Anda di halaman 1dari 24

KANDUNGAN

Muka surat

1 Pendahuluan 2

2 Definisi Keseronokan dan Kerja 3

3 Bekerja Sebagai Suatu Ibadah 4

4 Bekerja Sebagai Suatu Daya Usaha

Pemikiran dan Kreativiti 5

5 Bekerja Menjadikan Kita Sebagai Pakar Yang Diiktiraf 10

6 Keseronokan Bekerja Melalui Pengurusan Berkesan 11

7 Keseronokan Bekerja Melalui Kerja Berpasukan 14

8 Keseronokan Bekerja Melalui Muhasabah

Cermin Diri dan Pertingkatkan Kualiti Pekerjaan 18

9 Penutup 20

10 Bibliografi 22

11 Borang Pengakuan Penyediaan Tugasan Individu 23

1
“Kerja adalah satu beban yang perlu dilakukan untuk hidup. Ia bukanlah

sesuatu yang ringan malah merupakan perlakuan yang tiada hujungnya.

Namun begitu ia boleh menjadikan kerja itu sesuatu yang

menyeronokkan.”

(Tonggak 12)

1. Pendahuluan

. Manusia telah dilantik sebagai khalifah di muka bumi dan berperanan

untuk memakmurkan bumi ini. Kelebihan manusia dari makhluk lain adalah akal.

Dengan akal, manusia boleh berfikir dan bertindak untuk meneruskan hidup ini.

Manusia perlu mencari nafkah dengan bekerja samada menggunakan

tulang empat kerat ataupun memeras otak untuk diri sendiri serta

tanggungannya. Kerja yang dilakukan itu perlu bersungguh-sungguh supaya ia

boleh mencapai sesuatu matlamat yang jelas dan menyeronokkan .

Sikap kesungguhan, ikhlas dan bertanggungjawab semasa bekerja akan

menjadikan tugas ini sebagai ibadat dan mendapat ganjaran dari Allah S.W.T.

Ganjaran dalam bentuk gaji atau upah ke atas kerja dan tanggungjawab

yang telah dilaksanakan sering diberi perhatian .Ia merupakan faktor

2
penyelenggara terhadap dorongan serta mempunyai pengaruh ke atas

keseluruhan pekerja. Pada umumnya pemberian gaji atau upah adalah

berdasarkan kepada keperluan asas kehidupan semasa dan setimpal dengan

tugas dan tanggungjawab yang telah dilaksanakan .

Pembahagian tugas dan tanggungjawab di sesebuah organisasi,

kemudahan-kemudahan yang mencukupi semasa melaksanakan tugas serta

persekitaran kerja yang menarik dapat membantu pekerja melaksanakan tugas

dengan penuh tanggungjawab dan cemerlang.

Kerja yang terjamin juga adalah faktor penting untuk memastikan pekerja

tidak kerap bertukar bidang kerjaya dan seterusnya dapat mempertingkatkan

kepakaran yang dimiliki. Jaminan terhadap pekerjaan sebenarnya merupakan

satu elemen penting dalam menentukan keseronokan bekerja, malah ia akan

menjadi faktor pelemah sekiranya tidak dikawal selia oleh ketua atau majikan

dengan betul. Namun, jika kita mengambil pendirian yang opmistik kita boleh

menjadikan kerja itu sesuatu yang menyeronokkan.

2. Definisi Keseronokan dan Kerja

Definisi keseronokan dan kerja dapat dinyatakan seperti berikut:

Haji Zainal Abidin Safarwan (1995:1725) mendefinisikan keseronokan iaitu:

“Kegembiraan, keriaan, kegirangan, kesukaan, keenakan, kesedapan,

kesenangan, kelazatan dan kemanisan.”

Kamus Dewan (2005:1474) memberikan makna keseronokan iaitu:

3
“Perihal (keadaan,rasa) seronok (perasaan yang menyenangkan atau

menyedapkan hati)”

Manakala kerja pula boleh didefinisikan seperti berikut:

Kamus Dewan (2005:761) memberikan makna kerja iaitu:

“Kerja iaitu usaha (kegiatan, urusan) yang bertujuan untuk menghasilkan

(menyelesaikan, menyediakan) sesuatu. Kerja juga adalah segala tugas atau

urusan yang telah ditentukan sebagai tanggungjawab, kewajiban dan peranan.”

