Anda di halaman 1dari 19

SULIT

21/1

21/1
Sejarah
Oktober
2008
1 jam

PEJABAT PELAJARAN DAERAH MERSING


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TINGKATAN DUA 2008

SEJARAH
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan objektif.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.
Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada
kertas objektif yang disediakan.

4.

Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan,
padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda
yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

21/1 @ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

21/1

Arahan
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.
Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan
pada kertas jawapan objektif anda.
1

Batu
bersurat

Diari

Sumber
pertama

Fail
peribadi

Rajah di atas menunjukkan sumber pertama yang menjadi asas penulisan sejarah.
Apakah X ?
A
B
C
D

Jurnal
Risalah
Manuskrip
Ensiklopedia

Maritim
Gali cari

Maklumat di atas adalah berkaitan cabang memperoleh maklumat sejarah.


Apakah X ?
A
B
C
D

Artifak
Arkeologi
Pentarikhan
Kaedah saintifik

Hidup berpindah randah


Memburu bintang liar
Lokasi, Tingkayu, Sabah

Maklumat di atas berkaitan dengan zaman


A
B
C
D

21/1

Logam
Neolitik
Mesolitik
Paleolitik

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

Zaman Paleolitik
Zaman Neolitik
Zaman Logam

Senarai di atas merujuk zaman prasejarah di negara kita.


Apakah nilai-nilai positif yang ditonjolkan daripada kemajuan kehidupan masyarakat
tersebut ?

I
II
III
IV

kejujuran
bertakwa
berdikari
kreativiti

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Zaman Logam di Malaysia bermula sejak 4000 tahun dahulu.


Apakah alat yang dicipta oleh manusia zaman tersebut?
I
Besi
II
Emas
III
Timah
IV
Gangsa
A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

6
Kerajaan ini telah berubah fungsinya daripada
kerajaan Agraria kepada kerajaan Maritim
Kenyataan di atas adalah berkaitan dengan kerajaan
A
B
C
D

Funan
Champa
Majapahit
Kedah Tua

[Lihat sebelah

21/1

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

Apakah yang dapat anda rumuskan daripada candi yang terdapat di Kerajaan Kedah
Tua tersebut?
A
B
C
D

Menganut kepercayaan animisme


Pengaruh agama Hindu-Buddha
Dipengaruhi agama Islam
Dikuasai agama Kristian

Diketuai oleh Tamagi


Dibunuh oleh Parameswara
Pernah berada di bawah naungan Palembang

Maklumat di atas amat sesuai mengambarkan


A
B
C
D
9

21/1

Muar
Acheh
Melaka
Temasik

Parameswara telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Siam. Apakah faedah


hubungan ini?
I
II
III
IV

Mendapat bekalan emas


Memajukan pelabuhannya
Mengiktiraf kedaulatannya
Mengelakkan serangannya

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

10

Keyakinan
Kegigihan

Apakah kesan daripada sikap Parameswara terhadap kerajaan Melaka?


A
B
C
D
11

Berkembang maju
Menjadi pusat Islam
Kemajuan sektor pertanian
Kemajuan sektor perlombongan

Struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka adalah berdasarkan kepada sistem


A
B
C
D

Pembesar Berempat
Pembesar Empat Lipatan
Pembesat Tiga Puluh Dua
Pembesar- Pembesar Pusat

12

Penyewa ruang perahu


Penumpang yang membawa barangan
untuk diperdagangkan

Kenyataan di atas amat sesuai bagi satu golongan masyarakat di Melaka serta
berkaitan dengan perdagangan. Siapakah golongan ini?
A
B
C
D
13

Mandulika
Syahbandar
Orang Laut
Kiwi

Di antara yang berikut yang manakah bertanggungjawab kepada kemerosotan dan


kejatuhan Melaka?
I
II
III
IV

Serangan Acheh
Kehadiran Portugis
Pertikaian pembesar
Kematian Hang Tuah

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

[Lihat sebelah

21/1

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

14

Pembebasan tawanan Portugis


Membayar ganti rugi
Mendirikan kubu di Melaka

Apakah kesan daripada penolakan tuntutan di atas oleh Sultan Mahmud Shah?
A
B
C
D

Perdagangan Melaka merosot


Portugis telah menyerang Melaka
Portugis tiada tempat membuat kubu
Melaka menyerang angkatan laut Portugis

15
Kerajaan Johor sentiasa diancam oleh kuasa luar seperti
Portugis, Acheh, dan Jambi.
Apakah muslihat Johor untuk mempertahankan diri dari ancaman kuasa-kuasa luar
tersebut?
A
B
C
D

Sentiasa mengubah pusat pentadbiran.


