Anda di halaman 1dari 24

PENGENALAN

Sebagai seorang guru kita kerap mendengar betapa pentingnya pengajaran dan

pembelajaran yang berkesan akan menjamin kejayaan pelajar. Ini bermaksud pengajaran

dan pembelajaran yang berkualiti di mana guru merancang apa yang hendak disampaikan

kepada pelajar kemudian menyampaikannya dalam keadaan bersedia dan di akhir kelas

objektif pengajaran dan pembelajaran guru tercapai. Sehubungan itu, apabila kita

memperkatakan mengenai keberkesanan kerja di kalangan penjawat awam maka

terbayanglah kepada kita satu pasukan penjawat awam yang berkualiti, kompeten dan

berketrampilan yang membudayakan amalan-amalan terbaik, nilai-nilai murni dan etika

kerja yang mulia dalam menjalankan tanggungjawab mereka kepada negara. Menurut

MAMPU (2004), pemupukan nilai-nilai murni kepada penjawat awam sebagai anggota

organisasi dilihat sebagai amat penting kerana sumber manusia merupakan aset yang

amat bernilai kepada organisasi. Teori organisasi dan pengurusan lampau dan kini telah

menyepakati perkaitan yang positif antara kualiti pekerja dengan tahap kecemerlangan

organisasi. Kegemilangan tamadun besar dunia seperti Islam, India, Parsi dan Rom

adalah bertunjangkan kualiti sumber manusianya yang sarat dengan nilai-nilai positif

seperti berilmu, taat, setia, berani, tekun, berdisiplin dan kuat bekerja. Penanaman dan

penghayatan sikap dan nilai-nilai murni serta etika kerja yang baik yang dilaksanakan

oleh Kerajaan diharap akan menjadi teras dan tunggak kepada keperibadian atau

tatakelakuan penjawat awam. Seterusnya, adalah diharap nilai-nilai yang positif dan

etika yang tinggi akan menghapuskan sikap dan nilai-nilai yang negatif di kalangan

penjawat awam bagi membolehkan setiap anggota Perkhidmatan Awam menghasilkan

perkhidmatan yang berkualiti secara berterusan. Peri mustahaknya penerapan dan

penghayatan nilai-nilai murni dan etika yang baik oleh setiap penjawat awam maka

tugasan ini akan menghuraikan bagaimana nilai-nilai dalam perkhidmatan awam dapat

meningkatkan keikhlasan dan keberkesanan kerja di kalangan penjawat awam.

1
DEFINISI

Perbincangan mengenai tajuk ini tidak akan sempurna selagi definisi nilai, etika,

keikhlasan dan keberkesanan secara umum dan dari pespektif perkhidmatan awam tidak

diberikan. Nilai adalah suatu perkataan yang sering menjadi persoalan penting dalam

sesebuah masyarakat. Menurut Sabitha Marican (1994) (dalam Esei-Esei Pentadbiran

Awam, 2005), nilai adalah penting dalam mengkaji tingkah laku dan hubungan manusia

kerana ia merupakan asas untuk memahami sikap, tanggapan, personaliti, motivasi dan

sepertinya. Menurut Najder (1975) (dalam INTAN, 1994), istilah nilai secara kasarnya

digunapakai dalam tiga konteks atau pembahagian yang besar iaitu:-

1. Nilai sebagai sifat;

2. Istilah nilai digunakan untuk menyatakan kadar harga atau markah sesuatu objek, iaitu

daripada segi kuantitatif. Contohnya, “Berapakah nilai yang diperolehi oleh pegawai

kerajaan dalam penilaian prestasinya?” Dalam konteks ini, kerja seseorang kakitangan

awam diberi timbangan markah dalam kadar tertentu dengan menggunakan ukuran-

ukuran seperti yang terdapat dalam borang Penilaian Prestasi.

3. Nilai dilihat sebagai ukuran umum yang diberikan kepada sesuatu yang diingini dan

dihargai, seperti “Nilai kehidupan seseorang terletak pada jasa yang dicurahkannya

kepada masyarakat dengan ikhlas.” Dalam konteks ini, “jasa” adalah satu nilai yang

penting dan ia memberi gambaran kehidupan seseorang, dan ”jasa” itu pula diukur

daripada sifat yang dimiliki sama ada beliau ikhlas ataupun tidak.

Selain daripada itu, menurut Milton Rokeach (1979) (dalam INTAN, 1994), nilai

berperanan sebagai kayu pengukur (standard) kepada apa jua yang dilakukan oleh

manusia, apa yang diingini dan apa yang dicita-citakannya, mahupun yang dilihat,

didengar, dirasai, dan dialami melalui pancainderanya. Nilai juga menunjukkan arah, dan

menjadi penentu dalam membuat pilihan atau tindakan. Pada keseluruhannya, nilai

membentuk peribadi dan tingkah laku seseorang.

2
Robbins (1990), (dalam Esei-Esei Pentadbiran Awam, 2005) pula mendefinasikan nilai

sebagai asas yang mempengaruhi kelakuan dan cara hidup sesuatu kelompok atau

masyarakat. Dalam hal ini, jika seseorang individu melakukan sesuatu yang bertentangan

dengan nilai yang dikongsi dan dipersetujui bersama dalam kelompoknya dikatakan telah

melencong atau terpesong daripada nilai-nilai asas dan diistilahkan sebagai devian

menurut disiplin sosiologi.

Bagi tujuan perbincangan menurut INTAN (1991), nilai adalah ditakrifkan sebagai

kepercayaan yang mendorong seseorang atau sesebuah institusi untuk bertindak mengikut

pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Penerimaan dan penghayatan

nilai-nilai utama oleh masyarakat akan menjamin rakyat yang berpendidikan lengkap

dalam hubungan masyarakat- perilaku etiket sosial dan budaya ilmu.

Menurut Mustafa Haji Daud dalam Pengurusan Islam, 1994, dalam perkataan yang paling

ringkas, sarjana pengurusan mendefinasikan etika atau ethics sebagai sains moral

(science of morals) dan prinsip-prinsip moral (moral principles). Ia bertanggungjawab

menentukan sesuatu tindakan seseorang itu baik atau tidak baik. Etika dalam erti kata

yang lain ialah mematuhi nilai moral. Etika akhirnya merupakan tanggungjawab

tingkahlaku seseorang melaui profesionnya terhadap masyarakat. Justeru itu kakitangan

sesebuah organisasi wajib tahu tentang tanggungjawab perilaku seseorang pekerja di

dalam organisasi tersebut. Tiada siapa yang dapat menafikan tentang kepentingan nilai

dan etika kerja dalam pengurusan organisasi. Salah satu ciri masyarakat yang bermoral

dan beretika ialah yang kuat berpegang kepada ajaran agama, nilai-nilai kerohanian dan

di dalamnya terdapat nilai dan etika yang murni serta tinggi.