Kerja bukanlah sesuatu yang ringan malah merupakan beban yang perlu

dilakukan untuk hidup, samada dengan membanting tulang ataupun memeras

otak. Namun jika kita mengambil pendirian optimistik ,kerja sebagai beban boleh

bertukar menjadi sesuatu yang menyeronokkan.

Menjadikan kerja sesuatu yang menyeronokkan memerlukan suatu

dorongan dari dalaman dan luaran. Kerja yang dianggap sebagai beban yang

perlu ditanggung boleh bertukar menjadi sesuatu yang menyeronokkan

sekiranya faktor dorongan ini diberi perhatian yang sewajarnya.

3. Bekerja Sebagai Suatu Ibadah

Dalam Islam bekerja adalah suatu tuntutan, keperluan dan merupakan

ibadat yang dituntut oleh Allah S.W.T. Ia seharusnya dilaksanakan dengan penuh

amanah dan bertanggungjawab supaya mendapat balasan baik di hari akhirat

nanti.

4
Kerja adalah termasuk dalam jenis ibadah umum kerana ia mempunyai

maslahat yang unggul dan tinggi, mengatasi maslahat peribadi yang sempit dan

terhad. Oleh yang demikian, bekerja adalah tuntutan agama dan ia boleh

ditunjukkan dengan kesungguhan kerja yang dilaksanakan untuk kepentingan

diri dan masyarakatnya.

Komitmen pekerja kepada tugasnya boleh dicapai bilamana mereka

mematuhi disiplin, nilai dan etika kerja serta memiliki sikap dan penilaian positif

dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Penentuan objektif diantara

mencapai hasil kebendaan dalam bentuk rezeki untuk diri sendiri serta

sumbangan tertentu untuk masyarakat mestilah jelas.

Ciri-ciri bekerja dari segi konsep, sistem, nilai, etika dan cara bekerja yang

produktif melalui sikap, komitmen, dan niat bekerja ,bolehlah dirumus dan

dijadikan formula konkrit bahawa bekerja adalah tugas ketuhanan dan sistem

nilai kerja adalah berasaskan sistem nilai moral kerohanian .

Manakala budaya kerja dalam Islam haruslah bermotivasikan dinamisme

serta memupuk sifat dinamik untuk memimpin, bukan selamanya dipimpin .

4. Bekerja Sebagai Suatu Daya Usaha Pemikiran dan Kreativiti.

Keseronokan bekerja mampu dicapai, bilamana kerja dijadikan cabaran

yang memerlukan bukan sahaja daya usaha malah pemikiran dan kreativiti

individu . Di sinilah letaknya profesionalisme individu.

5
Profesionalisme mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan daya usaha

kepimpinan di dalam sesuatu organisasi. Ciri-ciri seperti keupayaan menentukan

hala tuju,keupayaan menyelesaikan masalah dengan cepat, sistematik dan tidak

diragui serta keupayaan melaksanakan sesuatu tugasan dengan jayanya adalah

merupakan sifat kepimpinan yang baik. Dalam konteks kepimpinan berkesan,

menzahirkan visi dan misi yang jelas akan meletakkan kepentingan nilai dan

etika individu didalam landasan yang betul.

Penarafan individu bagi mencapai profesionalisme juga bergantung

kepada sikap, pengalaman kerja dan pendedahan kepada pengalaman baru

seseorang pekerja dan faktor dorongan yang menggerakkan lagi individu itu

bermotivasi untuk bekerja dan seronok bekerja.

Sikap seseorang pekerja merupakan faktor penting dalam menentukan

kecekapan. Setiap pekerja bukan sahaja mempunyai tekad untuk memberi

perkhidmatan yang jujur dan cemerlang, tetapi mereka harus menanam sikap

ingin memperbaiki kerja-kerja pengurusan dengan meningkatkan kemahiran

melalui latihan, bacaan, mencuba idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah-

masalah di tempat kerjanya. Mereka juga harus bersedia untuk berunding

dengan kakitangan lain mengenai aspek pekerjaan yang disandangnya.

