Anda di halaman 1dari 29

1.

0 Pendahuluan

Di Malaysia, guru atau pendidik merupakan penjawat awam

yang terpenting dalam bidang pendidikan. Perkhidmatan seseorang

guru amat penting bagi merealisasikan aspirasi negara. Guru

memiliki ciri-ciri istimewa sama ada terbina secara semulajadi atau

dilatih.

Cabaran abad ke dua puluh satu ini memerlukan guru-guru

atau para pendidik memperlengkapkan diri dengan cabaran baru

yang sedang dihadapi oleh pelajar yang amat rencam dan kompleks.

Para guru perlu lebih memiliki ketrampilan diri sebagai

pendidik sempurna dengan memiliki pelbagai ilmu tradisional dan

moden, kefahaman dasar dan aspirasi negara dengan jelas dan

mantap, bersahsiah tinggi, beretika cemerlang, pelbagai kemahiran

pengajaran dan pembelajaran dan kaedah pengurusan terkini.

Guru hari ini perlu bergerak pantas sepantas

perkembangan dan

kehendak dunia masa kini terutama di bidang pendidikan selaras

perkembangan zaman sains dan teknologi, zaman komputer, zaman

ledakan ilmu teknologi maklumat, zaman langit terbuka dan

sebagainya.

Namun begitu aspek asas yang terpenting ialah guru-

guru perlu

memiliki, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai, norma

dan etika perkhidmatan yang cemerlang. Guru yang mengamalkan

etika perkhidmatan cemerlang sudah pasti menjamin organisasi

1
sekolah dan negara mencapai hasrat Falsafah Pendidikan

Kebangsaan dan Wawasan 2020.

2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Matlamat pendidikan di Malaysia amat jelas melalui Falsafah

Pendidikan Kebangsaan yang menyatakan:

…suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan

potensi

individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan

yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia

yang berilmu

pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia bertanggungjawab

dan berkeupayaan mencapi kesejahteraan diri serta memberikan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

masyarakat dan negara.

Manakala misi Kementerian Pelajaran Malaysia pula berhasrat

Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia

bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan

mematuhi aspirasi Negara Malaysia.

Sesungguhnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang

diwujudkan di Malaysia merupakan sesuatu yang perlu dan penting

2
untuk mencerminkan dan memperjuangkan cita-cita dan keunggulan

Negara (Md Fiah, 2004).

Falsafah tersebut menjadi teras dan dasar kepada semua

penggubalan program dan aktiviti yang dipikul di bahu para guru di

sekolah untuk menjamin jenis insan yang akan dilahirkan melalui

sistem pendidikan negara.

3.0 Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam

Menurut Kamus Dewan Edisi Tiga;

Nilai bermaksud darjat, kualiti, mutu, taraf atau sifat

ketinggian dalam

pemikiran, agama, kemasyarakatan dan lain-lain.

Norma bermaksud ukuran untuk menentukan sesuatu atau

peraturan

atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka

akan

dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat.

Adab bermaksud tingkah laku serta tutur kata yang halus

(sopan),

berbudi bahasa , budi pekerti yang halus dan kesopanan.

Etika bermaksud prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai

akhlak yang

menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan,

persatuan atau pekerjaan dan lain-lain .

3
Nilai dan Etika Kerja Perkhidmatan Awam di Malaysia ialah

dasar kerajaan yang memberi panduan tingkah laku kepada

penjawat awam berlandaskan nilai-nilai akhlak yang mulia untuk

mencapai matlamat sebuah negara yang bertamadun, bermaruah

dan berakhlak. Kefahaman dan penghayatan nilai dan etika ini akan

mengubah pemikiran, tindakan dan tingkah laku anggota

perkhidmatan awam agar bertanggung jawab dan amanah,

membuat sumbangan kepada pembangunan tamadun dan

merealisasikan standard mutlak bagi mendorong anggota

perkhidmatan awam berkhidmat dengan ikhlas dan berkesan.

4.0 Tonggak Dua Belas

4.1 Latar belakang Tonggak Dua Belas

Tonggak Dua Belas lahir sebagai inovasi pelancaran Nilai

dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam pada 16 Ogos 1991

dirasmikan oleh Tan Sri Dato’ Seri Ahmad Sarji Bin Abdul

Hamid, Ketua Setiausaha Negara di Seminar Nilai dan Etika

Perkhidmatan Awam di Hotel Pan Pasific, Kuala Lumpur.

Tonggak Dua Belas merangkumi dua belas nilai murni teras

dalam Etika Perkhidmatan Awam.