Bagi tujuan perbincangan menurut INTAN (1991), etika bermaksud tanggungjawab dan

akibat tingkahlaku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Seseorang anggota

Perkhidmatan Awam berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap peranan dan

perilaku seseorang pekerja dalam Kerajaan. Larangan dan kebenaran tingkahlaku

3
Perkhidmatan Awam adalah tertera dalam perundangan dan peraturan yang mengandungi

had-had tindakan dan perilaku anggota Perkhidmatan Awam dalam masyarakat.

Menurut INTAN (1994), ikhlas pula bermaksud hati yang bersih, jujur dan suci. Jika

seseorang itu ikhlas dalam kerjanya ia akan menjalankan tugas tersebut dengan sempurna

dan menghasilkan output yang memuaskan secara berterusan. Tanpa sifat ikhlas,

seseorang itu akan sentiasa merungut, menyalahkan orang lain, menunjuk-nunjuk dan

gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Seseorang yang tidak ikhlas, tidak dapat

melaksanakan tugas yang cemerlang secara berterusan. Seseorang yang bekerja kuat

semata-mata untuk menerima anjakan gaji akan merosot prestasinya apabila ia telah

berjaya memperolehinya. Manakala orang yang mempunyai sifat ikhlas, sentiasa bekerja

keras untuk meningkatkan mutu kerjanya secara berterusan walaupun beliau tidak

dianugerahkan Tokoh Khidmat Cemerlang, mendapat anjakan gaji atau puji-pujian

daripada ketuanya. Seseorang yang ikhlas melakukan kerjanya bukan disebabkan oleh

ganjaran jangka pendek tetapi berkhidmat dengan penuh keredhaan di samping memberi

sumbangan untuk kesejahteraan masyarakat. Orang yang tidak ikhlas dalam menjalankan

kerjanya selalu bermuka-muka dan gemar mengampu-ampu. Sesungguhnya orang yang

bersifat sedemikian adalah berakhlak rendah.

Keberkesanan kerja adalah merujuk kepada tahap penjawat awam dapat memenuhi

kehendak pelanggan dari segi memberi perkhidmatan atau dengan kata yang lain

perkhidmatan yang berkualiti. Menurut INTAN, 1991, kualiti dapat ditakrifkan sebagai

kepuasan hati pelanggan atau menurut keperluan yang ditetapkan. Kualiti dalam

perkhidmatan boleh dilihat dalam pelbagai bentuk dan cara. Penjawat awam yang

kerjanya berkesan atau berkualiti semasa memberikan perkhidmatan kepada orang ramai

yang menjadi pelanggan mereka hendaklah memiliki nilai-nilai seperti berikut:

perkhidmatan yang cepat, bersopan santun, kebolehpercayaan, keselamatan pengguna,

keselesaan, menepati masa dan ketepatan fakta. Manakala dari segi aspek-aspek

4
pengeluaran barangan pula, unsur-unsur kualiti perlu ada termasuklah tanpa cacat atau

zero defects dan menepati standard-standard yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhannya, menurut INTAN (1991), nilai dan etika menentukan arah dan

memberikan makna kepada pemikiran, tindakan dan tingkahlaku penjawat awam bagi

memenuhi tanggungjawab dan amanah mereka sebagai pekerja negara. Nilai dan etika

juga memberi penyatuan dan penyelarasan di antara anggota-anggota Perkhidmatan

Awam sebagai institusi utama yang membuat sumbangan kepada pembangunan tamadun

masyarakat. Seterusnya, yang amat penting sekali, nilai dan etika Perkhidmatan Awam

merupakan standard mutlak bagi mendorong penjawat awam berkhidmat dengan ikhlas

dan berkesan. Ini didasarkan kepada kepercayaan bahawa nilai-nilai utama yang terdapat

di dalam perkhidmatan awam akan membentuk peribadi yang tertentu dan peribadi ini

pula akan mempengaruhi pembentukkan sesebuah organisasi. (INTAN, 1992)

NILAI-NILAI UTAMA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Perkhidmatan Awam di Malaysia telah sekian lama cuba menerapkan nilai-nilai murni

dalam perkhidmatannya. Nilai-nilai yang diwujudkan ini bagi memastikan perkhidmatan

awam Malaysia akan berkembang sejajar dengan pembangunan negara. Menurut INTAN

( 1994 ), terdapat enam perkara asas dalam nilai-nilai awam yang cuba diterapkan dalam

perkhidmatan awam Malaysia, iaitu nilai-nilai peribadi asas, nilai-nilai yang

mengutamakan pelanggan, nilai-nilai kepimpinan, nilai-nilai profesionalisme, nilai-nilai

yang produktiviti/kualiti, dan nilai-nilai keagamaan. Perbincangan tentang pelbagai usaha

penerapan nilai dan etika di kalangan penjawat awam menunjukkan betapa banyaknya

nilai yang ingin diterapkan dan diamalkan. Walau bagaimanapun tugasan ini akan

menghuraikan nilai-nilai utama Perkhidmatan Awam Malaysia seperti berikut:

Taat setia

Amanah, bersih dan jujur

Bertanggungjawab

5
Berkecuali

Adil dan saksama

Prestasi yang cemerlang dan berkualiti

Ketepatan masa

Perkhidmatan ramah dan mesra

Bersikap positif, responsif, berdayacipta dan ‘enterprising’

Diyakini sekiranya nilai-nilai ini dihayati sepenuhnya sehingga menjadi amalan hidup

ianya akan dapat meningkatkan keikhlasan dan keberkesanan di kalangan anggota

perkhidmatan awam di Malaysia.

NILAI-NILAI DALAM PERKHIDMATAN AWAM DAPAT MENINGKATKAN

KEIKHLASAN DAN KEBERKESANAN KERJA DI KALANGAN PENJAWAT

AWAM

Taat Setia

Segala apa yang dilakukan oleh manusia semuanya dikira sebagai ibadat termasuk

ketaatan dan tanggungjawab kepada Allah, Rasul, ketua, keluarga, organisasi dan negara.

