Anda di halaman 1dari 10

TRYOUT TES KEMAMPUAN DASAR

SAINS DAN TEKNOLOGI


SBMPTN

Waktu:105Menit
Jumlahsoal:60

BidangIlmu :MatematikaIPA,Fisika,Kimia,

danBiologi

Keterangan
:MATEMATIKAIPA
nomor1sampaidengannomor15

FISIKA

nomor16sampaidengannomor30

KIMIA

nomor31sampaidengannomor45

BIOLOGI

nomor46sampaidengannomor60

Daftarkonstantaalamsebagaipelengkapsoalsoal.

2
g=10ms (kecualidiberitahukanlain) me 9,1 x 1031 kg
8
c=3x10 ms2
NA 6,02 x 1019 /mol
e 1,6 x 10 19 C
0=4x107H/m
kB 1,38 1023 J/K
G=6,673x1011Nm2/kg2

1sma=931MeV
h 6,63 x 10 34 Js

(40)1=9x109Nm2/C2
R 8,31JK 1mol1

MATEMATIKA IPA
3. Agar 1, a2, dan 2a2 2 masingmasing
merupakan suku ke3, suku ke5, dan suku
ke8 suatu barisan geometri, maka rasio
barisantersebutadalah.
A. 4
B. 2 2
C. 2
D. 2
E. 2

4. DiketahuiP(x)suatusukubanyak.JikaP(x+
1) dan P(x 1) masingmasing memberikan
sisa2jikamasingmasingdibagix1,maka
P(x)dibagix2xmemberikansisa.
A. 2
B. 1
C. x
D. x+1
E. 2x

1. Penyelesaianpertidaksamaan
1 x
log 3x 1 1 adalah.
A.
B.
C.

1
2
x
2
3
1
x 1
2
1
1
x
3
2

1
2
3
3
1
E. x 1
3

D. x

2. Diketahuivektorvektor u,v , dan w tidaknol

danmemenuhi u v .Jika u w v w ,
maka.

A. u w v

B. u v tegaklurus w
C. u v tegaklurus w

D. u v w
E.


3v 2u
w


9. DIketahui lingkaran x2 + y2 2Ax + B = 0
mempunyai jarijari 2 dan menyinggung
garisy=x.NilaiA2+B=.
A. 0
B. 4
C. 8
D. 12
E. 16

10. Jikasinx+cosx=a,makasin4x+cos4x=.

5. Sebuah warung makanan menyediakan


serabi dengan 6 rasa berbeda. Banyak cara
seorang pembeli dapat memilih 5 serabi
dengan3rasaberbedaadalah.
A. 6cara
B. 9cara
C. 12cara
D. 22cara
E. 120cara

6. Nilaiayangmenyebabkanpersamaan:
4 x a.2x a 0
mempunyaitepatsatuakarnyataadalah.
A. a<0ataua>4
B. 0<a<4
C. a<0
D. 0atau4
E. 4

7. Jika

A.

a
1

B.

a 1
1

C. 1 2 a2 1
2

D. 1 2 a2 1
2

E.

1 a2 1
2

11. Diberikan prisma ABDG. EFGH dengan


panjangsemuarusuknyasama.TitikP,Q,R,
dan S masingmasing pada AB, BC, CD, dan

1
1
4 dan lim f z
lim f z

3 ,

za
za
g z
g z

2 1
....
maka lim f z

za
g z

27

A.
2
25
B.

2
25

C.
3
23

D.
4
24

E.
3

AD sehingga BP CR

AB
AD
dan QC DS
.
3
3

Volume limas E.PQRS adalah ... volume


prisma.
A.
B.
C.
D.

8. Jikaf(x)=1+sinx+sin2x+sin3x+.,untuk

E.

6
1

5
1

4
2

3
3

0 x ,maka f x dx ....
4
0

12. Jika persamaan t

A. 3

x 2 4x 2
mempunyai
x 2 6x 3

duaakarsamauntukt=adant=b,
makaa+b=.
A. 7
B. 2

B. 2
C. 1
D.
2
E.
3

C.
D.
E.

6
1

3
1

13. Diketahuimatriks A uu1 uu3 danunadalah


2

15. Untuk x

suku ke n barisan aritmetika. Jika u6 = 18


dan u10 = 30, maka determinan matriks A
=.
A. 30
B. 18
C. 12
D. 12
E. 18

14. Himpunanpenyelesaiandari
pertidaksamaan: 24x 22 x 1 3 0
adalah.
A. x|1 x 3

C.
D.
E.

D. x|0 x 2 log 3
2

1
tan 2x C
2
1
cos 2x C
2
1
sin 2x C
2
1
cos 2x C
2
1
sin 2x C
2

B.

