Anda di halaman 1dari 45

Pengenalan

Buku Info Data Maklumat Asas Pendidikan merupakan satu penerbitan oleh Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT yang
bertujuan untuk menyebar luas data serta maklumat pendidikan merangkumi data asas bagi semua maklumat sekolah
di bawah bidang kuasa Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Penerbitan Buku Info Data Maklumat Asas
Pendidikan diharap mampu menjadi sumber rujukan berguna kepada semua pihak.

Ringkasan

SK
SK (Khas)
SJK (C)
SJK (T)
SMK
SMT
SMKA
SM (Khas)
SMBP
SKM
KV
PPD
DUN
KKBP
THN 1 VOK.
PRASEK
L
P
M
K
Ting.
SPS

Sekolah Kebangsaan
Sekolah Kebangsaan (Khas)
Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina)
Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil)
Sekolah Menengah Kebangsaan
Sekolah Menengah Teknik
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
Sekolah Menengah (Khas)
Sekolah Menengah Berasrama Penuh
Sekolah Kurang Murid
Kolej Vokasional
Pejabat Pelajaran Daerah
Dewan Undangan Negeri
Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran
Tahun 1 Vokasional
Prasekolah
Lelaki
Perempuan
Murid
Kelas
Tingkatan
Sistem Pengurusan Sekolah

Disediakan oleh :
Unit Maklumat
Sektor Pengurusan Maklumat & ICT
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah

Kandungan
Bil.

Perkara

Muka Surat

1.

Jadual 1 : Bilangan Sekolah, Guru, Bukan Guru, Murid dan Kelas Ikut Jenis Sekolah

2.

Jadual 2 : Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Sekolah dan PPD

3.

Jadual 3 : Bilangan Sekolah Mengikut Gred dan PPD

4.

Jadual 4 : Bilangan Sekolah Mengikut Gred dan Jenis Sekolah

5.

Jadual 5 : Bilangan Sekolah Mengikut Sesi dan PPD

6.

Jadual 6 : Jumlah Guru, Bukan Guru dan Enrolmen Murid Rendah Mengikut Jantina
dan PPD

7.

Jadual 7 : Jumlah Guru, Bukan Guru, Enrolmen Murid dan Kelas Menengah Mengikut
Jantina dan PPD

8.

Jadual 8 : Bilangan Murid dan Kelas Sekolah Rendah Mengikut Tahun dan PPD

10

9.

Jadual 9 : Bilangan Murid dan Kelas Sekolah Menengah Mengikut Tahun dan PPD

11

10.

Jadual 10 : Bilangan Murid dan Kelas Sekolah Rendah Mengikut Tahun dan Jenis
Sekolah

12

11.

Jadual 11 : Bilangan Murid dan Kelas Sekolah Menengah Mengikut Tahun dan Jenis
Sekolah

13

12.

Jadual 12 : Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Bantuan dan PPD

14

13.

Jadual 13 : Bilangan Sekolah Mengikut Lokasi dan PPD

15

14.

Jadual 14 : Bilangan Sekolah Mengikut Label dan PPD

16

15.

Jadual 15 : Bilangan Asrama Sekolah Mengikut Jenis Asrama dan PPD

17

16.

Jadual 16: Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Asrama & Jenis Sekolah

17

17.

Jadual 17 : Bilangan Sekolah Yang Menyediakan Program Pendidikan Khas Integrasi


(PPKI) Mengikut PPD

18

18.

Jadual 18 : Jadual Sekolah Rendah Mengikut Parlimen dan PPD

19

19.

Jadual 19 : Jadual Sekolah Rendah Mengikut DUN dan PPD

20

20.

Jadual 20 : Bilangan Sekolah Menengah Mengikut Parlimen dan PPD

21

21.

Jadual 21 : Bilangan Sekolah Menengah Mengikut DUN dan PPD

22

22.

Jadual 22 : Senarai Sekolah Berprestasi Tinggi

23

23.

Jadual 23 : Senarai Sekolah Kluster Kecemerlangan

24

24.

Jadual 24 : Senarai Sekolah Swasta Kedah

25.

Jadual 25 : Analisis Trend Bilangan Guru, Murid, dan Kelas Bagi Kutipan Bulan
Januari, April dan Julai 2016

26.

Lampiran : Direktori Sekolah

25-26
27
28-45

Jadual 1 : Bilangan Sekolah, Guru, Bukan Guru, Murid, dan Kelas Ikut Jenis Sekolah
SEKOLAH RENDAH
Guru

Bukan Guru

Murid

Bil.
Sekolah

SK

393

4,689

9,801

644

1,558

87,746

84,916

6,429

SJK(C)

90

255

1,640

157

160

10,943

10,460

933

SJK(T)

59

233

729

88

75

827

844

485

SK (Khas)

45

82

22

28

78

70

33

SR Agama (SABK)

22

78

10

4,245

4,032

37

5,244

12,330

911

1,831

103,839

100,322

Jenis Sekolah

Jumlah

547

Bil. Kelas

17,574

2,742

204,161

Guru

Bukan Guru

Murid

7,917

SEKOLAH MENENGAH

Jenis Sekolah

Bil.
Sekolah

Bil. Kelas

156

3,761

8,292

682

1,209

68,936

73,954

5,598

SM + SR (Model Khas)

51

75

16

18

558

699

54

SMK Agama

121

198

38

33

1,305

2,052

121

SM Khas

20

28

31

25

SM Agama (SABK)

28

384

448

74

92

3,916

5,077

301

SM Berasrama Penuh

103

209

66

65

1,407

1,569

117

SM Teknik

21

44

12

10

291

329

26

Kolej Vokasional

224

314

53

53

2,750

1,691

175

4,685

9,608

944

1,482

79,194

85,396

SMK

Jumlah

JUMLAH BESAR

202

749

14,293

9,929

2,426

21,938

1,855

31,867

3,313
5,168

164,590

183,033

185,718

368,751

6,399

14,316

Jadual 2 : Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Sekolah dan PPD


SEKOLAH RENDAH
PPD

SK

SJK C)

SJK(T)

SK
(KHAS)

PPD BALING/SIK

66

10

PPD KOTA SETAR

77

23

PPD KUALA MUDA/YAN

82

26

23

PPD KUBANG PASU

47

PPD KULIM/BANDAR BAHARU

50

18

18

PPD LANGKAWI

18

PPD PADANG TERAP

20

PPD PENDANG

33

Jumlah

393

90

59

SK Agama
(SABK)

Jumlah
85
104

134
58

87
21
21
37

547

SEKOLAH MENENGAH
PPD

SMK

SM
SMK
Teknik Agama

SM
Khas

SM
SM + SR SM Agama
Kolej
Berasrama (Model
(SABK)
Vokasional
Penuh
Khas)

PPD BALING/SIK

18

PPD KOTA SETAR

35

PPD KUALA MUDA/YAN

35

PPD KUBANG PASU

19

PPD KULIM/
BANDAR BAHARU

28

32

PPD LANGKAWI

PPD PADANG TERAP

PPD PENDANG

13

28

Jumlah

156

2
1

1
1

25

43

48

Jumlah

24

202

Jadual 3 : Bilangan Sekolah Mengikut Gred dan PPD

SEKOLAH RENDAH
PPD

GRED A

GRED B

PPD BALING/ SIK

56

PPD KOTA SETAR

SKM A

SKM B

Jumlah

13

16

85

67

26

11

104

PPD KUALA MUDA/YAN

69

38

27

134

PPD KUBANG PASU

36

16

58

PPD KULIM/BANDAR BAHARU

41

28

18

87

PPD LANGKAWI

15

21

PPD PADANG TERAP

18

21

PPD PENDANG

25

37

Jumlah

327

133

86

547

SEKOLAH MENENGAH
PPD

GRED A

GRED B

BESTARI

Jumlah

PPD BALING/ SIK

18

25

PPD KOTA SETAR

29

13

43

PPD KUALA MUDA/YAN

35

12

48

PPD KUBANG PASU

13

24

PPD KULIM/BANDAR BAHARU

17

14

32

PPD LANGKAWI

PPD PADANG TERAP

PPD PENDANG

13

132

63

Jumlah

202

Jadual 4 : Bilangan Sekolah Mengikut Gred dan Jenis Sekolah

PERINGKAT RENDAH
Jenis Sekolah

GRED A

GRED B

SKM A

SKM B

Jumlah

293

89

10

393

SK (Khas)

SR Agama (SABK)

SJK(C)

25

23

42

90

SJK(T)

17

34

59

Jumlah

327

133

86

547

SK

PERINGKAT MENENGAH
JenisSekolah

GRED A

GRED B

BESTARI

Jumlah

SMK

90

64

156

SM Teknik

SMK Agama

SM Khas

SM Berasrama Penuh

SM + SR (Model Khas)

SM Agama (SABK)

28

28

Kolej Vokasional

132

64

202

Jumlah

Jadual 5: Bilangan Sekolah Mengikut Sesi dan PPD

PERINGKAT RENDAH
PPD

Pagi Sahaja

Pagi dan Petang

Petang Sahaja

Jumlah

PPD BALING/SIK

85

85

PPD KOTA SETAR

104

104

PPD KUALA MUDA/YAN

118

PPD KUBANG PASU

58

PPD KULIM/BANDAR BARU

79

87

PPD LANGKAWI

20

21

PPD PADANG TERAP

21

21

PPD PENDANG

37

37

Jumlah

521

25

Pagi Sahaja

Pagi dan Petang

Jumlah

PPD BALING/SIK

18

25

PPD KOTA SETAR

38

43

PPD KUALA MUDA/YAN

28

20

48

PPD KUBANG PASU

18

24

PPD KULIM/BANDAR BARU

24

32

PPD LANGKAWI

PPD PADANG TERAP

PPD PENDANG

13

142

58

202

15

134
58

547

PERINGKAT MENENGAH
PPD

Jumlah

Jadual 6 : Jumlah Guru dan Bukan Guru dan Enrolmen Murid Rendah Mengikut Jantina dan PPD

PERINGKAT RENDAH
PPD

Guru

Bukan Guru

Enrolmen Murid

Jumlah

Jumlah

PPD BALING/SIK

808

1,402

2,210

116

231

347

11,792 11,471 23,263

997

PPD KOTA SETAR

863

2,475

3,338

237

388

625

18,642 18,343 36,985

1,484

1,241

3,319

4,560

222

422

644

28,294 27,169 55,463

2,041

PPD KUBANG PASU

609

1,447

2,056

89

204

293

12,001 11,338 23,339

921

PPD KULIM/BANDAR BARU

787

1,993

2,780

124

287

411

18,099 17,523 35,622

1,314

PPD LANGKAWI

287

529

816

32

86

118

5,421

5,373

10,794

391

PPD PADANG TERAP

265

442

707

33

92

125

3,905

3,667

7,572

302

PPD PENDANG

384

723

1,107

58

121

179

5,685

5,438

11,123

467

12,330 17,574

911

1,831

PPD KUALA MUDA/YAN

Jumlah

5,244

Jumlah

Bil. Kelas

2,742 103,839 100,322 204,161

7,917

Jadual 7 : Jumlah Guru dan Bukan Guru, Enrolmen Murid dan Kelas Menengah Mengikut Jantina dan PPD

PERINGKAT MENENGAH
PPD

Guru

Bukan Guru

Enrolmen Murid

Bil. Kelas

Jumlah

Jumlah

Jumlah

PPD BALING/SIK

629

1,000

1,629

114

170

284

8,673

9,739

18,412

PPD KOTA SETAR

951

2,062

3,013

209

349

558

15,870 16,860 32,730

1,321

1,137

2,570

3,707

187

377

564

21,917 23,775 45,692

1,627

PPD KUBANG PASU

548

1,141

1,689

147

188

335

8,897

18,405

728

PPD KULIM/BANDAR BARU

691

1,492

2,183

130

223

353

12,805 13,520 26,325

992

PPD LANGKAWI

201

467

668

40

51

91

3,861

4,098

7,959

296

PPD PADANG TERAP

221

347

568

49

44

93

2,776

3,260

6,036

350

PPD PENDANG

307

529

836

63

85

148

4,395

4,636

9,031

361

939

1,487

PPD KUALA MUDA/YAN

Jumlah

4,685

9,608 14,293

9,508

2,426 79,194 85,396 164,590

724

6,399

Jadual 8: Bilangan Murid dan Kelas Sekolah Rendah Mengikut Tahun dan PPD

PERINGKAT RENDAH
PPD

PRASEKOLAH

KKBP (R)

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

PPD BALING/SIK

2,066

90

263

41

3,519

143

3,482

139

3,448

143

PPD KOTA SETAR

2,308

100

440

81

5,753

217

5,696

215

5,469

210

PPD KUALA MUDA/YAN

2,721

122

533

78

8,586

306

8,847

309

8,558

300

PPD KUBANG PASU

1,595

69

276

44

3,597

136

3,588

134

3,590

133

PPD KULIM/BANDAR BARU

1,992

86

292

47

5,633

198

5,650

195

5,440

196

PPD LANGKAWI

711

31

97

19

1,702

56

1,694

58

1,661

56

PPD PADANG TERAP

772

34

110

17

1,164

43

1,060

41

1,131

42

PPD PENDANG

1,206

50

144

22

1,663

66

1,602

64

1,598

62

Jumlah

13,371

582

2,155

349

31,617 1,165

TAHUN 4

TAHUN 5

31,619

1,155 30,895 1,142

TAHUN 6

Jumlah

3,370

142

3,560

148

3,555

151

23,263

997

5,752

218

5,680

218

5,887

225

36,985

1,484

8,535

299

8,745

306

8,938

321

55,463

2,041

3,532

134

3,506

132

3,655

139

23,339

921

5,471

193

5,451

197

5,693

202

35,622

1,314

1,678

57

1,623

56

1,628

58

10,794

391

1,133

41

1,115

41

1,087

43

7,572

302

1,634

65

1,687

67

1,589

71

11,123

467

31,105

1,149

31,367

1,165

32,032

1,210

204,161

7,917

10

Jadual 9 : Bilangan Murid dan Kelas Sekolah Menengah Mengikut Tahun dan PPD

PERINGKAT MENENGAH
KKBP (M)