Daya kreatif dan adanya keinginan mencuba idea atau cara baru akan

menimbulkan keseronokan bekerja. Untuk memupuk daya kreatif, seseorang itu

perlulah sentiasa didedah dengan perkembangan baru dalam bidang kerjanya.

Sifat kreatif bukan sahaja dapat meninggikan mutu perkhidmatannya

sendiri malah membantu meningkatkan mutu perkhidmatan jabatannya. Sifat

6
kreatif ini tidak semestinya ada pada golongan kakitangan atasan sahaja. Ia

hendaklah meresap kepada semua golongan kakitangan di dalam semua

peringkat di jabatan. Apabila terbina sifat kreatif ini, maka wujudlah pelbagai idea

baru yang boleh disalurkan bagi meninggikan lagi mutu perkhidmatan dan

melebarkan lagi suasana dan keseronokan bekerja

Pengalaman dan pendedahan seseorang pekerja kepada pengalaman

baru akan memudahkan lagi pengendalian masalah-masalah baru yang

merupakan cabaran kepada mereka. Pengetahuan melalui perjalanan sesuatu

kerja memberi peluang kepada mereka untuk memahami aspek-aspek

pengurusan dan masalah yang wujud di dalam sesuatu pengurusan.

Keseronokan bekerja boleh dicapai sekiranya pekerja diberitahu tentang

kepentingan kerja didalam membantu organisasi , dan kerja yang bermutu akan

diberi pengiktirafan, sebaliknya sebarang kekurangan dari segi kemahiran akan

dibaiki dengan latihan dari semasa ke semasa.

Prestasi kerja seseorang indiividu juga adalah bergantung kepada

kehendak-kehendak diri yang berkait rapat dengan sistem nilai atau falsafah

hidup seseorang. Kehendak-kehendak inilah yang akan menggerakkan

kecekapan ke arah mencapai matlamat pengurusan.

Keseronokan bekerja juga boleh dicapai sekiranya kehendak dirinya selari

dengan kehendak pengurusan dan ketika itu, dia mempunyai komitmen yang

tinggi terhadap kerjanya serta mampu bekerja tanpa batasan waktu, melahirkan

produktiviti yang luar biasa dan menghasilkan sesuatu yang berfaedah seperti

7
inovasi untuk diri, kumpulan, organisasi, jabatan yang diwakilinya, demi

kepentingan bersama, masyarakat dan negaranya.

Kesungguhan bekerja juga boleh lahir dari sikap positif terhadap sesuatu

tugas yang dihasilkan daripada inisiatif sendiri. Dia berasa bangga dengan hasil

kerjanya. Tugasnya dilakukan dengan penuh keseronokan dan penzahiran

‘wajah’ kerjanya adalah melambangkan sikap positif terhadap kerja tersebut.

Konsep kerja sebegini akan menjadi ibadah, menimbulkan dedikasi, ketekunan,

amanah, bertanggungjawab, iklhlas dan redha untuk bekerja.

Kerja tidak akan membosankan sekiranya pekerja diberi peluang

mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan kerjanya. Kerja akan menjadi

menyeronokan sekiranya hasil kerja diberi pengiktirafan, sama ada dalam bentuk

surat pujian, hadiah atau pemberian cuti khas serta lain-lain yang bersesuaian.

Faktor dorongan adalah faktor penting ke arah mewujudkan perkhidmatan

yang cekap dan cemerlang. Di antara faktor-faktor dorongan yang boleh

membantu serta mendorong keseronokan bekerja adalah seperti:

a. Keperluan dan Keinginan Untuk Mencapai Sesuatu

Salah satu faktor dalaman yang boleh mendorong pekerja menjalankan

tugas dengan cekap ialah keperluan untuk mencapai sesuatu. Faktor ini amat

penting bagi seseorang personel untuk mengambil daya usaha dan menempuh

segala dugaan serta cabaran untuk mencapai sesuatu tujuan. Penggembelingan

keperluan-keperluan yang sempurna boleh membawa kepada pencapaian tujuan

yang jitu dalam sesebuah organisasi.

