Anda di halaman 1dari 1

LATAR BELAKANG/ TUJUAN

a) Tujuan pengumpulan maklumat/temu bual ini adalah untuk mengenalpasti amalan


penggunaan bahan sastera kontemporari dalam kalangan guru Bahasa Inggeris.
Temubual akan dirakam untuk rujukan dan analisis.
b) Maklumat temubual yang dikumpulkan adalah sulit dan hasil kajian akan digunakan
untuk laporan dalaman sahaja.
c) Kerjasama yang diberikan oleh peserta kajian dapat menyumbang ke arah
penambahbaikkan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris dan juga mata
pelajaran lain.
Terima kasih.
Borang Persetujuan Temubual
Nama guru

: _______________________________

Nama sekolah

: _______________________________

Dengan ini saya bersetuju/tidak bersetuju untuk menjadi salah seorang peserta kajian yang
akan ditemubual oleh En. Mohd Ikhwan Bin Bujang. Saya telah dimaklumkan tentang tujuan
temu bual dan saya akan ditemu bual oleh pengkaji. Saya juga telah dimaklumkan bahawa
sesi temubual ini akan dirakam. Segala maklumat yang dikumpul dan ditulis oleh pengkaji
akan dibaca oleh saya dan saya berhak untuk mengubah sekiranya didapati tidak benar. Saya
akan memberikan kerjasama dengan memberikan maklumat yang benar tentang diri saya
kepada pengkaji untuk kajian ini.

Tanda tangan: ____________________

tarikh: ________________