PPD

PERALIHAN

PRASEK

TAHUN 4

TAHUN 5

TAHUN 6

PPD BALING/SIK

270

45

38

13

18

24

PPD KOTA SETAR

512

77

62

PPD KUALA MUDA/YAN

442

54

274

12

25

PPD KUBANG PASU

228

36

PPD KULIM/BANDAR BARU

327

43

141

PPD LANGKAWI

98

16

PPD PADANG TERAP

82

15

PPD PENDANG

134

20

20

22

23

2,093

306

515

26

25

33

40

47

Jumlah

TING 1

TING 2

TING 3

TING 4

TING 5

TING 6 REN

TING 6 ATAS

3,209
5,413
8,233
3,268
4,572
1,433
1,108
1,659

125
212
276
131
168
49
87
64

3,412
5,842
8,317
3,505
4,812
1,423
1,109
1,665

124
214
273
129
167
48
84
62

3,558
5,969
8,403
3,571
4,974
1,355
1,233
1,717

126
217
278
131
169
47
58
62

3,518
6,281
8,543
3,478
4,846
1,304
1,163
1,680

130
238
296
128
178
44
44
61

3,447
6,015
8,054
3,376
4,632
1,189
1,064
1,571

127
237
282
129
174
44
44
60

437
957
934
555
603
145
151
295

20
42
45
22
24
6
9
14

468
744
942
424
478
149
126
245

22
44
51
22
25
6
9
15

4,077

182

3,576

194

28,895 1,112 30,085 1,101 30,780 1,088 30,813 1,119 29,348 1,097

THN 1 KV
M
0
238
376
0
245
213
0
0
1,072

K
0
9
15
0
9
9
0
0
42

THN 2 KV
M
0
241
368
0
243
230
0
0
1,082

K
0
9
15
0
9
9
0
0
42

THN 3 KV
M
0
239
374
0
222
228
0
0
1,063

K
0
9
14
0
9
9
0
0
41
11

THN 4 KV
M
0
217
407
0
230
192
0
0
1,046

K
0
9
15
0
9
9
0
0
42

Jumlah
M
18,412
32,730
45,692
18,405
26,325
7,959
6,036
9,031
164,590

K
724
1,321
1,627
728
992
296
350
361
6,399

Jadual 10 : Bilangan Murid dan Kelas Sekolah Rendah Mengikut Tahun dan Jenis Sekolah

PERINGKAT RENDAH

JENIS SEKOLAH

KKBP (R)

PRASEK

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

2,047

331

12,520

541

26,622

928

26,512

917

25,888

906

SJK(C)

47

391

17

3,362

148

3,506

153

3,442

151

SJK(T)

14

419

21

1,391

77

1,370

77

1,335

76

SK (Khas)

47

10

15

22

14

13

SR Agama (SABK)

25

220

217

218

2,155

349

13,370

582

31,617

1,165

31,619

1,155

30,896

1,142

SK

Jumlah

TAHUN 4

TAHUN 5

TAHUN 6

Jumlah

26,073

912

26,323

927

26,677

967

172,662

6,429

3,522

151

3,449

151

3,684

156

21,403

933

1,294

76

1,378

77

1,470

79

8,671

485

16

15

148

33

200

202

195

1,277

37

31,105

1,149

31,367

1,165

32,032

1,210

204,161

7,917

12

Jadual 11 : Bilangan Murid dan Kelas Sekolah Menengah Mengikut Tahun/Tingkatan & Jenis Sekolah

PERINGKAT MENENGAH
Jenis Sekolah
SMK
SM + SR (Model Khas)
SMK Agama
SM Khas
SM Agama (SABK)
SM Berasrama Penuh
SM Teknik
Kolej Vokasional
Jumlah

KKBP (M)
M
K
2,055 301
38
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,093 306

PERALIHAN
M
K
515
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
515
26

PRASEK
M
K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
1
25
1

TAHUN 4
M
K
0
0
33
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
2

TING 1
TING 2
TING 3
TING 4
TING 5
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
25,469 999 26,808 990 27,473 977 27,528 990 26,206 971
240
9
236
9
254
9
194
8
175
8
676
23
624
23
621
22
567
22
548
21
0
0
0
0
0
0
56
7
0
0
1,877
58
1,857
58
1,850
59
1,513
54
1,461
54
633
23
560
21
582
21
565
23
636
29
0
0
0
0
0
0
298
11
261
11
0
0
0
0
0
0
92
4
61
3
28,895 1,112 30,085 1,101 30,780 1,088 30,813 1,119 29,348 1,097

THN 1 KV
M
0
0
0
0
0
0
0
1,072
1,072

K
0
0
0
0
0
0
0
42
42

THN 2 KV
M
0
0
0
0
0
0
0
1,082
1,082

K
0
0
0
0
0
0
0
42
42

THN 3 KV
M
0
0
0
0
0
0
0
1,063
1,063

K
0
0
0
0
0
0
0
41
41

13

TAHUN 5
M
K
0
0
40
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
2

TING 6 REN
M
K
3,734
172
0
0
195
5
0
0
148
5
0
0
0
0
0
0
4,077
182

THN 4 KV
M
0
0
0
0
0
0
0
1,046
1,046

K
0
0
0
0
0
0
0
42
42

TAHUN 6
M
K
0
0
47
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
2

TING 6 ATAS
M
K
3,102
172
0
0
126
5
0
0
287
13
0
0
61
4
0
0
3,576
194

Jumlah
M
142,890
1,257
3,357
56
8,993
2,976
620
4,441
164,590

K
5,598
54
121
7
301
117
26
175
6,399

Jadual 12: Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Bantuan dan PPD

PERINGKAT RENDAH
PPD

Sekolah Kerajaan

Sekolah Bantuan Kerajaan

Jumlah

PPD BALING/SIK

67

18

85

PPD KOTA SETAR

87

17

104

PPD KUALA MUDA/YAN

92

42

134

PPD KUBANG PASU

51

58

PPD KULIM/BANDAR BARU

57

30

87

PPD LANGKAWI

18

21

PPD PADANG TERAP

20

21

PPD PENDANG

33

37

Jumlah

425

122

547

Sekolah Kerajaan

Sekolah Bantuan Kerajaan

Jumlah

PPD BALING/SIK

21

25

PPD KOTA SETAR

39

43

PPD KUALA MUDA/YAN

37

11

48

PPD KUBANG PASU

22

24

PPD KULIM/BANDAR BARU

27

32

PPD LANGKAWI

PPD PADANG TERAP

PPD PENDANG

10

13

Jumlah

169

33

202

PERINGKAT MENENGAH
PPD

14

Jadual 13 : Bilangan Sekolah Mengikut Lokasi dan PPD

PERINGKAT RENDAH
PPD

Bandar

Luar Bandar

Jumlah

PPD BALING/SIK

79

85

PPD KOTA SETAR

45

59

104

PPD KUALA MUDA/YAN

36

98

134

PPD KUBANG PASU

49

58

PPD KULIM/BANDAR BARU

23

64

87

PPD LANGKAWI

17

21

PPD PADANG TERAP

18

21

PPD PENDANG

34

37

130

417

547

Bandar
5
27

Luar Bandar
20
16

Jumlah
25
43

PPD KUALA MUDA/YAN

25

23

48

PPD KUBANG PASU

16

24

PPD KULIM/BANDAR BARU


PPD LANGKAWI

16
3

16
5

32
8

PPD PADANG TERAP

PPD PENDANG
Jumlah

3
89

10
113

13
202

Jumlah

PERINGKAT MENENGAH
PPD
PPD BALING/SIK
PPD KOTA SETAR

15

Jadual 14 : Bilangan Sekolah Mengikut Label dan PPD

PPD

Integrasi Kelas Integrasi Kelas Integrasi


Khas
Khas
Kelas Khas Disleksia
Conforming
Mubaligh Premier
Pembelajaran Pendengaran Penglihatan (DIS)
(BP)
(BD)
(BL)
24

PPD BALING/SIK
PPD KOTA SETAR

40

PPD KUALA MUDA/YAN

35

22

PPD KUBANG PASU


PPD KULIM/BANDAR BARU

21

PPD LANGKAWI

11

PPD PADANG TERAP

10

PPD PENDANG

11

1
2

Jumlah

174

PPD

Sekolah
Berprestasi
Tinggi

Sekolah
Bestari Model
B

Sekolah
Kluster

Sekolah
Model
Khas

PPD BALING/SIK

Sekolah Sekolah
Terkawal Wawasan
2
3

SKM
ABM
16

PPD KOTA SETAR

11

PPD KUALA MUDA/YAN

27

PPD KUBANG PASU

PPD KULIM/BANDAR BARU

18

PPD LANGKAWI

PPD PADANG TERAP

PPD PENDANG
Jumlah

11

1
1

12

24

16

4
5

87

Jadual 15 : Bilangan Asrama Sekolah Mengikut Jenis Asrama dan PPD

Asrama
Asrama Desa Asrama Khas
Sekolah Harian

PPD

Asrama
Penuh

Lain-Lain
Asrama Di
Bawah KPM

Jumlah

PPD BALING/SIK

11

20

PPD KOTA SETAR

20

PPD KUALA MUDA/YAN

10

10

26

PPD KUBANG PASU

13

PPD KULIM/BANDAR BARU

14

PPD LANGKAWI

PPD PADANG TERAP

10

PPD PENDANG

10

Jumlah

55

23

34

120

Jadual 16: Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Asrama & Jenis Sekolah

Jenis Sekolah

Asrama
Asrama Desa
Sekolah Harian

Lain-Lain
Asrama Khas Asrama Penuh Asrama Di
Bawah KPM

Jumlah

SMK

49

16

65

SM Teknik

SMK Agama

SM Khas

SM Berasrama Penuh

SM + SR (Model Khas)

SM Agama (SABK)

28

28

Kolej Vokasional

SK

SK (Khas)

SR Agama (SABK)

Jumlah

54

23

35

120

17

Jadual 17 : Bilangan Sekolah Yang Menyediakan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
Mengikut PPD

PERINGKAT RENDAH

PPD

Integrasi Kelas
Integrasi Kelas
Integrasi Kelas
Khas
Khas
Khas Penglihatan
Pembelajaran
Pendengaran (BD)
(BL)
(BP)

Disleksia (DIS)

Jumlah

PPD BALING/SIK

14

14

PPD KOTA SETAR

24

26

PPD KUALA MUDA/YAN

22

22

PPD KUBANG PASU

13

14

PPD KULIM/ BANDAR BARU

11

11

PPD LANGKAWI

PPD PADANG TERAP

PPD PENDANG

102

106

Disleksia (DIS)

Jumlah

Jumlah

PERINGKAT MENENGAH

PPD

Integrasi Kelas
Integrasi Kelas
Integrasi Kelas
Khas
Khas
Khas Penglihatan
Pembelajaran
Pendengaran (BD)
(BL)
(BP)

PPD BALING/SIK

10

10

PPD KOTA SETAR

16

18

PPD KUALA MUDA/YAN

13

14

PPD KUBANG PASU

10

PPD KULIM/BANDAR BARU

10

10

PPD LANGKAWI

PPD PADANG TERAP

PPD PENDANG

72

76

Jumlah

18

Jadual 18 : Bilangan Sekolah Rendah Mengikut Parlimen dan PPD

Parlimen

PPD
BALING/
SIK

Alor Star
Baling

PPD
KOTA
SETAR

PPD
KUALA
MUDA/
YAN

PPD
KUBANG
PASU

PPD
PPD
KULIM/
PPD
PPD
PADANG
Jumlah
BANDAR LANGKAWI
PENDANG
TERAP
BARU

25

25

62

62

Jerai

47

Jerlun

47
24

Kuala Kedah

24

38

38

Kubang Pasu

34

34

Kulim/
Bandar Baharu

49

Langkawi

49
21

Merbok

21

45

45

Padang Serai

38

38

Padang Terap

21

Pendang

37

Pokok Sena
Sik

41

23
42

85

37
41

23

Sungai Petani
Jumlah

21

104

134

42
58

87

19

21

21

37

547

Jadual 19 : Bilangan Sekolah Rendah Mengikut DUN dan PPD

DUN
Alor Mengkudu
Anak Bukit
Ayer Hangat
Ayer Hitam
Bakar Arang
Bakar Bata
Bandar Baharu
Bayu
Belantek
Bukit Kayu Hitam
Bukit Lada
Bukit Pinang
Bukit Selambau
Derga
Guar Chempedak
Gurun
Jeneri
Jitra
Kota Darul Aman
Kota Siputeh
Kuah
Kuala Ketil
Kuala Nerang
Kubang Rotan
Kulim
Kupang
Lunas
Merbau Pulas
Pantai Merdeka
Pedu
Pengkalan Kundor
Sidam
Sungai Limau
Sungai Tiang
Tanjong Dawai
Tokai
Jumlah

PPD
BALING/
SIK

PPD
KOTA
SETAR

PPD
KUALA
MUDA/
YAN

PPD
PPD
KULIM/
KUBANG
BANDAR
PASU
BARU

PPD
PPD
PPD
PADANG
Jumlah
LANGKAWI
PENDANG
TERAP

10
13
11
15
13
8
23
18
10
15
18
10
25
13
15
18
13
19
7
9
10
24
13
12
26
20
15
23
17
8
13
12
14
20
20
85

104

134

58

20

87

21

21

17
37

10
13
11
15
13
8
23
18
10
15
18
10
25
13
15
18
13
19
7
9
10
24
13
12
26
20
15
23
17
8
13
12
14
20
20
17
547

Jadual 20 : Bilangan Sekolah Menengah Mengikut Parlimen dan PPD

Parlimen

PPD
PPD
BALING/ KOTA
SIK
SETAR

Alor Star
Baling

PPD
PPD
PPD
PPD
KUALA
KULIM/
PPD
PPD
KUBANG
PADANG
Jumlah
MUDA/
BANDAR LANGKAWI
PENDANG
PASU
TERAP
YAN
BARU

10

10

16

16

Jerai

16

Jerlun

16
9

Kuala Kedah

15

15

Kubang Pasu

15

Kulim-Bandar Baharu

15
16

Langkawi

16
8

Merbok

14

14

Padang Serai

16

16

Padang Terap

Pendang

13

Pokok Sena
Sik

18

18

Sungai Petani
Jumlah

18
25

13

43

48

18
24

21

32

13

202

Jadual 21 : Bilangan Sekolah Menengah Mengikut DUN dan PPD

DUN
Alor Mengkudu
Anak Bukit
Ayer Hangat
Ayer Hitam
Bakar Arang
Bakar Bata
Bandar Baharu
Bayu
Belantek
Bukit Kayu Hitam
Bukit Lada
Bukit Pinang
Bukit Selambau
Derga
Guar Chempedak
Gurun
Jeneri
Jitra
Kota Siputeh
Kuah
Kuala Ketil
Kuala Nerang
Kubang Rotan
Kulim
Kupang
Lunas
Merbau Pulas
Pantai Merdeka
Pedu
Pengkalan Kundor
Sidam
Sungai Limau
Sungai Tiang
Tanjong Dawai
Tokai
Jumlah