8
b. Penghargaan

Perhargaan adalah satu cara untuk meningkatkan moral pekerja yang

bekerja dengan penuh ketekunan dan menzahirkan sumbangan, berkhidmat

dengan penuh cemerlang dan berdedikasi. Penghargaan ini diberi oleh pihak

pengurusan melalui penganugerahan bintang-bintang, sijil atau kenaikan

pangkat. Penghargaan ini juga boleh diberi dalam beberapa bentuk seperti wang

tunai, sijil kepujian, cuti tanpa rekod dan sebagainya.

c. Sifat-Sifat Kerja

Di dalam pencapaian mutu kerja, sesuatu kerja itu harus mempunyai

sekurang-kurangnya empat ciri penting untuk memenuhi kehendak diri supaya

dapat memenuhi satu suasana kerja seterusnya mereka dapat menyumbang

seluruh tenaganya untuk mencapai matlamat organisasi.

Ciri-ciri berikut perlu diberi pertimbangan:

1. Seseorang pekerja harus menerima maklum balas mengenai kerja-

kerja yang telah dilaksanakannya.

2. Kerja yang hendak dilaksanakan adalah selari dengan kebolehan

yang ada padanya supaya kerja tersebut boleh dilaksanakan

dengan cekap.

3. Seseorang pekerja perlu merasa bahawa beliau mempunyai sedikit

sebanyak hak dalam menentukan matlamatnya sendiri dan

menentukan cara-cara untuk mencapainya.

9
4. Seseorang pekerja perlu merasakan bahawa sumbangan beliau

terhadap pencapaian objektifnya adalah penting.

d. Kemajuan Kerjaya

Prospek kerjaya bagi seseorang pekerja akan mempengaruhi dirinya

terutamanya jika peluang untuk kenaikan pangkat, pemberian latihan dan

pengkhususan kerja dikaitkan dengan kecekapan. Seseorang yang dapat

melihat perhubungan di antara daya pengeluaran dengan pencapaian matlamat

persendiriannya akan menumpukan seluruh tenaganya untuk mencapai

matlamat itu.

5. Bekerja Menjadikan Kita Sebagai Pakar Yang Diiktiraf

Seseorang pekerja perlu memperbaiki mutu perkhidmatan dengan

meningkatkan kemahiran menerusi latihan, pembacaan dan perbincangan

mengenai aspek-aspek pekerjaan di antara rakan-rakan sejawat. Mereka perlu

bersedia untuk mengatasi segala kelemahan yang ada pada dirinya tanpa

diperingatkan oleh ketuanya.

Seseorang yang cekap adalah seseorang yang mengetahui dan faham

akan tugas-tugasnya. Mereka mempunyai kemahiran dalam menjalankan dan

melaksanakan kerja-kerjanya serta mempunyai sikap yang baik. Apabila seluruh

anggota sesebuah organisasi mempunyai ketiga-tiga ciri di atas, maka

10
organisasi itu akan dapat mencapai mutu perkhidmatan yang cemerlang dan

menyeronokkan untuk bekerja.

Oleh itu, adalah penting bagi seseorang pekerja menanam azam bagi

mempertingkatkan mutu perkhidmatannya, serta menjadi pekerja mahir dan

boleh menjadi tempat rujukan oleh rakan-rakan sejawat.

Sebagai contoh, pekerja digalakkan untuk membantu meninggikan mutu

perkhidmatan jabatannya menerusi usaha-usaha yang positif. Seseorang

kakitangan sama ada dari peringkat atasan mahupun dari peringkat bawahan,

boleh mengemukakan buah fikiran atau idea-idea baru untuk menyelesaikan

masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi masing-masing.

Mahatma Gandhi menggambarkan suasana dan keseronokan bekerja:

“Work done spontaneously and joyfully is never oppressive.”

Melakukan inovasi di dalam kaedah bekerja serta memodenkan

pentadbiran hendaklah diusahakan bersama oleh majikan dan pekerja. Usaha-

usaha boleh membantu meningkatkan mutu perkhidmatan serta boleh

menjadikan kita pakar yang diiktiraf. Pelbagai kaedah boleh dilakukan untuk

meningkatkan keseronokan sewaktu bekerja .

6. Keseronokan Bekerja Melalui Pengurusan Berkesan

Pengurusan berkesan membabitkan penyelenggaraan iaitu melakukan

pemantauan, meninjau, melihat, memerhati, memberi tunjuk ajar dan berbual-

11
bual dengan pekerja mampu meningkatkan tahap keseronokan bekerja.