Perkhidmatan Awam mementingkan kesetiaan kepada Raja, negara dan kerajaan. Ia

merupakan salah satu daripada nilai-nilai terpenting yang perlu diamal dan dihayati oleh

setiap anggota perkhidmatan awam. Perenggan 4, Perintah Am, Bab ‘D’ (1980)

menghendaki seseorang pegawai awam “pada setiap masa dan waktu menumpukan taat

setianya yang tak berbelah bahagi kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan”.

Begitu juga dengan Rukun Negara menghendaki setiap anggota perkhidmatan awam

mendukung prinsip kesetiaan kepada Raja dan Negara. Nilai ini adalah amat perlu untuk

dihayati oleh setiap anggota perkhidmatan awam demi mempertahankan kedaulatan

negara dan bangsa. Bagi menentukan nilai ini dipatuhi dalam perkhidmatan awam, setiap

anggotanya dikehendaki mematuhi tata kelakuan serta ikrar yang termaktub dalam

beberapa peruntukan yang berkenaan. Kesanggupan untuk berkhidmat dengan Kerajaan

6
hendaklah disertai dengan semangat keikhlasan, kerelaan dan kesetiaan kepada Raja,

negara dan kerajaan. Penjawat awam yang taat dan setia kepada Raja, negara dan

kerajaan akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, taat setia serta patuh kepada arahan

dan mempertahankan apa juga dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan dengan rela hati

tanpa rasa dipaksa. Di sebaliknya, penjawat awam yang tidak taat dan setia akan selalu

mempersoalkan dasar negara dan arahan kerajaan, tidak menghormati institusi raja serta

melakukan penyelewengan dengan memberikan perkhidmatan yang mendatangkan

faedah bagi pihak lain yang bertentangan dengan dasar negara. Tindakan sebegini akan

menimbulkan masalah kepada organisasi, menjejaskan produktiviti negara dan boleh

dianggap sebagai satu pengkhianatan kerana sudah tentu akan menjejaskan keutuhan dan

kestabilan negara. Peribadi taat dan setia tanpa berbelah bahagi kepada Raja, negara dan

kerajaan akan meningkatkan keikhlasan dan keberkesanan kerja di kalangan penjawat

awam kerana berkhidmat untuk Negara adalah satu tugas murni serta menjadi

kebanggaan setiap rakyat Malaysia.

Amanah, Bersih dan Jujur

Amanah bermaksud sesuatu yang diberi kepercayaan kepada orang lain untuk

melaksanakannya. Orang yang tidak amanah dianggap telah melakukan suatu

pengkhianatan dan juga penipuan. Nilai amanah perlu ada pada setiap anggota awam

kerana tugas mereka adalah mengurus dan menjaga kepentingan harta benda awam.

Agama Islam sendiri sangat mementingkan soal amanah seperti yang dinyatakan di

dalam surah-surah yang berikut: Amanah mesti ditunaikan (Al-Baqarah:203); Amanah

jangan sekali-kali dikhianati (Al-Anfal:27); Serahkan amanah kepada yang berhak (Al-

Nisa:58); Penjawat awam hendaklah bersikap amanah dalam melaporkan dan

merekodkan sesuatu (Al-Baqarah:282); dan, hendaklah bersikap amanah dalam

mengukur dan menyukat (Al-Araf:85). Sifat tidak amanah merupakan suatu sifat yang

dikeji dan dibenci oleh Allah, agama dan masyarakat.

7
Ciri-ciri orang yang bersifat amanah, antaranya ialah:

1. Menggunakan waktu semasa di pejabat dengan sebaik-baiknya.

2. Membelanjakan harta awam mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

3. Tidak melakukan penipuan, penyelewengan dan rasuah.

4. Menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan.

Sebaliknya orang yang tidak amanah melakukan perkara-perkara yang berikut:

1. Melakukan penipuan dan penyelewengan.

2. Menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.

3. Cuai dalam melakukan tugas.

4. Menggunakan waktu pejabat untuk melakukan kerja-kerja persendirian.

5. Melakukan kerja-kerja peribadi dengan berlindung di sebalik kerja-kerja rasmi.

Bersih pula bermaksud kebersihan dari aspek fizikal (misalnya diri, pakaian, bangunan

pejabat, rumah, kawasan persekitaran, pengurusan dan pemilikan harta) dan juga

kebersihan moral (hati yang baik, fikiran bersih, jiwa yang murni, tidak sombong, angkuh

dan sebagainya). Kebersihan dari segi tempat tinggal akan mewujudkan kesihatan yang

baik dan akan terhindar daripada penyakit. Kebersihan daripada aspek rohani akan

menghindarkan seseorang itu daripada perasaan dengki, khianat, tamak haloba dan sifat-

sifat lain yang tercela. Kerja-kerja pejabat seperti penyediaan laporan, minit mesyuarat,

kerja-kerja menaip, percetakan haruslah dilaksanakan dengan bersih dan kemas. Keadaan

ini akan membantu meningkatkan kualiti kerja dan produktiviti. Institusi latihan seperti

INTAN pula harus menyediakan persekitaran yang bersih, kelas-kelas, dewan-dewan,

bilik-bilik asrama, dewan makan yang bersih, kemas dan teratur bagi mewujudkan

suasana pembelajaran yang kondusif. Makan minum yang disajikan mestilah bersih.

Agama Islam sangat menggalakkan umatnya mensucikan dirinya. Antara ayat-ayat Al-

Quran yang menegaskan tentang kebersihan fizikal dan rohaniah ialah : “Sesungguhnya

Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang

8
mensucikan diri” (Al-Baqarah:222); ‘Dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan

dan segala kejahatan hendaklah engkau jauhi” (Al-Muddaththir: 4 dan 5)

Di antara ciri-ciri bersih yang diperlukan bagi setiap anggota perkhidmatan awam ialah:

1. Suka mengamalkan sikap bantu-membantu dan tolong-menolong antara satu sama lain.

2. Sentiasa menjaga kebersihan diri, pakaian yang kemas dan bersih ke pejabat.

3. Sentiasa menuturkan perkara-perkara yang baik dan bersopan-santun.

4. Menjauhkan diri dari perbuatan yang keji seperti rasuah, pecah amanah dan juga

penipuan.

