Anda di halaman 1dari 3

MATERI 2 LISTRIK STATIS

HUKUM COULOMB
Hukum Coulomb
Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik di sebut
gaya Coulomb (Fc). Apabila dua muatan yang berdekatan jenis muatannya sama,
maka gaya Coulombnya berupa gaya tolak-menolak. Sebaliknya, dua muatan
yang berdekatan jenis muatannya tak senama, maka gaya Coulombnya berupa
gaya tarikmenarik.
Besar gaya Coulomb bergantung pada:
1. Besar masing - masing muatan ( q1 dan q2 )
2. Kuadrat jarak antara dua muatan (r2).
Ada pun bunyi Hukum Coulomb adalah : " besar gaya tolak-menolak atau gaya
tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik, berbanding lurus dengan
besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat
jarak antara kedua benda bermuatan. "
Gaya coulomb dapat dirumuskan sebagai berikut :

SOAL-SOAL LATIHAN
1.

Interaksi antara dua buah muatan


akan menghasilkan ....
A. gaya angkat muatan
B. hukum Pascal
C. hukum kekekalan muatan
D. gaya Coulomb

Modul IPA Fisika 9 SMP

2.

Dua buah muatan mula-mula


terpisah kemudian didekatkan
sampai jarak tertentu. Gaya
Coulombnya menjadi ....
A. semakin besar
B. berubah-ubah
C. tetap
D. semakin kecil
Bee Genius - 1

3.

Perhatikan pernyataan berikut!


1) Semakin besar jarak antar dua
muatan, maka gaya coulomb
yang ditimbulkan akan semakin
besar
2) Semakin dekat jarak antar dua
muatan, maka gaya coulomb
yang ditimbulkan akan semakin
besar
3) Semakin besar jumlah muatan ,
maka gaya coulombnya akan
semakin besar
4) Semakin kecil jumlah muatan,
maka gaya coulombnya akan
semakin besar.
Pernyataan di atas yang sesuai
dengan bunyi hukum coulomb
adalah
A.
B.
C.
D.

4.

5.

maka gaya Coulombnya sekarang


adalah ... .
A. 4,5 N
B. 6,0 N
C. 10,7 N
D. 12,0 N
6.

Muatan A +5C diletakkan di sebelah


muatan B -10 mC sejauh 0,03 cm.
Gaya Coulomb yang dihasilkan
adalah ....
E. 5 x 1011 N
F. 5 x 1013N
G. 5 x 109 N
H. 5 x 105 N

7.

Gaya tolak-menolak antara dua buah


muatan listrik sejenis 4410 N dengan
jarak pisah 2 cm. Besarnya muatan
listrik masing-masing adalah ... .
A. 5 C
B. 9 C
C. 14 C
D. 18 C

8.

Muatan 1,2 C dan +0,4 C terpisah


sejauh 3 cm. Jika K = 9 . 109 Nm2/C2,
besarnya gaya tarik-menarik kedua
muatan adalah .
A. 0,0048 N
B. 0,48 N
C. 4,8 N
D. 48 N

9.

Pada jarak 2 cm gaya Coulomb antar


muatan 36 N. Jika gaya Coulombnya
dijadikan 81 N, jarak antar
muatannya sekarang adalah .
A. 2,4 cm
B. 2,8 cm
C. 3,0 cm

1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
2 dan 4

Dua buah benda bermuatan listrik


masing-masing sebesar 5 x 10-6
Coulomb dan -1 x 10-6 Coulomb
saling didekatkan sehingga berjarak
3 cm. Besarnya gaya tarik-menarik
yang ditimbulkan oleh dua benda
tersebut adalah . . . . (K = 9 x 109 N
m2/c2)
E. 30 N
F. 40 N
G. 45 N
H. 50 N
Pada jarak 3 cm gaya Coulomb dua
buah muatan listrik adalah 8 N. Jika
jaraknya diperpanjang menjadi 4 cm,

Modul IPA Fisika 9 SMP

Bee Genius - 2

D. 3,6 cm

A.
B.
C.
D.

0,6 N
60 N
6 x 107 N
6 x 107 N

10. Dua buah muatan listrik terpisah


sejauh 2 cm dengan gaya Coulomb
100 N. Jika jarak kedua muatan
tersebut diperlebar menjadi 5 cm,
maka gaya Coulomb sekarang
menjadi ....
A. 16 N
B. 25 N
C. 36 N
D. 40 N

14. Muatan listrik +4Q dan -1/6Q


memiliki gaya Coulomb 3F. Jika pada
jarak yang sama terdapat muatan
listrik +2Q dan 1/3Q, maka gaya
Coulombnya adalah .
A. 3F
C. 6F
D. 8F
B. 5F

11. Dua buah elektron yang mula-mula


terpisah pada jarak r kemudian
diletakkan lebih jauh sampai jarak
4r. Perbandingan besar gaya
Coulomb mula-mula dan akhir
adalah ....
A. 4 : 1
B. 16 : 1
C. 1 : 16
D. 1 : 4

15. Dua buah muatan listrik identik


terpisah sejauh 6 cm dengan gaya
tolak-menolak 40 N dan konstanta
k = 9 x 109 Nm2/C2. Besarnya muatan
listrik masing-masing adalah.
A. 4 C
B. 40 C
C. 400 C
D. 4000 C

12. Dua buah muatan Q sejenis berada


pada jarak r. Jika salah salah satu
muatan diperbesar menjadi 3Q,
maka gaya Coulombnya ... semula.
A. lebih kecil 9 kali
B. lebih besar 9 kali
C. lebih besar 3 kali
D. lebih kecil 3 kali
13. Besarnya gaya tarik menarik antara
dua benda masing-masing
bermuatan 2 C dan 3 C yang
terpisah sejauh 3 cm dengan
konstanta k = 9 x 109 Nm2/C2 adalah
.

Modul IPA Fisika 9 SMP

16. Gaya tolak-menolak antara dua bola


ber-muatan yang dipisahkan oleh
jarak r adalah F. Jika jarak antar
muatan didekatkan menjadi r,
maka gaya coulomb yang akan
terjadi menjadi
A. F
B. 2 F
C. F
D. 4 F

Bee Genius - 3