Anda di halaman 1dari 11

PERANCANGAN STRATEGIK 2016

PANITIA SAINS MENENGAH ATAS


SMK SERI MAHKOTA

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


ISU
STRATEGIK
1. Prestasi
akademik
(Sains SPM)
peperiksaan
dalaman dan
awam belum
mencapai
tahap
cemerlang

MATLAMAT
STRATEGIK
1. Meningkatkan
keputusan
akademik
yang lebih
cemerlang
khususnya
dalam
peperiksaan
awam

OBJEKTIF

KPI

1. Meningkatkan
pencapaian
pelajar dalam
peperiksaan
dalaman dan
peperiksaan
awam.

1. GPMP Sains
SPM sekurang
- kurangnya
5.69

2. Murid tkn 4
kurang pendedahan teknik
menjawab
Kertas 2 Sains
SPM

2. Memberi
pendedahan
kepada semua
murid tkn 4
cara / kaedah
menjawab
Kertas 2 Sains
SPM

2. Murid mendapat pendedahan awal


teknik menjawab Sains
dan seterusnya
meningkatkan
pencapaian

2. Bilangan
pelajar yang
mendapat
gred E dalam
SPM kurang
daripada
16.91%

TOV 2015
1. GPMP Sains
SPM 2014 =
5.69
Peratus
cemerlang
2014
= 6.62%

2. Peratus pelajar
yang mendapat gred E
dalam SPM
2014 = 16.91 %

SASARAN 2016
1. GPMP Sains
= 5.19

Peratus cemerlang
= 7.12%

2. Peratus pelajar
yang men
dapat gred E
berkurang
kepada 10.0%

INISIATIF /
STRATEGI
1. Pelajar
menjawab
soalan SPM
tahun tahun
lepas (sekurang
kurangnya 5
tahun).
2. Fokus kepada
teknik
menjawab
Bahagian A &
C, Kertas 2.
3. Bengkel
Teknik
Menjawab
Sains SPM
sekurang
kurangnya 2
kali.
1. Menjemput
guru berpengalaman
memeriksa
kertas Sains
SPM dari
sekolah lain
memberi

ISU
STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2015

SASARAN 2016

dalam
peperiksaan
SPM.

3. Prestasi
akademik
subjek Fizik,
Biologi &
Kimia
belum mencapai tahap
cemerlang.

3. Meningkatkan
keputusan
akademik
yang lebih
cemerlang
bagi subjek
Sains Tulin
khususnya
dalam
peperiksaan
awam.

3. Meningkatkan
pencapaian
pelajar dalam
peperiksaan
dalaman dan
peperiksaan
awam.

3. GPMP subjek
Fizik, Biologi
& Kimia
dalam SPM
meningkat.

3. GPMP dalam
SPM (Terbaik
dalam tempoh 5
tahun ke
belakang) :
Biology : 4.64
Physics : 5.80
Chemistry : 5.33

PELAN TAKTIKAL

3. GPMP dalam
SPM :
Biology : 4.14
Physics : 5.30
Chemistry : 4.83

INISIATIF /
STRATEGI
ceramah
teknik menjawab Sains
sebelum
peperiksaan
akhir tahun
1. Pendedahan
soalan KBAT.
2. Bengkel
Menjawab
Soalan SPM.
3. Penekanan
kepada
Kemahiran
Manipulatif
(Amali).

STRATEGI 1 : Meningkatkan Pencapaian Pelajar Bagi Mata Pelajaran Sains Dalam SPM 2016
Bil
1

Program / Projek
From Good to Best

PPPM
Anjakan 10

Tanggung jawab
- Guru
Pemeriksa
Sains SPM
- Guru Sains
Tkn 4 & 5
- Kaunselor

Tempoh /
Hari
April 2016
Julai 2016

Kos / Sumber

Output

KPI

RM 350.00
Yuran Program
Kecemerlangan
Akademik

Murid dapat
menguasai
teknik
menjawab
terutama
Bahagian A & C
Kertas 2

100% lulus
Sains SPM
2016.
GPMP 5.19

Pelan Kontigensi
- Mengaplikasikan
I-Think dalam
PdP
- Ceramah &
Bengkel

Early Birds

Anjakan 10

- Guru
Pemeriksa Sains
SPM
- Guru Sains Tkn 4
&5
- Kaunselor

Ogos 2016

RM 350
Yuran Program
Kecemerlangan
Akademik

Murid tingkatan
4 mendapat pendedahan awal
teknik
menjawab
Kertas 2.

Peningkatan
pencapaian
dalam
peperiksaan
akhir tahun
2016

- Ceramah
- Edaran bahan
bengkel

1 To 5

Anjakan 10

- Guru Sains.