C. x|x 0 atau x 2 log 3

x|0 x

1 tan2 2x tan4 2x tan6 2x ...dx ...

A.

B. x|0 x 3 log 2

E.

maka:
8

log3

FISIKA

1.

M m g.R2

2
m Vp .sin

A.

Roda diputar dengan kecepatan sudut


konstan 20 rad/s, selanjutnya roda diper

M m g2 .R

2
m Vp .sin

B.

50
lambatdanberhentisetelahmenempuh

Vp
Mm

2
2
m g.R .sin

C.

putaran.JikaR=50cm,makaberapawaktu
yangdiperlukanuntukberhenti?
A.5sekon
D.9sekon
B.7sekon
E.10sekon
C.8sekon

2.

2
M m Vp

m g.R.sin
M m g.R

E.

m Vp .sin

D.

Peluru bermassa m ditembakkan dengan


kecepatan awal vo dan sudut inklinasi . Di
titik tertinggi, peluru yang memiliki
kecepatanvpmenumbuk balokbermassaM
yang berada di pinggir meja licin (lihat
gambardibawah).

3.

Setelah bertumbukan, balok dan peluru


mendarat bersamasama pada jarak R dari
kaki meja. Jika, tinggi meja H maka berapa
kecepatanawalpeluru?

Silinder pejal dengan berat w disandarkan


padabidangsepertipadagambardibawah.

Koefisien gesekan statis antara silinder


dengan dinding dan lantai adalah

1
. Jika
3

silinder pejal diberi gaya F yang besarnya


2w, maka jarak d agar silinder setimbang
adalah....
1
4
3
B. R
4

A. R

4.

5.

Perhatikangambardibawahini!
Berapakahnilaidalam?
1
4
1
B.
2
3
C.
4

A.

9.

D.

E. 2

Perhatikangambardibawah!

Berapakah penunjukan amperemeter dan


voltmeterjikakeduanyadianggapideal?

Agarenergikinetikpartikelbernilai50%dari
energi diamnya dan c adalah kelajuan
cahaya dalam ruang hampa, maka partikel
harus bergerak dengan kuadrat kelajuan
sebesar....
1
5.c2
3
1
B. .c2
3
5
C. .c2
9

7.

3
5

E. R

Seekor ikan mengeluarkan 2 mm3


gelembung pada kedalaman 15 m dari
permukaan danau. Tentukan volume
gelembung saat mencapai permukaan jika
diasumsikan temperaturnya tidak berubah
dantekananatmosfersebesar1atm!
D.1,8mm3
A.2mm3
B.4,9mm3
E.3mm3
3
C.5,6mm

A.

6.

1
5
2
D. R
5

C. R

8.

7
10
10
8
D. A dan V
V
3
3
3
3
10
7
1
8
B. A dan V E. A dan V
3
3
3
3
8
10
C. A dan V
3
3

A. A dan

7
9
1 2
E. .c
9

D. .c2

10. Gelombang
elektromagnetik
dengan
frekuensi 50 MHz merambat di angkasa
dalamarahxsepertipadagambar.

Generator terdiri dari sebuah kumparan


melingkar dengan diameter 20 cm dan
berputar 3600 putaran per menit di dalam
medan magnetik 0,5 T. Jika kita ambil 2
10,makaberapakahjumlahlilitankumparan
agardihasilkangglimbasmaksimumsebesar
2,4kV?
A.500lilitan
D.200lilitan
B.400lilitan
E.100lilitan
C.300lilitan

Balonudaraberisigaspanasberdiameter10
m.Kerapatangasdidalambalonadalah75%
kerapatangasluar(kerapatanudaraluar1,2
kg/m3). Jika massa masingmasing orang
dianggap 60 kg, berapakah jumlah
maksimum penumpang yang dapat
diangkut?
A.1orang
D.4orang
B.2orang
E.5orang
C.3orang

Pada setiap titik dan waktu, medan listrik E


memiliki amplitudo 1200 N/C dan arahnya
sepanjangnya sumbu y. Berapakah besar
danarahinduksimagnetikBketikaE=1200
jN/C!

