Anda di halaman 1dari 7

AKADEMI INTELEK PENGAJAR VOKASIONAL

(L01094)
NO 11, TINGKAT 1, LORONG PERDA UTAMA 4
BANDAR PERDA, 14000 BUKIT MERTAJAM
PULAU PINANG

KERTAS KERJA
( WORK SHEET )
KOD DAN NAMA
PROGRAM /
PROGRAMS CODE &
NAME

EE-320-2:2012

TAHAP / LEVEL

2(TWO)

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
COMPETENCY UNIT
NO. AND TITLE

EE-320-2:2012-C03-SINGLE PHASE DRAWING

1. Menyiapkan pelan bentangan rumah


kediaman
2. Menyiapkan Litar Unit Kawalan Pengguna
3. Menyiapkan Litar Pendawaian
NO. DAN PENYATAAN
AKTIVITI KERJA /
WORK ACTIVITIES NO.
AND STATEMENT

NO. KOD / CODE NO.


NAMA PELATIH

EE-302-2:2012-C03PC(3/3)
AHMAD KAMAL BIN MOID SANI

TAJUK / TITLE:
LUKISAN BENTANGAN SATU FASA

Muka Surat / Page : 1


Drpd / of
:
TARIKH:

Muka Surat / Page : 2


Drpd / of
:

NO. KOD / CODE NO.

TUJUAN PEMBELAJARAN / INSTRUCTION AIMS:


Pelatih pelatih mesti boleh:
1. Mengenal pasti simbol elektrik
2. Mengetahui tahap kemahiran pelajar berkenaan topik lukisan elektrik
3. Menyiapkan lukisan elektrik mengikut prosedur yang telah ditetapkan
ARAHAN / INSTRUCTION:
Pelatih - pelatih dikehendaki melaksanakan kerja-kerja lukisan elektrik yang telah
dipelajari seperti yang ditunjukkan dalam lukisan, data dan jadual dengan
menggunakan peralatan, perkakasan, dan bahan-bahan yang disediakan.
LUKISAN, DATA DAN JADUAL/DRAWING, DATA AND TABLE :
Kerja Pertama:Pelan Bentangan Rumah Kediaman

Rajah 1:

NO. KOD / CODE NO.

Muka Surat / Page : 3


Drpd / of
:

LUKISAN, DATA DAN JADUAL:


Kerja Kedua: (Gambarajah Skema Satu Fasa Unit Kawalan Pengguna)

LUKISAN, DATA DAN JADUAL:


Kerja Ketiga: Lukisan Litar Pendawaian

Muka Surat / Page : 4


Drpd / of
:

NO. KOD / CODE NO.

PERALATAN,

PERKAKASAN

DAN

BAHAN/

TOOLS,

EQUIPMENT

AND

MATERIAL
BIL
1
2
3
4

BAHAN
Peralatan Lukisan
Kelengkapan Lukisan
Papan Lukisan
Buku Peraturan IEE

LANGKAH
KERJA / STEPS
1.Sediakan peralatan
atau perkakas untuk
kerja melukis

UKURAN

KUANTITI
(Bahan:Calon)

1:1

1:1

1:1

1:1

BUTIRAN KERJA / DETAILS


1.1 Pastikan perkakaks dan peralatan yang digunakan adalah
untuk kerja melukis
1.2 Pastikan semua peralatan dalam keadaan baik
1.3 Sediakan kertas lukisan berukuran 26 cm x 37 cm
1.4 Gunakana pensil khas untuk lukisan sahaja
1.5 Pastikan semua ukuran dilukis mengikut susunan yang
betul

2.Lukis gambarajah

2.1 Lukiskan atau lengkapkan gambarajah diatas untuk sebuah

pelan bentangan yang

rumah kediaman

lengkap bagi rumah

2.2 Lengkapkan lukisan pemasangan mengikut senarai yang

Muka Surat / Page : 5


Drpd / of
:

NO. KOD / CODE NO.

LANGKAH
KERJA / STEPS

BUTIRAN KERJA / DETAILS

kediaman mengikut

diberi

senarai bahan yang

2.3 Kedudukan peralatan/aksesori hendaklah mengikut

diberi

kesesuaian anda
2.4 Buat lukisan tersebut mengikut peraturan IEEE
2.5 Dalam lukisan tersebut mestilah mengikut ciri ciri
keselamatan
2.6 Pastikan kertas lukisan anda dalam keadaan kemas dan
bersih
2.7 Lukisan mestilah memenuhi ruang kertas lukisan

SOALAN/QUESTION:
Soalan 1
Dimanakah sepatutnya diletakkan suis dua hala bagi pelan bentangan kediaman?
Soalan 2
Dimanakah sepatutnya ditelakkan kotak unit kawalan pengguna?

Muka Surat / Page : 6


Drpd / of
:

NO. KOD / CODE NO.

SENARAI SEMAK KERJA / CHECKLIST


Bil
No.

Tahap Pencapaian / Level of


Achievement

Terima /
Accepted

Tidak
Terima / Not
Accepted

Catatan /
Remark

A. PROSES KERJA / WORK PROCESS


Contoh aspek dinilai

Menggunakan alat yang sesuai

Melakukan kerja dengan sistematik

Menggunakan masa dengan baik

B. HASIL KERJA / END RESULT PRODUK / PERKHIDMATAN / KEPUTUSAN


Contoh aspek dinilai

Boleh melukis gambarajah bentangan

Lukisan mengikut ukuran

Lukisan kemas dan teratur

C. SIKAP / ATTITUDE
Contoh aspek dinilai

Kerjasama

Menepati masa

D. KESELAMATAN & PERSEKITARAN / SAFETY & ENVIRONMENTAL


Contoh aspek dinilai

Kaedah kerja mengikut prosedur serta

NO. KOD / CODE NO.

Muka Surat / Page : 7


Drpd / of
:

menitikberatkan keselamatan kerja

..................................................
( Tandatangan dan Nama Pelatih )
Trainees Name and Signature
Tarikh/Date: ____________________

....................................................
( Tandatangan dan Nama Pengajar )
Instructors Name and Signature
Tarikh/Date: ____________________