PPD
BALING/
SIK

PPD
KOTA
SETAR

PPD
KUALA
MUDA/
YAN

PPD
PPD
PPD
KULIM/
PPD
KUBANG
PADANG
BANDAR LANGKAWI
PASU
TERAP
BARU

PPD
Jumlah
PENDANG

6
3
3
6
8
4
6
8
6
6
5
6
7
7
6
5
3
9
3
5
4
5
4
10
4
7
9
7
4
8
4
5
8
6
25

43

48

24

32

22

5
13

6
3
3
6
8
4
6
8
6
6
5
6
7
7
6
5
3
9
3
5
4
5
4
10
4
7
9
7
4
8
4
5
8
6
5
202

Jadual 22 : Senarai Sekolah Berprestasi Tinggi

Bil

PPD

KodSekolah

NamaSekolah

SM/SR

Kohort

1 PPD KOTA SETAR

KEB2095

SMK SULTANAH ASMA

SEKOLAH MENENGAH

2 PPD KUBANG PASU

KEA4036

SM SULTAN ABDUL HALIM (SMBP)

SEKOLAH MENENGAH

3 PPD KUBANG PASU

KBB4033

SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN

SEKOLAH RENDAH

4 PPD KUBANG PASU

KRA4001

SBPI KUBANG PASU

SEKOLAH MENENGAH

5 PPD KOTA SETAR

KBB2085

SK SULTANAH ASMA

SEKOLAH RENDAH

6 PPD KOTA SETAR

KBC2116

SJK(C) KEAT HWA (H)

SEKOLAH RENDAH

7 PPD KOTA SETAR

KEAB002

SM (SAINS) POKOK SENA

SEKOLAH MENENGAH

8 PPD KUALA MUDA/YAN

KBB3040

SK IBRAHIM

SEKOLAH RENDAH

9 PPD KUALA MUDA/YAN

KEE3105

SM SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA

SEKOLAH MENENGAH

10 PPD KUBANG PASU

KEA4068

SM SAINS KUBANG PASU

SEKOLAH MENENGAH

11 PPD KULIM/BANDAR BARU

KBA5030

SK AIR MERAH

SEKOLAH RENDAH

12 PPD KUALA MUDA/YAN

KBB3039

SK FATHER BARRE'S CONVENT

SEKOLAH RENDAH

23

Jadual 23 : Senarai Sekolah Kluster Kecemerlangan

Bil

PPD

KodSekolah

NamaSekolah

SM/SR

Fasa

1 PPD BALING/SIK

KEE8018

SMK SIK

SEKOLAH MENENGAH

2 PPD KOTA SETAR

KKE2156

SM TEKNIK ALOR SETAR

SEKOLAH MENENGAH

3 PPD KUALA MUDA/YAN

KEB3051

SMK SIN MIN (CF)

SEKOLAH MENENGAH

4 PPD KUBANG PASU

KEE4037

SMK JITRA

SEKOLAH MENENGAH

5 PPD KULIM/BANDAR BARU

KBB5021

SK ST ANNE'S CONVENT (M)

SEKOLAH RENDAH

6 PPD PADANG TERAP

KEE7017

SMK DATUK SYED AHMAD

SEKOLAH MENENGAH

7 PPD KOTA SETAR

KEB2094

SMK KEAT HWA 1 (CF)

SEKOLAH MENENGAH

8 PPD BALING/SIK

KRA8001

SMK AGAMA SIK

SEKOLAH MENENGAH

9 PPD KUALA MUDA/YAN

KEB3049

SMK IBRAHIM

SEKOLAH MENENGAH

10 PPD KULIM/BANDAR BARU

KEB5027

SMK SULTAN BADLISHAH

SEKOLAH MENENGAH

11 PPD KOTA SETAR

KBC2117

SJK(C) KEAT HWA (S)

SEKOLAH RENDAH

12 PPD KOTA SETAR

KRA2001

SMK AGAMA KEDAH

SEKOLAH MENENGAH

13 PPD KOTA SETAR

KBA2088

SK TAMAN RAKYAT

SEKOLAH RENDAH

14 PPD KOTA SETAR

KBB2086

SK CONVENT

SEKOLAH RENDAH

15 PPD KOTA SETAR

KBC2115

SJK(C) KEAT HWA (K)

SEKOLAH RENDAH

16 PPD KUALA MUDA/YAN

KBA3049

SK TASEK APONG

SEKOLAH RENDAH

17 PPD KUALA MUDA/YAN

KBC9025

SJK(C) AIK MIN

SEKOLAH RENDAH

18 PPD KUBANG PASU

KBA4058

SK BUKIT TINGGI

SEKOLAH RENDAH

19 PPD KULIM/BANDAR BARU

KBA5029

SK TAMAN HI-TECH

SEKOLAH RENDAH

20 PPD KOTA SETAR

KEA2090

SMK SULTANAH BAHIYAH

SEKOLAH MENENGAH

21 PPD KOTA SETAR

KBA2039

SK JALAN PEGAWAI

SEKOLAH RENDAH

22 PPD KOTA SETAR

KBA2085

SK TAMAN UDA

SEKOLAH RENDAH

23 PPD KOTA SETAR

KBB2082

SK HJ MOHD SHARIFF

SEKOLAH RENDAH

24 PPD KUALA MUDA/YAN

KBB3039

SK FATHER BARRE'S CONVENT

SEKOLAH RENDAH

24

Jadual 24 : Senarai Sekolah Swasta Kedah

BIL. NAMA SEKOLAH

KATEGORI
SEKOLAH

ALAMAT

POSKOD BANDAR

PPD

NO. TELEFON

FAKS

1 Sekolah Rendah
Al-Islah

Agama

Lot 292, Pokok Asam,


Jalan Pinang Tunggal

08000

Sungai
Petani

2 Sekolah Rendah
Islam Alor Setar

Agama

KM. 3, Lebuhraya Sultan


Abdul Halim,

05350

Alor
Setar

Kota
Setar

3 Sekolah Rendah
Islam ABIM
Sungai Petani

Agama

Lot 10-15, Bangunan


Zakat, Bakar Arang

08000

Sungai
Petani

Kuala
Muda /
Yan

4 Sekolah Rendah
slam Darul Aman
(SRIDA)

Agama

Km 3 Lebuhraya Sultan
Abd. Halim,

05400

Alor
Setar

Kota
Setar

5 Sekolah Rendah
Al-Azhar

Agama

Jalan Muda Kuari, Off


Jln. Kodiang
Mukim Gelong,

06000

Jitra

Kubang 04-9291758 04-9293744


Pasu

6 Sekolah Rendah
Al-Naim

Agama

Desa Murni, Pekan Lama, 09300

Kuala
Ketil

Baling / 04-44164037
Sik

7 Sekolah Rendah
Al-Najah

04-7339063 04-7358146

04-4225222

04-7721913 04-7721913

05400

Alor
Setar

Kota
Setar

04-7326917 04-7321731

No. 4028, Taman Rakyat,


Jalan Sultanah,

05350

Alor
Setar

Kota
Setar

04-7328751 04-7301294

9 Sekolah Menengah Akademik 125-A Lorong


Langkasuka
Langkasuka,
Pekan Guar Chempedak,

08800

Gurun

10 Sekolah Menengah Akademik No. 264, Jalan Shahab 1,


TM
Shahab Perdana,

05350

Alor
Setar

11 Sekolah Menengah
Al-Islah

Agama

Lot 292 Pokok Asam,


Jalan Pinang Tunggal,

08000

Sungai
Petani

Kuala 04-4386866 04-4387032


Muda /
Yan

12 Sekolah Menengah
Al-Azhar

Agama

Jalan Muda Kuari,


Mk Gelong,

06000

Jitra

KUbang 04-9291758 04-9293744


Pasu

8 Sekolah Rendah
Islam Ummi (SeRU)

Akademik 205 Jalan Langgar,

Kuala 04-4386866 04-4387032


Muda /
Yan

Agama

25

Kuala 04-4688941 04-4681068


Muda /
Yan
Kota
Setar

04-7338727

TIADA

Jadual 24 : Senarai Sekolah-Sekolah Swasta Kedah

13 Sekolah
Menengah
Insan Bestari

Agama

Jalan Istana Lama,


Kampung Baru,

05000

Alor
Setar

14 Maahad Tahfiz
Profesional

Agama

Lot 936, Kg Teluk Ayer,


Bukit Kechil, Mukim
Simpor, Tikam Batu

08600 Sungai Kuala


Petani Muda /
Yan

15 SM Keat Hwa

Cina

500 Jalan Teratai,


Taman Berjaya,
Jalan Pegawai,

05050

16 SM Sin Min (SP)

Cina

Lot. 12233 Taman


Keladi, Fasa 2,

08000 Sungai Kuala 04-4211060 04-4211273


Petani Muda /
Yan

17 SM Sin Min (A/S)

Cina

Jalan Alor Mengkudu,


Mukim Derga,

05400

Alor
Setar

Alor
Setar

18 Sekolah Antarabangsa
ELC

Antarabangsa Plot 18, Zon Industri


09000 Kulim
Fasa 1, Taman
Perindustrian Hi-Tech Kulim,

19 Regent International School

Antarabangsa No.2, Persiaran Cempaka ,


Bandar Amanjaya,

20 UUM Internatinal Antarabangsa The University Inn,


School
Universiti Utara Malaysia,

21 Sridaya Internatinal School

Kota 04-7202484
Setar

Kota 04-7771222 04-7771224


Setar

Kota 04-7320021 04-7318595


Setar

Kulim/
Bandar
Baharu

08000 Sungai Kuala 04-4435300 04-4400573


Petani Muda/
Yan
06010 Sintok Kubang 04-9232219
Pasu

Antarabangsa Pt 10453, Pt10398, Pt10409, 08000 Sungai Kuala


Persiaran Cinta Sayang
Petani Muda /
Yan

26

0102212624

Jadual 25 : Analisis Trend Bilangan Guru, Murid, dan Kelas Bagi Kutipan Bulan Januari, April dan
Ogos 2016
PERINGKAT RENDAH
PPD

