help to


other people?

H. Making generalization
and abstractions about
the lesson/ Paglalahat
ng Aralin

Paano mo ipapakita ang


iyong paggalang sa kapwa
bata? Sa pamunuan ng
paaralan?

What are the mechanics in


writing a paragraph?

What will you do to the if


youll a child like Maya?
How can you help them?

I. Evaluating Learning/
Pagtataya ng Aralin

Ipasagot ang Subukin LM ph


80-81.

Have the pupils write on their


paper the phrases/sentences
you dictate.

J. Additional activities
for application or
remediation/Karagdagan
g gawain para sa
takdang - aralin at
remediation
IV. REMARKS /MGA
TALA
V. REFLECTION/
PAGNINILAY
A. No. of learners who
earned 80% in the
evaluation/ Bilang ng magaaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya
B. No. of learners who
require additional activities
for remediation who scored
below 80%/ Bilang ng mag-

take again?
Let pupils recite the
multiplication table of 4.
Show the table. Let pupils
form a division sentence from
the given facts in the table.
Repeat the activity until the
pupils have mastered the
skill.
Answer LM Gawan 1 on
page 132.

Pag-usapan ang mga


pangungusap sa LM Gawin
Natin pahina 241.

Ipaulat sa klase ang kanilang


mga sagot.
Pag-usapan at tatalakayin
ang bawat ulat na ipinakita.

Discuss the different ways


and measures to keep our
body healthy.

Pasagutan ang Sanayin


Natin sa LM, pahina 242.

Anu-ano ang mga


mahahalagang pangyayari
sa inyong komunidad tungo
sa pagbabago?

Answer LM Gawan 1 on
pages 293-294.

Ask the following questions.


What is the relationship of
multiplication to division?
How do we get the products
of four?
How do we divide numbers
found in the multiplication
table of 4?
What is the relationship of
multiplication to division?
How do we divide numbers
found in the multiplication
table of 4?

Paano mo
mapangangalagaan ang
ating kalikasan?

Ano ang dapat mong gawin


sa mga pagbabago sa
inyong komunidad?

Why do we need to take of


ourselves?

Ano ang panghalip panao?


Ipabasa ang Tandaan
Natin sa LM pahina 242.

What are the ways and


measures to keep our body
healthy to prevent and
control the diseases?

Answer Measure My
Learning on LM page 213..

Let the pupils answer LM


Subukan Ya page 133.

Read again the story, The


Little Sampaguita Girl on
LM page 211.

Do Gawan 2 on LM pages
132-133.

Pasagutan angLinangin
Natin sa LM , pahina 242242.
Pumili ng 5 panghalip panao
at gamitin sa pangungusap.

Gabayan ang mga bata na


masabi ang paglalahat na ito:
Sa paglipas ng mga taon
may mga pagbabagong
nagaganap sa bawat lugar
gaya ng pag-unlad nito.
Anu-ano ang mga
pagbabago sa inyong
komunidad?
Ipasagot ang LM Gawan 6 ph
137.

Let the pupils do SUBUKAN


YA in LM page 294.
Answer TG page 39
(assignment)

aaral
na nangangailangan ng iba
pang gawain
parasa remediation
C. Did the remedial lessons
work? No. of
learners who have caught
up with the
lesson/ Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa
aralin.
D. No. of learners who
continue to require
remediation/ Bilang ng mga
mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation.
E. Which of my teaching
strategies worked well?
Why did these work?/ Alin
sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
ng lubos? Paano ito
nakatulong?

GRADE 1 to 12
DAILY LESSON LOG

I.
OBJECTIVES/
LAYUNIN

A. Content Standards /

EDUKASYON sa
PAGPAPAKATAO
a. Naipakikita ang paggalang
sa kapwa bata.
b. Naipakikita ang paggalang
sa pamunuan ng paaralan.
c. Natutukoy ang mga kilos at
gawaing nagpapakita ng
paggalang at
pagmamalasakit sa kasapi
ng paaralan sa ibatibang
paraan.
d . Naisasabuhay ang
paggalang at
pagmamalasakit sa kapwa
bata at kasapi ng paaralan.
Naipamamalas ang pag-

School
Teacher
Teaching Date/s

GUAGUA ELEMENTARY SCHOOL


ROCHELLE YVONNE B. SUMANQUI
October 13, 2016 ( Thursday )

Grade Level
Learning Area/s
Quarter

TWO
ESP- MTB- ENGLISH- MATH-FILIPINO-APAN-PE
SECOND ( Week 8 )

ARALING PANLIPUNAN

MOTHER TONGUE-BASED

ENGLISH

MATHEMATICS

FILIPINO

PHYSICAL EDUCATION

1. Spell words in the list of


content words in the
vocabulary
2. Write through dictations
simple phrases , sentences,
paragraph, observing correct
punctuation marks,
capitalization, indention and
format