4.2 Nilai Murni dalam Tonggak Dua Belas

4.2.1 Menghargai Masa (The Value of Time)

4.2.2 Ketekunan Membawa Kejayaan (The Success of

4
Perseverance)

4.2.3 Keseronokan Bekerja (The Pleasure of Working)

4.2.4 Kemuliaan Kesederhanaan (The Dignity of

Simplicity)

4.2.5 Ketinggian Peribadi (The Worth of Character)

4.2.6 Kekuatan Sifat Baik Hati (The Power of Kindness)

4.2.7 Pengaruh Teladan (The Influence 0f Examples)

4.2.8 Kewajipan Menjalankan Tugas (The Obligation of

Duty)

4.2.9 Kebijaksanaan Berhemat (The Wisdom of

Economy)

4.2.10 Keutamaan Kesabaran (The Virtue of Patience)

4.2.11 Peningkatan Bakat (The Improvement of Talent)

4.2.12 Nikmat Mencipta (The Joy of Originating)

5.0Kepentingan Tonggak Dua Belas

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga;

“Tonggak membawa maksud asas, dasar, panduan

dan pokok kepercayaan“

Ini bermakna tonggak merupakan unsur, elemen atau ciri

dalaman terpenting untuk menguat atau mengukuhkan sesuatu

bangunan atau binaan. Dalam erti perkhidmatan, tonggak

merupakan kekuatan dalaman yang meliputi nilai dan amalan positif

5
bagi menggerakkan individu, pasukan atau organisasi untuk

mencapai sesuatu hasrat dan tindakan.

5.1 Tonggak Dua Belas yang menjadi teras dalam Nilai dan

Etika Perkhidmatan Awam di Malaysia oleh semua penjawat

awam di Malaysia mampu menggerakkan secara dalaman dan

luaran tindakan individu, pasukan atau organisasi bagi

mengwujudkan perkhidmatan awam yang cekap, berdedikasi,

produktif dan berkualiti. Amalan-amalan murni dalam Tonggak

Dua Belas menjadi pendorong dalaman dan benteng

pertahanan yang kuat bagi membina peribadi mulia dan terpuji

dan seterusnya berupaya mempengaruhi pembentukan dan

perkembangan sesebuah organisasi.

5.2 Menerusi nilai Menghargai Masa, penjawat awam

menyedari kepentingan masa dalam segala urusan

perkhidmatan. Jika cekap mengurus masa maka cekaplah

sesuatu perkhidmatan. Penjawat awam perlu sentiasa

menepati masa, berperancangan, menyegerakan tugas,

kreatif, produktif dan berkualiti. Amalan menghargai masa ini

juga dapat membasmi sikap suka membuang masa, kurang

perancangan, suka bertangguh, tidak siap kerja dan memberi

hasil yang tidak berkualiti.

5.3 Nilai Ketekunan Membawa Kejayaan pula berupaya

membina tumpuan atau fokus kerja yang berganda ke tahap

kejayaan dan kesempurnaan dalam perkhidmatan. Penerapan

nilai usaha, gigih, sabar, tabah, berdisiplin, berdedikasi,

6
bersemangat waja, cekal dan sebagainya merupakan ramuan

terpenting bagi meletakkan pencapaian organisasi ke tahap

yang terbaik. Amalan Ketekunan Membawa Kejayaan akan

melenyapkan budaya bertangguh, cepat bosan, sentiasa ingin

bertukar kerja, pasif, membazir dan berpandangan negatif

dalam kalangan penjawat awam.

5.4 Kerja sebagai ibadah. Inilah yang diharapkan menerusi

nilai Keseronokan Bekerja dalam Tonggak Dua Belas. Amalan

positif nilai ini akan melahirkan penjawat awam yang

berdedikasi, ikhlas dan bertanggungjawab. Mereka bangga

dengan kerja berpasukan. Mereka menerima kejayaan dan

kegagalan secara bersama. Mereka mempunyai komitmen

tinggi, semangat berpasukan, mesra dan mementingkan

organisasi daripada kepentingan peribadi. Budaya seronok di

tempat kerja akan mencetuskan idea yang kreatif dan inovatif

dalam kalangan pemimpin organisasi untuk merancang,

mengurus dan melaksanakan iklim yang kondusif di tempat

kerja.

5.5 Bersederhana dalam semua perkara merupakan

perbuatan terpuji. Begitulah nilai Kemuliaan Kesederhanaan

dalam Tonggak Dua Belas. Kesederhanaaan dalam penampilan

diri, pertuturan, pengurusan rumah tangga, pengurusan

tempat kerja, pergaulan dan sebagainya berupaya

menerapkan nilai budi pekerti mulia, jujur, disenangi,

merendah diri dan berhemah tinggi dalam kalangan penjawat

7
awam. Kesederhanaan dalam segala perkara akan

mengelakkan penjawat awam bersikap sombong, membazir,

tidak amanah, cuai dan sebagainya.

5.6 Negara memerlukan penjawat awam yang beradab dan

berbudi pekerti tinggi. Nilai Ketinggian Peribadi dalam Tonggak

Dua Belas menuntut individu antara lain memiliki keperibadian

yang mulia, luhur lagi terpuji dalam menguruskan

perkhidmatan. Keperibadian tinggi terserlah menerusi watak,

sikap, perilaku dan gaya. Penjawat awam yang memiliki

Ketinggian Peribadi akan membawa organisasinya kepada

mesra pelanggan, peningkatan motivasi berkerja dan

peningkatan mutu kerja.