Mendapat bantuan daripada Bugis
Mengadakan hubungan diplomatik
Menghantar ufti dan hadiah

16

Cheh-Cha
Kadaram
Kalah Bar

Senarai di atas merujuk kepada gelaran pedagang asing terhadap salah sebuah
kerajaan Melayu.
Kerajaan tersebut ialah
A
B
C
D
17

Perak
Kedah
Pahang
Kelantan
Asal usul nama Terengganu bermula dengan sebutan
taring anu oleh Sultan Umar.

Anu dalam petikan di atas adalah merujuk kepada


A
B
C
D

21/1

Singa
Kucing
Harimau
Ular Tedung

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

18
Bulat anak buah menjadi buapak
Bulat buapak menjadi lembaga
Bulat lembaga menjadi penghulu
Bulat penghulu menjadi raja
Perkataan bulat dalam perbilangan adat di atas merujuk kepada
A
B
C
D
19

kekuasaan
pentadbiran
fizikal badan
pemuafakatan
Merayakan Perayaan Kaul yang bertujuan untuk menjamu
ipok yang mengawal laut.

Perayaan Kaul disambut meriah oleh penduduk Sarawak yang berketurunan


A
B
C
D

Iban
Kayan
Melanau
Melayu Sarawak

20
Ditarikan dalam upacara menyambut tetamu yang
datang dari jauh, berpindah rumah dan hari Monggotom
Apakah nama tarian di atas yang ditarikan oleh penduduk Sabah?
A
B
C
D

Mangalang
Magunatip
Sumazau
Limbai

21
Firma Jourdain Sullivan and de Souza
Sultan Kedah

Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI)

Rajah di atas menerangkan syarikat asing yang dihubungi oleh Sultan Kedah pada
kurun ke-18.
Mengapakah Sultan Kedah bertindak demikian ?
A
B
C
D

21/1

Memperluaskan wilayah takluk


Mengembalikan kedaulatan negeri
Menjalinkan kerjasama perdagangan
Mengamankan pertelingkahan pembesar

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

[Lihat sebelah

SULIT

SULIT
22

21/1

Apakah perjanjian yang memberikan laluan kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris
menduduki Seberang Perai ?
A
B
C
D

Perjanjian Burney 1826


Perjanjian Inggeris-Kedah 1786
Perjanjian Inggeris-Belanda 1824
Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800

23
Sultan Mahmud III
(Mangkat pada tahun 1812)
Tengku Hussein
(Putera sulung diketepikan)

Tengku Abdul Rahman


(Dilantik menjadi sultan)

Rajah di atas menunjukkan masalah pewarisan takhta yang dihadapi oleh


Kerajaan Johor.
Apakah kesan daripada campur tangan Stamford Raffles dalam peristiwa di atas?
A
B
C
D

British diserang Johor


British berkuasa di Johor
Singapura dikuasai British
Campur tangan Belanda di Johor

24

Jangan Kacau!
Singapura di
bawah lingkungan
pengaruh Belanda.

Ini British punya!


Perjanjian dengan
Sultan Hussein
mengesahkan pulau ini
milik British.

Dialog di atas menggambarkan perbalahan antara British dengan Belanda di


Kepulauan Melayu pada tahun 1824.
Apakah kesan daripada pertikaian tersebut?