1. Answer wh-questions
2. State facts and details of
text during and after reading

Divide numbers found in the


multiplication table 5 and 10

Napapantig ang mga salitang


may kambal katinig na - tr

Batay pa rin sa kuwento,


nilahad ang mga
mahahalagang pangyayari
sa komunidad

Participate in relays and


races with partner and group

Composing

Reading Comprehension

Demonstrates understanding

Nauunawaan ang ugnayan

Naipamamalas ang pag-

Demonstrates understanding

Pamantayang
Pangnilalaman

unawa sa kahalagahan ng
pagiging sensitibo sa
damdamin at
pangangailangan ng iba,
pagiging magalang sa kilos
at pananalita at
pagmamalasakit sa kapwa

Demonstrates the ability to


formulate ideas into
sentences or longer texts
using conventional spelling.
Phonics and Word
Recognition
Demonstrates knowledge of
and skills in word analysis to
read, write in cursive and
spell grade level words.

-Demonstrates
understanding of the
elements of literary and
expository texts for creative
interpretation

of division of whole numbers


up to 1000 including money.

ng simbolo at tunog

unawa sa kwentong
pinagmulan ng sariling
komunidad batay sa
konsepto ng pagbabago at
pagpapatuloy at
pagpapahalaga sa kulturang
nabuo ng komunidad

of locations, directions,
levels, pathways and planes

B. Performance
Standards/
Pamantayan sa
Pagganap

Naisasagawa ang wasto at


tapat na pakikitungo at
pakikisalamuha sa kapwa

Composing
Uses developing knowledge
and skills to write clear and
coherent sentences, simple
paragraphs, and friendly
letters from a variety of
stimulus materials.
Phonics and Word
Recognition
Applies word analysis skills in
reading, writing in cursive
and spelling words
independently.

Reading Comprehension
-Uses information derived
from texts in presenting
varied oral and written
activities

Is able to apply division of


whole numbers up to 1000
including money in
mathematical problems and
real-life situations.

Nababasa ang usapan, tula,


talata, kuwento nang may
tamang bilis, diin, tono,
antala at ekspresyon

Nauunawaan ang
pinagmulan at kasaysayan
ng komunidad

Performs movements
accurately involving
locations, directions, levels,
pathways and planes.

C. Learning
Competencies /
Mga Kasanayan sa
Pagkatuto (Isulat ang
code ng bawat
kasanayan)

Nakagagamit ng magalang
na pananalita sa
kapwa bata at nakatatanda
EsP2PIId 8

Write/copy words, phrases,


and sentences with proper
strokes, spacing, punctuation
and capitalization using
cursive writing. MT2PWRIIei-3.4
Correctly spell grade level
words. MT2PWRIIa-i-6.3

Use clues to make and justify


predictions before, during
and after reading (titles,
pictures,) EN2RCIVe-2.16

Visualizes division of
numbers up to 100 by 2, 3, 4,
5, and 10 (multiplication table
of 2, 3, 4, 5 and 10).
M2NS-IIIb-51.1

Nabibigkas nang wasto ang


tunog na kambal katinig (kl,
ts, gl, pr, pl, gr) F2KP-IVb1.2

Nasasabi ang pinagmulan


at pagbabago ng sariling
komunidad sa pamamagitan
ng timeline at iba pang
graphic organizers
AP2KNNIIb-3

13. engages in fun and


enjoyable physical activities

II. CONTENT/
NILALAMAN

Aralin 2: Paggawa ng Mabuti


sa Kapwa
Paksa: Paggalang sa Kapwa
Bata at Pamunuan ng
Paaralan

Theme: Important Person/s


in the Community
Spelling and
Handwriting

Unit 2: My Home, My Family

Numbers and Number


Sense:
Dividing Whole
Numbers

Aralin 8: Nabasang Kuwento,


Isasalaysay Ko
Paksang Aralin: Kambal
Katinig tr

Ang Kwento ng Pinagmulan


ng Aking Komunidad

Lesson: Relays and Races


(Playing with Partners and
Group)

K to12 Curriculum Grade 2


EDUKASYON sa

K to 12 Curriculum Guide on
Mother Tongue 2

K to 12 Curriculum Guide on
English 2

K to 12 Curriculum Guide on
Mathematics 2

K to12 Curriculum Grade 2


FILIPINO 2

K to 12 Curriculum Guide on
ARALING PANLIPUNAN 2

LEARNING
RESOURCES/
KAGAMITANG
PANTURO
A. References/
Sanggunian

Lesson 32: The Little


Sampaguita Girl Part 2
Value Focus: Helping People
in Need

- relays and races


PE2PF-IIa-h-2

Aralin 2.3 - Ang Mga


Pagbabagong Nangyayari sa
Komunidad

K to12 Curriculum Grade 2


PHYSICAL EDUCATION 2

1. Teachers Guide
pages/ Mga pahina sa
Gabay ng Guro
2. Learners Materials
pages/ Mga Pahina
sa Kagamitang PangMag-aaral
3. Textbook pages/ Mga
Pahina sa Teksbuk
4. Additional Materials
from Learning
Resources (LR)
portal / Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng Learning
Resource
B. Other Learning
Resources/ Iba pang
Kagamitang Panturo