5.7 Sifat baik hati merupakan sifat terpuji dan disukai ramai.

Nilai Kekuatan Sifat Baik Hati dalam Tonggak Dua Belas

menjamin penjawat awam bukan sahaja memiliki peribadi

terpuji malah mengawal sifat mementingkan diri sendiri. Sifat

ini mendorong individu menjalankan kewajipan dengan lebih

adil, saksama, waras, wajar dan bertimbang rasa. Menjadikan

nilai ini sebagai amalan dalam perkhidmatan awam akan

mengwujudkan budaya saling menghormati, menerima kritikan

membina, amanah dan berjiwa murni.

5.8 Setiap dari kita adalah pemimpin. Pemimpin mesti

memberi contoh atau teladan yang terpuji. Teladan yang baik

akan mempengaruhi orang yang dipimpin. Begitulah hasrat

nilai Pengaruh Teladan dalam Tonggak Dua Belas. Kejayaan

8
organisasi dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai pengaruh

yang hebat. Pemimpin bukan sahaja mencorakkan

organisasinya malah berganding bahu bersama orang yang

dipimpin menerusi ilmu, kemahiran dan pengalaman

pemimpin. Aspek ini lebih berkesan jika seseorang pemimpin

dapat memimpin menerusi teladan yang baik. Penjawat awam

yang memiliki nilai ini akan sentiasa menjauhi nilai negatif

seperti hasad dengki, adu domba, mencipta alasan, lupa

budaya, pendek akal dan mementingkan emosi.

5.9 Menjalankan tugas merupakan amanah dan kewajipan

yang mesti dilakukan sebaik dan sesempurna mungkin oleh

penjawat awam. Nilai ini adalah Kewajipan Menjalankan Tugas

dalam Tonggak Dua Belas. Menjiwai nilai ini dalam kalangan

penjawat awam akan membina gaya kerja yang lebih cekap,

cepat, berkesanan dan sempurna. Penjawat awam akan

sentiasa menambah ilmu dan kemahiran bagi

mempertingkatkan mutu kerja masing-masing. Amalan

menjiwai nilai Kewajipan Menjalankan Tugas juga berupaya

mengelak penjawat awam bekerja sambil lewa, malas, ingkar

perintah, menyalahgunakan harta kerajaan, boros dan

menunggu kerja .

5.10 Tabiat berhemat juga merupakan amalan mulia.

Berhemat lawannya boros. Orang yang boros selalu rugi dan

susah dalam kehidupan. Inilah yang disemai melalui nilai

Kebijaksanaan Berhemat dalam Tonggak Dua Belas. Nilai ini

9
membawa mesej berhemat dari segi kewangan, masa, bahan

komunikasi, bekalan utiliti dan sebagainya. Pengamalan nilai

ini merupakan tindakan bijaksana bagi semua penjawat awam

dalam memajukan kerjaya dan matlamat organisasi.

Oleh itu nilai tersebut meyakinkan bahawa sifat boros,

bermewah, berbelanja tanpa kawalan, bakhil, kurang peka,

kurang maklumat dan sebagainya merupakan amalan negatif

yang menghalang kecemerlangan kerjaya dan organisasi.

5.11 Sabda Rasulullah (s.a.w) bermaksud “ Sabar itu salah satu

dari cabang iman “ .

Sabar itu sifat terpuji yang tinggi kedudukannya.

Menerusi nilai Keutamaan Kesabaran dalam Tonggak Dua

Belas dapat menjamin keupayaan yang tinggi di kalangan

penjawat awam agar sentiasa tabah, bersemangat, cekal,

berpandangan jauh, tenang, lapang dada, dan menerima

takdir dalam urusan menjalankan kewajipan. Kehebatan nilai

ini juga mengelak penjawat awam dari cepat berputus asa,

mengalah, menyalahkan orang lain, lemah daya tahan dan

berpandangan sempit.

5.12 Bakat merupakan anugerah Tuhan yang perlu digilap dan

dipertingkatkan dari masa ke semasa. Bakat mendorong

kepada penciptaan, inovasi dan penyelesaian masalah. Pekerja

yang berbakat menjadi aset penting dalam sesebuah

organisasi. Inilah yang dipentingkan oleh Nilai Peningkatan

Bakat dalam Tonggak Dua Belas. Organisasi yang sentiasa

10
berjaya selalu memberi tumpuan kepada pemikiran baru, cara

baru, watak baru dan kerja berbudaya.

5.13 Sudah menjadi lumrah bahawa manusia akan berasa

puas jika segala usaha yang dicurahkan mendatangkan

kejayaan. Apatah lagi usaha itu diperolehi melalui hasil cipta

atau hasil reka sendiri. Oleh itu nilai Nikmat Mencipta dalam

Tonggak Dua Belas memberi ruang kepada penjawat awam

berkarya dan berinovasi mencabar keintelektualan dalam

mencetus idea dan kaedah baru dalam kerjaya. Nikmat

mencipta ini bukan sahaja memberi impak kepada pereka

tetapi juga memberi kepuasan kepada pengguna atau

pelanggan. Nilai ini juga akan mengikis sifat cepat berpuas

hati, tidak suka pembaharuan, takut kepada perubahan dan

sebagainya.

