Anda di halaman 1dari 5

1.

Teori Domino
Teori ini di perkenalkan oleh Herbert W. Heinrich, yang bertugas di Travelers
Insurance Company. Pada tahun 1920, beliau mengkaji sejumlah 75,000 laporan
kemalangan industry.
Hasil daripada kajian itu, Heinrich berjaya mempamerkan sepuluh rumusan yang
kemudiannya dipanggil Axioms Of Industrial Safety yang menjadi asas kepada Teori
Domino. Heinrich beranggapan bahawa mereka yang berkuasa dan pembuat
keputusan mengenai pengurusan kesihatan dan keselamatan patut mengetahui
tentang sepuluh kenyataan kemalangan industri yang dikenali sebagai aksiom
seperti yang berikut:
(a) kecederaan disebabkan oleh satu rangkaian faktor yang lengkap dimana
kemalangan itu sendiri merupakan salah satu daripada faktor di dalam rangkaian
itu.
(b) Sesuatu kemalangan yang terjadi hanya disebabkan oleh tindakan tidak selamat
oleh seseorang atau keadaan fizikal dan mekanikal yang merbahaya.
(c) Kebanyakan kemalangan adalah berpunca dari perlakuan manusia yang tidak
selamat.
(d) Perlakuan tidak selamat atau keadaan yang tidak selamat tidaklah semestinya
menyebabkan kemalangan atau kecerderaan.
(e) Sebab seseorang itu melakukan tindakan tidak selamat tidaklah boleh menjadi
petunjuk atau pengajaran dalam memilih perlakuan yang betul
(f) Keseriusan sesuatu kemalangan tidak boleh dirancang atau tidak boleh dijangka
tetapi kemalangan itu pastinya dapat dielakkan.
(g) Satu teknik pencegahan kemalangan yang terbaik adalah sebanding dengan
teknik kualiti dan produktiviti yang terbaik.
(h) Pihak pengurusan hendaklah bertanggungjawab terhadap keselamatan,
memandangkan kedudukannya sebagai majikan yang menentukan keputusan
(i) Penyelia merupakan orang penting dalam mencegah kemalangan industri. Selain
daripada kos-kos langsung kemalangan seperti pampasan, kos hospital, dan ubat,
terdapat juga kos-kos lain yang tidak nyata atau tidak secara langsung.
Menurut Heinrich, aksiom ini meliputi pengetahuan asas yang mesti difahami oleh
pembuat keputusan mengenai pencegahan kemalangan. Program-program
pencegahan yang mengambil
kira semua aksiom itu adalah lebih efektif
berbanding dengan program yang hanya mengambil sebahagian sahaja.
Berasaskan kepada aksiom inilah Heinrich telah membina teori penyebab
kemalangan yang kemudiannya di kenali sebagai Teori Domino (Mohamad Khan

2005). Oleh itu, pengunaan audit keselamatan dan kesihatan jelas telah digunakan
oleh Heinrich dalam mengenal pasti punca setiap kemalangan berkenaan berlaku
2,

