Anda di halaman 1dari 5

Tajuk:

Strategi meningkatkan motivasi intrinsik


Subtajuk:
Keberkesanan

Pujian

Dalam

meningkatkan

Motivasi

intrinsic

terhadap

perkembangan sikap pelajar.


Objektif:
Mengenalpasti hubungan antara pujian terhadap perkembangan pelajar
Motivasi
Ainon Mohd (2003:3) menyatakan bahawa istilah motivasi bermaksud
mendorong, mengarah dan mengekalkan sesuatu tingkah laku. Kamus Dewan
Edisi ke-3 (2002:898) pula mendefinisikan motivasi sebagai keinginan yang
keras atau semngat yang kuat pada diri seseorang yang mendorongnya untuk
berusaha atau melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kejayaan.
Menurut pandangan Wan Rafaei Abdul Rahman (1991: 11), ialah satu set
proses yang bertenaga kepada tingkah laku seseorang itu dan menghala tingkah
laku itu kepada satu-satu matlamat. Oleh itu, konsep motivasi bukan hanya
melibatkan suatu keperluan dan keinginan yang menggerakkan tingkah laku atau
pembelajaran individu, bahkan juga dari segi hala tuju yang diambil oleh individu
tersebut untuk memenuhi keperluan dan kemahuannya.
Motivasi Intrinsik.
Terdapat dua jenis motivasi iaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi Intrinsik.
Motivasi intrinsik dikenali sebagai motivasi dalaman.Dorongan intrinsik timbul
kerana memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi (Rohaty Mohd. Majzub,1992:
29). Motivasi ini menekankan faktor-faktor seperti azam diri, rasa ingin tahu,
cabaran, dan usaha.
Ini berdasarkan andaian bahawa persepsi dan pemikiran tentang sesuatu
mempengaruhi cara kita memberi respons. Fikiran Bolehkah saya berjaya atau

Apa yang akan berlaku jika saya gagal? mungkin akan mendesak kita untuk
bekerja keras. Contohnya, Ali bertungkus lumus di sekolah kerana dia rasa
bahawa dia berkebolehan berbuat demikian. Di sini, jelas bahawa Ali bekerja
keras kerana kepercayaan atau pandangan akan kecekapannya sendiri dan
bukan kerana sebarang ganjaran.
Teori- Teori yang berkaitan dengan Motivasi
Terdapat beberapa teori motivasi yang boleh dikaitkan dengan peneguhan
positif dalam meningkatkan motivasi intrinsik Teori Humanistik oleh Abraham
Maslow dan Teori peneguhan perlakuan B. F. Skinner
Teori Humanistik oleh Abraham Maslow
Teori ini menekankan keperluan individu mengikut hieraki keperluan yang
berbentuk piramid. Mengikut teori ini keperluan kepada peringkat lebih tinggi
timbul bila keperluan di peringkat rendah dipenuhi terlebih dahulu. Keperluan
sesuatu peringkat tidak akan dipenuhi sebelum keperluan pada peringkat yang
awal tidak dipenuhi.
Maslow mengenal pasti lima peringkat keperluan dalaman yang
menggerak serta mengarahkan perlakuan individu. Lima peringkat keperluan
tersebut adalah seperti berikut :
i) Keperluan Fisiologi : keperluan manusia yang paling asas adalah untuk hidup.
Manusia perlukan udara, air, makanan dan tempat tinggal bagi memenuhkan
kehendak pertama dan utama ini. Pada masa ini, keperluan lain tidak sama
sekali menjadi tumpuan selagi kehendak asas ini dipenuhi.
ii) Keperluan Keselamatan : setelah keperluan ini dicapai, manusia akan mencari
keselamatan hidup, kestabilan kerja, jagaan masyarakat, undangundang serta
membebaskan diri daripada ancaman luaran mahupun dalaman. Tahap
keselamatan ini amat diperlukan bagi menjamin kesejahteraan hidup.
iii) Keperluan Kasih Sayang : dalam memenuhi keperluan kasih sayang pula,
manusia perlukan hubungan dengan insan yang lain. Kita memerlukan kasih