6.0 Pengamalan Tonggak Dua Belas di Sekolah

Memandangkan tugasan yang di beri kepada penulis untuk

memilih lima nilai dalam Tonggak Dua Belas, maka penulis memilih

lima nilai yang dikenalpasti.

Penulis merupakan seorang Pengetua di sekolah menengah

luar bandar yang terletak di kawasan FELDA. Sekolah ini di buka

pada 1 Januari 2003. Ketika ini sekolah mempunyai kelayakan guru

seramai 44 orang, 24 bilik kelas dan bilangan murid sekitar 730

orang dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5.

11
Penulis memilih lima nilai dalam Tonggak Dua Belas untuk

penghuraian bagaimana nilai ini diamalkan di sekolah ini. Nilai–nilai

tersebut ialah:-

a. Menghargai Masa

b. Ketekunan Membawa Kejayaan

c. Keseronokan Bekerja

d. Pengaruh Teladan

e. Kewajipan Menjalankan tugas

6.1 Menghargai Masa

6.1.1 Menepati Masa

Budaya dan amalan menepati masa adalah budaya

mulia. Masa itu lebih berharga dari emas. Guru-guru

diterapkan budaya menepati masa melalui pengurusan

berikut: -

a. Menepati masa persekolahan sekolah. Waktu

persekolahan bermula jam 7.30 pagi hingga jam 2.00

petang. Guru dan murid dikehendaki datang awal ke

sekolah dan mula diurus dengan mencatat kehadiran

mereka.

b. Sekolah dipasang dengan siren. Bunyi siren

menandakan waktu pembelajaran bermula, berakhir

atau pertukaran mata pelajaran seperti yang terdapat

dalam jadual waktu persekolahan. Guru mengamalkan

12
budaya menepati masa apabila masuk dan keluar pada

waktu sesi pengajaran dan pembelajaran.

c. Budaya menepati masa juga meliputi aktiviti

lain seperti aktiviti kelas tambahan, aktiviti kokurikulum

dan aktiviti bina insan. Kakitangan sekolah juga

mengamalkan aktiviti menepati masa dalam menyiapkan

tugasan untuk sekolah, PPD, JPN, KPM dan organisasi

lain. Guru diterapkan budaya “sense of emergency” dan

“sense of urgency”. Sebagai langkah kawalan senarai

semak tugasan yang melibatkan keakuran menepati

masa disediakan seperti Buku Surat Masuk, Buku Surat

Kkeluar, Papan Kenyataan Pergerakan Guru dan

sebagainya.

d. Sebagai membina watak sekolah, guru–guru

dan kakitangan sekolah dinasihati agar menepati masa

semasa menghadiri mesyuarat, kursus, bengkel dan

sebagainya yang dianjurkan oleh mana-mana pihak.

Nasihat ini bertujuan agar warga sekolah ini

berketrampilan dalam menepati masa dan membina sifat

terpuji sebagai penjawat awam yang baik.

6.1.2 Merancang Pengurusan Masa

Sesi persekolahan setahun mengambil masa tidak

kurang dari 205 hari. Masa yang diberi amat singkat

untuk menguruskan perancangan kerja tahunan. Masa

yang diberi harus diurus dengan baik agar sasaran kerja

13
tahunan dan sasaran kerja tambahan dapat dicapai.

Langkah berikut diambil agar warga sekolah berjaya

mengamalkan budaya merancang pengurusan masa

iaitu :

a. Merancang takwim tahunan sekolah pada

awal tahun. Takwim tersebut meliputi takwim kurikulum,

takwim kokurikulum, takwim peperiksaan dalaman dan

awam, takwim sukan dan permainan, takwim kewangan

dan audit, takwim bimbingan dan kaunseling, takwim

program PIBG dan NGO dan sebagainya.

b. Unit-unit kecil di sekolah juga dibimbing

untuk mengurus masa dengan bijak melalui pendekatan

“yang utama diutamakan dahulu“, memiliki senarai

semak, sentiasa peka kepada “target date“ dan

sebagainya. Sebagai contoh guru mata pelajaran perlu

melihat kapasiti huraian sukatan pelajaran, kebolehan

murid, jadual peperiksaan dan masa yang diperuntukkan

untuk menjamin hasil yang cemerlang pada hujung

tahun.

6.1.3 Menyegerakan tugas

Hari ini banyak tugasan perlu disiapkan segera dan

mestilah berkualiti. Sekolah mengambil langkah berikut

agar budaya menyegerakan tugas berjaya diamalkan di

sekolah:

14
a. Menyediakan segala kemudahan asas

komunikasi dan alat bantu kerja yang secukupnya di

sekolah seperti komputer, telefon, mesin faks, internet.,

mesin pendua dan sebagainya sebagai kemudahan asas

untuk menyegerakan tugas.

b. Latihan dalaman juga dilakukan agar semua

warga sekolah mahir menggunakan segala kemudahan

yang disediakan untuk menyiap dan menyegerakan

tugasan.

c. Warga sekolah juga dinasihati menyimpan

segala rekod atau maklumat pengurusan dalam sistem

yang disediakan seperti Sistem Fail, Rekod Panitia, Data

EMIS, Data SSDM dan sebagainya agar masa yang

singkat diperlukan jika maklumat ini diperlukan semula,

ditambah dan untuk tindakan seterusnya.