Teori Faktor Manusia

Menurut teori ini, kemalangan adalah disebabkan oleh satu rantaian peristiwa yang
menyebabkan kesilapan manusia.
Teori ini mengandungi tiga faktor yang
membawa kepada kesilapan manusia, iaitu berlebihan bebanan, tindak balas tidak
bersesuaian dan aktiviti tidak bersesuaian.
a) Berlebihan bebanan
Lebihan bebanan bermaksud ketidakseimbangan di antara keupayaan seseorang
pada sesuatu masa tertentu dalam sesuatu keadaan tertentu dalam kerja yang
hendak dilaksanakannya. Keupayaan seseorang dirujuk kepada kebolehan semula
jadi, latihan, keadaan minda, keletihan, stres dan keadaan fizikal. Bebanan yang
ditanggung oleh seseorang meliputi tugas yang dipertanggungjawabkan dan di
tambah dengan beban-beban lain daripada:
i) Faktor- faktor persekitaran seperti bunyi yang bising, gangguan dan lain- lain.
ii) Faktor-faktor dalaman seperti masalah peribadi, tekanan emosi, kerisauan dan
lain-lain.
iii) Faktor-faktor situasi seperti arahan kurang jelas, tahap risiko dan lain-lain
(Mohamad Khan 2005).
b) Tindak balas tidak bersesuaian
Bagaimana seseorang itu bertindak dalam sesuatu situasi boleh sama ada
menyebabkan atau mencegah kemalangan dari berlaku. Jika seseorang itu
mengesan wujudnya sesuatu keadaan merbahaya dan tidak berbuat apa, gelagat
ini dianggap sebagai tindak balas tidak sesuai. Jika seseorang menanggalkan
penghadang selamat mesin kerana ingin meningkatkan kuantiti output, gelagat
seumpama itu dianggap sebagai tindak balas tidak sesuai. Jika seseorang
mengenepikan sesuatu prosedur kerja selamat yang telah diterima pakai,
perbuatan beliau itu dikatakan telah bertindak balas secara tidak sesuai. Tindak
balas yang seumpama itu boleh membawa kepada kemalangan. Keadaan tempat
kerja yang tidak sesuai dari aspek saiz, jarak, peralatan dan sebagainya juga
merupakan faktor yang turut menyebabkan penambahan kepada tindak balas tidak
sesuai yang boleh membawa kepada kemalangan dan kecederaan.
c) Aktiviti tidak bersesuaian
Kesilapan manusia berlaku hasil daripada aktiviti-aktiviti yang tidak sesuai. Contoh
aktiviti tidak sesuai ialah apabila seseorang yang sedang bekerja menyalah

tafsirkan tahap risiko yang wujud dalam sesuatu pekerjaan yang sedang
dilaksanakan dan terus bekerja dengan tanggapan yang silap. Dalam keadaan yang
sedemikian, kemalangan dan kecederaan boleh berlaku. (Mohamad Khan 2005).

3.

Teori Sistem

Sistem diertikan sebagai satu kumpulan kompenan yang berinteraksi dan saling
berkaitan secara bersama mewujudkan suatu keseluruhan yang bersepadu. Definisi
ini menjadi asas kepada teori sistem. Teori ini melihat sesuatu situasi yang
memungkinkan kemalangan berlaku sebagai satu sistem yang merangkumi
kompenan yang berikut:
a) individu(host)
b) mesin(agensi)
c) persekitaran
Oleh itu, berkemungkinan sesuatu kemalangan itu berlaku ditentukan oleh
bagaimana kompenan-kompenan itu bertindak balas. Perubahan dalam bentuk
interaksi itu boleh meningkatkan atau mengurangkan kemungkinan berlakunya
kemalangan. Antara model-model sistem yang digunakan dengan meluas ialah
model yang diperkenalkan oleh R.J Firenzie. Kompenan utama di dalam model ini
ialah manusia, mesin, persekitaran, maklumat, keputusan, risiko dan tugas yang
hendak dilaksanakan. Setiap satu kompenan itu mempunyai risiko kemungkinan.
(Mohamad Khan 2005)
Model ini menunjukkan bahawa semasa seseorang sedang berinteraksi dengan
sebuah mesin di dalam persekitaran tertentu, tiga aktiviti berlaku di antara sistem
dan tugas yang hendak dilaksanakan, terdapat risiko kemungkinan berlakunya
kemalangan yang berbeza, antaranya ialah tahap risiko, ada ketika risikonya tinggi
dan ada ketika tahap risikonya rendah. Tahap risiko itu bergantung kepada
maklumat yang terdapat dan keputusan yang dibuat.
Walau bagaimanapun, contohnya persekitaran di mana operator itu bekerja
biasanya sibuk, dan tekanan untuk menyiapkan tugas dalam masa yang ditetapkan
menjadi lebih tegang jika tarikh siapnya sudah lewat. Faktor-faktor seperti itu
dikenali sebagai faktor tekanan yang akan melemahkan pertimbangan dalam
proses mengumpul maklumat, membuat analisis tahap risiko dan membuat

keputusan. Jika faktor tekanan bertambah bilangannya, kemungkinan berlakunya


kemalangan juga meningkat.
Oleh kerana itu, Firenzie juga mencadangkan lima faktor yang patut diberi
pertimbangan sebelum memulakan proses mengumpul maklumat, menilai tahap
risiko dan membuat keputusan (Mohamad Khan 2005). Faktor-faktor itu adalah:
(a)

keperluan sesuatu tugas.