Manakala ciri-ciri orang yang tidak bersih, antaranya ialah:

1. Suka menuturkan perkatan yang kotor dan lucah.

2. Datang ke pejabat dalam keadaan tidak terurus seperti tidak bercukur, berambut

panjang dan tidak bersikat dan pakaian tidak bergosok serta kasut yang tidak bergilap.

3. Melakukan penipuan dan rasuah.

Jujur adalah satu nilai penting yang perlu ada pada setiap anggota awam. Penjawat awam

sentiasa berkata benar, bertindak mengikut peraturan dan boleh dipercayai. Jujur

dikaitkan dengan lurus hati, tulus, ikhlas, amanah, integriti, sentiasa memelihara

kepentingan awam tanpa mengambil peluang untuk kepentingan sendiri. Sebarang kerja

yang dibuat adalah merupakan satu pengorbanan dengan penuh keikhlasan tanpa curiga

dan cemburu. Jika diberi kuasa kecil atau besar, beliau akan menjalankan tanggungjawab

berkenaan dengan adil dan saksama. Sifat kakitangan awam yang jujur antaranya:

1. Mementingkan kepentingan awam lebih daripada kepentingan peribadi.

2. Sentiasa berkata benar dan telus dalam sebarang urusan.

3. Tidak suka kepada pembaziran.

4. Tidak rasuah dan menyeleweng.

Sebaliknya sifat kakitangan awam yang tidak jujur antaranya:

1. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan peribadi.

9
2. Suka menipu dan berbohong.

3. Menggunakan kemudahan pejabat untuk kepentingan diri.

4. Berpura-pura sakit.

Kakitangan setiap organisasi amnya dan Perkhidmatan Awam khasnya mestilah

melaksanakan tugas dengan penuh amanah, bersih dan jujur tanpa ada kepentingan diri

serta patuh kepada semua peraturan kerja. Berdasarkan penerangan di atas dapatlah

disimpulkan bahawa nilai amanah, bersih dan jujur sekiranya diamal dan dihayati akan

melahirkan penjawat awam yang sentiasa melakukan tanggungjawabnya dengan niat

yang baik dan ikhlas kerana tidak ada unsur kepentingan diri sendiri dalam mengurus dan

menjaga harta rakyat. Keikhlasan yang lahir daripada nilai-nilai tersebut tentu sekali akan

meningkatkan keberkesanan kerja di kalangan penjawat awam.

Bertanggungjawab

Tanggungjawab bermaksud sesuatu kerja, tugas, janji dan lain-lain yang mesti

dilaksanakan. Seseorang penjawat awam yang telah diberi tanggungjawab untuk

melakukan sesuatu tugas bermaksud beliau telah diamanahkan melaksanan tugas

tersebut. Oleh itu, ia mempunyai rasa tanggungjawab kepada dirinya dan kepada Tuhan.

Ia dikehendaki melaksanakan tugasnya sebagai pemegang amanah negara dan rakyat

dengan cemerlang dan menghasilkan kerja secara optimum. Semua penjawat awam

daripada peringkat terendah hingga peringkat tertinggi mestilah mempunyai sikap

bertanggungjawab. Kejayaan mereka memikul tanggungjawab akan membawa kepada

kejayaan perkhidmatan awam. Sebaliknya mereka yang gagal melakukan

tanggungjawabnya dengan sempurna boleh dikenakan tindakan tatatertib seperti yang

termaktub dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib), 1993.

Antara ciri-ciri yang dapat menggambarkan sikap bertanggungjawab ialah:

1. Bersungguh-sungguh melaksanakan tugas.

2. Melaksanakan kerja dengan sempurna.

10
3. Rasa bersalah jika tugas yang dipikul tidak dapat disempurnakan mengikut tahap

piawai dan tempoh yang telah ditetapkan.

4. Menjaga maruah agama, bangsa dan negara.

Sebaliknya ciri-ciri yang menunjukkan seseorang itu kurang bertanggungjawab dalam

melaksanakan tugasnya ialah:

1. Tidak melaksanakan tanggungjawabnya dengan bersungguh-sungguh sehingga orang

lain terpaksa menyempurnakannya.

2. Hasil kerjanya diragui dan tidak menepati tahap piawai yang dikehendaki.

3. Tidak menyudahkan kerjanya dalam tempoh masa yang ditetapkan.

4. Tidak berusaha untuk membaiki mutu kerjanya.

Seseorang penjawat awam tidak boleh membelakangkan kewajipan awamnya atau

berkelakuan yang boleh diertikan sebagai tidak bertanggungjawab. Ia tidak boleh

membenarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tanggungjawab

awamnya. Ini penting untuk menentukan penjawat awam benar-benar melaksanakan

tanggungjawabnya sebagai pemegang amanah negara dan rakyat. Bertanggungjawab juga

membawa erti bahawa seseorang iti tidak terlepas dari dipersoal jika gagal melaksanakan

beban tugasnya dengan sempurna. Perenggan 4, Perintah Am Bab ‘D’ (1980) dan Etika

Perkhidmatan Awam (1979) menetapkan agar penjawat awam mematuhi arahan dan

bertanggungjawab serta mengamalkan nilai-nilai ini. Oleh kerana Perkhidmatan Awam

juga mentafsirkan bertanggungjawab sebagai satu sifat yang jujur iaitu apabila diberikan

amanah mestilah bertanggungjawab kepada pegawai atasan yang terdekat (immediate

superior) dan lebih utama kepada dirinya sendiri. Dengan diberikan tanggungjawab dan

kepercayaan untuk melaksanakan amanah maka penjawat awam akan merasakan dirinya

penting dan dihargai. Ini akan menimbulkan keikhlasan di dalam diri beliau serta

mendorongnya untuk berusaha dan menghasilkan kerja yang berkualiti mengikut

piawaian yang ditetapkan.

