Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan..............................................................................................i
Kata Pengantar.......................................................................................................
Daftar Isi................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang...........................................................................................
B. Tujuan Kuliah Kerja Nyata........................................................................
C. Sasaran Kuliah Kerja Nyata......................................................................
BAB II PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA
A. Dasar Penyusunan Program Kerja.............................................................
B. Metode Pelaksanaan..................................................................................
C. Faktor Penunjang dan Penghambat...........................................................
BAB III SEMINAR HASIL KULIAH KERJA NYATA
A. Persiapan Seminar.....................................................................................
B. Pelaksanaan Seminar.................................................................................
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan................................................................................................
B. Saran..........................................................................................................
LAMPIRAN I.......................................................................................................
LAMPIRAN II.....................................................................................................

iiii
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Parepare
(KKN UMPAR)
Angkatan XVI Tahun 2014 Kelompok 98
Desa Tallungura Kec. Curio Kab. Enrekang