6.2 Ketekunan Membawa Kejayaan

Ishak (2003) menegaskan pengetua sekolah ialah orang

yang terpenting kerana mereka merupakan ketua, pengurus

dan pemimpin. Mereka haruslah mempunyai keupayaan untuk

mempengaruhi guru-guru untuk melaksanakan tugas-tugas

sekolah secara suka rela. Kenyataan ini boleh direalisasikan

menerusi nilai Ketekunan Membawa Kejayaan dalam Tonggak

Dua Belas melalui pendekatan aktivit berikut di sekolah.

15
6.2.1 Menjayakan visi, misi , prinsip dan target

sekolah.

a. Visi dan misi sekolah dibina bersama. Warga

sekolah bergerak bersama komuniti bagi merealisasikan

misi dan visi ini dengan tekun dan gigih.

b. Sekolah membina prinsip dan target agar

hasrat visi dan misi tercapai. Antaranya seperti prinsip

semua murid berpotensi lulus dalam peperiksaan, target

pencapaian 100%, peningkatan prestasi peperiksaan

setiap tahun, kekuatan kerja berpasukan, kehebatan

karisma dan sebagainya mencetus situasi mencabar

dalam kalangan warga sekolah yang menuntut amalan

gigih, tabah, berusaha kuat, dedikasi, sanggup

berkorban demi kejayaan sekolah.

c. Kejelasan dan penghayatan perkara di atas

juga menuntut warga sekolah menambah ilmu,

kemahiran dan perubahan sikap. Ketekunan warga

sekolah memulakan proses dengan pengumpulan segala

data, menyusun maklumat, membina ilmu dan

kebijaksanaan, mengatur strategi, melaksana program

dan melakukan penilaian menjadi proses penting untuk

mencapai visi, misi dan target sekolah.

6.2.2 Membudayakan Pemuafakatan, Penglibatan

dan Kesepunyaan.

16
a. Ketekunan dan kegigihan melakukan sesuatu

kerja boleh membina pasukan kerja. Kehebatan

pencapaian sekolah terserlah jika memiliki pasukan

kerja yang tekun dan gigih. Permuafakatan bermakna

melakukan kerja secara bersama-sama. Penglibatan

bermaksud semua individu terlibat dan penting.

Kesepunyaan bermaksud segala yang berlaku adalah

milik bersama. Semua warga sekolah disemai budaya ini.

Warga sekolah begitu tekun dan bersemangat

melaksanakan sebarang aktiviti daripada aktiviti kecil

seperti menguruskan skuad bolasepak, sembahyang

Zohor berjemaah di surau sekolah, menubuhkan pasukan

pantun, hari keluarga, sukan tahunan sekolah,

mesyuarat agung PIBG hinggalah aktiviti besar seperti

program prestasi untuk PMR dan SPM, Dasar 60:40,

PPSMI, pengurusan hal ehwal murid, program bersama

PPD, JPN dan KPM.

6.2.3 Mencetuskan semangat “Tiada Kejayaan

Tanpa Pengorbanan“

a. Guru-guru baru dibimbing bersama guru

lama dalam berkongsi segala pengalaman, kepakaran

dan komitmen kerja. Sebagai contoh guru-guru baru

dilantik sebagai pembantu kepada guru lama dalam

setiap program atau projek. Mereka bekerjasama untuk

mencapai target sekolah. Secara tidak langsung budaya

17
kerja ketekunan membawa kejayaan berjaya diterap

kepada guru baru.

b. Budaya “in house training” turut diamalkan

di sekolah. Melalui pendekatan ini penyebaran dan

perkongsian ilmu berlaku. Guru perlu kaya dengan

maklumat baru dan memiliki pelbagai kemahiran dalam

menangani masalah murid. Guru juga perlu memiliki

pelbagai pilihan proses untuk mencapai matlamat.

Melalui usaha ini diharap warga sekolah sentiasa

mempertingkatkan ilmu dan kemahiran serta berpeluang

menggunakan berbagai–bagai cara mengatasi masalah.

Sebagai contoh guru tidak boleh patah semangat andai

usaha untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris

dalam kalangan murid belum berjaya. Guru perlu tekun

mencuba berbagai– bagai kaedah dan pendekatan untuk

memastikan matlamat tercapai. Ketekunan dan

kegigihan inilah yang menghasilkan mutu kerja

cemerlang selaras dengan hasrat pencapaian hari esok

adalah lebih baik daripada hari ini dan pencapaian hari

ini adalah lebih baik daripada hari semalam.