11
Berkecuali

Maksud berkecuali pula ialah melaksanakan tugas dan tanggungjawab tanpa sebarang

pengaruh dan terlepas dari sebarang tekanan luar berkaitan dengan tuntutan tugas

awamnya. Penjawat awam dikehendaki melaksanakan tugas mereka tanpa membawa apa-

apa bentuk pengaruh atau tekanan luar berhubung dengan sesuatu tuntutan yang berkaitan

dengan tugasnya. Mereka juga tidak dibenarkan menyertai secara aktif mana-mana parti

politik untuk mengelakkan kerajaan daripada menghadapi keadaan serba-salah. Nilai ini

termaktub dalam perenggan 4, Perintah Am Bab ‘D’(1980) dan Surat Pekeliling

Perkhidmatan, bil. 30 (1974). Berasaskan konsep ini, penjawat awam adalah dikehendaki

taat dan setia kepada pemerintah dan melaksanakan segala dasar dan keputusannya

dengan setia dan jujur kerana pemerintah berkenaan. telah diberi mandat oleh rakyat

melalui proses demokrasi. Pegawai-pegawai awam juga dikehendaki sentiasa bersedia

dan berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan semua dasar, program dan aktiviti yang

telah dirancangkan oleh pihak kerajaan yang memerintah. Ini bererti bahawa menjadi

anggota Perkhidmatan Awam memerlukan pengorbanan dari seseorang itu. Sekiranya

nilai ini dihayati dengan jujur dan ikhlas maka tindak tanduk serta keputusan yang ambil

oleh semua penjawat awam akan dihormati oleh pelanggan kerana keputusan tersebut

pasti adil dan saksama serta mengikut peraturan yang ditetapkan. Pengiktirafan akan

diberikan oleh pelanggan setelah mereka berpuas hati dengan perkhidmatan yang

diberikan. Ini akan meningkatkan keikhlasan dan keberkesanan kerja semua anggota

Perkhidmatan Awam yang terlibat.

Adil dan Saksama

Adil membawa maksud memberikan kepada yang berhak itu akan haknya mengikut

kadar masing-masing, atau meletakkan sesuatu di tempatnya. Adil juga memberi maksud

keberanian untuk menilai diri sendiri dan orang lain secara tegas berasaskan ilmu yang

benar-benar bijaksana. Adil dalam konteks ini membawa erti sama rata atau tidak

12
memihak kepada mana-mana pihak. Seseorang pengurus di dalam sesuatu organisasi

kerajaan harus mempunyai sifat-sifat keadilan, iaitu adil dalam membuat perlantikan,

pengesahan jawatan, penilaian prestasi, kenaikan pangkat dan juga mengenakan hukuman

tindakan disiplin. Adil boleh dibahagikan kepada empat kategori iaitu adil terhadap diri

sendiri, adil terhadap orang bawahan, adil terhadap orang atasan dan adil terhadap

saudara dan teman sejawatnya. Sesuatu keputusan yang adil akan dapat diterima dengan

hati nurani manusia yang aman dan tenang sebaliknya keputusan yang tidak adil akan

menerima tentangan dan bantahan. Dalam perkhidmatan awam, pemimpin-pemimpin

sepatutnya mempunyai sifat-sifat adil seperti berikut:

1. Memilih individu yang benar-benar layak dan berkebolehan sahaja bagi sesuatu

jawatan.

2. Mengesahkan jawatan pegawai-pegawai yang layak dan telah memenuhi syarat-syarat

yang telah ditetapkan.

3. Mengetahui dengan jelas tugas-tugas yang dijalankan oleh orang-orang bawahannya

sebelum membuat penilaian prestasi dengan adil.

4. Mereka yang berkelayakan sahaja dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan lain-

lain insentif seperti Anugerah Khidmat Cemerlang dan sebagainya.

Sebaliknya seseorang pemimpin yang tidak adil dapat dilihat melalui tindakan-tindakan

seperti berikut:

1. Memilih orang yang rapat dengannya sahaja untuk mendapat penilaian prestasi yang

tinggi.

2. Tidak mengambil tindakan disiplin terhadap pekerja-pekerja yang sengaja melanggar

peraturan pejabat.

3. Hanya menaikan pangkat orang bawahan yang sealiran fikiran dengannya sahaja atau

orang yang sering mengampunya.

13
Arahan Perkhidmatan (1974) menghendaki seseorang pegawai awam sentiasa bersikap

adil dan saksama terhadap orang ramai dan memberi mereka layanan-layanan yang

teratur dan memuaskan. Mereka juga dikehendaki mengadakan peraturan-peraturan yang

mengutamakan nilai ini. Nilai keadilan mempunyai kesan yang positif kepada penjawat

awam khasnya dan kepada organisasi khususnya sekiranya diamal dan dihayati dengan

sepenuhnya. Ia dapat mencegah daripada berlakunya penyelewengan dan akan menyebar

luaskan sifat amanah, adil dan saksama. Keberkesanan kerja panjawat awam akan

meningkat dengan berlakunya keadilan ke atas dirinya dari semua aspek yang seterusnya

akan memotivasikannya untuk terus berkhidmat dengan jujur, ikhlas dan cemerlang.

Prestasi Yang Cemerlang dan Berkualiti

Tugas utama penjawat awam adalah untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti.

Penjawat awam perlu meninggikan mutu perkhidmatan dari masa ke semasa. Adalah

menjadi tanggungjawab seseorang penjawat awam itu untuk membaiki mutu

perkhidmatannya dengan meningkatkan kemahirannya menerusi latihan-latihan tertentu,

pembacaan, perbincangan sesama sendiri tentang aspek-aspek pekerjaannya dan lain-lain

lagi. Kesediaan seseorang penjawat awam untuk mengatasi kelemahan dirinya tanpa

diperingatkan oleh ketuanya adalah satu sikap yang terpuji. Peruntukkan perenggan 50,

Perintah Am Bab ‘A’ (1973) menghendaki hanya anggota perkhidmatan awam yang

berprestasi cemerlang dipertimbang untuk kenaikan pangkat sesuai dengan keperluan

perkhidmatan untuk memberi perkhidmatan yang sempurna kepada orang ramai. Setiap

anggota perkhidmatan awam tidak boleh cuai dan kurang berusaha di sepanjang

perkhidmatannya. Ia perlu menunjukkan penghasilan kerja yang tinggi dan berkualiti.

Oleh itu, anggota perkhidmatan awam perlu sentiasa meningkatkan keupayaan mereka

menerusi peningkatan kemahiran dan pengetahuan mengenai kerja. Mereka perlu sentiasa

membaiki kelemahan-kelemahan yang ada supaya prestasi mereka sentiasa berada pada

tahap yang tinggi. Bagi menentukan perkhidmatan awam mempunyai amggota yang

14
sentiasa berprestasi tinggi, Akta Pencen 1980 menetapkan bahawa mereka yang

mempunyai prestasi yang menurun boleh disarakan atas kepentingan perkhidmatan

awam. Kesimpulannya, keikhlasan dan keberkesanan kerja akan lahir dari penjawat

awam yang mempunyai keinginan untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran bagi

menghasilkan kerja yang berkualiti serta menepati peraturan. Perkhidmatan Awam amat

memerlukan pekerja yang cemerlang dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya

sendiri tanpa perlu diarah atau dipaksa serta menghasilkan kerja yang berkualiti mengikut

piawaian yang ditetapkan organisasi.