Guru

Murid

Kelas

Januari

April

Julai

Januari

April

Julai

Januari

April

Julai

PPD BALING/SIK

2,230

2,218

2,210

23,232

21,208

23,263

997

999

997

PPD KOTA SETAR

3,389

3,371

3,338

36,945

34,677

36,985

1,486

1,478

1,484

PPD KUALA MUDA/YAN

4,542

4,532

4,560

55,414

52,692

55,463

2,044

2,041

2,041

PPD KUBANG PASU

2,080

2,066

2,056

23,362

21,752

23,339

915

921

921

PPD KULIM/BANDAR BARU

2,810

2,800

2,780

35,591

33,616

35,622

1,314

1,314

1,314

PPD LANGKAWI

833

824

816

10,784

10,095

10,794

392

391

391

PPD PADANG TERAP

714

712

707

7,586

6,810

7,572

302

302

302

PPD PENDANG

1,117

1,116

1,107

11,106

9,903

11,123

464

467

467

Jumlah

17,715 17,639

17,574

204,020 190,753 204,161

7,914

7,913

7,917

PERINGKAT MENENGAH

PPD

Guru

Murid

Kelas

Januari

April

Julai

Januari

April

Julai

Januari

April

Julai

PPD BALING/SIK

1,654

1,644

1,629

18,211

18,129

18,412

703

704

724

PPD KOTA SETAR

3,045

3,034

3,013

32,364

32,100

32,730

1,282

1,279

1,321

PPD KUALA MUDA/YAN

3,653

3,631

3,707

45,243

44,978

45,692

1,583

1,578

1,627

PPD KUBANG PASU

1,698

1,698

1,689

18,126

18,000

18,405

707

706

728

PPD KULIM/BANDAR BARU

2,184

2,175

2,183

26,148

25,941

26,325

969

967

992

PPD LANGKAWI

651

646

668

7,942

7,900

7,959

289

290

296

PPD PADANG TERAP

573

571

568

5,996

5,952

6,036

313

314

350

PPD PENDANG

844

841

836

8,916

8,842

9,031

348

348

361

14,302

14,240

14,293

6,194

6,186

6,399

Jumlah

162,946 161,842 164,590

27

Lampiran
PPD Baling / Sik
PERINGKAT RENDAH
Bil. Kod Sekolah

Nama Sekolah

No. Telefon

E-Mel

KBA0001

SK MOHD ARIFF ABDULLAH

044430354 skmohdariffabdullah@gmail.com

KBA0002

SK TELOI KANAN

044192862 skteloikanan@gmail.com

KBA0003

SK TEMBAK

044161019 sktembakkba0003@gmail.com

KBA0004

SK BADANG

0194547950 skbadang@gmail.com

KBA0005

SK ASAM JAWA/CAROK KELIAN

044721215 skasamjawa.kba0005@gmail.com

KBA0006

SK SERI INAS

044725675 skseriinas2010@gmail.com

KBA0007

SK PENGHULU ABU BAKAR

044702099 skpenghuluabubakar@gmail.com

KBA0008

SK BALING

044702284 skbaling@gmail.com

KBA0009

SK DALAM WANG

0134354245 skdalamwang@gmail.com

10

KBA0010

SK TUNKU PUAN HABSAH

044704473 skhabsah@yahoo.com

11

KBA0011

SK IBOI

044721078 skiboibalingsik@gmail.com

12

KBA0012

SK SYED SHEH

044721080 sksyedsheh@gmail.com

13

KBA0013

SK KAMPUNG SADEK

044765284 skkgsadek@gmail.com

14

KBA0014

SK KAMPUNG PADANG

0194339766 skkampongpadang@gmail.com

15

KBA0015

SK KAMPUNG SERA

044721687 gurubesarskks@gmail.com

16

KBA0016

SK KUALA KUPANG

044766755 skkualakupang@gmail.com

17

KBA0017

SK KUALA PEGANG

044764888 skkualapegang0017@gmail.com

18

KBA0018

SK KUALA KUANG

044727825 skkualakuang10@gmail.com

19

KBA0019

SK KUALA MERAH

044163598 skkualamerah@gmail.com

20

KBA0020

SK KUALA SAMAK

044430719 skkualasamak.pkgkk@gmail.com

21

KBA0021

SK LANAI

044761325 sklanai@gmail.com

22

KBA0022

SK PULAI

044706301 skpulaibaling@gmail.com

23

KBA0023

SK SIONG

044721258 sekkebsiong@gmail.com

24

KBA0024

SK TANJUNG PARI

044722503 sktanjungpari@gmail.com

25

KBA0025

SK TAWAR

044765021 sktawar@gmail.com

26

KBA0026

SK TIAK

044765067 sktiak@gmail.com

27

KBA0027

SK TITI GANTONG

044708216 skttgantong@gmail.com

28

KBA0028

SK RAMBONG PULAI

044727598 skrambongpulai@gmail.com

29

KBA0029

SK SERI BAYU

044721131 skseribayuweng@gmail.com

30

KBA0030

SK KUALA KETIL

044163050 skkualaketil@gmail.com

31

KBA0031

SK SERI JEMERLI

044430878 skserijemerli@gmail.com

32

KBA0032

SK KAMPUNG SELARONG

044720867 skkgselarong@gmail.com

33

KBA0062

SK TELOK TEDURI

044725991 sktelokteduri@gmail.com

34

KBA0063

SK MALAU

044722863 skmalau@yahoo.com.my

35

KBA0065

SK PAYA BESAR

044430437 payabesarkualaketil@gmail.com

36

KBA0066

SK BINJUL

044160128 skbinjul@gmail.com

37

KBA0067

SK KAMPUNG BANDAR

044721096 skkb0067@gmail.com

38

KBA0068

SK ULU TAWAR

0194428470 skulutawar0068@gmail.com

39

KBA0069

SK ULU BAKAI

0194816675 skulubakai@gmail.com

40

KBA0070

SK SEBERANG KETIL

044430472 skseberangketil@gmail.com
28

41

KBA0071

SK BINJUL DALAM

044430423 skbinjuldalam@gmail.com

42

KBA0072

SK TELOI TIMUR

044192987 skteloitimur@gmail.com

43

KBA0073

SK KAMPONG KEDA

044768786 skkg_keda@yahoo.com.my

44

KBA8001

SK BATU LIMA

044620372 skbatulimasik@gmail.com

45

KBA8002

SK CHEPIR

044620662 skcchepir@gmail.com

46

KBA8003

SK GULAU

0195000935 skgulau@gmail.com

47

KBA8004

SK HUJONG BANDAR

044620318 skhujungbandar@gmail.com

48

KBA8005

SK JENERI

044627354 skjeneri8005@gmail.com

49

KBA8006

SK KG BETONG

044647136 skkgbetong@gmail.com

50

KBA8007

SK HJ HUSSAIN

044620041 skhjhussainsik@gmail.com

51

KBA8008

SK KG KOTA BUKIT

044620307 skkotabukit@gmail.com

52

KBA8009

SK SERI AMPANG MUDA

047520240 skseriampangmuda8009@gmail.com

53

KBA8010

SK CHEMARA

044620019 skchemara@gmail.com

54

KBA8011

SK KALAI

044620564 skkalaisik@gmail.com

55

KBA8012

SK PAYA TERENDAM

044694053 skptsik@gmail.com

56

KBA8013

SK PADANG CHICHAK

044626689 skpdgchichak@gmail.com

57

KBA8014

SK SIK

044695434 sekolahsik@gmail.com

58

KBA8015

SK BANDAR BARU BERIS JAYA

044697001 skbbbj@gmail.com

59

KBA8016

SK TELOI TUA

044620264 skteloitua@gmail.com

60

KBA8017

SK DANGLAU

047510019 kba8017@gmail.com

61

KBA8018

SK SIK DALAM

044622823 kba8018sksikdalam@gmail.com

62

KBA8019

SK KOTA AUR

047520409 skkotaaur@gmail.com

63

KBA8020

SK Batu 8

044620015 skbatulapan2010@gmail.com

64

KBB0033

SK BATU PEKAKA

044430535 skbatupekaka@gmail.com

65

KBB0034

SK TUNKU PUTERA

044701240 sktunkuputerabaling@gmail.com

66

KBC0040

SJK(C) CHIN HWA

044765377 sjkchinhwa@gmail.com

67

KBC0041

SJK(C) KONG MIN

044765494 sjkckongmintawar@gmail.com

68

KBC0042

SJK(C) KAMPUNG LALANG

044731682 sjkckglalang@gmail.com

69

KBC0043

SJK(C) KUALA KETIL

044163351 sekolahcinakualaketil@gmail.com

70

KBC0044

SJK(C) PENG MIN

0124819089 sjkcpengminkejai@gmail.com

71

KBC0045

SJK(C) SENG YOK

044765217 sjkcsengyok@gmail.com

72

KBC0046

SJK(C) YEOK CHEE

044701277 sjkcyeokchee@gmail.com

73

KBC0047

SJK(C) POI CHEE

0124563244 sjkcpoicheeladangpelam@gmail.com

74

KBC8019

SJK(C) CHUNG HWA

044693657 chunghwasik@gmail.com

75

KBD0048

SJK(T) LDG BADENOCH

0195955419 sjktldgbadenoch@gmail.com

76

KBD0050

SJK(T) BINJOL

044164106 sjktbinjolbalingsik@gmail.com

77

KBD0052

SJK(T) LDG BUKIT SEMBILAN

0194788183 sjktldgbktsembilan@gmail.com

78

KBD0053

SJK(T) LDG KATUMBA

0194363282 sjktkatumba@gmail.com

79

KBD0054

SJK(T) LDG KUALA KETIL

0195228756 sjktldgkualaketil@gmail.com

80

KBD0055

SJK(T) LDG BATU PEKAKA

0164881350 sjkt.ldgbtpekaka@gmail.com

81

KBD0056

SJK(T) LDG KIM SENG

0195266815 sjktkimseng@gmail.com

82

KBD0057

SJK(T) LADANG MALAKOFF

0195587581 stldgmalakoffppdbalingsik@gmail.com

83

KBD0058

SJK(T) LDG KUPANG

0134339943 sjktldgkupang@gmail.com

84

KBD0059

SJK(T) LDG PELAM

0124373565 sjktpelam@gmail.com

85

KBE8017

SK SERI DUSUN

044620314 skseridusun@yahoo.com
29

PERINGKAT MENENGAH
Bil. Kod Sekolah

Nama Sekolah

No. Telefon

E-Mel

KEA0035

SMK BALING

044701218 smkbaling10@gmail.com

KEA0036

SMK SIONG

044731761 smksiong@gmail.com

KEA0064

SMK TELOI KANAN

044193882 smkteloikanan@gmail.com

KEA0065

SMK TANJONG PUTERI

044163853 smktanjongputeri@gmail.com

KEA0067

SMK JERAI

044767226 smkjerai2010@gmail.com

KEA0068

SMK PARIT PANJANG

044721422 smkparitpanjang@gmail.com

KEA0069

SMK SYED ABU BAKAR

044765797 smksyedabubakar@gmail.com

KEA0070

SEKOLAH KHAS BALING

044706793 smodkb@gmail.com

KEA0071

SMK BAKAI

044430586 kea0071smkbakai@gmail.com

10

KEA0072

SMK Bongor

044701177 smkbongor@gmail.com

11

KEA8019

SMK JENERI

044625603 smkjeneri2011@gmail.com

12

KEA8020

SMK SERI ENGGANG

044625495 smkserienggang.pengetua@gmail.com

13

KEA8021

SMK GULAU

047521637 smkgulau@gmail.com

14

KEA8022

SMK CHEPIR

044721054 smkchepir@gmail.com

15

KEA8023

SMK BATU LAPAN

044620024 pejabat.smkbl@gmail.com

16

KEB0037

SMK TUNKU PUTERA

044701270 smktunkuputera@gmail.com

17

KEE0038

SMK KUALA KETIL

044434251 smkkualaketil@gmail.com

18

KEE0039

SMK KUALA PEGANG

044726332 smkkualapegang@gmail.com

19

KEE8018

SMK SIK

044695278 sek.men.keb.sik@gmail.com

20

KFT0001

SM AGAMA IRSYADIAH

044620726 smairsyadiah@gmail.com

21

KFT0011

MAKTAB MAHMUD BALING

044701442 mmbg@lmm.gov.my

22

KFT8001

SM AGAMA (ARAB) ANNAJAH

044721046 smaannajah.sabk@gmail.com

23

KFT8002

MAKTAB MAHMUD SIK

044625809 mmsk10@gmail.com

24

KRA0001

SMK AGAMA BALING

044705303 smkabss@gmail.com

25

KRA8001

SMK AGAMA SIK

044693270 smkasik@gmail.com

PERINGKAT RENDAH
Bil. Kod Sekolah
1
KBA2007
2
KBA2008
3
KBA2010
4
KBA2011
5
KBA2012
6
KBA2013
7
KBA2014
8
KBA2015
9
KBA2016
10 KBA2017
11 KBA2018
12 KBA2019
13 KBA2020

Nama Sekolah
SK ALOR JANGGUS
SK SERI AMAR DIRAJA
SK GUNONG
SK KOTA RENTANG
SK WAN SULAIMAN SIDIQ
SK HJ ABDULLAH SADUN
SK DATO' SHAARI
SK LENGKUAS
SK MERGONG
SK PERMATANG GUNUNG
SK SIMPANG TIGA
SK SUKA MENANTI
SK SUNGAI BARU

No. Telefon
047311500
047313354
047306530
047322681
047330887
047946790
047320792
047146714
047337550
047322506
047312491
047325280
047341620
30

E-Mel
kba2007.ppdkotasetar@gmail.com
kba2008.ppdkotasetar@gmail.com
kba2010.ppdkotasetar@gmail.com
kba2011.ppdkotasetar@gmail.com
kba2012.ppdkotasetar@gmail.com
kba2013.ppdkotasetar@gmail.com
kba2014.ppdkotasetar@gmail.com
kba2015.ppdkotasetar@gmail.com
kba2016.ppdkotasetar@gmail.com
kba2017.ppdkotasetar@gmail.com
kba2018.ppdkotasetar@gmail.com
kba2019.ppdkotasetar@gmail.com
kba2020.ppdkotasetar@gmail.com

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

KBA2029
KBA2030
KBA2031
KBA2032
KBA2033
KBA2036
KBA2037
KBA2038
KBA2039
KBA2040
KBA2041
KBA2042
KBA2045
KBA2049
KBA2055
KBA2058
KBA2061
KBA2064
KBA2065
KBA2066
KBA2073
KBA2074
KBA2084
KBA2085
KBA2087
KBA2088
KBA2089
KBA2090
KBA2091
KBA2092
KBA2093
KBA2094
KBA2095
KBA2096
KBA2098
KBAB001
KBAB002
KBAB003
KBAB004
KBAB005
KBAB006
KBAB007
KBAB008
KBAB009
KBAB010
KBAB011
KBAB012
KBAB013
KBAB014
KBAB015
KBB2079
KBB2080
KBB2081

SK GERIGIS
SK SRI TAMAN
SK KUALA KEDAH
SK LANGGAR
SK HAJI ABU BAKAR
SK SEBERANG PERAK BARU
SK SEBERANG PERAK
SK HAJI ISMAIL
SK JALAN PEGAWAI
SK SG KOROK LAMA
SK HJ IDRIS TAJAR
SK DATO' WAN MOHD SAMAN
SK TELOK KECHAI
SK BULUH LIMA
SK KANGKONG
SK LAHAR BUDI
SK HJ HASSAN ITAM
SK TEBENGAU
SK HAJI WAHAB
SK DARUL HIKMAH
SK KAMPONG JAWA
SK SRI MAHAWANGSA
SK BUKIT PINANG
SK TAMAN UDA
SK PENDIDIKAN KHAS ALOR SETAR
SK TAMAN RAKYAT
SK SERI PANTAI
SK SERI PERDANA
SK PEREMBA
SK JALAN DATUK KUMBAR
SK KEBUN PINANG
SK TAMAN AMAN
SK TAMAN BERSATU
SK SEBERANG NYONYA
SK TAMAN AWANA
SK WAN ABDUL SAMAD
SK KAMPONG BUKIT
SK KUALA LANJUT
SK BUKIT TAMPOI
SK JABI
SK NAWA
SK TELAGA MAS
SK TELUK JAMAT
SK TUALANG
SK BUKIT PAYONG
SK BUKIT HIJAU
SK KG PAYA
SK KUBANG LERET
SK POKOK SENA
SK BUKIT PAK KIAU
SK SRI GUNONG
SK BOHOR
SK ISKANDAR

047345290
047347381
047627088
047876930
047142830
047721446
047721185
047621101
047710312
047774122
047313071
047713671
047772299
047693231
047641751
047412372
047642079
047622254
047415395
047342237
047695090
047694792
047141890
047309269
047325168
047336372
047623017
047348440
047771500
047327578
047644377
047302075
047626607
047627995
047876353
047821311
047851055
047846136
047170024
047821340
047823379
047170179
047879061
047876902
047824324
047823462
047419212
047849499
047823015
047801181
047343844
047146448
047332076
31

kba2029.ppdkotasetar@gmail.com
kba2030.ppdkotasetar@gmail.com
kba2031.ppdkotasetar@gmail.com
kba2032.ppdkotasetar@gmail.com
kba2033.ppdkotasetar@gmail.com
kba2036.ppdkotasetar@gmail.com
kba2037.ppdkotasetar@gmail.com
kba2038.ppdkotasetar@gmail.com
kba2039.ppdkotasetar@gmail.com
kba2040.ppdkotasetar@gmail.com
kba2041.ppdkotasetar@gmail.com
kba2042.ppdkotasetar@gmail.com
kba2045.ppdkotasetar@gmail.com
kba2049.ppdkotasetar@gmail.com
kba2055.ppdkotasetar@gmail.com
kba2058.ppdkotasetar@gmail.com
kba2061.ppdkotasetar@gmail.com
kba2064.ppdkotasetar@gmail.com
kba2065.ppdkotasetar@gmail.com
kba2066.ppdkotasetar@gmail.com
kba2073.ppdkotasetar@gmail.com
kba2074.ppdkotasetar@gmail.com
kba2084.ppdkotasetar@gmail.com
kba2085.ppdkotasetar@gmail.com
kba2087.ppdkotasetar@gmail.com
kba2088.ppdkotasetar@gmail.com
kba2089.ppdkotasetar@gmail.com
kba2090.ppdkotasetar@gmail.com
kba2091.ppdkotasetar@gmail.com
kba2092.ppdkotasetar@gmail.com
kba2093.ppdkotasetar@gmail.com
kba2094.ppdkotasetar@gmail.com
kba2095.ppdkotasetar@gmail.com
kba2096.ppdkotasetar@gmail.com
kba2098.ppdkotasetar@gmail.com
kba2001.ppdkotasetar@gmail.com
kba2002.ppdkotasetar@gmail.com
kba2003.ppdkotasetar@gmail.com
kba2009.ppdkotasetar@gmail.com
kba2027.ppdkotasetar@gmail.com
kba2034.ppdkotasetar@gmail.com
kba2043.ppdkotasetar@gmail.com
kba2044.ppdkotasetar@gmail.com
kba2047.ppdkotasetar@gmail.com
kba2072.ppdkotasetar@gmail.com
kba2080.ppdkotasetar@gmail.com
kba2081.ppdkotasetar@gmail.com
kba2082.ppdkotasetar@gmail.com
kba2086.ppdkotasetar@gmail.com
kba2097.ppdkotasetar@gmail.com
kbb2079.ppdkotasetar@gmail.com
kbb2080.ppdkotasetar@gmail.com
kbb2081.ppdkotasetar@gmail.com

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

KBB2082
KBB2083
KBB2084
KBB2085
KBB2086
KBC2109
KBC2112
KBC2113
KBC2115
KBC2116
KBC2117
KBC2118
KBC2119
KBC2121
KBC2122
KBC2123
KBC2124
KBC2125
KBC2126
KBC2127
KBC2128
KBC2129
KBC2130
KBC2132
KBC2133
KBC2135
KBCB001
KBCB002
KBD2137
KBD2138
KBDB001