6.3 Keseronokan Bekerja

Menurut Ainon Mohd (2003) bagi menolong semangat

kerja yang lebih tinggi dan meningkatkan produktiviti pekerja,

pihak pengurusan hendaklah menjadikan kerja lebih

18
menyeronokkan mereka yang menjalankan kerja-kerja itu.

Antara berikut beberapa contoh aktiviti yang diambil oleh

pihak sekolah untuk menerapkan amalan Keseronokan Bekerja.

6.3.1 Mengganggap Kerja Sebagai Ibadah

a. Warga sekolah disemai kesedaran dan

kefahaman menganggap kerja sebagai ibadah.

Permulaan kerja mereka dimulakan dengan niat. Niat itu

adalah target (Hj Sobirin, 2002). Nilai diterap melalui

perjumpaan guru, mesyuarat, pembengkelan dan

majlis–majlis ilmu. Budaya membaca doa, bacaan Asma

Al Husna, bacaan Al Quran, sembahyang hajat,

sembahyang berjemaah, majlis membaca Yassin dan

majlis-majlis kesyukuran yang diadakan di sekolah

antara lain bertujuan tidak memisahkan kerja dengan

ibadah. Warga sekolah menyedari bahawa mereka pasti

berusaha bersungguh-sungguh dan mereka redha

dengan ketentuan Tuhan.

6.3.2 Mengwujudkan budaya berilmu dan berfikir

a. Warga sekolah digalakkan meneroka ilmu

pendidikan terkini melalui pembacaan, seminar,

menghadiri kursus dan “in house training”. Sekolah

membeli buku–buku pendidikan, menyebar luas naskah-

naskah pendidikan, menghantar guru berkursus

19
mengikut agihan tugas dan mengadakan “in house

training” pada hari Sabtu.

b. Menggalakkan perkongsian ilmu, kemahiran

dan pengalaman dalam aktiviti panitia melalui

perbincangan, mesyuarat dan kajian kes.

c. Menggalakkan guru-guru meyumbang idea

dan kepakaran melalui penulisan kertas kerja, laporan

aktiviti, perkongsian pintar dan lain-lain.

6.3.3 Mengwujudkan iklim kondusif

a. Membina kawasan sekolah yang kondusif

seperti selamat, bersih dan ceria.

b. Mengwujudkan komunikasi yang berkesan

seperti penyebaran maklumat dengan cepat, jelas dan

mudah difahami. Berlaku perkongsian maklumat dan

penyegeraan kepada tindak balas kepada maklumat.

6.3.4 Menyediakan kemudahan asas dan kebajikan

a. Meningkatkan kemudahan asas sekolah

seperi padang permainan, aktiviti sukan dan permainan,

bilik komputer, bilik guru dan kantin sekolah.

b. Kebajikan warga sekolah diberi perhatian

seperti rumah guru dan peningkatan kerjaya guru.

6.3.5 Menjadikan kerja sebagai cabaran

a. Memberi peluang dan kebebasan kepada

guru untuk membuktikan kebolehan seperti guru baru

20
mengajar di kelas peperiksaan, jurulatih baru olahraga,

setiausaha PIBG dan sebagainya.

b. Meningkatkan taraf profesionalisme guru-

guru dengan penggunaan maklumat yang berinovasi

seperti analisis data, borang potensi pencapaian murid,

Folio A, Folio B, Target, Nilai Mula, Program Utama,

Program Sokongan, Program Sampingan, Gred Purata,

Pensijilan Terbuka dan sebagainya.

6.3.6 Menjadikan “Sekolah Ku Rumah Ku“

a. Mengadakan Hari Keluarga, Sambutan Hari

Raya, Majlis Korban, Majlis Perpisahan dan sebagainya di

sekolah.

b. Mengadakan persatuan guru seperti Kelab

Guru dan Kakitangan Sekolah untuk aktiviti sosial,

agama dan kebajikan.

c. Sekolah bersedia menjadi penganjur

program PPD, JPN, NGO dan sebagainya sebagai usaha

promosi sekolah dan membina watak sekolah.

d. Mengwujudkan hubungan yang akrab antara

ibu bapa dengan komuniti yang lain.

6.4 Pengaruh Teladan

6.4.1 Menerapkan Kepimpinan Melalui Teladan

a. Pengetua dan Guru Penolong Kanan sebagai

pemimpin sekolah menjadi contoh dan teladan kepada

21
warga sekolah. Pemimpin sekolah sebagai model

penjawat awam yang baik dengan mengamalkan nilai-

nilai murni, berpegang teguh kepada agama, berakhlak,

beretika dan mendukung dasar-dasar negara. Sebagai

contoh pemimpin sekolah sentiasa menepati masa,

pembersih, mementingkan perpaduan, mengutamakan

pelanggan dan mementingkan keselamatan.

b. Pemimpin sekolah mengamalkan amalan-

amalan murni seperti yang tercatat dalam Nilai dan Etika

Perkhidmatan Awam dan Tonggak Dua Belas dan

berusaha menerapkannya dalam kalangan warga

sekolah.

c. Pemimpin sekolah sentiasa bersungguh-

sungguh mencapai visi dan misi sekolah. Usaha ini

menggambarkan pihak sekolah bercita-cita besar untuk

menjadi sekolah cemerlang. Semua jentera sekolah

digerakkan menuju visi dan misi sekolah. Warga sekolah

disemai kecenderungan meningkatkan standard prestasi

yang tinggi. Hasrat ini bertujuan melahirkan warga

sekolah berprestasi tinggi, berinspirasi dan berkualiti.