Ketepatan Masa

“Masa itu emas”. Menurut INTAN (1992), ini bermaksud masa itu amat berharga dan

berlalunya masa tanpa sebarang perbuatan atau sumbangan yang berfaedah bererti satu

kerugian. Begitu juga, tidak bertindak segera atau melengahkan keputusan akan

menyebabkan hilangnya peluang keemasan. Surah Al Ashr menjelaskan mengenai masa

iaitu:

“ Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang

beriman dan beramal soleh dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-

pesan dengan sabar.” (Al-Quran 103: 1-3)

Di antara ciri-ciri ketepatan masa yang perlu ada pada setiap penjawat awam ialah:

1. Sentiasa menepati masa bermula daripada masa datang ke pejabat untuk bekerja.

2. Berusaha menyegerakan tugas yang diberi.

3. Mempunyai perancangan waktu.

4. Bijak menggunakan tempoh masa yang diberi.

5. Menumpukan masa pada kerja-kerja yang produktif dan kreatif.

6. Menetapkan tarikh untuk menyiapkan sesuatu kerja serta mematuhinya.

7. Menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan.

Di antara ciri-ciri penjawat awam yang tidak menepati ketepatan masa ialah:

15
1. Suka berbual-bual kosong.

2. Tidak menyegerakan tugas.

3. Tidak ada rasa keperluan untuk bertindak segera.

4. Tidak merancang tugasan atau kerja.

5. Tidak meletakkan keutamaan dalam menyelesaikan tugasan.

6. Meninggalkan pejabat untuk urusan peribadi.

7. Berniaga waktu pejabat atau bertugas.

8. Tidak peka kepada pembaziran masa.

Ketepatan masa merupakan suatu nilai yang ditekankan dalam perkhidmatan awam.

Perenggan 1, Perintah Am Bab ‘G’ (1974) telah menetapkan waktu kerja perlu dipatuhi

oleh semua anggota kerajaan. Arahan menggunakan kad perakam waktu telah

dilaksanakan melalui Surat Pekeliling Am Bil. 11/1981. Ia bertujuan untuk memastikan

pegawai dan kakitangan kerajaan tiba di pejabat pada masa yang ditetapkan dan

melaksanakan tugas dengan dedikasi dan tekun semasa di pejabat. Selain daripada itu,

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang dikeluarkan dalam tahun 1991

menjelaskan panduan bermesyuarat dengan mengamalkan masa yang optimum. Penjawat

awam yang mengamalkan nilai ini akan bekerja dengan ikhlas dan menghasilkan kerja

yang berkesan kerana bekerja dalam keadaan yang tenang dan tidak tergesa-gesa.

Perkhidmatan Ramah dan Mesra

Penjawat awam dimestikan memberi perkhidmatan yang ramah dan mesra. Memberi

layanan ramah mesra kepada pelanggan adalah salah satu nilai dan etika yang

diutamakan. Perenggan 10(a), Bab 1, Arahan Perkhidmatan 1974, Dasar Penerapan Nilai

Islam (1985) dan Pusat Pembayaran Bil Setempat (1982) menghendaki anggota

perkhidmatan awam sentiasan memberi layanan yang ramah mesra kepada orang ramai

yang memerlukan perkhidmatan. Ramah mesra bermaksud tingkah laku yang baik dan

percakapan yang bersopan-santun. Antara sifat-sifat ramah dan mesra ialah memberikan

16
senyuman dengan muka yang manis, memberikan layanan yang baik, menuturkan kata

yang sopan, berkelakuan yang menyenangkan, mesra dalam pergaulan dan mudah

didampingi serta suka menolong orang lain. Penjawat-penjawat awam yang bertugas di

barisan depan seperti di kaunter-kaunter dianggap sebagai cermin keseluruhan

perkhidmatan awam. Oleh itu amatlah penting bagi mereka untuk menghayati dan

mengamalkan nilai ini disepanjang masa dan pada setiap ketika walaupun dalam keadaan

sibuk atau keletihan oleh kerana dibebankan tugas. Kerja penjawat awam akan lebih

berkesan jika nilai ini diamalkan dengan ikhlas tanpa dipaksa.

Sikap Berjimat Cermat

Peribahasa Cina ada menyebut bahawa orang yang berhemat sebenarnya menghargai

perkara atau benda-benda yang dicermatkan. Sikap berhati-hati dalam membelanjakan

sesuatu menunjukkan bahawa seseorang itu bertanggungjawab terhadap bahan-bahan

atau peralatan agar tahan lama. Sekiranya bahan atau alat dapat digunakan dalam jangka

waktu yang lama, maka kuranglah perbelanjaan dan wang lebihan dapat diperuntukkan

bagi keperluan lain. Itulah sebabnya perkhidmatan awam menganjurkan nilai sentiasa

berjimat cermat semasa menguruskan harta dan kepentingan kerajaan dan negara.

Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (1991) menghendaki semua anggota

perkhidmatan awam mematuhi prosedur-prosedur tertentu bagi menjimatkan penggunaan

harta awam. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/1985 juga telah menghuraikan

peranan yang perlu dimainkan oleh Pegawai Pengawal dalam semua aspek pengurusan

stor. Di antara ciri-ciri sikap berjimat cermat ynag perlu ada pada setiap penjawat awam

ialah:

1. Berhati-hati bila berbelanja.

2. Tidak membazirkan harta kerajaan.

3. Tahu membezakan antara keperluan dan kemewahan.

4. Menyelenggarakan harta benda kerajaan dengan baik.

17
5. Bertanggungjawab di atas perbelanjaan yang dilakukan.

6. Mengadakan sistem kewangan yang berkesan.

7. Menyedari bahawa hasil kerajaan datangnya dari rakyat.

Dengan mengamalkan nilai yang tersebut diyakini bahawa penjawat awam akan berkerja

dengan jujur, tertib dan ikhlas yang seterusnya akan menghasilkan kerja yang berkesan.