D.2,5.105jT
A.4.106iT

E.2,5.105kT
B.4.106jT
6
C.4.10 kT

11. Semakin berkurang massa sebuah benda


makarapatmassanyajugasemakinkecil.
SEBAB
Rapat massa merupakan perbandingan
massatiapvolume.


(3) T2=2,25.T1
(4) T2=0,44.T1

15. Cahaya matahari datang pada permukaan

12. Cahaya yang merambat melalui medium


berindeks bias kecil ke medium berindeks
besarmakafrekuensinyaakanmembesar.
SEBAB
Frekuensi cahaya dipengaruhi oleh medium
perambatannya

13. Fenomena anomali air memberikan


gambaran sifat khas air. Yaitu air akan
mengalami;
(1) Pemuaianketikadiberikalor
(2) Penguapan ketika berada pada suhu di
atas100oC
(3) Penyusutanketikadikompresipadasuhu
dibawah4oC
(4) Penyusutan pada suhu 0oC sampai 4oC
ketikadiberikalor

14. Mesin pendingin bekerja di antara dua


tandon. Jika koefisien performansinya
sebesar 0,8 maka hubungan kedua tandon
tersebutbisadinyatakandalambentuk;
(1) T1=0,44.T2
(2) T1=2,25.T2

air yang indeks biasnya

4
menghasilkan
3

cahayapantulterpolarisasilinier,maka;
(1) Sudutpolarisasinyasekitar53o
(2) Menunjukkanbahwacahayame
rupakangelombanglongitudinal
(3) Sudutbiasnyasekitar37o
(4) Arahgetarrambatangelombangcahaya
menyebarkesegalaarah

KIMIA

PetunjukAdipergunakanuntukmengerjakan
soalnomor31sampaidengan41.

31.Dataenergiikatan:
CH :413kJ
OH :463kJ
CC :839kJ
O=O :495kJ
C=O :799kJ
Perubahan entalpi pada pembakaran
sempurna 6,5 gram gas asetilena adalah .
(ArC=12,H=1)
A. 1219,5kJ
B. 609,75kJ
C. 304,88kJ
D. +304,88kJ
E. +1219,5kJ

32.Suatu senyawa alkohol dioksidasi akan


menghasilkansenyawaaldehid.Jikasebanyak
12gramsenyawaaldehiddilarutkankedalam
100gramair(Kf=1,74C/m),makatitikbeku
larutan berubah menjadi 3,48 C. Senyawa
alkoholtersebutadalah.

A. etanol
B. 1propanol
C. 2propanol
D. butanol
E. 2butanol

33.Diketahui potensial oksidasi dari beberapa


unsur:
ZnZn2++2e E=+0,76V
AgAg++e E=+0,80V
E=+2,37V
MgMg2++2e
2+
FeFe +2e E=+0,44V
SnSn2++2e E=+0,14V
CuCu2++2eE=0,34V
Pernyataanyangbenaradalah.
A. SndapatmengendapkanCudanFe
B. FedapatmengendapkanSndanCu
C. SnhanyadapatmengendapkanCu
D. ZntidakdapatmengendapkanFedanAg
E. MgtidakdapatmengendapkanZndanCu


34.AtomunsurXmemilikimassaatomrelatif32
dengan neutron 16. Dalam sistem periodik
unsurXterletakpada.
A. golonganoksigen,periode3
B. golongankarbon,periode5
C. golonganalkali,periode3
D. golongannitrogen,periode2
E. golongangasmulia,periode3

35.Sebanyak 68 gram campuran gas etana dan


gas propana dibakar sempurna hingga
dihasilkan 308 gram gas karbon dioksida.
Berat gas propana dalam campuran, jika
diketahuiArC=12,H=1,danO=16,adalah
.
A. 120gram
B. 80gram
C. 60gram
D. 8gram
E.6gram

