Anda di halaman 1dari 9

KETUA GURU DISPLIN

Merangka dan menentukan dasar-dasar displin dan peraturan sekolah


berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pendidikan.

Memastikan

semua

guru

adalah

guru

displin

dalam

usaha

menguatkuasakan peraturan sekolah.

Membantu menyelesaikan masalah-masalah displin yang tidak dapat


diselesaikan oleh pengawas.

Membantu

Lembaga

Disiplin

Sekolah

mengesahkan kesalahan-kesalahan serius

untuk

mengesan

dan

yang boleh membawa

kepada hukuman penggantungan sementara atau hukuman buang


sekolah berpandukan Surat Pekeliling Ikhtusas Bil. 9/1975. Lembaga
disiplin atas nasihat Pengetua boleh memanggil mesyuarat tergempar
untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin.

Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk menguruskan kawalan


disiplin dalam semua majlis sekolah.

Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem rekod disiplin kelas
dan sistem pemantauan yang berkesan.

Berusaha menanam semangat cintakan sekolah serta mengamalkan


Prinsip-prinsip Rukunegara.

Menerima laporan pengawas / guru pengawas dan seterusnya


mengambil tindakan sewajarnya.

Menanam semangat kekitaan melalui slogan SEKOLAHKU RUMAHKU


supaya peraturan sekolah menjadi satu budaya.

Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh Pengetua.

Menjalankan rondaan (dengan bantuan Guru Bertugas Harian) untuk


mengesan pelajar yang ponteng dan melanggar disiplin sekolah.

Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada


Kementerian / Jabatan Pendidikan / PPD.

Merancang

dan

melaksanakan

program

kesedaran dan penghayatan disiplin pelajar.

dalam

meningkatkan

Menjadi Pegawai Perhubungan di antara ibubapa/penjaga dalam


menangani masalah disiplin.

GURU DISIPLIN

Membantu Pengetua mengawal keadaan sekolah agar murid-murid


berada dalam keadaan harmoni untuk mewujudkan suasana sekolah
yang baik.

Memastikan penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni dipraktikkan


di sekolah.

Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi.

Mengambil tindakan terhadap kes-kes salahlaku pelajar.

Melaksanakan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh Pengetua.

Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibubapa


/ penjaga dalam menangani masalah disiplin.

Bertanggungjawab menimbulkan semangat kekitaan dan semangat


cintakan sekolah dikalangan pelajar dan guru.

Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam


borang disiplin/buku laporan disiplin.

Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada


Penolong Kanan HEM seminggu sekali.

Menghubungi pihak polis jika perlu.

Bekerjasama dengan semua guru bertugas untuk meronda kawasan


sekolah.

Memberi maklumat kepada Penolong Kanan HEM berhubung kes-kes


yang serius seperti :
o Penyalahgunaan dadah
o Gambar lucah
o Video lucah
o Majalah lucah
o Peras ugut

o Kumpulan haram
o Bohsia
o Bohjan dan lain-lain

Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari-hari yang


difikirkan perlu seperti:
o Hari terakhir peperiksaan awam
o Hari sukan
o Hari keluarga
o Majlis-majlis sekolah

Mengurangkan salahlaku murid.

Memastikan tiada kes gengsterisme.

GURU JAWATANKUASA PENGAWAS & KETUA KELAS

Menjadi guru penasihat kepada Badan Pengawas Sekolah.


Melantik ketua murid dan ketua pengawas serta penolongnya.
Mengadakan Majlis Pelantikkan dan Bacaan Ikrar.
Menyusun jadual tugas pada waktu pagi,rehat dan pulang.
Menyelia dan mengemas kini buku laporan.
Mengadakan aktiviti daya peningkatan dan kepimpinan pengawas

/motivasi.
Mempunyai

pengawas yang gagal berkhidmat dengan baik.


Memanggil dan menasihat murid-murid yang melakukan kesalahan

disiplin atau peraturan sekolah.


Merekod dan menyimpan data pelanggaran disiplin/salahlaku.
Menyedia dan mengedar peraturan-peraturan sekolah.
Menentukan peraturan sekolah dipatuhi setiap waktu.
Menerapkan nilai-nilai murni.
Menjalankan tindakan disiplin atau salahlaku.
Merancang/dialog dan perjumpaan dengan penjaga murid.
Menjalankan pemeriksaan sport-chek dari semasa ke semasa.

kuasa

menggantung

atau

memecat

perkhidmatan

GURU BIMBINGAN & KAUNSELING

Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan

kaunseling.
Menyelaras dan menyedikan rekod bimbingan dan kaunseling murid

dan menyedikan laporan yang diperlukan.


Memberi bimbingan kepada pelajar yang bermasalah setelah dihantar

oleh guru kelas atau guru matapelajaran.


Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa atau penjaga murid yang
mempunyai masalah disiplin dengan kebenaran Guru Besar.

GURU PPDa

Mengadakan sesi penerangan tentang bahaya penyalahgunaan dadah.


Mengadakan ceramah / program pencegahan penyalahgunaan dadah.
Melengkapkan sudut PPDA.
Menghantar laporan ke JPN pada setiap bulan.

GURU DATA SSDM

Merekodkan salah laku pelajar dalam sistem on-line


Mencetak rekod salah laku pelajar dan disimpan dalam fail
Menyediakan laporan salah laku pelajar sekira diperlukan
Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke
semasa.

GURU PENYELARAS DARJAH

Membantu guru kelas membuat pengagihan buku bantuan kerajaan

(SPBT).
Membantu Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa, guru kelas

memilih pelajar yang layak untuk diberi bantuan / biasiswa.


Memaklumkan kepada Guru Besar /Penolong Kanan 1/Penolong Kanan
HEM / guru data tentang jumlah pelajar dalam setiap kelas dan kursus

dari masa ke semasa.


Memastikan surat-surat kelulusan kemasukan pelajar baru disimpan di

dalam daftar masuk (mengikut kelas) dengan kemas dan teratur.


Bekerjasam dengan Penyelaras/ setiausaha peperiksaan

menyediakan bilik-bilik peperiksaan.


Berada disekolah pada hari pendaftaran pelajar baru dan membantu

guru kelas untuk mengagihkan kemasukan pelajar.


Memastikan guru kelas memberi bilangan, nombor pendaftaran dan

memasukkan butir-butir pelajar dalam Buku Pendaftaran.


Menyemak fail-fail kemasukan pelajar dan memastikan ia dikemaskini.
Membantu guru dan menguruskan Buku Pendaftaran Pelajar. Buku ini

mesti disimpan di pejabat.


Mempastikan perkara-perkara berikut mencukupi dan dalam keadaan

boleh guna.
o Perabot bilik darjah
o Tong sampah di luar kelas. ( plastik hitam)
o Penyapu
o Penyedok sampah
o Bulu ayam
Sentiasa mempastikan keceriaan dan kebersihan kelas setiap masa.

bagi

Menyampaikan laporan tentang pelajar baru kepada Guru Besar.


Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Guru Besar dari masa
ke semasa .