Bersikap positif, responsive, berdayacipta dan ‘enterprising’

Malaysia adalah sebuah negara yang pesat membangun dan mempunyai berbagai-bagai

sumber alam semula jadi. Menurut wawasan mantan Perdana Menteri, Malaysia akan

melangkah ke hadapan untuk menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Konsep

negara maju yang menjadi wawasan negara mempunyai ciri-ciri pembangunan seimbang

bukan sahaja dari segi bidang-bidang ekonomi, politik dan kemasyarakatan tetapi juga

dari segi perubahan fizikal, kerohanian dan intelek. Bagi mencapai tujuan ini,

Perkhidmatan Awam perlu mempunyai nilai-nilai yang lain termasuk sikap positif,

responsif, berdayacipta dan ‘enterprising’ supaya Perkhidmatan Awam dapat berganding

bahu dengan sektor swasta untuk bersaing di arena antarabangsa. Sikap positif bermaksud

bersedia untuk menerima usaha-usaha pembaharuan dan perubahan. Dengan adanya nilai

ini semua dasar baru yang diperkenalkan kerajaan akan dipertimbangkan dengan rasional

dan diterima dengan hati yang terbuka. Responsif pula bermaksud mudah menunjukkan

reaksi, menerima teguran secara terbuka, tidak bertindak dengan melulu apabila

menerima teguran, sentiasa bersedia untuk berubah apabila menerima cadangan yang

baik dan mempunyai sifat merendah diri dan tidak ego. Berdayacipta pula bermaksud

mempunyai kemampuan atau kebolehan untuk mencari idea bagi menghasilkan benda

yang baru atau mencari kaedah baru untuk melakukan penambahbaikan pada benda yang

sedia ada bagi meningkatkan keberkesanannya. ‘Enterprising’ pula bermaksud penuh

dengan daya usaha atau giat berusaha untuk mempelopori sesuatu bagi mendapat

kelebihan apabila bersaing secara sihat. Berdasarkan huraian di atas maka dapatlah

18
disimpulkan bahawa sikap positif, responsif, berdayacipta dan ‘enterprising’ adalah nilai

murni yang perlu ada pada penjawat awam bagi memastikan supaya negara mencapai

matlamat pembangunan negara menjelang tahun 2020 di mana persaingan adalah lebih

mencabar. Penjawat awam yang memahami dan menghayati nilai ini akan menghasilkan

kerja yang lebih berkesan serta ikhlas.

KESIMPULAN

Menurut Abd Rahim Abd Rashid, 2001, selaras dengan wawasan pembangunan negara,

perkembangan nilai dalam sesuatu masyarakat perlu diambil kira bagi menentukan

supaya bersesuaian dengan matlamat dan hala tuju perubahan dan kemajuan. Kekuatan

sesuatu masyarakat dan negara juga pada umumnya banyak bergantung kepada

perubahan nilai yang berlaku. Angin perubahan yang berlaku dalam konteks global dan

dalam konteks negara ini boleh menghakis nilai-nilai yang perlu dipertahankan dan

kemungkinan juga memerlukan sesuatu masyarakat agar mengadaptasikan nilai-nilai

baru dalam menangani cabaran dan tuntutan perubahan. Sehubungan itu, langkah

Perkhidmatan Awam mengadaptasi nilai-nilai baru bagi menyesuaikan dengan keperluan

semasa adalah amat bertepatan.

Menurut Nur Syakiran Akmal Ismail dan Zalinah Ahmad (2005), nilai awam merupakan

pencarian baru dalam perkhidmatan awam masa kini. Nilai awam penting diwujudkan

bagi memastikan keberkesanan pengurusan awam di Malaysia. Sesebuah kerajaan

dianggap berjaya apabila kepimpinan kerajaan tersebut mampu menghasilkan nilai awam

terhadap masyarakatnya. Selain itu, nilai awam yang ingin diwujudkan juga perlulah

merupakan pengurusan yang berorientasikan kecekapan seperti pengurusan di sektor

swasta. Adalah perlu bagi organisasi awam masa kini menguruskan sektor awam secekap

mungkin yang terdaya kerana melalui kecekapan dan keberkesanan pengurusan sektor

awam, maka nilai awam dapat diwujudkan dalam masyarakat Malaysia. Dengan itu,

disamping memastikan nilai-nilai utama terus diamalkan maka perkhidmatan awam perlu

19
berjiwa besar dan mewujudkan pengurusan berorientasikan kecekapan dalam

memberikan perkhidmatan bertaraf dunia kepada pelanggannya.

Seterusnya, usaha Kerajaan yang bersungguh-sungguh dan teliti memasukkan nilai-nilai

ajaran Islam ke dalam aspek pentadbiran negara adalah langkah suci dan berani yang

patut diberi sokongan oleh masyarakat Malaysia. Dengan menamakannya sebagai nilai-

nilai murni, nilai-nilai seperti beramanah, jujur, bertanggungjawab, ikhlas, cekap,

berdedikasi, tekun, bersih, berdisiplin, dan sebagainya merupakan nilai-nilai sejagat yang

seharusnya boleh diterima oleh semua lapisan rakyat tanpa mengira agama dan

keturunan. Walau bagaimanapun penerapan nilai-nilai murni dan etika positif di kalangan

penjawat Perkhidmatan Awam hanya akan berhasil sepenuhnya sekiranya penjawat awam

memahami, mengamal dan menghayati kesemua nilai-nilai tersebut di dalam diri

sendirinya dan diterjemahkan ke dalam perkhidmatan yang diberikan kepada orang

awam. Sehubungan itu, usaha-usaha untuk memantau pelaksanaan dasar ini perlu

diteruskan terutama sekali kepada penjawat awam yang baru berkhidmat dengan

kerajaan.

Menurut Ketua Setiausaha Negara dalam laporan akhbar Utusan Malaysia, 2005, mutu

perkhidmatan sektor awam negara ini agak ketinggalan jika dibandingkan dengan

sebelum ini berikut masalah sikap dan prestasi kerja kakitangannya yang belum mencapai

tahap maksimum. Sehubungan itu, usaha untuk melatih anggota perkhidmatan awam

perlu diteruskan dengan lebih agresif dengan objektif untuk memotivasikan dan

menanam nilai berfikiran positif dan global. Ini bersesuaian dengan pandangan Perdana

Menteri Malaysia bahawa hanya dengan berfikiran positif dan global serta menghayati

kesemua nilai dan etika Perkhidmatan Awam, penjawat awam akan cemerlang dan ikhlas

di dalam melaksanakan tugasnya, menghasilkan kerja yang berkualiti dan bersama

mewujudkan sebuah perkhidmatan awam yang unggul seperti yang diharapkan oleh

negara.