Pemantauan kerja boleh mengambil langkah-langkah berikut bagi mendekatkan

diri di antara pihak atasan dengan pihak bawahan supaya kedua-dua pihak

mempunyai motivasi kerja yang tinggi.

a. Polisi dan Prosedur Pentadbiran Yang Sempurna

Polisi dan prosedur yang dikeluarkan oleh Kerajaan juga mempengaruhi

mutu perkhidmatan Dasar Negara, Perintah-Perintah Am, Arahan

Perbendaharaan dan arahan serta surat pekeliling yang dikeluarkan oleh agensi-

agensi pusat menentukan amalan-amalan yang patut diikuti di dalam

menjalankan tugas yang harus difahami, dipatuhi dan diamalkan dengan baik.

b. Penyeliaan

Daya pengeluaran boleh ditingkatkan jika pihak pengurusan memberikan

perhatian dan lebihan masa diperuntukkan kepada kerja-kerja penyeliaan.

Wujudnya penyeliaan yang sempurna akan memberi kesan yang terbaik

terhadap tahap dan mutu kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pekerja.

Suasana ini boleh membantu meningkatkan keseronokan bekerja.

c. Suasana Kerja

Suasana dan persekitaran kerja juga mampu mempengaruhi semangat

dan daya pengeluaran seseorang pekerja . Wujudnya suasana kerja yang baik

seharusnya mengambil kira kesesuaian faktor-faktor seperti kemudahan yang

12
terdapat di pejabat, susun atur pejabat, keselesaan udara, peralatan pejabat dan

sebagainya. Kemudahan yang disediakan tampak kecil dan tidak mempunyai

kos yang besar tetapi mampu memberi impak kepada kepuasan dan

keseronokan bekerja individu terbabit.

Manakala hubungan baik antara pekerja-pekerja juga mampu membina suasana

persekitaran kerja yang menyenangkan lagi harmoni.

d. Gaji

Aspek gaji dan upah sememangnya tidak disangkal menjadi rangsangan

dan dorongan untuk bekerja lebih kuat. Gaji adalah ganjaran ke atas kerja dan

tanggungjawab yang telah dijalankan oleh setiap personel yang bekerja dan

sebagai satu faktor penyelenggaraan kepada dorongan, ia mempunyai pengaruh

terhadap keseluruhan pekerja-pekerja sama ada di sektor awam ataupun

swasta. Pemberian gaji berdasarkan kepada keperluan asas hidup semasa dan

setimpal dengan tugas dan tanggungjawab mereka. Pemberian gaji juga harus

mengikut kadar tertentu setimpal dengan tugas dan tanggungjawab seseorang

kakitangan awam.

e. Kemudahan Yang Sesuai Dengan Kedudukan

Pembahagian tugas dan tanggungjawab dalam sesebuah organisasi

melibatkan pembahagian kedudukan pekerja awam dalam beberapa peringkat.

Oleh itu, wujudlah jawatan-jawatan ketua pengarah, timbalan-timbalan, pegawai

kerani dan lain-lain jawatan. Sesuai dengan kedudukan dan tugas yang dipikul

13
oleh mereka, pekerja-pekerja awam perlu disediakan dengan kemudahan yang

sewajarnya supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan licin dan

sempurna. Contohnya, kemudahan setiausaha adalah perlu bagi seseorang

ketua pengarah untuk menolong beliau menguruskan tugas-tugasnya. Ini boleh

membantu beliau meninggikan mutu kerjanya. Keperluan seorang kerani

mungkin penting kepada pekerja bawahan dalam menyelesaikan masalah yang

berkaitan dengan pekerjaannya.

f. Kerja Yang Terjamin

Kerja yang terjamin adalah penting dalam menentukan supaya pegawai

awam tidak sentiasa mencari kerja lain yang lebih terjamin. Kerja yang stabil

atau terjamin boleh membawa kesan yang negatif sekiranya tidak diawasi.

Pekerja awam mungkin mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap kerja jika

beliau tahu bahawa kedudukan kerjayanya terjamin. Faktor ini perlu diawasi.