Jan Nov
2016

Tiada

Pelajar dapat
menguasai
teknik
menjawab
soalan SPM

100% lulus
Sains SPM
2016.

- Guru
membimbing
pelajar menjawab semua
soalan SPM
untuk tempoh 5
tahun lepas.

GPMP Sains :
5.19

STRATEGI 2 : Meningkatkan Pencapaian Pelajar Bagi Mata Pelajaran Fizik, Kimia dan Biologi Dalam SPM 2016.
Bil
1

Program / Projek
Pendedahan soalan
KBAT

PPPM
Anjakan 6

Tanggung jawab
- Guru Fizik,
Kimia dan
Biologi

Tempoh /
Hari
Jan Nov
2016

Kos / Sumber
Tiada

Output
Pelajar dapat
kemahiran menjawab soalan
KBAT.

KPI
100% lulus
Fizik, Kimia
& Biologi
SPM 2015.
Peratus pelajar
mendapat gred
cemerlang
(A+, A & A-)
meningkat.

From Good to Best

Anjakan 10

- Guru Fizik,
Kimia dan
Biologi.
- Kaunselor

April 2016
Julai 2016

RM 350
Yuran Program
Kecemerlangan
Akademik

Pelajar dapat
menguasai
teknik
menjawab
soalan Kertas 2.

100% lulus
Fizik, Kimia
& Biologi
SPM 2016.

Pelan Kontigensi
- Guru memuat
turun soalan
KBAT dan melatih pelajar
menjawab
soalan berkenaan.

- Aplikasi
I-Think dalam
PdP.
- Bengkel menjawab soalan.

GPMP Fizik :
5.30
GPMP Kimia :
4.83
GPMP Bio :
4.14
3

1 To 5

Anjakan 10

- Guru Fizik, Kimia


dan Biologi

Jan Nov
2015

Tiada

Pelajar dapat
menguasai
teknik

100% lulus
Fizik, Kimia
& Biologi

- Guru
membimbing
pelajar men-

Bil

Program / Projek

PPPM

Tanggung jawab

Tempoh /
Hari

Kos / Sumber

Output
menjawab
soalan SPM

KPI
SPM 2016.
GPMP Fizik :
5.30
GPMP Kimia :
4.83
GPMP Bio :
4.14

PELAN OPERASI

Pelan Kontigensi
jawab semua
soalan SPM
untuk tempoh 5
tahun lepas.

Pelan Operasi 1

Meningkatkan pencapaian pelajar bagi mata pelajaran Sains dalam SPM 2016.

Nama Projek

From Good to Best.

Rasional

Memupuk keyakinan pelajar lemah untuk berusaha mendapatkan keputusan yang baik dalam peperiksaan.

Objektif

1. Melatih pelajar kemahiran proses sains.


2. Pelajar menguasai teknik menjawab soalan essei.

Tarikh & tempoh pelaksanaan


Kumpulan sasaran :
BIL
1

1.
2.
3.
4.
5.

April 2016 & Julai 2016

Pelajar tingkatan 5.

PROSES KERJA
Mesyuarat kerja
Tetapkan tarikh
Bentang kertas kerja
Agihan tugas
Hal-hal lain

TANGGUNG JAWAB
Ketua Panitia Sains
GKMP Sains
Guru Sains tingkatan 4 & 5

Pelaksanaan

Semua guru yang mengajar Sains


tingkatan 4 dan 5

Penilaian

Guru Sains tingkatan 4 & 5

TEMPOH
1 hari

Berdasarkan
tempoh masa yang
diambil oleh guru
yang dipertanggung
jawabkan membina
modul.
1 hari

STATUS/PELAN KONTIGENSI
- Mesyuarat panitia untuk
membincangkan kaedah
pelaksanaan.
- Makluman kepada pentadbir dan
semua guru.
- Makluman kepada murid.
- Agihan kerja kepada semua guru
Sains tingkatan 4 & 5 untuk
membina modul mengikut topik.

- Guru Sains yang mengajar kelas


berkenaan membuat analisa setiap
kali selepas ujian.

Pelan Operasi 2

Meningkatkan pencapaian pelajar bagi matapelajaran Fizik, Kimia dan Biologi dalam SPM 2016.

Nama Projek

Perealisasian I-Think dan KBAT dalam PdP

Rasional

Pelajar mendapat pendedahan dan kemahiran menjawab soalan KBAT.

Objektif

1.

Menyediakan pelajar yang mampu menghadapi cabaran untuk merealisasikan PPPM.

2. Meningkatkan tahap profesionalisme guru bagi menyahut cabaran dalam PPPM.


Tarikh & tempoh pelaksanaan:
Kumpulan sasaran
BIL
1

1.
2.
3.
4.
5.