SK HJ MOHD SHARIFF
SK TUNKU ABDUL HALIM
SK ALOR SETAR
SK SULTANAH ASMA
SK CONVENT
SJK(C) BOON HWA
SJK(C) CHENG YU
SJK(C) EIK CHOON
SJK(C) KEAT HWA (K)
SJK(C) KEAT HWA (H)
SJK(C) KEAT HWA (S)
SJK(C) KEE CHEE
SJK(C) LONG SEONG
SJK(C) LONG CHUAN
SJK(C) MIN SIN
SJK(C) NAN KWANG
SJK(C) PUMPONG
SJK(C) PENG MIN
SJK(C) PEI HWA
SJK(C) PEI SHIH
SJK(C) SOON JIAN
SJK(C) SOON CHENG
SJK(C) SIN MIN
SJK(C) TAI CHONG
SJK(C) YIH MIN
SJK(C) YIH CHOON
SJK(C) CHUNG HWA
SJK(C) TONG YUH
SJK(T) BARATHY
SJK(T) THIRUVALLUVAR
SJK(T) LADANG JABI

047307606
047317750
047323121
047333234
047313970
047343493
047947570
047642905
047719758
047330012
047323025
047333602
047410595
047310140
047694377
047342377
047311924
047772526
047715528
047621232
047349968
047145225
047722026
047879001
047641341
047344676
047878713
047821261
047338244
047349805
047824892

kbb2082.ppdkotasetar@gmail.com
kbb2083.ppdkotasetar@gmail.com
kbb2084.ppdkotasetar@gmail.com
kbb2085.ppdkotasetar@gmail.com
kbb2086.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2109.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2112.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2113.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2115.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2116.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2117.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2118.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2119.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2121.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2122.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2123.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2124.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2125.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2126.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2127.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2128.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2129.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2130.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2132.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2133.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2135.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2111.ppdkotasetar@gmail.com
kbc2131.ppdkotasetar@gmail.com
kbd2137ppdkotasetar12@gmail.com
kbd2138.ppdkotasetar@gmail.com
kbd2136.ppdkotasetar@gmail.com

PERINGKAT MENENGAH
Bil. Kod Sekolah
1
KEA2090
2
KEA2091
3
KEA2093
4
KEA2094
5
KEA2095
6
KEA2096
7
KEA2097
8
KEA2161
9
KEA2179
10 KEA2180
11 KEA2182
12 KEA2183
13 KEA2185
14 KEA2186
15 KEA2187

Nama Sekolah
SMK SULTANAH BAHIYAH
SMK DATO' SYED OMAR
SMK KEPALA BATAS
SMK SEBERANG PERAK
SMK LANGGAR
SMK DATO'WAN MOHD SAMAN
SMK KEAT HWA 2
SMK TAJAR
SMK SYED MOHAMED AL-BUKHARY
SMK MERGONG
SMK SIMPANG KUALA
SMK KUBANG ROTAN
SMK SERI PANTAI
SMK HUTAN KAMPONG
SMK SERI AMPANG

No. Telefon
047331531
047321607
047144041
047771709
047876390
047643770
047722661
047329011
047308841
047315394
047344732
047324785
047627331
047203381
047773322
32

E-Mel
kea2090.ppdkotasetar@gmail.com
kea2091.ppdkotasetar@gmail.com
kea2093.ppdkotasetar@gmail.com
kea2094.ppdkotasetar@gmail.com
kea2095.ppdkotasetar@gmail.com
kea2096.ppdkotasetar@gmail.com
kea2097.ppdkotasetar@gmail.com
kea2161.ppdkotasetar@gmail.com
kea2179.ppdkotasetar@gmail.com
kea2180.ppdkotasetar@gmail.com
kea2182spgkuala.ppdkotasetar@gmail.com
kea2183.ppdkotasetar@gmail.com
kea2185.ppdkotasetar@gmail.com
kea2186.ppdkotasetar@gmail.com
kea2187.ppdkotasetar@gmail.com

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

KEB2093
KEB2094
KEB2095
KEB2096
KEB2097
KEB2098
KEB2099
KEB2162
KEE2100
KEE2101
KEE2102
KEE2104
KEE2107
KEE2108
KEE2160
KEEB001
KFT2001
KFT2002
KFT2003
KFT2004
KHA2001
KKE2156

SMK DARULAMAN
SMK KEAT HWA 1
SMK SULTANAH ASMA
KOLEJ SULTAN ABDUL HAMID
SMK ST MICHAEL
SMK CONVENT (M)
SMK TUNKU ABDUL RAHMAN
SMK TUNKU SOFIAH
SMK TUNKU ABDUL MALIK
SMK ALOR JANGGUS
SMK MUADZAM SHAH
SMK TUNKU ABD. AZIZ
SMK TUN SHARIFAH RODZIAH
SMK TENGKU LAKSAMANA
SMK SERI GUNONG
SMK POKOK SENA
SM AGAMA DARRUSAADAH
SMA MAKARIMUL AKHLAK
SMA IHYA UL-ULUM AD-DINIAH
MAKTAB MAHMUD POKOK SENA
KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR
SM TEKNIK ALOR SETAR

43

KRA2001 SMK AGAMA KEDAH

PERINGKAT RENDAH

047309125
047722053
047322618
047332300
047322497
047312602
047204880
047333730
047319358
047337413
047481800
047641213
047711102
047716482
047209922
047821237
047143661
047303757
047641269
047870624
047333363
047721548

keb2093.ppdkotasetar@gmail.com
keb2094.ppdkotasetar@gmail.com
keb2095.ppdkotasetar@gmail.com
sahc1908@gmail.com
keb2097.ppdkotasetar@gmail.com
keb2098.ppdkotasetar@gmail.com
keb2099.ppdkotasetar@gmail.com
keb2162.ppdkotasetar@gmail.com
kee2100.ppdkotasetar@gmail.com
kee2101.ppdkotasetar@gmail.com
kee2102.ppdkotasetar@gmail.com
kee2104.ppdkotasetar@gmail.com
kee2107.ppdkotasetar@gmail.com
kee2108.ppdks@gmail.com
kee2160.ppdkotasetar@gmail.com
kee2106.ppdkotasetar@gmail.com
kft2001.ppdkotasetar@gmail.com
kft2002.ppdkotasetar@gmail.com
kft2003.ppdkotasetar@gmail.com
kft2004.ppdkotasetar@gmail.com
khe2159.ppdkotasetar@gmail.com
kke2156.ppdkotasetar@gmail.com

047314345 kra2001.ppdkotasetar@gmail.com

PPD KUALA MUDA/ YAN

Bil. Kod Sekolah


Nama Sekolah
1
KBA3001 SK GURUN (PUSAT)
2
KBA3002 SK JENIANG (PUSAT)
3
KBA3003 SK BATU HAMPAR
4
KBA3004 SK SERI WANGSA
5
KBA3005 SK SULTAN MUDZAFFAR SHAH
6
KBA3006 SK AMAN JAYA
7
KBA3007 SK BKT SELAMBAU
8
KBA3008 SK BEDONG
9
KBA3009 SK LADANG HARVARD
10 KBA3010 SK DATARAN MUDA
11 KBA3011 SK SRI JERAI
12 KBA3012 SK PANTAI PRAI
13 KBA3013 SK HJ. OMAR TAHIR
14 KBA3014 SK PATANI PARA
15 KBA3015 SK SEMELING
16 KBA3016 SK SUNGAI LALANG
17 KBA3017 SK SUNGKAP PARA
18 KBA3018 SK SUNGAI TOK PAWANG
19 KBA3019 SK TANJONG DAWAI
20 KBA3020 SK BUKIT KECHIL
21 KBA3021 SK DARUL AMAN
22 KBA3022 SK BUKIT MERIAM

No. Telefon
E-Mel
044686249 skgurun.ppdkmy@gmail.com
044644177 skjeniang.ppdkmy@gmail.com
044573187 skbthampar.ppdkmy@gmail.com
044430524 skseriwangsa.ppdkmy@gmail.com
04 4573308 sksms.ppdkmy@gmail.com
044593578 skamanjaya.ppdkmy@gmail.com
044191887 skbukitselambau.ppdkmy@gmail.com
044585192 skbedong.ppdkmy@gmail.com
044589786 skharvard.ppdkmy@gmail.com
044627473 skdataranmuda.ppdkmy@gmail.com
044686293 sksrijerai.ppdkmy@gmail.com
044315993 skpantaiprai.ppdkmy@gmail.com
044473303 skhot.ppdkmy@gmail.com
044620242 skpetanipara.ppdkmy@gmail.com
044583830 sksemeling.ppdkmy@gmail.com
044582218 sksglalang.ppdkmy@gmail.com
0174205558 sksungkappara.ppdkmy@gmail.com
044587051 sksgtokpawang.ppdkmy@gmail.com
044573304 sktdawai.ppdkmy@gmail.com
044375864 skbukitkechil.ppdkmy@gmail.com
044318004 skdarulaman.ppdkmy@gmail.com
044375959 skbukitmeriam.ppdkmy@gmail.com
33

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

KBA3023
KBA3024
KBA3025
KBA3027
KBA3028
KBA3029
KBA3030
KBA3031
KBA3032
KBA3033
KBA3034
KBA3035
KBA3036
KBA3037
KBA3038
KBA3039
KBA3040
KBA3041
KBA3042
KBA3043
KBA3044
KBA3045
KBA3046
KBA3047
KBA3048
KBA3049
KBA3050
KBA3051
KBA3052
KBA3053
KBA3054
KBA3055
KBA3056
KBA3057
KBA9001
KBA9002
KBA9003
KBA9004
KBA9005
KBA9006
KBA9007
KBA9008
KBA9009
KBA9010
KBA9011
KBA9012
KBA9013
KBA9014
KBA9016
KBA9017
KBA9018
KBA9019
KBA9020

SK HAJI SULAIMAN
SK SRI GEDONG
SK KOTA KUALA MUDA
SK SERI KUALA
SK KAMPUNG KUALA SIN
SK SERI PINANG
SK PINANG TUNGGAL
SK RANTAU PANJANG
SK SIDAM KIRI
SK SIMPOR
SK SUNGAI PASIR
SK KHIR JOHARI
SK SUNGAI PETANI
SK TIKAM BATU
SK BATU EMPAT
SK BERAPIT
SK KEM LAPANGAN TERBANG
SK PETANI JAYA
SR PENDIDIKAN KHAS SUNGAI PATANI (P)
SK TUNKU ISMAIL
SK TAMAN RIA
SK SUNGAI LAYAR
SK KAMPONG PASIR
SK BANDAR BARU SUNGAI LALANG
SK TAMAN SERI WANG
SK TASEK APONG
SK BAKAR ARANG
SK TAMAN INTAN
SK SUNGAI PASIR KECHIL
SK TELUK WANG
SK BANDAR BARU SUNGAI LALANG 2
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KIARA
SK BANDAR PUTERI JAYA
SEKOLAH KEBANGSAAN LAGUNA MERBOK
SK GUAR CHEMPEDAK
SK PADANG LUMAT
SK SUNGAI KERING
SK SUNGAI LIMAU
SK HAJI KASSIM JASIN
SK ULU SEDAKA
SK DULANG
SK KAMPONG PAUH
SK KAMPONG SETAR
SK LANGKASUKA
SK TOK MAT SALLEH
SK TEROI
SK YAN KECHIL
SK HJ NYAK GAM
SK BUKIT BESAR
SK PERMATANG BULOH
SK SUNGAI DEDAP
SK SIMPANG TIGA SG DAUN
SK SUNGAI DAUN TENGAH
34

044376332
044338600
044374672
044377221
044191918
044214540
044312248
044375487
044430469
044388762
044311552
044212350
044212843
044388730
044688294
044389350
044219770
044217721
044571104
044244977
044484141
044236466
044474168
044593193
044223150
044210022
044234542
044214809
044256728
044315068
044412311
044411386
044430112
044470118
044686168
047692192
047693511
047694941
044471361
044471043
044655643
044478012
044658027
044655535
044651051
044686359
044655951
044658057
047694933
047691132
047691172
047695068
044473649

skhjsulaiman.ppdkmy@gmail.com
sksrigedong.ppdkmy@gmail.com
skkota.ppdkmy@gmail.com
skserikuala.ppdkmy@gmail.com
skkgkualasin.ppdkmy@gmail.com
skseripinang.ppdkmy@gmail.com
skpinangtunggal.ppdkmy@gmail.com
skrpanjang.ppdkmy@gmail.com
sksidamkiri.ppdkmy@gmail.com
sksimpor.ppdkmy@gmail.com
sksgpasir.ppdkmy@gmail.com
skkhirjohari.ppdkmy@gmail.com
sksgpetani.ppdkmy@gmail.com
sktikambatu.ppdkmy@gmail.com
skbtempat.ppdkmy@gmail.com
skberapit.ppdkmy@gmail.com
skklt.ppdkmy@gmail.com
skpj.ppdkmy@gmail.com
skpendkhas.ppdkmy@gmail.com
sktunkuismail.ppdkmy@gmail.com
sktamanria.ppdkmy@gmail.com
sksglayar.ppdkmy@gmail.com
skkgpasir.ppdkmy@gmail.com
skbandarbaru.ppdkmy@gmail.com
sktmnseriwang.ppdkmy@gmail.com
skta.ppdkmy@gmail.com
skbakararang.ppdkmy@gmail.com
sktmnintan.ppdkmy@gmail.com
sksgpasirkechil.ppdkmy@gmail.com
sktelukwang.ppdkmy@gmail.com
skbandarbaru2.ppdkmy@gmail.com
skbkiara.ppdkmy@gmail.com
skbandarputerijaya.ppdkmy@gmail.com
sklagunamerbok.ppdkmy@gmail.com
skguar.ppdkmy@gmail.com
skpdglumat.ppdkmy@gmail.com
sksgkering.ppdkmy@gmail.com
sksglimau.ppdkmy@gmail.com
skhjasin.ppdkmy@gmail.com
skulusedaka.ppdkmy@gmail.com
skdulang.ppdkmy@gmail.com
skkgpauh.ppdkmy@gmail.com
skkampongsetar.ppdkmy@gmail.com
sklangkasuka.ppdkmy@gmail.com
sktmsalleh.ppdkmy@gmail.com
skteroi.ppdkmy@gmail.com
skyankechil.ppdkmy@gmail.com
skhjnyakgam.ppdkmy@gmail.com
skbktbesar.ppdkmy@gmail.com
skpmtgbuloh.ppdkmy@gmail.com
sksungaidedap.ppdkmy@gmail.com
sksmpg3daun.ppdkmy@gmail.com
sksgdauntengah.ppdkmy@gmail.com