7. Keseronokan Bekerja Melalui Kerja Berpasukan

Satu aspek yang sangat rapat dengan cara hidup masyarakat dan budaya

orang Timur ialah kerjasama dan muafakat. Dalam konteks masyarakat Melayu

misalnya, budaya kerja kolektif telah menjadi identiti dan warisan kehidupan, iaitu

seperti yang digambarkan menerusi pantun berikut:

14
Hendak belayar ke Teluk Betung,

Sambil cuba labuhkan pukat;

Bulat air kerana pembentung,

Bulat manusia kerana muafakat.

Tidak cukup dengan itu, kerjasama dan hubungan erat dalam kehidupan

anggota masyarakat ini terlihat menerusi perbilangan adat berikut::

Berat sama dipikul

Ringan sama dijinjing

Yang tiada sama dicari

Sama sakit sama senang

Ke bukit sama mendaki

Ke lembah sama menuruni

Sama menghayun sama melangkah

Jika khabar baik diberitahu

Jika khabar buruk serentak didatangi

Jika jauh ingat mengingati

Jika dekat temu menemui

Dapat sama laba

Hilang sama rugi

Masyarakat Melayu tradisi sememang kuat berpegang kepada amalan

gotong-royong, tolong-menolong, bekerjasama dan bermuafakat dalam

15
menyempurnakan keperluan hidup serta sesuatu pekerjaan. Misalnya, mereka

bekerjasama untuk membina rumah, membersihkan perkuburan,

melangsungkan kenduri-kendara, menyempurnakan jenazah dan segala aspek

berkaitan dengan tanam-tanam di sawah padi.

Menerusi hubungan baik dan harmoni, permuafakatan mudah diperolehi

untuk melaksanakan amalan kebajikan dan mencegah kebatilan. Oleh itu

sentimen kepunyaan, semangat berkumpulan, kerja bersama-sama, gelak

ketawa bersama, dan obligasi kerja secara kolektif adalah amalan warisan dalam

organisasi masyarakat Melayu.

Pasukan merupakan satu kelompok atau kumpulan pekerja yang bekerja

bersama-sama untuk mencapai sesuatu matlamat spesifik dalam organisasi.

Anggota pasukan adalah terdiri daripada dua atau lebih pekerja yang saling

bersandaran, berinteraksi dan bersepakat untuk melaksanakan strategi tertentu

ke arah pencapaian matlamat secara bersama.

Secara mudahnya kerja berpasukan merujuk kepada sekumpulan pekerja

dalam organisasi yang melaksanakan tugas secara berganding bahu antara satu

sama lain dalam kumpulan tersebut dan sama-sama bergabung bagi mencapai

matlamat kumpulan. Ahli-ahli pasukan akan berinteraksi rapat, berkongsi

maklumat, membuat keputusan dan memikul tanggungjawab bersama bagi

melakukan tugas yang ditetapkan dalam ruang lingkup tugas dan kuasa yang

diperturunkan.

Justeru, kerja berpasukan adalah gabungan kebolehan, kemahiran dan

pengalaman serta melahirkan keseronokan bekerja individu dalam pasukan,

16
yang dilakukan secara bersepadu untuk menghasilkan output kerja yang lebih

tinggi dari segi kuantiti dan kualiti berbanding usaha yang dilakukan secara

perseorangan. Oleh itu menerusi kerja berpasukan, organisasi dapat

mengharapkan berlakunya peningkatan hasil yang maksimum berbanding

dengan pertambahan kos dan sumber yang minimum.

Melalui kerjasama secara berkumpulan membolehkan produktiviti dan

kualiti ditingkatkan iaitu hasil penggabungan kepakaran, pengetahuan dan

komitmen semua ahli. Masa dan tenaga untuk menghasilkan sesuatu kerja dapat

diminimumkan. Manakala kos operasi juga akan dapat menjimatkan.

Oleh kerana setiap anggota berpeluang untuk berkongsi kebolehan dan

bakat, mereka boleh menjadi lebih bijak dan kreatif dalam menyelesaikan

sesuatu masalah. Malah proses membuat keputusan berdasarkan pergaulan dan

pengalaman kerja secara berkumpulan, akan mematangkan mereka,

menyeronokkan dan meluaskan pengalaman dan kemahiran.

Dengan adanya kumpulan membolehkan maklumat dan idea terkumpul.

