Anda di halaman 1dari 5

MAKALAH ILMU PENYAKIT DALAM

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ilmu Penyakit Dalam


Dosen Pengampu : Mardianti, S. Si. T, M. Kes

Disusun Oleh:

Melani Indriahastuti

(P17324415065)

Jalum 1B

Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Bandung


Prodi Kebidanan Karawang

2016
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan
rahmat,

karunia,

serta

taufik

dan

hidayah-Nya

saya

dapat

menyelesaikan tugas makalah mengenai Ilmu Penyakit Dalam ini


dengan baik. Saya berterima kasih kepada ibu Mardianti, S. Si. T, M. Kes
selaku

dosen

mata

kuliah

Ilmu

Penyakit

Dalam

yang

telah

memberikan tugas ini.


Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna bagi semua
khalayak dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita
mengenai Ilmu Penyakit Dalam. Saya juga menyadari sepenuhnya
bahwa dalam makalah ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari
kata sempurna. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat
kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan saya memohon kritik
serta saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Karawang, Juli 2016

Penyusun

Daftar Isi

Kata

Pengantar .......................................................................................
....................
Daftar

ii

Isi ...................................................................................................
.................
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar

Belakang ...............................................................................
................
B. Rumusan

Masalah ................................................................................
.........
C. Tujuan ...................................................................................
.........................
BAB II PEMBAHASAN
A. Konsep

Dasar

Penyakit

Dalam................................................................
B. Penyakit System Cardiovaskuler Pada Ibu Hamil, Bersalin

Dan Nifas .........


C. Tanda Dan Gejala,
Penyakit

Ilmu

Klasifikasi,

Jantung

&

Diagnosis,

Penanganan

Hipertensi

Dalam

Kehamilan .........................................................................
D. Penyakit Sistem Pernafasan Pada Ibu Hamil, Bersalin Dan
Nifas .................
E. Tanda Dan Gejala,

Klasifikasi,

Diagnosis,

Paru

Pada

Ibu

Hamil,

Penanganan

Penyakit Influenza, Bronchitis, Pneumonia, Asma Bronkiale,


TB

Bersalin

Dan

10
11

Nifas.......................................................................................
..................
12
F. Penyakit System Pencernaan Pada Ibu Hamil, Bersalin Dan

Nifas................
G. Tanda Dan Gejala,
Penyakit

Klasifikasi,

Pencernaan

Pada

Ibu

Diagnosis,
Hamil,

Penanganan
Bersalin

13

Dan

Nifas............................................
H. Penyakit Hepar Sebagai Komplikasi Kehamilan Dan Penyakit
Hati Oleh Komplikasi Kehamilan Pada Ibu Hamil, Bersalin
Dan Nifas.........................
I. Tanda Dan Gejala, Klasifikasi,

Diagnosis,

14

Penanganan 15

Penyakit Hepar Sebagai Komplikasi Kehamilan Dan Penyakit


Hati

Oleh

Komplikasi 16

Kehamilan............................................................................... 17
.........................
J. Panyakit Ginjal Dan Saluran Kemih Serta Endokrin Pada Ibu
Hamil,

Bersalin

18

Dan

Nifas.......................................................................................
....
K. Tanda

Dan

Gejala,

Klasifikasi,

Diagnosis,

Penanganan

Penyakit Ginjal Dan Saluran Kemih Serta Endokrin Pada Ibu


Hamil, Bersalin Dan Nifas.............
L. Penyakit
Darah
Pada
Ibu

Hamil,

Nifas......................................
M. Tanda Dan Gejala, Klasifikasi,

Diagnosis,

Penyakit

Darah

Pada

Ibu

Hamil,

Bersalin

Dan

Penanganan

Bersalin

Dan

Nifas................................................................
BAB III PENUTUP
A. Simpulan ............................................................................... 17
.........................
B. Saran .................................................................................... 17
..........................
Daftar
Pustaka ..........................................................................................
.................