21/1

I
II
III
IV

Perpecahan Kepulauan Melayu


Peperangan antara kuasa Barat
Penguasaan Belanda ke atas Melaka
Perluasan kuasa British di Tanah Melayu

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

25

Pada tahun 1826, Singapura, Melaka dan Pulau Pinang disatukan di


bawah satu pentadbiran yang dikenali Negeri-Negeri Selat.
Langkah penyatuan ini adalah bertujuan
I
II
III
IV

menjimatkan perbelanjaan
menyeragamkan pentadbiran
menghalang kemasukan Belanda
mewujudkan sebuah pakatan yang kuat

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

26

Revolusi Perindustrian di Eropah


Pernyataan di atas menggambarkan perubahan sistem industri yang berlaku di Eropah.
Apakah keperluan utama dalam perubahan tersebut ?
A
B
C
D

Keperluan tanah jajahan


Keperluan bahan mentah
Keperluan petempatan rakyat
Keperluan petempatan ketenteraan

27
Tahun
1873

Peristiwa
Parti Konservitif

Parti Libreal

Jadual di atas merujuk kepada perubahan kerajaan British di Britain.


Apakah akibat perubahan tersebut ke atas Tanah Melayu ?
A
B
C
D

Raja-raja Melayu bertambah kaya


Bilangan pegawai British bertambah
Campur tangan secara langsung British
Sistem pemerintahan monarki diperkukuh

[Lihat sebelah

21/1

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

10

28

Gambaran pelukis di atas menggambarkan Perang Larut yang berlaku Perak.


Apakah kesan utama Perang Larut ke atas Perak ?
A
B
C
D
29

Perusahaan bijih timah dimonopoli sultan


Menjejaskan perusahaan bijih timah
Pembesar hilang kawasan lombong
Penguasaan lombong oleh British

Campur tangan British telah menyebabkan pengenalan Sistem Residen di


Negeri-Negeri Melayu.
Apakah kesan pengenalan Sistem Residen di Negeri-Negeri Melayu ?
A
B
C
D

Kuasa Sultan dan pembesar tergugat


Rakyat turut mendapat hak berpolitik
Wujud sistem pilihan raya dan demokrasi
Hak memungut cukai dikuasai oleh Sultan

30
X

Istana raja
Persidangan umum raja
Perbincangan tentang agama Islam dan
hak Melayu

X merujuk kepada
A
B
C
D
31

Siam telah menyerahkan Negeri-Negeri Melayu Utara kepada British pada tahun 1909
melalui satu perjanjian
A
B
C
D

21/1

Durbar
Majlis Perundangan
Pesuruhjaya Tinggi
Majlis Mesyuarat Negeri

Perjanjian Sulit
Perjanjian Pangkor
Perjanjian Bangkok
Perjanjian Inggeris-Siam

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

11

32

Usaha Tunku
Mahmud
mengekalkan identiti
negeri Kedah

Menggunakan bahasa Melayu dalam


penulisan surat rasmi dan perundangan.
Penggunaan kalender Hijrah.
Cuti umum pada hari Jumaat.

Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan tokoh di atas ?


A
B
C
D

Jati diri
Tolerensi
Berhemat
Berhemah

33

Diperkenalkan oleh Temenggung Ibrahim


Dikenali sebagai Sistem Kangcu
Surat kebenaran dikenali Surat Sungai

Apakah nama kawasan perladangan di bawah Sistem Kangcu ini?


A
B
C
D
34

Dato Muhammad Salleh bin Perang memainkan peranan penting dalam sejarah
negeri Johor.
Apakah sumbangan utama beliau ?
A
B
C
D

35

Dusun
Kebun
Ladang
Kangkar

Memajukan pendidikan Johor


Melukis peta lengkap negeri Johor
Menghalang British menguasai Johor
Memartabatkan bahasa Melayu di Johor

Apakah jawatan yang diperoleh oleh British setelah Sultan Ibrahim terpaksa meminda
Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor pada tahun 1914?
A
B
C
D

Residen
Gabenor
Penasihat British
Persuruhjaya Tinggi

[Lihat sebelah
21/1

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

12

36

21/1

Memungkut cukai
Melaksanakan arahan

Rajah di atas menunjukkan tanggungjawab pembesar terhadap daerah yang ditadbir


semasa Sultan Brunei.
Siapakah pembesar yang dimaksudkan?
I
II
III
IV

Menteri Darat
Temenggung
Bendahara
Laksamana

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

37

Datu Bandar
Datu Patinggi
Datu Temenggung

Pembesar di atas terlibat dalam pentadbiran James Brooke.