20
RUJUKAN

________. 1994. Soal Jawab Untuk Peperiksaan Am Kerajaan. Kuala Lumpur:

International Law Book Services.

________. 1992. Tonggak Dua Belas: Penerapan nilai, norma dan etika perkhidmatan.

Kuala Lumpur: INTAN.

________. 2004. Usaha-usaha peningkatan kualiti perkhidmatan awam dalam konteks

penerapan nilai-nilai murni: satu analisis. Kuala Lumpur. MAMPU.

Abd Rahim Abd Rashid. 2004. Nilai-nilai murni dalam pendidikan: menghadapi

perubahan dan cabaran alaf baru. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors

Sdn. Bhd.

Institut Tadbiran Awam Malaysia.1994. Citra Karya: Falsafah, Nilai dan Etika Dalam

Perkhidmatan Awam. Kuala Lumpur: INTAN.

Institut Tadbiran Awam Negara.1991. Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Kuala

Lumpur: INTAN.

Muhamad Ali Embi, Rozita Abdul Mutalib. 2006. Esei-Esei Pentadbiran Awam. Kuala

Lumpur: Prentice Hall.

Mustafa Haji Daud. 1994. Pengurusan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications &

Distributors Sdn. Bhd.

Norliza Abd Rahman. 6 Disember 2006. Utusan Malaysia. KSN: Ada ruang boleh

diperbaiki. Kuala Lumpur.

Yusof Ismail, Khayati Ibrahim. 2004. Dasar-dasar Kerajaan Malaysia: tinjauan

menyeluruh. Kuala Lumpur: Penerbit A.S. Noordeen.

21
lampiran
THESTAR
Monday December 5, 2005

Cuepacs: Remark hurts civil servants

PETALING JAYA:
Cuepacs wants the Chief Secretary to the Government to explain why the quality of
services of the public sector was lagging despite the money spent on human resources
development programmes.

Its president Datuk Nordin Abdul Hamid asked: “What happened to the human capital
development programmes, the study tours aimed at introducing work procedures and
practices of developed nations?” “Does this mean that the secretaries-general, heads of
departments and agencies have failed to improve the services of the public sector?”

Nordin, the head of the umbrella union for civil servants, was responding to Tan Sri
Samsudin Osman’s statement that compared to other countries, the public sector’s
quality of service was lagging because the attitude and work performance of civil
servants hadn't reached the maximum level.

Nordin said the union was very disappointed with the statement, adding: “Such a remark
demoralises the civil servants who had been giving their best to improve services.”
Nordin proposed that Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi and heads of
government departments discuss with Cuepacs ways to overcome the problem.

Samsudin said on Sunday that all government agencies and civil servants must improve
the delivery and management system as it could affect foreign investors’ interest in the
country.

22
Utusan Malaysia Online - Dalam Negeri

8 Disember 2005
6 Zulkaedah 1426

KSN: Ada ruang boleh diperbaiki

KUALA LUMPUR 4 Dis.

Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Samsudin Osman berkata, masih banyak lagi ruang
yang boleh diperbaiki untuk meningkatkan mutu perkhidmatan sektor awam di negara
ini.

Beliau berkata, sejajar dengan arus pembangunan sejagat yang terlalu hebat
kakitangan di sektor awam perlu menerima teguran tersebut secara positif dan
berusaha memenuhi `kekosongan' ruang yang ada. ``Kita ada jabatan yang cemerlang
dan ada juga jabatan yang lemah dan kurang cekap, saya bukan orang pertama yang
membuat teguran mengenai perkara ini.``Pada saya, tahap sekarang ini (mutu
perkhidmatan sektor awam) kena maju lagi kerana arus pembangunan terlalu cepat
dan persaingan negara lain terlalu hebat,'' katanya kepada Utusan Malaysia ketika
dihubungi di sini hari ini

Samsudin berkata demikian ketika diminta mengulas lanjut kenyataannya kelmarin


mengenai mutu perkhidmatan sektor awam negara ini agak ketinggalan berikutan
masalah sikap dan prestasi kerja kakitangannya yang belum mencapai tahap maksimum.
Menurut Samsudin, perkara itu agak malang kerana sebelum ini mutu perkhidmatan
dan prestasi sektor awam di Malaysia adalah antara yang terbaik di rantau ini dan
menjadi salah satu faktor utama tarikan pelabur asing.

Bagaimanapun Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan


Awam (Cuepacs), Datuk Nordin Abdul Hamid menyifatkan kritikan Samsudin itu sebagai
`sekadar lepas cakap' tanpa berdasarkan sebarang ukuran jelas kedudukan sebenar mutu
perkhidmatan kakitangan awam. Katanya, pendedahan Ketua Setiausaha Negara itu
seolah-olah mendedahkan kelemahan kerajaan yang selama ini mengambil beberapa
langkah untuk memperbaiki mutu perkhidmatan awam supaya lebih berkesan dari semasa
ke semasa.

Mengulas lanjut mengenai kenyataan Nordin itu, beliau berkata, kakitangan awam perlu
menjadikan prestasi kerja kakitangan sektor awam di negara-negara dunia lain
sebagai ukuran. ``Sektor awam merupakan cermin kepada imej kerajaan dan mereka
perlu memberikan perkhidmatan bertaraf dunia untuk meletakkan semula prestasi
dan pencapaian kita di tempat terbaik,'' katanya.

THE STAR

23
Tuesday December 6, 2005

Respond positively to criticism, civil servants told

KUALA LUMPUR:

Civil servants should view positively criticisms from various quarters about their
service in order to become a customer-oriented organisation. Prime Minister Datuk Seri
Abdullah Ahmad Badawi said a change in attitude was required among members of the
civil service particularly in responding to the rising expectations of customers who
were better informed and educated.

“Civil servants must be open-minded and think global. Only then can they become an
organisation which is customer-oriented,” Abdullah said at the Prime Minister's Quality
Award 2005 ceremony.

Abdullah said there was greater expectation on the part of the public when dealing with
the public sector. They expect prompt and efficient service, he said.

“Civil servants must remember that sometimes they too are customers and would expect
prompt and efficient service. “They should treat each customer as though they are serving
members of their own family,” said Abdullah.

24