III. PROCEDURES/
PAMAMARAAN
A. Reviewing previous
lesson or presenting
the new lesson/
Balik-Aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula
ng bagong aralin.
B. Establishing a
purpose for the lesson/
Paghahabi sa layunin ng
Aralin

C. Presenting examples
/instances of the new
lesson/ Pag-uugnay ng
mga halimbawa bagong
aralin
D. Discussing new
concepts and practicing
new skills #1/
Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan
#1

PAGPAPAKATAO 2
ph. 65-68

pp. 182-183

pp. 53-55

pp. 246-249

ph. 118-119

ph. 141-142

pp. 48-51

ph. 73-76

Page 93

pp. 214-218

pp. 133-134

ph. 238-240

ph. 136-137

Page 213-215

Simulan ang aralin sa


pagbigkas ng tula, Keng
Kekaming Iskwela.
Tunghayan sa LM pahina 77.

Dictate the following words.


1. anyus
2.memaryu
3. Kaluguran
4. kwentu
5. kalamidad
Ask pupils to spell the words
orally. Write the correct
spelling of the words on the
board. Ask pupils to read the
words.

How to you feel about the


story The Little Sampaguita
Girl.

Have the skip count by 5 and


10.

Pantigin ang sumusunod na


salita. Tukuyin ang
letra/tunog na bumubuo sa
bawat pantig.
alambre Disyembre

Pag-usapan ang mga


pagbabagong naganap sa
sariling komunidad at ang
mga bagay na nananatili dito
sa kabila ng pagbabago.

What games/ relays that we


did last meeting?

Let the pupils read the


following words found in the
story The Little Sampaguita
Girl.
buy because bought death
but dream day
dry
does bear
Retell the story of The Little
Sampaguita Girl with the use
of the pictures.
Ask questions while reading
the story.(Refer to LM, pp.
214-215)
Read and discuss Lets Read
on LM page 216.

Flash division facts using


multiplication table of 4.

Alin sa mga salita ang may


kambal katinig? Walang
kambal katinig?
Ipaliwanag ang sagot.

Ipakuwentong muli ang


kasaysayan ng Pampanga.
Bigyan diin sa pagkukuwento
ang mga mahahalagang
pangyayari sa kuwento.

Song
Keni Magaral, LM page
213.

Lead the pupils in singing the


song Apulung Batwin.

Magpakita ng mga larawang


may TR.

Ilahad ang aralin.

Present:
Ronald is a baker. He bakes
pandesal and packs them.
Each pack has 5 pandesal.
Show the illustration found in
Week 17 Day 4 of the LM
page 133.
If a buyer will buy 10
pandesal, how many packs
will he receive?
If a buyer will buy 25

Ipabasa ang mga sagot.


Ipapantig ang mga salita.
Ipabasa ang teksto sa LM,
pahina 238.

Pag-usapan ang LM Gawan


5 ph 136.

1. What do we always do in
school?
2. Aside from what are
mentioned in the song, name
some activities that we enjoy
doing them.
Introduce a game that can be
played with the use of a ball.
Throwing Ball, LM pages
213-214.

Magtalakayan tungkol sa
tulang binigkas.

Tanungin ang mga bata kung


ano ang kanilang ginagawa
kapag ipinagdiriwang sa
paaralan ang Araw ng mga
Guro. Pakinggan ang
kanilang saloobin.
Basahin ang kuwento, Ing
Mayap a Magaral, sa LM ph.
78. Ipasagot ang mga
sumusunod na tanong:
Tunghayan sa LM pahina 79.

Pupils will be asked to write


on their paper the phrases
that will be dictated by the
teacher.
Check the work of the pupils.
Discuss the mechanics of
writing a paragraph.

E. Discussing new
concepts and practicing
new skills #2/
Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan
#2

Ipabasa ang tulang Ing Anak


A Magalang, LM ph 80.

Present the paragraph on LM


page 93. Have them study it
and tell what errors they see
in the paragraph.

Have them read page 216.

F. Developing Mastery
(Leads to Formative
Assessment )/ Paglinang
sa kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment)
G. Finding practical
applications of concepts
and skills in daily living/
Paglalapat ng aralin sa
pang- araw-araw na
buhay

Ipasagot ang Isapuso LM ph


80.