Mengapakah James Brooke melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbirannya ?
A
B
C
D

Memajukan ekonomi
Melicinkan pentadbiran
Mengurangkan krisis kewangan
Mendapatkan sokongan orang tempatan

38

Dilombong di Bau dan Kuching


Pendapatan hampir dua juta dollar
antara tahun 1870-1916

Logam yang berkaitan dengan kenyataan di atas ialah


A
B
C
D

21/1

Emas
Minyak
Antimoni
Arang Batu

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

13

39
30
25

24

(Bilangan 20
sekolah)
15
13

15

10
1
Anglikan

Katolik

Melayu

Dayak

(Jenis sekolah)

Bilangan sekolah di Sarawak pada tahun 1930


Graf di atas menunjukkan bilangan sekolah di Sarawak pada tahun 1930
Mengapakah bilangan sekolah Dayak kurang berbanding sekolah lain?
A
B
C
D
40

41

Kurang mendapat sambutan penduduk


Kerajaan mengalami masalah kekurangan modal
Kerajaan menganggap orang dayak kaum minoriti
Kerajaan ingin mengekalkan cara hidup tradisional

Dua jenis tamanan yang ditanam oleh J.W.Torrey setelah mendapatkan konsesi tanah
dari Sultan Brunei ialah
I
II
III
IV

Teh
Kopi
Tebu
Tembakau

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

Di peringkat kampung, SBUB melantik ketua kampung bagi membantu pentadbiran


mereka.
Apakah gelaran kepada ketua kampung tersebut?
A
B
C
D

Ketua Rumah
Orang Tua
Penggawa
Penghulu

[Lihat sebelah
21/1

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

14

42

Sagu
Trepang
Sarang burung

Bagaimanakah kegiatan ekonomi tradisional di atas diekploitasi oleh SBUB untuk


mengatasi masalah kewangannya?
A
B
C
D

Mengenakan cukai kepada hasil jualan


Menghalang penjualan kepada pihak lain
Memaksa penduduk menjadi buruh paksa
Menyekat pengeluaran secara besar-besaran

43
X

Kudat

Sandakan

1881

1884

Rajah di atas menunjukkan perubahan pusat pentadbiran Syarikat Borneo Utara


British (SBUB) di Sabah
Mengapakah berlaku perubahan daripada X ke Y ?
A
B
C
D

Kepadatan penduduk
Kemajuan perdagangan
Kepentingan pertahanan
Keadaan bentuk muka bumi

44

Buah pala
Tebu
Nanas

Pada zaman British, tanaman-tanaman di atas adalah merujuk kepada tanaman


A
B
C
D

21/1

sara diri
dagangan
tradisional
sampingan

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

15

45

Kopi
Tembakau
Kelapa sawit

Apakah tujuan British memperkenalkan tanaman baru di atas?


A
B
C
D

Mengatasi kemerosotan pertanian dagangan tradisional


Tanah di Tanah Melayu amat sesuai untuk tanaman tersebut
Tanaman di atas mendapat pasaran yang tinggi di luar negara
Tanaman tersebut amat sesuai dengan keadaam iklim Tanah Melayu

5965

Ekar

19 239

642 000

240 000

46

1901

1904

1908

1912

Tahun

Keluasan Ladang Getah di Tanah Melayu antara tahun 1901


hingga tahun 1912

Mengapakah keluasan ladang getah bertambah dalam tempoh tersebut?


A
B
C
D

Tanaman dagangan lain diserang penyakit


Peruntukan subsidi yang lebih kepada getah
Perkembangan perusahaan membuat motokar
Orang Melayu kurang berminat untuk menanam padi

[Lihat sebelah
21/1

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

16

47

Sebelum campur tangan British, kegiatan melombong bijih timah


telah diusahakan oleh orang Melayu secara tradisional.
Apakah kaedah yang digunakan bagi melombong bijih timah oleh orang Melayu?
I
II
III
IV

Melampan
Mendulang
Pam Kelikir
Lombong dedah

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

48

Getah pengunyah
Pelekat gigi palsu

Alatan di atas dibuat dengan menggunakan


A
B
C
D

damar
getah
getah perca
getah jelutung

49

Tambang perjalanan dari China dibayar oleh majikan.