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

KBA9021
KBA9022
KBB3038
KBB3039
KBB3040
KBB3041
KBC3058
KBC3059
KBC3060
KBC3061
KBC3062
KBC3063
KBC3064
KBC3065
KBC3066
KBC3067
KBC3068
KBC3069
KBC3070
KBC3071
KBC3072
KBC3073
KBC3104
KBC3105
KBC9025
KBC9026
KBC9027
KBC9028
KBC9029
KBC9030
KBC9031
KBC9032
KBD3074
KBD3075
KBD3076
KBD3077
KBD3078
KBD3079
KBD3080
KBD3081
KBD3082
KBD3083
KBD3084
KBD3085
KBD3086
KBD3087
KBD3088
KBD3090
KBD3091
KBD3093
KBD3094
KBD3095

SK SINGKIR
SK HAJI HUSSIN DOL
SK SERI AMAN
SK FATHER BARRE'S CONVENT (M)
SK IBRAHIM
SK ST THERESA (M)
SJK(C) CHING CHONG
SJK(C) CHOONG CHENG
SJK(C) CHOONG HWA
SJK(C) CHUNG HWA
SJK(C) FUH SUN
SJK(C) HOON BONG
SJK(C) JENIANG
SJK(C) MIN TERK
SJK(C) MAH WAH
SJK(C) SIN KUO MIN
SJK(C) PENG MIN
SJK(C) SIN KWANG
SJK(C) SIN MIN 'A'
SJK(C) SIN MIN 'B'
SJK(C) SIN HWA
SJK(C) TAI TONG
SJK(C) PEKAN LAMA
SJK(C) LIN KHAY
SJK(C) AIK MIN
SJK(C) CHUNG HWA
SJK(C) PEI ENG
SJK(C) PEI HWA
SJK(C) YUK MIN
SJK(C) YANG KAO
SJK(C) YORK KHOON
SJK(C) POAY CHAI
SJK(T) BEDONG
SJK(T) HARVARD BHG I
SJK(T) HARVARD 2
SJK(T) LADANG HARVARD BHG 3
SJK(T) LDG SG BATU
SJK(T) LDG SUNGAI BONGKOK
SJK(T) LDG SUNGAI PUNTAR
SJK(T) SUNGAI TOK PAWANG
SJK(T) LDG TUPAH
SJK(T) LADANG SUNGKAP PARA
SJK(T) LADANG PERBADANAN
SJK(T) TUN SAMBANTHAN
SJK(T) KALAIMAGAL
SJK(T) MAHAJOTHI (INTEG)
SJK(T) LDG KUALA MUDA BHG HOME
SJK(T) LDG PATANI PARA
SJK(T) LDG SCARBORO BHG 2
SJK(T) SOMASUNDRAM
SJK(T) SARASWATHY
SJK(T) SUNGAI GETAH

044573166 sksingkir.ppdkmy@gmail.com
044688544 skhjhussindol.ppdkmy@gmail.com
044581143 skseriaman.ppdkmy@gmail.com
044218873 skconvent.ppdkmy@gmail.com
044212330 skibrahim.ppdkmy@gmail.com
044219578 skstheresa.ppdkmy@gmail.com
044581294 scchingchong.ppdkmy@gmail.com
044574271 scchoongcheng.ppdkmy@gmail.com
044686266 scchoonghwa.ppdkmy@gmail.com
044582673 scchunghwa.ppdkmy@gmail.com
044193746 scfuhsun.ppdkmy@gmail.com
044376011 schoonbong.ppdkmy@gmail.com
044644300 scjeniang.ppdkmy@gmail.com
044212652 scminterk.ppdkmy@gmail.com
044684250 scmahwah.ppdkmy@gmail.com
044581062 scsinkuomin.ppdkmy@gmail.com
044389810 scpengmin.ppdkmy@gmail.com
044212984 sjkcsinkwang.ppdkmy@gmail.com
044212509 scsinmina.ppdkmy@gmail.com
044215033 scsinminb.ppdkmy@gmail.com
044571427 scsinhwa.ppdkmy@gmail.com
044314151 sjkctaitong.ppdkmy@gmail.com
044212475 sjkcpekanlama.ppdkmy@gmail.com
044370201 sclinkhay.ppdkmy@gmail.com
047695045 scaikmin.ppdkmy@gmail.com
044657430 scchunghwayan.ppdkmy@gmail.com
044684508 scpeieng.ppdkmy@gmail.com
044684673 scpeihwa.ppdkmy@gmail.com
047694670 scyukmin.ppdkmy@gmail.com
044688293 scyangkao.ppdkmy@gmail.com
044657487 scyorkkhoon.ppdkmy@gmail.com
044574282 scpoaychai.ppdkmy@gmail.com
044580841 stbedong.ppdkmy@gmail.com
044592512 stldgharvard1.ppdkmy@gmail.com
0125851412 stldgharvard2.ppdkmy@gmail.com
044680559 stharvard3.ppdkmy@gmail.com
TIADA stldgsgbatu.ppdkmy@gmail.com
044430075 stsgbongkoh.ppdkmy@gmail.com
0124974934 stldgsgpuntar.ppdkmy@gmail.com
044581581 stsgtokpawang.ppdkmy@gmail.com
TIADA stladangtupah.ppdkmy@gmail.com
0195165945 stsungkappara.ppdkmy@gmail.com
044421154 stldgperbadanan.ppdkmy@gmail.com
044592060 sttunsambanthan.ppdkmy@gmail.com
044310910 stkalaimagal.ppdkmy@gmail.com
044230016 stmahajothi.ppdkmy@gmail.com
0125003538 stkualamuda.ppdkmy@gmail.com
044620241 stpatanipara.ppdkmy@gmail.com
0134608822 stscarboro.ppdkmy@gmail.com
0194448294 stsgtukang.ppdkmy@gmail.com
044211010 stsaraswathy.ppdkmy@gmail.com
0195606187 stsungaigetah.ppdkmy@gmail.com
35

128

KBD3096 SJK(T) PALANISAMY KUMARAN

0194722935 stpalani.ppdkmy@gmail.com

129

KBD3097 SJK(T) LDG LUBOK SEGINTAH

044430010 stluboksegintah.ppdkmy@gmail.com

130

KBD3106 SJK(T) KALAIVAANI

0194819178 stkalaivaani.ppdkmy@gmail.com

131

KBE3011

SK MERBOK (PUSAT)

044573231 skmp.ppdkmy@gmail.com

132

KBE3043

SK TUAN SYED JAN AL-JAFFRI

044212668 sksyedjan.ppdkmy@gmail.com

133

KCT3001

SRAI HJ. ABDULLAH SUBOH

044374270 sraihas.ppdkmy@gmail.com

134

KCT3002

SEKOLAH RENDAH ISLAM AL-IHSANIAH 044388990 al.ihsaniah.ppdkmy@gmail.com

PERINGKAT MENENGAH
Bil. Kod Sekolah

Nama Sekolah

No. Telefon

E-Mel

KEA3046 SMK KHIR JOHARI

044212648 smkkhirjohari.ppdkmy@gmail.com

KEA3105 SMK TUNKU ISMAIL

044225508 smktunkuismail.ppdkmy@gmail.com

KEA3106 SMK SUNGAI PASIR

044311764 smksgpasir.ppdkmy@gmail.com

KEA3107 SMK KOTA KUALA MUDA

044374224 smkkota.ppdkmy@gmail.com

KEA3108 SMK BUKIT SELAMBAU

044193023 smkbukitselambau.ppdkmy@gmail.com

KEA3109 SMK BANDAR SUNGAI PETANI

044216257 smkbsp.ppdkmy@gmail.com

KEA3110 SMK SERI BADONG

044575386 smkseribadong.ppdkmy@gmail.com

KEA3111 SMK AMAN JAYA

044581996 smkamanjaya.ppdkmy@gmail.com

KEA3112 SMK BATU 5, JALAN JENIANG

044680018 smkbtlima.ppdkmy@gmail.com

10

KEA3113 SMK SUNGAI LAYAR

044239581 smksglayar.ppdkmy@gmail.com

11

KEA3114 SMK TAMAN RIA JAYA

044427268 smktrj.ppdkmy@gmail.com

12

KEA3115 SMK PENGKALAN LEBAI MAN

044239828 smkplm.ppdkmy@gmail.com

13

KEA3116 SMK PINANG TUNGGAL

044314684 smkptunggal.ppdkmy@gmail.com

14

KEA3117 SMK BAKAR ARANG

044230448 smkbakarang.ppdkmy@gmail.com

15

KEA3118 SMK TELUK BAYU

044311992 smktelukbayu.ppdkmy@gmail.com

16

KEA3119 SMK SUNGAI PASIR KECIL

044430104 smksgpasirkechil.ppdkmy@gmail.com

17
18

KEA3120 SMK TAMAN RIA


KEA3121 SMK BANDAR PUTERI JAYA

044410127 smktr.ppdkmy@gmail.com
044430148 smkbpj.ppdkmy@gmail.com

19

KEA9001 SMK SUNGAI LIMAU YAN

047691759 smksglimau.ppdkmy@gmail.com

20

KEA9002 SMK BATU 17

047695099 smkbatu17.ppdkmy@gmail.com

21

KEA9003 SMK DULANG

044658924 smkdulang.ppdkmy@gmail.com

22

KEB3047 SMK DATO BIJAYA SETIA

044212308 smkdatobijayasetia.ppdkmy@gmail.com

23

KEB3048 SMK CONVENT FATHER BARRE

044212396 smkconvent.ppdkmy@gmail.com

24

KEB3049 SMK IBRAHIM

044212633 smkibrahim.ppdkmy@gmail.com

25

KEB3050 SMK ST THERESA (M)

044212266 smkstheresa.ppdkmy@gmail.com

26

KEB3051 SMK SIN MIN

044212623 smjksinmin.ppdkmy@gmail.com

27

KEE3052 SMK BEDONG

044581272 smkbedong.ppdkmy@gmail.com

28

KEE3053 SMK CHE TOM 'SRT'

044252182 smkchetom.ppdkmy@gmail.com

29

KEE3054 SMK GURUN

044686240 smkgurun.ppdkmy@gmail.com

30

KEE3055 SMK MERBOK

044572078 smkmerbok.ppdkmy@gmail.com

36

31

KEE3056 SMK PEKULA JAYA

044388945 smkpekulajaya.ppdkmy@gmail.com

32

KEE3057 SMK TUNKU SULONG

044644236 smktunkusulong.ppdkmy@gmail.com

33

KEE3105 SM SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA

044212797 smssmj.ppdkmy@gmail.com

34

KEE9023 SMK GUAR CHEMPEDAK

044686055 smkguarchempedak.ppdkmy@gmail.com

35

KEE9024 SMK YAN

044651122 smkyan.ppdkmy@gmail.com

36

KFT3001 SM AGAMA NAHDZAH

047691055 smanahdzah.ppdkmy@gmail.com

37

KFT3002 SMA SUNGAI PETANI

044582094 smasp.ppdkmy@gmail.com

38

KFT3003 SMA PEKAN GURUN

044686941 smapg.ppdkmy@gmail.com

39

KFT3004 SMA ISLAM HAJI ABDULLAH SUBOH

044376308 smaihaskkm@yahoo.com

40

KFT3005 MAKTAB MAHMUD KUALA MUDA

044374324 mmkm.ppdkmy@gmail.com

41

KFT3006 MAKTAB MAHMUD MERBOK

044571061 mmmk.ppdkmy@gmail.com

42

KFT9001 SMA SAADAH ALDINIAH AL ISLAMIAH

047694233 smasaadah.ppdkmy@gmail.com

43

KFT9002 SMA FAUZI

044475491 smafauzi.ppdkmy@gmail.com

44

KHA3003 KOLEJ VOKASIONAL SUNGAI PETANI 1

044428972 smtekniksp1.ppdkmy@gmail.com

45

KHA3004 KOLEJ VOKASIONAL SUNGAI PETANI 2

044429034 smtekniksp2.ppdkmy@gmail.com

46

KRA9001 SMK AGAMA YAN

044657366 smkayan.ppdkmy@gmail.com

47

KEA9004 SMK GUAR CHEMPEDAK 2

044470059 smkguar2.ppdkmy@gmail.com

48

KEA3122 SM PENDIDIKAN KHAS VOKASIONAL MERBOK 0177459829 smpkvmerbok@moe.gov.my

PPD KUBANG PASU


PERINGKAT RENDAH
Bil. Kod Sekolah
Nama Sekolah
1 KBA4001 SK AYER HITAM
2 KBA4002 SK HAJI WAN YAHYA
3 KBA4003 SK BATU 8 CHANGLUN
4 KBA4004 SK DATO' SYED NAHAR
5 KBA4005 SK BINJAL
6 KBA4006 SK GUAR NAPAI
7 KBA4007 SK DATO' WAN KEMARA
8 KBA4008 SK GELONG
9 KBA4009 SK JITRA
10 KBA4010 SK KODIANG
11 KBA4011 SK DATO' SRI SYED AHMAD
12 KBA4012 SK HOSBA
13 KBA4013 SK MEGAT DEWA
14 KBA4014 SK MANGGOL BONGOR
15 KBA4015 SK MATANG PAKU
16 KBA4016 SK PADANG PERAHU
17 KBA4017 SK TUNKU LAKSAMANA
18 KBA4018 SK PIDA TIGA
19 KBA4019 SK HAKIM TEH
20 KBA4020 SK SANGLANG
21 KBA4021 SK SIPUTEH
22 KBA4022 SK TOK KEPAK
23 KBA4023 SK BANDAR BUKIT KAYU HITAM
24 KBA4024 SK (FELDA) LAKA SELATAN
25 KBA4025 SK ANAK-ANAK TENTERA

No. Telefon
047940345
047946794
049244278
049254396
049175560
049243770
049241235
049175830
049171297
049255726
047946808
049161160
049252181
049253795
047946798
049291677
047940613
047946799
049293662
047946187
049251969
049253791
049221266
049244261
047143317
37

E-Mel
skah.ppdkp@gmail.com
skhwy.ppdkp@gmail.com
skb8.ppdkp@gmail.com
skdsn.ppdkp@gmail.com
skb.ppdkp@gmail.com
skgn.ppdkp@gmail.com
skdwk.ppdkp@gmail.com
skg.ppdkp@gmail.com
skj1.ppdkp@gmail.com
skk.ppdkp@gmail.com
skdssa.ppdkp@gmail.com
skh.ppdkp@gmail.com
skmd.ppdkp@gmail.com
skmb.ppdkp@gmail.com
skmp.ppdkp@gmail.com
skpp.ppdkp@gmail.com
sktl.ppdkp@gmail.com
skpt.ppdkp@gmail.com
skht.ppdkp@gmail.com
sks.ppdkp@gmail.com
sksp.ppdkp@gmail.com
sktk.ppdkp@gmail.com
skbbkh.ppdkp@gmail.com
skls.ppdkp@gmail.com
skaat.ppdkp@gmail.com