(b) keupayaan seseorang pekerja dan kekangan.


(c)

faedah yang diperolehi bila tugas berjaya diselesaikan.

(d) kerugian yang ditanggung jika dilaksanakan tetapi tidak berjaya.


(e)

kerugian yang ditanggung jika tugas tidak dilakukan.

Beberapa kajian berkaitan dengan isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan


pernah di jalankan oleh pengkaji lain antaranya ialah John et al. (2006). Sistem
audit keselamatan dan kesihatan yang berkesan adalah dengan mengenalpasti
peraturan keselamatan di kawasan tertentu bagi pembaikan. Hal ini, khususnya
penting dalam persekitaran kendalian kerja pada hari ini. Pengkaji telah
menyatakan audit luaran keselamatan melibatkan tiga peringkat iaitu perancangan,
prestasi dan tindakan susulan. Menurut pengkaji fasa pemeriksaan perancangan
adalah melibatkan aspek seperti kemudahan untuk memilih, penubuhan jadual
periksa audit, juruaudit yang mengelolakan kumpulan audit dan menyediakan
aturan audit. Manakala dalam peringkat prestasi menurut pengkaji, satu jadual
periksa kira-kira harus bersedia dari semasa ke semasa dan diedarkan kepada
kakitangan,sekurang-kurangnya dua minggu di hadapan periksa audit. Selain itu,
bahagian-bahagian kemudahan dan kumpulan audit yang fleksibiliti diperlukan
untuk satu audit yang berkesan. Tindakan susulan ini pula menurut pengkaji ialah
tindakan seperti semakan audit, melaporkan penyelesaian dan resolusi penemuan.

4.

Teori Kemalangan Petersen

Teori Kemalangan Petersen merupakan salah satu teori yang boleh mewakili
pendekatan kemalangan industri bagi pendekatan agensi. Pendekatan agensi
merujuk kepada kelemahan dalam pengurusan sesebuah organisasi sehingga
menyebabkan kemalangan berlaku di tempat kerja.

Dan Petersen (2003) mengusulkan tiga elemen dalam teorinya iaitu elemen
perangkap ergonomik, keputusan yang mendorong kesilapan dan kegagalan sistem.
Faktor kegagalan sistem merupakan penyumbang utama kepada teori Petersen.
Sistem tersebut merujuk kepada sistem pengurusan yang dilaksanakan dalam
aspek keselamatan di sesebuah tempat kerja atau organisasi. Sistem semestinya
melibatkan pihak pengurusan di mana menjadi tanggungjawab mereka untuk
memastikan segala peraturan yang dilaksanakan bersesuaian dan dipatuhi pekerja.
Petersen menyenaraikan beberapa kegagalan terhadap sistem iaitu:

a)
Tiada penyertaan bersungguh-sungguh daripada pihak majikan, pengurusan
dan pekerja.
b)
Pengurusan tidak mengadakan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan
yang lengkap di tempat kerja. Melalui dasar ini komitmen dan janji bertulis majikan
dapat dilihat.
c)
Majikan tidak menjelaskan tanggungjawab dan penguatkuasaan keselamatan
dan kesihatan pekerja dengan baik.
d)
Prosedur keselamatan seperti penyiasatan di tempat kerja, pengukuran,
pengauditan, dan pembetulan tidak dilakukan dengan betul.
e)
Program latihan teknikal dan kepimpinan tidak diberikan secukupnya kepada
pekerja.

Petersen mengemukakan bahawa faktor organisasi adalah penyumbang


kepada kemalangan industri. Hal ini merangkumi aspek polisi dan prosedur
keselamatan yang longgar, tiada latihan pekerja, pemeriksaan mutu dan tidak
menggunakan piawaian dalam pengendalian mesin di kilang. Faktor-faktor tersebut
akan mendatangkan kemalangan dan seterusnya kecederaan kepada pekerja.
Petersen telah menerangkan dengan jelas bahawa faktor organisasi mempengaruhi
kelakuan tidak selamat pekerja. Kesedaran dan tindakan perlu sentiasa dititik
beratkan oleh jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan di organisasi