Have them write the


corrections on the board.

Answer I Can Do It on LM
pages 216-217.

Ipasagot ang Isabuhay LM


ph 79-80.

Do you want to be a leader


someday? What will you do
as a leader?

How can you be of help to


other people?

H. Making generalization
and abstractions about
the lesson/ Paglalahat
ng Aralin

Paano mo ipapakita ang


iyong paggalang sa kapwa
bata? Sa pamunuan ng
paaralan?

What are the mechanics in


writing a paragraph?

What did you do to make


predictions easier?

I. Evaluating Learning/
Pagtataya ng Aralin

Ipasagot ang Subukin LM ph


80-81.

Have the pupils write on their


paper the phrases/sentences
you dictate.

J. Additional activities
for application or
remediation/Karagdagan
g gawain para sa
takdang - aralin at
remediation
IV. REMARKS /MGA
TALA
V. REFLECTION/
PAGNINILAY

pandesal, how many will he


get?
If a buyer will will ask for 35
pandesal, how many packs
will be given to him?
Let pupils recite the
multiplication table of 5.
Show the table.
Let pupils form a division
sentence from the given facts
in the table.
Repeat the activity until the
pupils have mastered the
skill.
Do the same with table 10.
Let the pupils do LM Gawan
1 page 133.

Pasagutan ang Sagutin


Natinsa LM, pahina 238.
Ano ang mga salitang may
salungguhit?
Linangin ang mga ito.
Pantigin ang mga ito.
Ano ang kambal katinig sa
mga salita?
Paano ito binibigkas?

Ipaulat sa klase ang kanilang


mga sagot.
Pag-usapan at tatalakayin
ang bawat ulat na ipinakita.

1. How did you find the


game?
2. Does the game need
teamwork? Why?

Gabayan ang mga bata sa


pagsasagawa ng - Gawin
Natin na makikita sa LM,
pahina 239

Anu-ano ang mga


mahahalagang pangyayari
sa inyong komunidad tungo
sa pagbabago?

Introduce another relay in


class. (LM page 215)

Ask the following questions.


What is the relationship of
multiplication to division?
How do we get the products
of four?
How do we divide numbers
found in the multiplication
table of 5 and 10?
What is the relationship of
multiplication to division?
How do we divide numbers
found in the multiplication
table of 5 and 10?

Ano ang dapat nating gawin


upang hindi dapuan ng sakit
o karamdaman?
Ipabasa sa mag-aaral ang
Pahalagahan Natin sa
LM, pahina 238.

Ano ang dapat mong gawin


sa mga pagbabago sa
inyong komunidad?

In order to win the games,


what are the things that we
should remember?

Ano ang kambal-katinig?


Tingnan ang Tandaan
Natin sa LM, pahina 240.

1. What are the pointers to


remember in playing relay?
2. What should we possess
for us to win the game?

Answer Measure My
Learning on LM page 217218.

Let the pupils answer LM


Subukan Ya page 134.

Ipagawa ang Linangin


Natin sa LM, pahina 240.

Gabayan ang mga bata na


masabi ang paglalahat na ito:
Sa paglipas ng mga taon
may mga pagbabagong
nagaganap sa bawat lugar
gaya ng pag-unlad nito.
Anu-ano ang mga
pagbabago sa inyong
komunidad?

Identify which drawing the


following sentences best
describe the pictures.
Look for clues. Write the
sentences on the lines. (See
TG pages 54-55)

Answer LM Gawan 2 page


134.

Ipasagot ang LM Gawan 6 ph


137.

Have another game in class.


Observe how pupils
participate in a game and
how they play the game.
Marble Relay
Enjoy playing with your
friends.

A. No. of learners who


earned 80% in the
evaluation/ Bilang ng magaaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya
B. No. of learners who
require additional activities
for remediation who scored
below 80%/ Bilang ng magaaral
na nangangailangan ng iba
pang gawain
parasa remediation
C. Did the remedial lessons
work? No. of
learners who have caught
up with the
lesson/ Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa
aralin.
D. No. of learners who
continue to require
remediation/ Bilang ng mga
mag-aaral na
magpapatuloy sa
remediation.
E. Which of my teaching
strategies worked well?
Why did these work?/ Alin
sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
ng lubos? Paano ito
nakatulong?

GRADE 1 to 12
DAILY LESSON LOG

School
Teacher
Teaching Date/s

GUAGUA ELEMENTARY SCHOOL


ROCHELLE YVONNE B. SUMANQUI
October 14, 2016 ( Friday )

ADMINISTERING SUMMATIVE TEST

Grade Level
Learning Area/s
Quarter

TWO
ESP- MTB- ENGLISH- MATH-FILIPINO-APAN-PE
SECOND ( Week 8 )