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

KBA4026
KBA4027
KBA4028
KBA4029
KBA4030
KBA4031
KBA4032
KBA4033
KBA4034
KBA4056
KBA4057
KBA4058
KBA4059
KBA4060
KBA4061
KBA4062
KBA4063
KBA4064
KBA4065
KBB4033
KBC4042
KBC4043
KBC4044
KBC4045
KBC4046
KBC4047
KBC4048

SK JERLUN
SK SERI BANAI
SK PENGHULU HJ DARUS
SK MALAU
SK TELOK MALEK
SK KEPALA BATAS
SK SERI MUDA
SK JITRA 2
SK BANDAR BARU DARULAMAN
SK PULAU CHAPA
SK (FELDA) BKT TANGGA
SK BUKIT TINGGI
SK BANDAR BARU SINTOK
SK PULAU NYIOR
SK JITRA 3
SK PADANG PEKAN
SK PUTAT
SK PAYA KEMUNTING
SK DARULAMAN HEIGHT
SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN
SJK(C) CHUNG HWA
SJK(C) CHOONG HWA
SJK(C) CHEE NAN
SJK(C) HWA MIN
SJK(C) LAM MIN
SJK(C) PEI MIN
SJK(C) YIT MIN

047940609
049161842
049178697
049177769
049171209
047144903
047949509
049179433
049199671
047942084
049222340
047143353
049244299
049292527
049174036
049177782
049252146
049175784
049172818
049171277
049173481
049252423
047946796
049292933
047946797
049252178
049241246

skj.ppdkp@gmail.com
sksb.ppdkp@gmail.com
skphd.ppdkp@gmail.com
skmppdkp@gmail.com
sktm.ppdkp@gmail.com
skkb.ppdkp@gmail.com
sksm.ppdkp@gmail.com
skj2.ppdkp@gmail.com
skbbd.ppdkp@gmail.com
skpc.ppdkp@gmail.com
skfbt.ppdkp@gmail.com
skbt.ppdkp@gmail.com
skbbs.ppdkp@gmail.com
skpn.ppdkp@gmail.com
skj3.ppdkp@gmail.com
skpp.ppdkp@gmail.com
skp.ppdkp.gmail.com
skpk.ppdkp@gmail.com
skdh.ppdkp@gmail.com
sksat.ppdkp@gmail.com
chunghwa.ppdkp@gmail.com
choonghwa.ppdkp@gmail.com
cheenan.ppdkp@gmail.com
hwamin.ppdkp@gmail.com
lammin.ppdkp@gmail.com
peimin.ppdkp@gmail.com
yitmin.ppdkp@gmail.com

53

KBC4049

SJK(C) YUH MIN

047949625

yuhmin.ppdkp@gmail.com

54
55
56
57
58

KBD4050
KBD4051
KBD4052
KBE4023
KBE4024

SJK(T) CHANGLUN
SJK(T) LDG PAYA KAMUNTING
SJK(T) DARUL AMAN
SK TUNKU BENDAHARA
SK TUNJANG

049244281
049170807
049174025
049253263
049291427

changlun.ppdkp@gmail.com
kamunting.ppdkp@gmail.com
darulaman.ppdkp@gmail.com
sktb.ppdkp@gmail.com
skt.ppdkp@gmail.com

PERINGKAT MENENGAH
Bil. Kod Sekolah

Nama Sekolah

No. Telefon

E-Mel

KEA4035

SMK BANDAR BUKIT KAYU HITAM

049221008

smkbbkh.ppdkp@gmail.com

KEA4036

SM SULTAN ABDUL HALIM (SMBP)

047143209

smsah.ppdkp@gmail.com

KEA4037

SMK SANGLANG

047949475

smks.ppdkp@gmail.com

KEA4038

SMK TUNKU SERI INDERA PUTERA

047949431

smktsip.ppdkp@gmail.com

KEA4058

SMK CHANGLUN

049241293

smkc.ppdkp@gmail.com

KEA4059

SMK PERMATANG BONGLAI

047949449

smkpb.ppdkp@gmail.com

7
8
9

KEA4060
KEA4061
KEA4062

SMK MEGAT DEWA


SMK TUNKU ANUM TAR
SMK HOSBA

049251948
047144960
049242181

smkmd.ppdkp@gmail.com
smktatar.ppdkp@gmail.com
smkh.ppdkp@gmail.com

10

KEA4063

SMK TANJUNG PAUH

049177720

smktp.ppdkp@gmail.com

11

KEA4065

SMK BANDAR BARU SINTOK

049241028

smkbbs.ppdkp@gmail.com

12

KEA4066

SMK BANDAR BARU DARULAMAN

049189880

smkbbd.ppdkp@gmail.com

38

13

KEA4067 SMK PAYA KEMUNTING

049174753 smkpk.ppdkp@gmail.com

14
15

KEA4068 SM SAINS KUBANG PASU


KEA4069 SMK DARUL AMAN HEIGHT 1

049257855 smskp.ppdkp@gmail.com
049163897 smkdh1.ppdkp@gmail.com

16

KEA4070 SMK JERLUN

047940390 smkjerlun.ppdkp@gmail.com

17

KEE4037 SMK JITRA

049171260 smkj.ppdkp@gmail.com

18

KEE4038 SMK SERI MAHAWANGSA

049171548 smksm.ppdkp@gmail.com

19

KEE4039 SMK TUNKU BENDAHARA

049251344 smktb.ppdkp@gmail.com

20

KEE4040 SMK PULAU NYIOR

049291288 smkpn.ppdkp@gmail.com

21

KEE4041 SMK AYER HITAM

047940226 smkah.ppdkp@gmail.com

22

KFT4001

SM AGAMA HIDAYAH ISLAMIAH

047945961 hidayah.smahi@yahoo.com

23

KFT4002

SMA NURUL ISLAM AYER HITAM

047940686 smani@smani.bpi.edu.my

24

KRA4001 SBPI KUBANG PASU

049222701 sbpi.ppdkp@gmail.com

PPD KULIM / BANDAR BAHARU


PERINGKAT RENDAH
Bil. Kod Sekolah
Nama Sekolah
1 KBA1001 SK AYER PUTEH
2 KBA1002 SK BANDAR BAHARU
3 KBA1004 SK SUNGAI SALLEH
4 KBA1005 SK LUBOK BUNTAR
5 KBA1006 SK.PERMATANG KERAT TELUNJUK
6 KBA1007 SK RELAU
7 KBA1008 SK SELAMA
8 KBA1009 SK DATO' HAJI ZAINUDDIN
9 KBA1010 SK SUNGAI BATU
10 KBA1011 SK SG KECHIL ILIR
11 KBA1012 SK SUNGAI KECHIL ULU
12 KBA1013 SK SUNGAI TAKA
13 KBA1014 SK SG TENGAS
14 KBA5001 SK BUKIT SELARONG
15 KBA5002 SK LDG BUKIT SIDIM
16 KBA5003 SK LADANG DUBLIN
17 KBA5004 SK GUAR LOBAK
18 KBA5005 SK JUNJONG
19 KBA5006 SK KELADI
20 KBA5007 SK KULIM
21 KBA5008 SK SRI KULIM
22 KBA5009 SK LABU BESAR
23 KBA5010 SK SRI LIMAU
24 KBA5011 SK LUNAS JAYA
25 KBA5012 SK MERBAU PULAS
26 KBA5013 SK MAHANG
27 KBA5014 SK SUNGAI KARANGAN
28 KBA5015 SK PERMATANG TOK DIK
29 KBA5016 SK SUNGAI KOB
30 KBA5017 SK SUNGAI SELUANG

No. Telefon
044078423
057167251
044079044
044078343
044076800
045820133
058391031
044078964
043690057
045937537
057167798
044170149
044172703
044032161
044002295
045000133
044850313
044871050
044951296
044905599
044900369
044037688
044841079
044843973
044160331
044042133
044858953
045000017
044056572
044842290
39

E-Mel
skayerputeh1001.kbb@gmail.com
skbandarbaharu.kbb@gmail.com
sksgsalleh.kbb@gmail.com
sklubokbuntar.kbb@gmail.com
skpktelunjuk.kbb@gmail.com
skrelau.kbb@gmail.com
skselama.kbb@gmail.com
skhajizainuddin.kbb@gmail.com
sksgbatu.kbb@gmail.com
skskilir.kbb@gmail.com
skskulu.kbb@gmail.com
sksgtaka.kbb@gmail.com
sksgtengas.kbb@gmail.com
skbselarong.kbb@gmail.com
sklbukitsidim.kbb@gmail.com
skldublin.kbb@gmail.com
skguarlobak.kbb@gmail.com
skjunjong.kbb@gmail.com
skkeladi.kbb@gmail.com
skkulim.kbb@gmail.com
sksrikulim.kbb@gmail.com
sklabubesar.kbb@gmail.com
sksrilimau.kbb@gmail.com
sklunasjaya.kbb@gmail.com
skmerbaupulas.kbb@gmail.com
skmahang.kbb@gmail.com
sksgkarangan.kbb@gmail.com
skptokdik.kbb@gmail.com
sksgkob.kbb@gmail.com
sksgseluang.kbb@gmail.com

41
42

KBA5028
KBA5029

SK JALAN PAYA BESAR


SK TAMAN HI-TECH

044848863
044037488

skjlnpayabesar.kbb@gmail.com
sktmnhitech.kbb@gmail.com

43

KBA5030

SK AIR MERAH

044957960

skairmerah.kbb@gmail.com

44

KBA5031

SK TAMAN JELUTONG

044954444

sktamanjelutong.kbb@gmail.com

45

KBA5032

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA

044031598

skmutiara.kbb@gmail.com

46

KBA5033

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MAHSURI

044000018

sktamanmahsuri.kbb@gmail.com

47

KBB1015

SK PERMATANG PASIR

057171718

skpermatangpasir.kbb@gmail.com

48
49

KBB1016
KBB5021

SK JALAN SELAMA
SK ST ANNE'S CONVENT (M)

044078230
044906119

skjalanselama.kbb@gmail.com
skstanne.kbb@gmail.com

50

KBB5023

SK TUNKU ABDUL MALIK

044907591

sktam.kbb@gmail.com

51

KBC1019

SJK(C) CHEONG CHEN

057168634

sjkccheongchen.kbb@gmail.com

52

KBC1020

SJK(C) KWANG HWA SKI

045941590

sjkckwanghwaski.kbb@gmail.com

53
54

KBC1021
KBC1022

SJK(C) KWANG HWA


SJK(C) POAY CHAI

057168160
044076355

kwanghwabb.kbb@gmail.com
poaychai.kbb@gmail.com

55

KBC1023

SJK(C) SERDANG

044078486

sjkcserdang.kbb@gmail.com

56

KBC1024

SJK(C) YEOK KHEONG

058395259

yeokkheong.kbb@gmail.com

57

KBC5032

SJK(C) AIK CHEE

044162505

aikchee.kbb@gmail.com

58

KBC5033

SJK(C) CHIO MIN 'A'

044903797

chiomina.kbb@gmail.com

59

KBC5034

SJK(C) CHIO MIN 'B'

044906037

chiominb.kbb@gmail.com

60
61

KBC5035
KBC5036

SJK(C) CHONG CHENG


SJK(C) HUA MIN

044907701
044858258

chongcheng.kbb@gmail.com
sjkchuamin.kbb@gmail.com

62
63

KBC5037
KBC5038

SJK(C) HWA MIN


SJK(C) KHAI MIN

044844236
044059613

sjkchwaminlunas.kbb@gmail.com
khaimin.kbb@gmail.com

64

KBC5039

SJK(C) KONG MIN

044057412

kongmin.kbb@gmail.com

65

KBC5040

SJK(C) SIN MIN

044871394

sinmin.kbb@gmail.com

66
67

KBC5041
KBC5042

SJK(C) SIN TEONG MAHANG


SJK(C) SHANG CHENG

044041672
044855348

sinteong.kbb@gmail.com
sjkcshangcheng.kbb@gmail.com

68

KBC5043

SJK(C) KELANG LAMA

044903385

kelanglama.kbb@gmail.com

69
70

KBD1025
KBD1026

SJK(T) LADANG BUNTAR


SJK(T) GANESAR

0124969824
044077868

sjktldgbuntar.kbb@gmail.com
stganesar.kbb@gmail.com

71
72

KBD5043
KBD5044

SJK(T) LADANG BUKIT SELARONG


SJK(T) LADANG HENRIETTA

044032586
044000064

sjktldgbukitselarong.kbb@gmail.com
ldghenrietta.kbb@gmail.com

73
74

KBD5046
KBD5047

SJK(T) LADANG PADANG MEIHA


SJK(T) LADANG VICTORIA

tiada
045000016

padangmeiha.kbb@gmail.com
ldgvictoria.kbb@gmail.com

75

KBD5048

SJK(T) LADANG WELLESLEY

045000024

sjktldgwellesley.kbb@gmail.com

76

KBD5049

SJK(T) LADANG ANAK KULIM

194112541

ldganakulim.kbb@gmail.com

77

KBD5050

SJK(T) LADANG BAGAN SENA

0164284277

sjktbagansena.kbb@gmail.com

78

KBD5051

SJK(T) LADANG BUKIT MERTAJAM

044037636

ldgbmr.kbb@gmail.com

79

KBD5052

SJK(T) LADANG BUKIT SIDIM

0194791220

ldgbukitsidim.kbb@gmail.com

80

KBD5053

SJK(T) KULIM

044905055

sjktkulim.kbb@gmail.com

81

KBD5054

SJK(T) LADANG SUNGAI ULAR

044915157

ldgsgular.kbb@gmail.com

82
83

KBD5055
KBD5056

SJK(T) LADANG SUNGAI DINGIN


SJK(T) LADANG DUBLIN BHG 5

0124783884
0195187216

ldgsgdingin.kbb@gmail.com
ldgdublin5.kbb@gmail.com

84

KBD5058

SJK(T) LADANG DUBLIN BHG. 7

0124925287

dublin7.kbb@gmail.com

85

KBD5060

SJK(T) LADANG SOMME

0194243026

ldgsomme.kbb@gmail.com

86

KBD5061

SJK(T) JALAN PAYA BESAR

tiada

sjktjlnpayabesar.kbb@gmail.com

87

KCA5001

SRI NURUL HIDAYAH PENGHULU ELANG

044906580

srinpek@gmail.com

40

PERINGKAT MENENGAH
Bil. Kod Sekolah
Nama Sekolah
1
KEA1001 SMK SELAMA
2
KEA1002 SMK LUBUK BUNTAR
3
KEA1003 SMK Serdang Baru
4
KEA5023 SMK SUNGAI KOB
5
KEA5024 SMK KULIM
6
KEA5025 SMK DATO LELA PAHLAWAN
7
KEA5026 SMK KELADI
8
KEA5067 SMK LABU BESAR
9
KEA5068 SMK SUNGAI KARANGAN
10 KEA5069 SMK LUNAS
11 KEA5070 SMK JUNJUNG
12 KEA5071 SMK TAMAN SELASIH
13 KEA5072 SMK TAMAN KENARI
14 KEA5073 SMK JALAN PAYA BESAR
15 KEA5074 SMK AIR MERAH
16 KEA5075 SMK TAMAN HITECH
17 KEA5076 SMK TAMAN JELUTONG
18 KEA5077 SMK TAMAN MUTIARA
19 KEA5078 SMK TAMAN MAHSURI
20 KEB5025 SMK CHIO MIN
21 KEB5026 SMK TUNKU PANGLIMA BESAR
22 KEB5027 SMK SULTAN BADLISHAH
23 KEB5028 SMK ST PATRICK (M)
24 KEB5029 SMK ST. ANNE'S CONVENT
25 KEE1017 SMK SULTAN AHMAD TAJUDDIN
26 KEE1018 SMK SERDANG
27 KEE5030 SMK MAHANG
28 KEE5031 SMK PADANG SERAI
29 KFT0010 SMA ISLAHIAH
30 KFT1001 MAKTAB MAHMUD BANDAR BAHARU
31 KFT5001 MAKTAB MAHMUD KULIM
32 KHA5002 KOLEJ VOKASIONAL KULIM