Mereka merupakan pemimpin masa depan.

d. Pemimpin sekolah sentiasa menyokong dan

turun padang bersama warga sekolah yang lain dalam

melaksanakan sebarang aktiviti seperti latihan sukan,

22
perkhemahan unit pakaian seragam, projek keceriaan

sekolah dan sebagainya.

6.4.2 Menerapkan Kepimpinan Instruksional

Ishak (2003) menekankan kepimpinan intruksional

ialah memberi penekanan kepada keberkesanan proses

pengajaran dan pembelajaran.

Shimniok dan Schmoker (1992) mengatakan

kepimpinan instruksional masih dan tetap penting dalam

organisasi sekolah kerana “core busines“ sekolah ialah

pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan itu

pemimpin sekolah bertindak memberi contoh dan

teladan kepada sekolah melalui kepimpinan intruksional

menerusi aktiviti berikut:-

a. Memberi bimbingan aspek pengajaran dan

pembelajaran melalui aktiviti penyeliaan.

b. Membantu guru menjalankan kajian

terhadap potensi murid melalui siri ujian dan

peperiksaan yang dijalankan.

c. Berkongsi ilmu, kemahiran dan pengalaman

antara pemimpin sekolah dengan guru atau antara guru

dengan guru.

d. Sentiasa memupuk budaya membaca,

belajar sepanjang hayat dan perkongsian bijak dalam

kalangan warga sekolah serta meningkatkan tahap

profesionalisme guru-guru melalui kursus, bengkel dan

23
seminar yang dianjurkan oleh Panitia Daerah, PPD, JPN,

KPM dan sebagainya.

e. Sentiasa meniupkan semangat, motivasi dan

galakan kepada guru dengan mengadakan perbincangan

mengenai potensi murid, prestasi murid, nilai mula,

targert, latihan murid, buku teks, format peperiksaan

dan pentafsiran, “home learning” dan sebagainya.

f. Memupuk iklim sekolah yang kondusif untuk

keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

seperti bilik darjah kondusif, alat bantu mengajar,

penggunaan komputer, kelengkapan alatan sains dan

kemahiran hidup, pusat sumber sekolah dan

sebagainya.

6.5 Kewajipan Menjalankan Tugas.

Mengikut Stenhouse dan Fink (1986), guru yang baik

ialah guru yang boleh membuat pertimbangan profesional

tersendiri. Mereka tidak perlu diberitahu apa yang perlu

dilakukan. Mereka tidak menolak nasihat, sokongan atau

perundingan kerana mereka tahu bahawa idea ini menyerap

dan menjadi pertimbangan guru itu sendiri. Namun, di dalam

bilik darjah hanya guru yang boleh menentukan dan

membentuk pengajaran yang baik.

6.5.1 Menyemai sikap professional dan cekap

24
a. Memupuk kesedaran memahami dasar

melalui visi dan misi sekolah. Sebagai contoh, hasrat

sekolah mencapai target 100% lulus dalam peperiksaan

awam bertujuan menjamin semua pelajar berpotensi

lulus peperiksaan, tiada keciciran, tiada defisit

pembelajaran dan sebagainya.

b. Membina budaya kerja proaktif, kreatif dan

inovatif. Tindakan yang dibuat bukan berdasarkan

andaian tetapi melalui kajian, pemerhatian, penyelidikan

dan sebagainya. Pembetulan segera perlu dibuat di

setiap proses. Sebagai contoh gejala ponteng sekolah

ditangani bermula dari maklumat amaran awal hinggalah

kepada sifar ponteng. Proses ini memerlukan kemahiran

prosfesional yang tinggi dan menuntut kecekapan

individu-individu yang terlibat.

c. Menggalakkan cetusan idea dan membina

keputuasan bersama dalam kalangan warga sekolah.

Kaedah ini akan memberi kebebasan kepada warga

sekolah memilih alternatif terbaik bagi melaksanakan

sesuatu kerja. Kefahaman yang jelas dan memahami

prosedur yang ditetapkan akan menimbulkan minat yang

mendalam untuk menjalankan kewajipan.

6.5.2 Mengagihkan tugas mengikut kecenderungan

dan kemahiran

25
a. Warga sekolah lebih selesa jika tugas yang

diberi bersesuaian dengan minat dan kemahiran.

Tugasan diberi mengikut kekananan, opsyen,

pengalaman, “track record”, kepakaran dan sebagainya.