36.Dari reaksi 2P + Q P2Q mempunyai


persamaan laju reaksi V = k[P]2[Q] dalam
satuan M/det. Jika mulamula gas P dan Q
masingmasing 0,2 mol dalam volume 2 liter
dan tetapan laju reaksi k = 0,4. Laju reaksi
padasaat50%gasPtelahbereaksiadalah.
A. 2,5x105
B. 1x105
C. 2,5x107
D. 6,25x107
E. 1,25x108

37.Diketahuisebanyak200mLasamasetat0,1M
dititrasi dengan 100 mL NaOH 0,1 M. Jika
diketahui Ka CH3COOH = 1 x 105, maka pH
sebelumdansesudahdititrasiadalah.
A. 2dan3
B. 2dan5
C. 2dan4
D.3dan4
E. 3dan5

38.Senyawa3pentanoldireaksikandenganasam
sulfat pekat pada suhu tinggi akan
menghasilkan.
A. 3pentena
B. 3pentuna
C. asampentanoat
D. 3pentilsulfonat
E. 3pentanasulfat

39.Sebanyak 100 mL larutan CuSO4 0,2 M dialiri


sejumlah arus listrik melalui elektrode Pt
sehingga semua tembaga diendapkan di
katoda. Volume yang terjadi pada anoda jika
diukurpadakeadaanSTPadalah.
A. 4,48L
B. 2,24L
C. 0,448L
D. 0,224L
E.0,0224L

40.Sebanyak 30 mL HCl 0,1 M dicampur dengan


20 mL larutan H2CO3 0,2 M. Jika volume
campuran dijadikan 100 mL, pH larutan yang
terbentukadalah.
A. 7
B. 7log2
C. 2+log7
D. 2
E. 2log7

41.Dalam suatu bejana yang bervolume 2 liter


dicampur0,3molgasNH3,04molgasH2dan
0,2 mol gas N2. Reaksi kesetimbangan yang
terjadiadalah:
2NH3(g)3H2(g)+N2(g)
Jika pada saat kesetimbangan terdapat 0,2
mol gas NH3, maka pernyataan berikut yang
benaradalah.
A. Besarnya konsentrasi [H2] pada saat
kesetimbanganadalah0,15M
B. RumustetapankesetimbanganadalahKc=
[NH3 ]2

[H2 ]3[N2 ]

C. Besarnya tetapan kesetimbangan (Kc)


adalah2,5x105
D. Pada suhu 127C, besarnya tetapan
kesetimbangangasadalah1,64x103
E. DerajatdisosiasiNH3adalah0,5

Petunjuk B dipergunakan untuk mengerjakan


soalnomor42sampaidengan43.

42.Keasaman HCOOH (Ka = 1,8 x 104) adalah


lebih tinggi bila dibanding dengan CH3COOH
(Ka=1,82x105).
SEBAB
Asam HCOOH jika dilarutkan dalam air akan
memberikanprotonyanglebihbanyak.


43.Reaksikeseimbangan:
2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)
Produksi belerang trioksida dapat meningkat
dengan cara menurunkan suhunya dan
memperbesarvolumenya.
SEBAB
Tetapan kesetimbangan hanya bergantung
pada zat yang memiliki fasa gas dan larutan
saja.

Petunjuk C dipergunakan untuk mengerjakan


soalnomor44sampaidengan45.

44.Gas karbon monoksida bereaksi dengan


sejumlahgasnitrogenoksida,menurutreaksi:
2CO+2NO2CO2+N2
Pernyataanyangbenaradalah.
(1) Reaksitersebutadalahreaksiautoredoks

(2) CObertindaksebagaireduktor
(3) Bilangan oksidasi C berubah dari +4
menjadi+2
(4) Bilangan oksidasi N berubah dari +4
menjadi0

45.Garam natrium klorida adalah garam yang


kerap kali dijumpai pada kehidupan sehari
hari. Berikut adalah pernyataan yang benar
mengenaigaramnatriumklorida:
(1)Memilikikelarutanyangbesardidalamair
(2)Apabila larutan NaCl dielektrolisis, pada
anodaakanterbentukgasH2
(3)Jika direaksikan dengan larutan perak
nitrat, maka akan menghasilkan endapan
berwarnaputih
(4)IkatanantaraNaCladalahikatankovalen