Makanan,pakaian dan tempat tinggal disediakan
Bebas setelah hutang kepada majikan selesai

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan


A
B
C
D

Sistem Kangani
Sistem Kontrak
Sistem Shih Keh
Sistem Tiket Kredit

50

Sekolah Melayu Gelugor


Sekolah Melayu Bayan Lepas

Apakah persamaan antara kedua-dua sekolah di atas?


A
B
C
D

21/1

Sekolah Melayu terawal dibiayai sepenuhnya oleh British


Sekolah Melayu terawal dinaik taraf menjadi maktab
Sekolah Melayu terawal di Negeri-Negeri Selat
Sekolah Melayu terawal di Tanah Melayu

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

21/1

17

51

Tunku Abdullah
Tunku Kudin
Tunku Long

Tokoh-tokoh di atas terlibat dengan


A
B
C
D

perang pembebasan Kedah


menentang kehadiran British
memajukan perdagangan Kedah
mendapatkan bantuan tentera Bugis

52

British memperkenalkan Peraturan Penghulu


British memaksa membayar cukai satu per
sepuluh daripada hasil pertanian

Faktor-faktor di atas telah membawa kepada


A
B
C
D
53

penguasaan Bugis di Naning


penentangan Dol Said di Naning
pertapakan kuasa British di Naning
pelucutan jawatan Dol Said sebagai penghulu

Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penentangan Dato Maharaja Lela?


I
II
III
IV

Mencabuli adat resam


Pembinaan balai polis tanpa berunding
British telah membakar kubu pertahanan beliau
British telah mengambil alih hak mengutip cukai

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

[Lihat sebelah
21/1

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

18

21/1

54

Apakah perumpamaan yang paling tepat berdasarkan peristiwa pembunuhan Tok


Janggut dari Kelantan di atas?
A
B
C
D
55

Biar berputih tulang daripada berputih mata


Kalah jadi abu menang jadi arang
Seperti telur di hujung tanduk
Seperti abu di atas tunggul

Penegasan Haji Abdul Rahman Limbong berkaitan larangan pembukaan tanah oleh
British di Terengganu bahawa tanah ialah hak
A
B
C
D

56

rakyat
beliau
Allah
raja

Dikenali juga sebagai Kaum Muda


Terpengaruh dengan idea pemulihan Islam

Penyataan di atas adalah mengenai


A
B
C
D

Gerakan Islah
Gerakan Pan-Islam
Kesatuan Melayu Muda
Kesatuan Melayu Singapura

57

Raja Chulan
Mohammas Eunos Abdullah
Dato Onn Jaafar

Apakah persamaan antara tokoh-tokoh di atas?


A
B
C
D

21/1

Tokoh yang menubuhkan Kesatuan Melayu Muda


Ahli dalam The Selangor Press and Majlis
Tokoh nasionalis berpendidikan Inggeris
Aktif dalam penulisan akhbar

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT

SULIT

19

21/1

58

Diterbitkan di Singapura
Pengarang pertama ialah Abdul Rahim Kajai
Menggesa orang Melayu meningkatkan taraf
ekonomi dan menubuhkan persatuan

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan akhbar


A
B
C
D

Majlis
Pengasuh
Warta Malaya
Utusan Melayu

59

Cerita Awang Putat


Siasat Yang Tiada Diminta
Rumah Besar Tiang Sebatang

Karya-karya tersebut adalah berkaitan dengan


A
B
C
D
60

Seloka
Cerpen
Novel
Puisi
Pada tahun 1937 Pandit Jawaharlal Nehru, pemimpin
Parti Kongres India telah menyampaikan ucapan kepada
orang India di Kuala Kangsar semasa lawatan beliau ke
Tanah Melayu.

Perkara di atas membuktikan bahawa sebelum Perang Dunia Kedua, semangat


kebangsaan orang-orang India di Tanah Melayu
A
B
C
D

diketuai oleh pemimpin politik dari India


disebarkan oleh pekerja India di Perak
berorientasikan negara asal mereka
diasaskan oleh Parti Kongres India

KERTAS SOALAN TAMAT

21/1

@ 2008 Hak Cipta JKD /PPD MERSING

SULIT