Sekiranya sepuluh orang menganggotai satukumpulan dan setiap orang

memberi satu idea, kumpulan akan mempunyai 10 jenis idea. Lebih banyak

pandangan adalah lebih baik kerana kumpulan berpeluang untuk menapis dan

memilih idea yang terbaik untuk dilaksanakan. Akhirnya organisasi akan menjadi

lebih cekap dan mampu berdaya saing.

Apabila pekerja diberi kepercayaan untuk membuat keputusan dan

menyelesaikan sesuatu masalah, ia adalah satu bentuk empowerment. Pekerja

akan memperolehi dorongan berikutan kepercayaan dan penghargaan yang

17
diberi oleh majikan. Anggota kumpulan akan merasa puas apabila mereka

terlibat sama dalam proses membuat keputusan. Dengan itu, cadangan dan

strategi yang dihasilkan secara berpasukan adalah lebih mudah dilaksanakan.

8. Keseronokan Bekerja Melalui Muhasabah Cermin Diri dan Pertingkat

Kualiti Pekerjaan.

Amalan bermuhasabah atau menilai diri amat dituntut oleh agama dan

Islam. Sikap menilai, menginsafi kesalahan dan kekurangan diri boleh membantu

mengubah perlakuan pekerja daripada menjadi seorang yang ego dan sombong

serta tidak pernah mengakui kesilapan kepada yang lebih berfikiran terbuka.

Menurut perspektif Islam, muhasabah adalah jalan untuk menyelamatkan

seseorang daripada ditimpa bencana dan kesusahan hidup di dunia, demi

keselamatan hidup dan kesejahteraan di hari kemudian nanti

Amalan pekerjaan yang dilakukan pada hari ini, bukan sahaja untuk

kesenangan di dunia sebaliknya pada hari Akhirat nanti. Justeru, melakukan

kerja-kerja untuk kepentingan majikan, masyarakat dan negara, yang faedahnya

untuk semua, akan melahirkan personel yang bersyukur tentang tugas yang

telah dilakukannya.

Apabila pekerja itu bermuhasabah, dia dapat merasakan betapa kurang

dan lemah dirinya melayan kerenah kerjanya, masyarakat yang menjadi

fokusnya, visi dan misi pengurusan yang hendak dicapai, serta betapa lemah

18
dirinya di hadapan Allah S.W.T. Maka, dia akan sentiasa meningkatkan

amalannya dan pekerjaannya untuk lebih berjaya.

Konsep ‘hisbah’ pula bermaksud mencongak, menyemak dan menilai

pencapaian tugas dan tanggungjawab didalam organisasi dan boleh

diaplikasikan kepada pencapaian individu sebagai pekerja.

Beberapa prinsip boleh diamalkan antaranya:

1. Menilai pencapaian prestasi pekerjaan supaya kelemahan,

kekurangan dan kesilapan diri dapat diatasi dan dibaiki.

2. Mengukur kejayaan diri yang dicapai supaya pelaksanaan

perancangan menepati kehendak sasaran dan memenuhi matlamat

yang diinginkan.

3. Mengesan serta mengenal pasti masalah dan kesulitan yang

menyebabkan kegagalan. Merancang tindakan dan mengatur

strategi bagi mencari penyelesaian untuk mencapai kejayaan.

4. Mengetahui kesilapan dan kesalahan diri supaya dapat dilakukan

pembetulan dan memastikan pemasalahan yang sama tidak akan

berulang.

Setiap pekerjaan yang dilakukan hendaklah disertakan dengan

muhasabah dan tidak sewajarnya berpuas hati begitu sahaja. Apabila

muhasabah dijadikan cermin diri, kualiti amal, kerja dan kualiti bekerja akan

dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. Justeru itu, ia akan dapat

melahirkan amalan bekerja yang lebih baik.

19
9. Penutup

Bekerja untuk menampung keperluan diri dan keluarga tidak harus

memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal, minat dan hasrat

seseorang. Bagaimanapun kegagalan mewujudkan suasana seimbang dalam

kehidupan seharian boleh menyebabkan seseorang berasa tertekan apatah lagi

dalam memenuhi tuntutan hidup yang semakin kompleks.