BIOLOGI

1. Enzim endonuklease restriksi memegang

4. TumbuhanGymnospermaedan

peranan penting dalam rekayasa genetika


karenabekerjasebagai....
A. pembentukplasmid
B. penghasilantibiotik
C. penghasilantibodi
D. pemotongDNA
E. penggandaDNA

2. Seorang wanita normal bersuami pria


hemofilia. Anak perempuannya menikah
dengan lakilaki normal, maka kemungkinan
cucuyanglahiradalah
A. 1:3=hemofilia:normal
B. 1:1=hemofilia:normal
C. 3:1=hemofilia:normal
D. 1:2:1=hemofilia:normal:carier
E. 2:1:1=hemofilia:normal:carier

3. Jaringan tumbuhan yang berperan dalam


pembentukantunasadalah....
A. sklerenkim
B. kolenkim
C. parenkim
D. epidermis
E. xilem

Angiospermaemempunyaibeberapabagian
bagianberikutini,kecuali....
A. ovarium
B. berkaspengangkut
C. ovulum
D. karpela
E. polen

5. Hormon di bawah ini yang dapat mengubah

glikogenmenjadiglukosaadalah...
A. prolaktin
B. adrenalin
C. antidiuretik
D. insulin
E. tiroksin

6. Padarespirasiaerob,oksigenberperandalam
proses...
A. glikolisis
B. pembentukanasetilKoA
C. sikluskrebs
D. pembentukanATP
E. sistemtransporelektron


7. Oosit sekunder hanya akan menyelesaikan

11. Ilmuwan

yang berpandangan bahwa


kehidupan berasal dari prinsip reaksi kimia
yangadadialamadalah....
1. LouisPasteur
2. HarorldUrey
3. FransiscoRedi
4. AlevanderOparin

12. Organel di dalam sel yang terlibat secara


langsungdalampembentukanenergiadalah
..
1. badangolgi
2. kloroplas
3. lisosom
4. mitokondria

13. Di bawah ini bagian yang dapat dijumpai


padavirusadalah...
1. DNA
2. selubungprotein
3. RNA
4. mitokondria

14. Jenisproteinstrukturalyangberperandalam
konstraksiselototadalah....
1. mikrotubul
2. aktin
3. tubulin
4. miosin

15. Antigenyangmasukkedalamtubuhmanusia
diresponsecaraspesifikoleh
1. selaputlendir
2. selleukosit
3. selfagosit
4. antibodi

meiosisIIbilaterjadifertilisasi.
SEBAB
Penetrasi sperma merangsang pembelahan
inti oosit membentuk ovum dan badan ktub
kedua.

8. Untuk setiap gen salah satu dari kedua untai


DNA berfungsi sebagai cetakan untuk
transkripsi.
SEBAB
Setiaptripletdisebutkodonyangmenentukan
asam amino yang akan ditambahkan pada
posisi yang sesuai di sepanjang rantai
polipeptida.

9. Pada hewan vertebrata, enzim lipase banyak


terdapatdiempedu.
SEBAB
Empedu yang dihasilkan oleh hati berperan
dalammetabolismelemak.

10. Belalang Sembah mempunyai darah yang


beredar bebas dalam tubuh tanpa melalui
pembuluh.
SEBAB
Sistem peredaran darah belalang sembah
berfungsi mengangkut sari makanan dan O2
tetapitidakmengangkutCO2.

KUNCI JAWABAN TRYOUT TES KEMAMPUAN DASAR


SAINS DAN TEKNOLOGI SBMPTN

MATEMATIKA
1. B
2. C
3. D
4. A
5. E
6. E
7. B
8. D
9. D
10. B
11. A
12. C
13. E
14. D
15. C

FISIKA

16. E
21. B

26. D

17. A

22. A

27. E

18. A

23. B

28. D

19. B

24. B

29. C

20. C

25. C

30. B

KIMIA

No Jawaban
31.
C

32.
C

33.
B

34.
A

35.
D

36.
D

37.
E

38.
A

39.
D

40.
E

No
41.
42.
43.
44.
45.

Jawaban
D
A
D
C
B


BIOLOGI

46.
47.
48.
49.
50.

D
D
C
A
B

51.
52.
53.
54.
55.

E
A
B
D
C

56.
57.
58.
59.
60.

C
C
A
C
D

10