No. Telefon
058394700
044077895
044076022
044023555
044892676
044857140
044953497
044031693
044858590
044844567
044871659
044950503
044953393
044847434
044957031
044037369
044955839
044032270
044000024
044907552
044891090
044903709
044907503
044904075
057161055
044077223
044041081
044855250
044170054
044077159
044000104
044905432

41

E-Mel
smkselama.kbb@gmail.com
smklubokbuntar.kbb@gmail.com
smkserdangbaru.kbb@gmail.com
smksgkob.kbb@gmail.com
smkkulim.kbb@gmail.com
smkdatolela.kbb@gmail.com
smkkeladi.kbb@gmail.com
smklabubesar.kbb@gmail.com
smksgkarangan.kbb@gmail.com
smklunas.kbb@gmail.com
smkjunjung.kbb@gmail.com
smkselasih.kbb@gmail.com
smkkenari.kbb@gmail.com
smkjpb.kbb@gmail.com
smkamerah.kbb@gmail.com
smkhitech.kbb@gmail.com
smkjelutong.kbb@gmail.com
smktmutiara.kbb@gmail.com
smktmahsuri.kbb@gmail.com
smkchiomin.kbb@gmail.com
smkpanglima.kbb@gmail.com
smkbadlishah.kbb@gmail.com
smkstpatrick.kbb@gmail.com
smkstanne.kbb@gmail.com
smksat.kbb@gmail.com
smkserdang.kbb@gmail.com
smkmahang.kbb@gmail.com
smkpadangserai.kbb@gmail.com
smaislahiah.kbb@gmail.com
mmahmudbb.kbb@gmail.com
maktabmahmudkulim.kbb@gmail.com
smvkulim.kbb@gmail.com

PPD LANGKAWI
PERINGKAT RENDAH
Bil. Kod Sekolah
Nama Sekolah
1
KBA6001 SK LUBUK CHEMPEDAK
2
KBA6002 SK BAYAS
3
KBA6003 SK EWA
4
KBA6004 SK KEDAWANG
5
KBA6006 SK SERI NEGERI
6
KBA6007 SK KUALA TERIANG
7
KBA6008 SK PADANG MATSIRAT
8
KBA6009 SK PULAU TUBA
9
KBA6010 SK SERI LAGENDA
10 KBA6011 SK TEMONYONG
11 KBA6012 SK ULU MELAKA
12 KBA6013 SK LANGKAWI
13 KBA6020 SK SLT BAGAN NYIOR
14 KBA6021 SK NYIOR CHABANG
15 KBA6022 SK KILIM
16 KBA6023 SK SG MENGHULU
17 KBC6017 SJK(C) CHUNG HWA
18 KBC6018 SJK(C) MIN NAM
19 KBD6019 SJK(T) LADANG SUNGAI RAYA
20 KBE6001 SK PENGHULU AHMAD
21 KBE6005 SK KELIBANG

No. Telefon
049671758
049553211
049591726
049554787
049692030
049551361
049553494
049661598
049661634
049552019
049552336
049692020
049661858
049555306
049592193
049693030
049668189
049531885
049663429
049591996
049660717

E-Mel
skl.chempedak@gmail.com
sk_bayas@yahoo.com
skewalangkawi08@gmail.com
skkedawang@gmail.com
skserinegerilangkawi@yahoo.com.my
info@skkualateriang.org
skpmonline@yahoo.com
skptuba@gmail.com
sklsrlangkawi@gmail.com
sktemonyong@yahoo.com.my
skumlgk@gmail.com
sklangkawi1@yahoo.com.my
sksbn6020@yahoo.com.my
sknclangkawi@yahoo.com.my
skklm_kilim@hotmail.com
sksungaimenghulu@gmail.com
sjk.c.chunghwa.lkw@gmail.com
sjkcmn@yahoo.com.my
stlang_1@hotmail.com
kbe6001_skpa@yahoo.com.my
skelibang@yahoo.com

No. Telefon
049561170
049551384
049551145
049672673
049672540
049666245
049555301
049666454

E-Mel
smk.ayerhangat@gmail.com
smktplgk@yahoo.com.my
smkdwglkw@yahoo.com
smklangkawi@gmail.com
smk_kelibang@yahoo.com.my
smkmahsuri07@yahoo.com
maktabmahmud@gmail.com
tekniklangkawi@yahoo.com

PERINGKAT MENENGAH
Bil. Kod Sekolah
Nama Sekolah
1
KEA6014 SMK AYER HANGAT
2
KEA6015 SMK TUNKU PUTRA
3
KEA6016 SMK KEDAWANG
4
KEA6017 SMK LANGKAWI, P.TUBA
5
KEA6018 SMK KELIBANG
6
KEE6016 SMK MAHSURI
7
KFT6001 MAKTAB MAHMUD LANGKAWI
8
KHA6002 KOLEJ VOKASIONAL PULAU LANGKAWI

42

PPD PADANG TERAP

PERINGKAT RENDAH
Bil. Kod Sekolah
Nama Sekolah
1
KBA7001 SK BUKIT TEMBAGA
2
KBA7002 SK KUALA NERANG
3
KBA7003 SK KURONG HITAM
4
KBA7004 SK TOH PUAN SHARIFAH HANIFAH
5
KBA7005 SK NAKA
6
KBA7006 SK PANGLIMA AWANG
7
KBA7007 SK NAMI
8
KBA7008 SK PADANG SANAI
9
KBA7009 SK PADANG TERAP
10 KBA7010 SK TANDOP BESAR
11 KBA7011 SK DATIN FATIMAH
12 KBA7012 SK PEDU
13 KBA7013 SK KAMPONG BELUKAR
14 KBA7014 SK TUALAK
15 KBA7015 SK LUBUK MERBAU
16 KBA7016 SK PERIK
17 KBA7018 SK LAMDIN
18 KBA7019 SK KUBANG PALAS
19 KBA7020 SK SERI BAKTI
20 KBB7016 SK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA
21 KBC7019 SJK(C) KOU HUA

No. Telefon
047823881
047866557
047867769
047822276
047852548
047869362
047510016
047864311
047860770
047868307
047867236
047866948
047851125
047860078
047520082
047410240
047852527
047868285
047170017
047866775
047866086

E-Mel
skbukittembaga.ppdptp@gmail.com
skkualanerang.ppdptp@gmail.com
skkuronghitam.ppdptp@gmal.com
sktohpuansharifahhanifah.ppdptp@gmail.com
sknaka.ppdptp@gmail.com
skpanglimaawang.ppdptp@gmail.com
sknami.ppdptp@gmail.com
skpadangsanai.ppdptp@gmail.com
skpadangterap.ppdptp@gmail.com
sktandopbesar.ppdptp@gmail.com
skdatinfatimah.ppdptp@gmail.com
skpedu.ppdptp@gmail.com
skkampongbelukar.ppdptp@gmail.com
sktualak.ppdptp@gmail.com
sklubukmerbau.ppdptp@gmail.com
skperik.ppdptp@gmail.com
sklamdin.ppdptp@gmail.com
skkubangpalas.ppdptp@gmail.com
skseribakti.ppdptp@gmail.com
sktunkuabdulrahmanputra.ppdptp@gmail.com
sjkckouhua.ppdptp@gmail.com

PERINGKAT MENENGAH
Bil. Kod Sekolah
1
KEA7017
2
KEA7018
3
KEA7019
4
KEA7020
5
KEA7021
6
KEE7017
7
KFT7001
8
KFT7003
9
KFT7004

Nama Sekolah
SMK PADANG TERAP
SMK LUBOK MERBAU
SMK NAKA
SMK PEDU
SMK KUALA NERANG
SMK DATUK SYED AHMAD
SMA DARIL IKTISAM
SMA AL-ISLAHIAH AL-ISLAMIAH
MAKTAB MAHMUD PADANG TERAP

No. Telefon
047860131
047520933
047851517
047867688
047868970
047866217
047864875
047520054
047860900

43

E-Mel
smkpadangterap.ppdptp@gmail.com
smklubukmerbau.ppdptp@gmail.com
smknaka.ppdptp@gmail.com
smkpedu.ppdptp@gmail.com
smkkualanerang.ppdptp@gmail.com
smkdatuksyedahmad.ppdptp@gmail.com
smadariliktisam.ppdptp@gmail.com
smafelda@gmail.com
maahadpadangterap2012@gmail.com

PPD PENDANG

PERINGKAT RENDAH
Bil. Kod Sekolah
1
KBA7017
2
KBAA004
3
KBAA005
4
KBAA006
5
KBAA035
6
KBAA046
7
KBAA048
8
KBAA050
9
KBAA051
10 KBAA052
11 KBAA053
12 KBAA054
13 KBAA056
14 KBAA057
15 KBAA059
16 KBAA060
17 KBAA062
18 KBAA063
19 KBAA067
20 KBAA068
21 KBAA069
22 KBAA070
23 KBAA071
24 KBAA075
25 KBAA076
26 KBAA077
27 KBAA078
28 KBAA083
29 KBAA158
30 KBAA159
31 KBAA160
32 KBAA161
33 KBAA162
34 KBCA110
35 KBCA114
36 KBCA134
37 KBDA140

Nama Sekolah
SK SUNGAI SIPUT
SK KUBOR PANJANG
SK PADANG DURIAN
SK POKOK ASAM
SK PAYA RAWA
SK PENGHULU JUSOH
SK ALOR BESAR
SK BKT CHORAS
SK BKT RAYA DALAM
SK HAJI ABDUL RAHMAN
SK CHAROK KUDONG
SK GUAR KEPAYANG
SK KG RAMBAI
SK KG CHEGAR
SK PENDANG
SK. KAMPONG BARU
SK SUNGAI TIANG
SK TANAH MERAH
SK AYER PUTEH
SK HJ MOHAMAD ARIFF
SK BUKIT JENUN
SK BUKIT JAMBUL
SK BUKIT GENTING
SK KUALA RIMAU
SK POKOK TAI
SK HAJI MAT DAHAN
SK SYED
IBRAHIM
SK BENDANG RAJA
SK KAMPUNG PULAI TOKAI
SK PAYA MENGKUANG
SK HUJUNG KETON
SK PAYA MAK INSUN
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDANG 2
SRJK(C) BOON TEIK
SJK(C) JUNUN
SRJ(C) YEANG CHENG
SRJK(T) LADANG BUKIT JENUN

No. Telefon
047410616
047846269
044471240
047846209
047413284
047847740
047415502
047693933
047598970
047645639
047411869
047595299
047418571
047411834
047596228
047541898
047541933
047594506
047590337
047594629
047599448
047594373
047592801
047414285
044681646
047411763
047597119
047849102
047646045
044471191
047412396
047412857
tiada
047642700
047596781
047597984
047598529

44

E-Mel
sksungaisiput.pendang@gmail.com
skkuborpanjang.pendang@gmail.com
skpadangdurian@gmail.com
skpokokasam@gmail.com
myskpayarawa@gmail.com
skpenghulujusoh@gmail.com
skalorbesar048@gmail.com
skbchoras@gmail.com
skbktrayadlm@gmail.com
skhajiabdulrahman@gmail.com
skckudung@gmail.com
skguarkepayang@gmail.com
skkampongrambai@gmail.com
skkgchegar@gmail.com
skpendang@gmail.com
skkbaru@gmail.com
sksungaitiangpendang@gmail.com
sktanahmerahpendang@gmail.com
skayerputeh@gmail.com
skhjmohamadariff@gmail.com
skbukitjenun@gmail.com
skbukitjambul@gmail.com
skbktgenting@gmail.com
skkualarimau075@gmail.com
skpokoktai2@gmail.com
skhajimatdahan@gmail.com
sksyedibrahimpendang@gmail.com
skbendangraja@gmail.com
skkampungpulaitokai@gmail.com
skpayamengkuang@gmail.com
skhujungketon@gmail.com
skpayamakinsun@gmail.com
skp2pendang@gmail.com
srjkcboonteiktk@gmail.com
sjkcjunun.ppdpend@gmail.com
yeangcheng.pendang@gmail.com
srjktbktjenun@gmail.com

PERINGKAT MENENGAH
Bil. Kod Sekolah

Nama Sekolah

No. Telefon

E-Mel

KEAA091

SMK TOKAI

047644657 smktokai.pendang@gmail.com

KEAA092

SMK KUBOR PANJANG

047846076 smkkuborpanjang.edu@gmail.com

KEAA164

SMK AYER PUTEH DALAM

047596567 smkayerputehdalam@gmail.com

KEAA180

SMK TANAH MERAH

047596505 smktanahmerah@gmail.com

KEAA181

SMK SYED IBRAHIM

047596273 smksydibrahim@gmail.com

KEAA182

SEK MODEL KHAS BUKIT JENUN

047599460 modelkhasjenun@gmail.com

KEAA183

SMK TUNKU TEMENGGUNG

047599269 smkttemenggung@gmail.com

KEAA184

SMK TOBIAR

047849439 keaa184@gmail.com

KEEA103

SMK PENDANG

047596249 smpendang@gmail.com

10

KEEA105

SMK SUNGAI TIANG

047541264 smksungaitiang.ppdp@gmail.com

11

KFT7002

SMA MA'AHAD TAHFIZ AL-ABIDIN

044619696 smamata.sabk@gmail.com

12

KFTA001

MA'AHAD AL IMAM AL SYAFIE

047410098 kxta002mis@gmail.com

13

KFTA002

MAKTAB MAHMUD PENDANG

047847806 mmpg@lmm.gov.my

45