Februari hingga November 2016

Pelajar tingkatan 4 dan 5

PROSES KERJA
Mesyuarat kerja
Tetapkan tarikh
Bentang kertas kerja
Agihan tugas
Hal-hal lain

TANGGUNG JAWAB
Ketua Panitia Sains
GKMP Sains
Guru Fizik, Kimia, Biologi & Sains

TEMPOH
1 hari

Pelaksanaan

Guru Fizik, Kimia, Biologi & Sains

Feb hingga Nov

Penilaian

Guru Fizik, Biologi, Kimia & Sains.

1 hari

Pelan Operasi 1

STATUS/PELAN KONTIGENSI
- Mesyuarat panitia untuk
membincangkan kaedah
pelaksanaan.
- Makluman kepada pentadbir.
- Makluman kepada murid.
- Guru memuat turun bahan seperti
soalan / bahan rujukan / skema
jawapan.
- Pelajar dibekalkan latihan soalan
KBAT 2 minggu sekali.
- Perbincangan antara guru dan pelajar.
- Guru memasukkan soalan KBAT
dalam ujian / peperiksaan.
- Guru Sains berkenaan membuat
analisa pencapaian pelajar setiap
kali selepas ujian / peperiksaan.

Meningkatkan pencapaian pelajar bagi matapelajaran Sains dalam SPM 2016.

Meningkatkan pencapaian pelajar bagi matapelajaran Fizik, Kimia & Biologi dalam SPM 2016

dan
Pelan Operasi 2

Nama Projek

1 To 5

Rasional

Pelajar menguasai teknik menjawab yang menepati kehendak pemarkahan sebenar.

Objektif

1. Memberi pendedahan kaedah menjawab yang betul mengikut format SPM.


2. Pelajar lebih yakin semasa menjawab peperiksaan.

Tarikh & tempoh pelaksanaan


Kumpulan sasaran :

BIL
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Semua pelajar tingkatan 5

PROSES KERJA
Mesyuarat kerja
Tetapkan tarikh
Bincang kos/sumber
Penentuan penceramah
Bentang kertas kerja
Lantik AJK
Agihan tugas
Hal-hal lain

Surat menyurat :
1. Penceramah
2. Ibu bapa
Pengesahan kehadiran penceramah
melalui telefon
Jadual Program

Januari hingga November 2016

TANGGUNG JAWAB
GKMP Sains & Matematik
Kaunselor
Ahli Panitia

TEMPOH
1 hari

STATUS/PELAN KONTIGENSI
Pelajar membeli buku koleksi soalan
SPM tahun-tahun lepas.
Guru membimbing pelajar menjawab
koleksi soalan SPM untuk tempoh 5
tahun lepas.
Menjemput pemeriksa kertas / guru
cemerlang memberi ceramah dan
mengendalikan bengkel menjawab
soalan.

AJK Jemputan

Kaunselor

Setiausaha Panitia

Dua minggu
sebelum ceramah
diadakan.
Seminggu sebelum
ceramah diadakan.
1 hari

BIL
5

PROSES KERJA
Menyediakan
1. Insentif kepada penceramah
2. Jamuan penceramah dan
pelajar

TANGGUNG JAWAB
AJK Cenderamata
AJK Jamuan

TEMPOH
1 hari

Penyediaan tempat dan peralatan


ICT, siaraya dan alat tulis

AJK Persiapan Tempat

1 hari

Pelaksanaan
1. Kehadiran
2. Disiplin
3. Pengacara majlis

AJK Program

1 hari

Penilaian dan pelaporan


Bilangan pelajar hadir
Bahan yang diberikan
kepada pelajar

AJK Kehadiran

1 hari

STATUS/PELAN KONTIGENSI

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

(Pn Salwati Binti Othman)


Ketua Panitia Sains Menengah Atas

(Pn Hafilah Bt Yusop )


GKMP Sains & Matematik
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MAHKOTA, UMBAI
MERLIMAU, MELAKA.
CARTA GANTT PANITIA SAINS MENENGAH ATAS 2016

Bil

AKTIVITI

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

MINGGU
1

Rancangan Pelajaran Tahunan

Mesyuarat Panitia

Perkembangan Staf

Ujian Bulanan

Peperiksaan Dalaman

Minggu Sains

Kelas Tambahan

Bengkel Teknik Menjawab

Peperiksaan Percubaan SPM

10

I-Think dalam PdP

11

Pendedahan soalan KBAT

12

Pnghrgaan kpd murid & guru

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
/
/

/
/ /

/ /

/
/ / / / /

/ /

/ / / / /

/ / /

/ / / / / / /

/
/ / /

/ / / / / / / / / /

/ / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / /
/

/ / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / /
/

/ / / / / / / / /
/