Anda di halaman 1dari 6

Setiap GMP perlu berusaha untuk mempastikan sasaran panitia yang dianggotainya tercapai.

PELAN TINDAKAN PANITIA SAINS SUKAN 2014


ANJAKAN 4 :

Transformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan

Kumpulan sasaran

Guru

Isu

PEDAGOGI GURU BELUM MENCAPAI INSTRUMEN STANDARD 4 SKPM (S-PA)

Objektif :
PA) meningkat

1.

Peratus guru mencapai prestasi cemerlang PdP berasaskan instrumen Standard 4 SKPM (S-

Bil

Program

1.

PEMANTAPAN PEDAGOGI &


PdP GURU
Penerapan unsur-unsur
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
dalam PdP

Pemantauan PdP di dalam


bilik darjah

Pegawai
Bertanggu
ng
jawab

Kos
dan
sumb
er

Tempoh
Tarikh
Tarikh
jangka laksan
a

1.PK
Kurikulum
2.KP

Jan Okt

minggu
an

% pelajar lulus mp Sains Sukan


90%

1.PK
Kurikulum
2. GKM

Jan Okt

minggu
an

% pelajar lulus mp Sains Sukan


90%

Pelan tindakan panitia sains sukan 2014Page 1

KPI

OUT PUT

Pencapaia
n pelajar
dalam
Peperiksa
an
dalaman
meningkat
.
Pencapaia
n prestasi
cemerlang

Penyeliaan PdP guru oleh


pemimpin sekolah

MEMBUDAYAKAN
KECEMERLANGAN
BERASASKAN TELADAN
RAKAN SETUGAS
Penghasilan kajian tindakan
oleh guru-guru

1.Pengetua
2.PK
Kurikulum
2.GKM

Februari
- Jun

3 kali
dalam
setahun

% guru mencapai prestasi


cemerlang PdP berasaskan
instrumen Standard 4 SKPM
(S-PA) meningkat 25%

1.PK
Kurikulum
2. GC/ KP
3.GMP

RM100

April Jun

1 kali
dalam
setahun

Penghasilan kajian tindakan


(KT) berteraskan PdP (S-PA)
sekurang-kurangnya 1 dalam
setiap panitia

Pelan tindakan panitia sains sukan 2014Page 2

PdP guru
Standard
4 SKPM
(S-PA)
meningkat
Pencapaia
n prestasi
cemerlang
PdP guru
Standard
4 SKPM
(S-PA)
meningkat

Penghasila
n kajian
tindakan
(KT) 1
setiap
panitia

ANJAKAN 7 :

Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di Malaysia

Kumpulan sasaran

Isu

:
1. Guru
2. Pelajar

:
PENGGUNAAN ICT BAGI PEMBELAJARAN KADAR KENDIRI UNTUK MEMPERLUAS
AKSES KEPADA
PENGAJARAN BERKUALITI TINGGI BELUM DIMAKSIMUMKAN

Objektif :

1.
2.

Meningkatkan latihan penggunaan ICT secara berkesan oleh guru dalam PdP
Meningkatkan kemahiran ICT sebagai akses pembelajaran kendiri oleh pelajar

KUMPULAN GURU
Bil
Program

1.
a

PEMANTAPAN PEDAGOGI &


PdP GURU
Aplikasi VLE 1Bestarinet
dalam PdP

Meningkatkan penghasilan
bahan bantu mengajar dalam

Pegawai
Bertangg
ung
jawab

Kos
dan
sumber

Tempoh
Tarikh
Tarikh
jangka laksan
a

1.PK
Kurikulum
2. Guru
ICT
2.GMP

JanuariOktober

bulanan

% pelajar lulus mp sains sukan


80%

1.PK
Kurikulum

RM50

Mac Jun

3 kali
dalam

% pelajar lulus mp sains sukan


80%

Pelan tindakan panitia sains sukan 2014Page 3

KPI

OUT PUT

Pencapaia
n pelajar
Dalam
peperiksa
an
dalaman
dan PBS.
Pencapaia
n pelajar

kalangan guru

KUMPULAN PELAJAR
Bil
Program

2. GKM

setahun

Pegawai
Bertanggu
ng
jawab

Kos
dan
sumb
er

Tempoh
Tarikh
Tarikh
jangka laksan
a

Dalam
peperiksa
an
dalaman
dan PBS.
KPI

1.

PEMBELAJARAN KENDIRI
AKSES KEPADA PENDIDIKAN
BERKUALITI TINGGI

Aplikasi VLE 1Bestarinet bagi


setiap pelajar

1.PK
Kurikulum
2. Guru ICT
2.GMP

JanuariJun

bulanan

% pelajar lulus mp sains sukan


80%

Meningkatkan penghasilan
kerja sekolah melalui ICT
dalam kalangan pelajar

1. GC/ KP
2.GMP

Feb Jun

5 kali
dalam
setahun

% pelajar lulus mp sains sukan


80%

Pelan tindakan panitia sains sukan 2014Page 4

OUT PUT

Pencapaia
n pelajar
Dalam
peperiksa
an
dalaman
dan PBS.
Pencapaia
n pelajar
Dalam
peperiksa
an
dalaman
dan PBS.

ANJAKAN 10

Kumpulan sasaran

Memaksimunkan Keberhasilan Murid Bagi Setiap Ringgit


:

Guru dan Pelajar

Isu

MEMANTAPKAN PASARAN PEKERJA YANG BERKEMAHIRAN TINGGI

Objektif :

1. Menghasilkan modal insan yang berkemahiran tinggi dan berakhlak mulia

Bi
l

Program

Pegawai
Bertanggungjawab

Penganjuran dan pengelolaan


sukan oleh pelajar sains sukan

PK Kokum/GKM/KP

Urusetia Kejohanan Balapan


dan Padang SMKBA 2014

Guru sains sukan

Kos /
Sumber
(RM)

Tempoh Masa
Tarikh
Tarikh
Laksan
Jangka
a
Feb
April

300.00

Pelan tindakan panitia sains sukan 2014Page 5

Mei

Jun

KPI

Output

Hari
Kokurikulum

Kemahiran
pengurusan
oleh pelajar

Amali
pengurusan
sukan

Pelajar
didedahkan
tentang
pengelolaa
n sukan

Catatan

Pelan tindakan panitia sains sukan 2014Page 6