Sekiranya, kita beranggapan bekerja itu adalah merupakan sumbangan

terhadap rakan sejawat, majikan, tanggungjawab yang perlu dilaksanakan

kepada masyarakat dan negara, ia merupakan satu tanggungjawab berterusan

yang dilakukan tanpa batasan dan tiada hujungnya, optimistik bahawa kerja itu

adalah sesuatu yang mendatangkan keseronokan, maka kerja itu adalah satu

ibadah yang diberi ganjaran.

Selain dari gaji, keredhaan dan rahmat Allah S.W.T. diharapkan di atas

sumbangan pekerjaannya supaya rezekinya berkat dan mampu menampung diri

dan keluarga. Ini beerti pekerja telah berjaya meletakkan integriti yang tinggi

dalam dirinya.

Suasana keseronokan bekerja juga mampu dimiliki oleh individu atau

kumpulan dengan melahirkan kreativiti dan inovasi serta mengenepikan sikap-

sikap negatif, keadaan yang melemahkan dan menolak ketidakbijaksanaan yang

boleh mengekang kemajuan.

Keseronokan bekerja mampu meletakkan pekerja maju dalam pelbagai

bidang, tetapi caranya haruslah betul yang dihalalkan oleh Islam (bagi yang

20
beragama Islam). Tiada jalan singkat hendak maju dalam hidup, kecuali dengan

tekad dan azam, ilmu dan pengalaman, serta kekuatan mental dan fizikal yang

tidak bertebing.

Semangat juang yang tinggi, kegigihan menggerak langkah ke depan

tanpa berputus asa di tengah jalan dan menjadikan kejayaan sebagai jambatan

untuk mengejar impian boleh dijadikan iktibar kepada kita semua untuk

melaksanakan keseronokan bekerja.

Kita tidak mahu lagi mendengar pelbagai hipotesis tentang kemalasan

bekerja, lebih banyak bercakap daripada bekerja dan suka menuding jari kepada

orang lain apabila berlaku kepincangan, kesilapan dan musibah dalam

melaksanakan kerja.

21
10. BIBLIOGRAFI

Bernama, Kerap Tukar Kerja Gagalkan “Jenama Malaysia” dalam Berita Harian.

29.7.2005. Muka surat: 15.

Haji Zainal Abidin Safarwan, 1995. Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan. Kuala

Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Hamzaid Yahya, 1985. Ekonomi Mikro. Kajang: B & H Enterprise.

Mohd Kamel Mat Salleh. Muhasabah Cermin Diri Pertingkat Kualiti Pekerjaan

dalam Berita Harian. 10.3.2005. Khamis.Muka surat: 9

Sidang Editor, 2005. Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

Sidang Pengarang ILBS, 2003. Soal Jawab Untuk Peperiksaan Am Kerajaan.

Petaling Jaya: International Law Book Services.

____________________, 2003. Malaysia Kita Panduan Dan Rujukan Untuk

Peperiksaan Am Kerajaan. Petaling Jaya: International Law Book Services.

Institut Tadbiran Awam Malaysia, 1992. Tonggak Dua Belas: Penerapan Nilai,

Norma dan Etika Perkhidmatan. Kuala Lumpur: INTAN.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2005. Konsep Islam Hadhari: Satu

Penjelasan. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Jurnal Pengurusan Awam, Jilid 2 Bilangan 1 Januari 2003. Kuala Lumpur:

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

Dato’ Dr. Mohd.Fadzilah Kamsah . 55 Petua Keseronokan Bekerja. Shah Alam:

PTS Millennnia

22
BORANG PENGAKUAN
PENYEDIAAN TUGASAN INDIVIDU

Adalah dengan ini, saya mengaku bahawa Tugasan Individu yang bertajuk :

”Kerja ialah satu beban yang perlu dilakukan untuk hidup. Ia bukanlah sesuatu

yang ringan malah merupakan perlakuan yang tiada hujungnya. Namun begitu ia

boleh menjadikan kerja itu sesuatu yang menyeronokkan”

adalah hasil penyelidikan dan karya saya sendiri kecuali senarai rujukan yang

dinyatakan sumbernya.

Tandatangan :

Nama : MD NASIR BIN MUDA

No. K/P : 630213-06-5307

Tarikh : 5 Disember 2005

Disahkan oleh Ketua Jabatan

Tandatangan :

Nama :

No. K/P :

Cop Jabatan :

Tarikh :

PTK Kohort 3 2005

23
24