Senarai Jawatan Kuasa Sekolah dikeluarkan pada awal

tahun meliputi jawatan kuasa kurikulum, kokurikulum,

keceriaan, bina insan dan sebagainya yang dianggotai

oleh guru-guru dari pelbagai aras kecenderungan dan

kelayakan.

b. Pengagihan tugas ini juga berupaya

membina pasukan kerja yang berwibawa. Mereka bekerja

dengan semangat pemuafakatan, keterlibatan dan

kesepunyaan. Sebagai contoh, Jawatankuasa Panitia

Bahasa Melayu bertindak mengatasi masalah 3M dengan

menggembeleng semua ahli panitia bersama program

yang telah dipersetujui.

c. Sekolah mempamerkan hasil kerja dan

pencapaian semasa individu atau pasukan kerja sekolah.

Langkah ini akan memberi maklumat, berkongsi

maklumat dan bertindak mengikut maklumat. Individu

atau pasukan yang belum mencapai prestasi yang

diharapkan akan terus berusaha meningkatkan

kewajipan mereka. Maklumat yang dipamerkan itu

seperti prestasi ujian bulanan, senarai murid cemerlang

atau potensi cemerlang, rekod pencapaian atlit olahraga

26
sekolah, taburan murid ponteng mengikut kelas, lokasi

dan sebagainya.

7.0Penutup

Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi

memastikan mutu perkhidmatan awam berada pada tahap yang

cemerlang. Usaha ini bukan sahaja melibatkan penyediaan pelbagai

prasarana bahkan pengenalan pelbagai nilai dan etika perkhidmatan

yang perlu dipatuhi dan disemai dalam diri penjawat awam. Oleh

yang demikian, Tonggak Dua Belas dilihat sebagai usaha murni bagi

meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan anggota-

anggota perkhidmatan awam. Penjawat awam perlu menjadikan

nilai-nilai yang dibincangkan dalam kertas kerja ini sebagai

pegangan asas bagi melahirkan budaya kerja yang gemilang dan

memastikan tahap perkhidmatan awam di negara ini setanding

dengan perkhidmatan yang diberikan oleh kakitangan-kakitangan

sektor lain.

Sewajarnya tanggapan masyarakat bahawa mutu

perkhidmatan awam di negara ini yang masih lemah, tidak cekap

dan sering lewat dengan karenah birokrasi perlu diubah. Penjawat

awam seharusnya memberikan usaha yang terbaik dalam setiap

pekhidmatan mereka dan bukan hanya sekadar “melepaskan batuk

di tangga” kerana berasa selesa dengan kedudukan mereka pada

hari ini. Mereka tidak boleh lagi bersikap sambil lewa kerana cabaran

yang menanti pada abad ke dua puluh satu ini semakin mencabar.

27
Hal ini juga tidak terkecuali bagi perkhidmatan pendidikan.

Kecemerlangan yang dicapai oleh para pelajar dalam semua bidang

banyak bergantung kepada mutu perkhidmatan yang diberikan oleh

guru-guru. Pengetua selaku ketua pemimpin sewajarnya memastikan

guru-guru sentiasa mempertingkatkan mutu perkhidmatan dengan

mempersiapkan diri dengan ilmu dan mempunyai nilai keperibadian

yang tinggi bagi memastikan wadah pendidikan yang sempurna

kepada pelajar dapat dicapai. Hal ini bertepatan dengan Falsafah

Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan seimbang dan

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Rujukan :

1. Akta Pendidikan Malaysia 1996.

2. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam , (1991). INTAN

3. Tonggak Dua Belas, (1992). INTAN

4. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia–Sekolah, (2003).

Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia.

5. PKKP, (2002 ). Jabatan Pelajaran Pahang.

6. Hasan Langgulung,(1997). Asas-asas Pendidikan Islam.

KL:DBP

7. Ibrahim bin Mamat , (2001). Pengetua Sekolah

Menangani Isu dan Cabaran Kepimpinan. KL: Kumpulan

Budiman Sdn . Bhd.

28
8. Ainon Mohd, (2005 ).Teori dan Teknik KEPIMPINAN

Panduan dan Aplikasi di Tempat Kerja. Penang: PTS

Proffesional.

9. Ainon Mohd,(2003). Bagaimana Hendak Mendorong

Semangat Kerja.Selangor: PTS Publications & Distributors

Sdn. Bhd.

10. Md. Fiah bin Md Jamin, (2005). “Kepimpinan Berinspirasi”

dalam Jurnal Pendidikan PKPSM. Muka surat 6 – 24.

11. Hj Zakaria Awang, (2005). “Etika Kerja Guru Cemerlang”

dalam Jurnal Pendidikan PKPSM. Muka surat 42 – 54

12. Hjh.Norizan bt Abd Latif dan Hjh. Anisah bt Abdullah,

(2005). “Guru Efektif Penjana Kecemerlangan” dalam

Jurnal Pendidikan PKPSM. Muka surat 89 -100 .

13. Mohamad Yazam bin Sharif, (2001). Asas Pengurusan

Sumber Manusia. KL: Utusan Publications & Distributors

Sdn . Bhd.

14. Robiah Sidin , ( 1994 ) . Pendidikan Di Malaysia. KL : PFB

29

Anda mungkin juga menyukai