sayang daripada orang lain. Oleh itu, manusia sememangnya tidak boleh wujud
bersendirian.
iv) Keperluan Penghargaan Kendiri : tahap seterusnya adalah kehendak untuk
penghargaan kendiri. Kita mahu berkuasa, sekurang-kurangnya ke atas diri kita
sendiri. Pada masa yang sama, kita juga perlukan kekuatan, kebolehan,
kepakaran serta kebebasan. Seterusnya manusia ingin dihormati, disanjungi dan
kehendak status dalam hidup.
v) Keperluan Kesempurnaan Kendiri : akhir sekali usaha manusia yang teragung
adalah untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Semua tahap kehendak sebelum
ini perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang itu inginkan kesempurnaan
kendiri.
Teori peneguhan perlakuan B. F. Skinner
Teori ini ialah berdasarkan pembentukan tingkah laku manusia melalui
peneguhan. Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan
sesuatu perlakuan itu diulangi. Mengikut Skinner, beliau telah membahagikan
pengukuhan kepada dua jenis iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif.
Peneguhan positif
Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah sesuatu
perlakuan yang positif ditunjukkan akan menyebabkan perlakuan itu diulangi
dan diperkuatkan lagi.
Dalam bilik darjah, peneguhan positif akan memberikan suatu bentuk
motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contoh-contoh peneguhan
positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti memberikan katakata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan,
memberikan

senyuman,

menepuk

bahu

pelajar,

memberi

hadiah

dan

sebagainya.
Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar
menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Peneguhan yang diberi juga mestilah

jelas dan bersistematik. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu
diberi peneguhan. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan.
Perkaitan teori terhadap kesan peneguhan positif ke atas murid.
Guru dapat memotivasikan murid-murid yang berputus asa dalam
akademik agar lebih berusaha untuk mencapai kejayaan akademik. Guru perlu
melihat kepada keperluan murid untuk mencari punca mereka berputus asa.
Kekurangan keperluan jika dilihat pada peringkat hierarki keperluan Maslow,
seperti keperluan kasih sayang dan penghargaan diri merupakan antara punca
murid berputus asa dalam apa yang di pelajari.
Seperti contoh, murid yang kurang sokongan dan kasih sayang dari
masyarakat sekeliling seperti ibu bapa, rakan dan guru akan termotivasi apabila
peneguhan sosial atau positif diberi.
Perubahan sikap murid juga akan terkesan apabila peneguhan positif
diberi. Melalui peneguhan positif perubahan sikap pelajar boleh berubah
daripada negative kepada positif. Peneguhan-peneguhan positif seperti kata-kata
perangsang, pujian, nasihat serta penggunaan kata-kata motivasi peribadi yang
positif dapat membantu murid-murid yang nakal untuk membuang sikap negatif
mereka ke arah usaha mencapai kejayaan.
RUMUSAN
Motivasi

merupakan

keadaan

yang

mendorong

seseorang

untuk

melakukan sesuatu. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan suatu


daya penggerak dalam diri seseorang yang dapat menentukan arah untuk
mencapai matlamat dalam pembelajaran.
Proses pembelajaran akan terhasil apabila murid mempunyai motivasi
untuk belajar. Oleh sebab itu, guru perlu mengaplikasi pelbagai cara untuk
meningkatkan motivasi murid. Untuk memperolehi hasil pembelajaran yang
optimum, guru perlulah kreatif dalam membangkitkan motivasi murid sehingga
terbentuk tingkah laku dan sikap murid yang baik.

Pelbagai cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan motivasi
murid antaranya ialah berilah pujian yang wajar setiap kali ada kejayaan yang
dikecapi.
RUJUKAN
Henson, K.T. & Eller,B.F. (1999). Educational psychology for effective teaching.
Belmont GA: Wadsorth Pub Co.
Santrock, J.W. (2001). Educational psychology. Boston: Mc GrawHill
Woolfolk,A.E. (1993). Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon
Rohaty Mohd. Majzub. (1992). Psikologi Perkembangan Untuk Bakal Guru.
Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Azizi Yahaya, Fawziah Yahya, Zurihanmi Zakariya dan Noordn Yahaya. (2005).
Pembangunan Kendiri. Skudai, Johor : Universiti Teknologi Malaysia. 145 166.
Mok Soon Sang (2011). Nota Intisari Ilmu Pendidikan Psikologi Pendidikan.
Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
Robert E. Slavin (2003). Seventh Edition Psychology Theory and Practice.
United
State of America: Allyn and Bacon, Permissions Departmen
Ainon Mohd. (2003). Teori Motivasi di Tempat Kerja. Bentong : Pts Publictions &
Disrtibutor Sdn. Bhd.

Anda mungkin juga menyukai