Anda di halaman 1dari 15

1449/1 & 2(PP)

Matematik
Kertas 1/2

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU

SET 2
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

MATEMATIK 1449/1/2
Kertas 1 & 2

PERATURAN PEMARKAHAN

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 14 halaman bercetak

SULIT

1449/1/2(PP)

MATEMATIK 1449/1 (KERTAS 1)


SET 2
TINGKATAN 5

1. D

11. B

21. A

31. B

2. B

12. C

22. C

32. D

3. B

13. A

23. C

33. B

4. D

14. D

24. A

34. B

5. C

15. A

25. C

35. D

6. A

16. A

26. C

36. D

7. C

17. A

27. B

37. C

8. C

18. A

28. A

38. D

9. B

19. B

29. B

39. B

10. C

20. C

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

30. D

40. A

SULIT

SULIT

1449/1/2(PP)

MATEMATIK 1449/2 (KERTAS 2)


SET 2
TINGKATAN 5
BAHAGIAN A
[ 52 Markah ]
Peraturan Permarkahan

No

Markah

1
y
x=3
y=x+4

x+y = 4

Garis x + y = 4 dilukis putus-putus


Lorekkan rantau betul

K1

Nota : Terima multiple hatching

N2
3

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

SULIT

SULIT

1449/1/2(PP)

2
22
7
10
atau setara
7
2
3
1
4
22
7


atau setara
3
7
2
2
2
1
22
4
22
7
7
(
10) + (


7
3
7
2
2
2

K1
K1
3

K1

47483
N1
3

Kenal pasti VFH atau


tan VFH =

6
2
8 82

HFV

P1

atau setara

K2

31.1 0 atau 31 0 6 atau 31.05 0 atau


31 0 3 atau 31.03 0 atau 31 0 2

N1
4

(a) atau

P1

(b) Jika m ialah faktor bagi 18, maka m ialah faktor bagi 6.
Palsu

P1
P1

(c) 2n 2 3, n = 1, 2, 3, ..
Terima 2n 2 3 sahaja untuk K1

K2

12k 4v = 20
13k = 26

K1
K1

atau 3k + 12v = 18 atau setara


atau
13v = 13

ATAU
v = 3k 5 atau k = 6 4v atau setara
13k = 26 atau
-13v = -13 atau setara

(K1)
(K1)

ATAU
3

5
k
=
v
6
k

1
=

v
(3)(4) (1)(1)

(K1)
4

1 5

3 6

k=2

(K1)
N1

v=1

N1

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

SULIT

SULIT

1449/1/2(PP)

K1

2h 2 3h 2 = 0

K1

(2h +1)(h 2) = 0
h=
7

1
,1
2

y6
3
x 5

(a)

N1N1
4
atau

6 = 3(5) + c

N1

y = 3x 9
y6
1 atau
x 5

(b)

atau

K1

y (1)
1 atau 6 = 1(5) + c
x 12

K1

1 = 1(12) + c

y = x + 11

K1

Pintasan-y = 11

N1
5

(a)

(b)

k=2
p=2

P1
P1

4
1 x
13
=

2 y
6
22
x
2
1
=

4( 2) ( 1)(6) 6
y

P1

x
=
y

matriks

songsang

13

atau
22

K1
13

22

N1
N1
6

x = -2
y=5
Nota :

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

SULIT

SULIT

9 (a)

1449/1/2(PP)

matriks

songsang

=
6

Jangan terima *

2.

sebagai jawapan dapat N1


Jika =
y
5

60
360
60
360

22
7
22
7

10 10 atau

10 10

1
7 7.141
2

1
7 7.141
2

= 27.387

(b)

atau
0 1

1.

K1

K1

N1

90
22
2
7 atau
360
7

60
22
2
10
360
7

90
22
60
22
2
7 +
2
10 + 7 + 7 + 10
360
7
360
7

K1

K1

= 45.476
N1
6
10

10. (a)

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

2
4

9
7

K1

8
63

N1

SULIT

SULIT

1449/1/2(PP)

(b)

2
4

9
7

7
3

9
7

K2

29
63

N1
5

11

(a)

(b)

(c)

180 60
120

K1
N1

60
1.5 0.5

K1

60

N1

180
2.5

K1

72

N1
6

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

SULIT

SULIT

1449/1/2(PP)

12.
(a)

k = 29

K1

m=4

K1

Nota:
(1) Jika tidak dinyatakan, berikan K1K1 pada jadual @ jika
titik-titik ditanda dengan tepat pada grafnya @ lengkung
melalui tepat titik-titik itu.
(b)

Graf:
Paksi dilukis dengan arah yang betul, skala seragam dalam
43 x 3 dan 8 y 36.
8 titik dan 2 titik* diplot betul

K2

Lengkung licin dan berterusan tanpa


bahagian lurus dan melalui 10 titik yang betul.

N1

Nota:
(i)
(ii)
(c)

(d)

K1

8 @ 9 titik diplot betul, K1N0


Jika skala lain digunakan, tolak 1 markah daripada
markah KN yang diperoleh.

(i)

355

y 360

P1

(ii)

42

x 41

P1

Kenalpasti persamaan y = 3x + 15

K1

Garis lurus y = 3x + 15 dilukis betul dan bersilang


dengan lengkung

K1

Nilai-nilai x:
3.3 x 3.2
05 x 06
26 x 27

N2

Nota:
(i)
(ii)
(iii)

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

Mana-mana dua betul, berikan N1.


Benarkan markah N jika ditunjukkan pada graf
Nilai x melalui hitungan, N0

12

SULIT

SULIT

1449/1/2(PP)

y
40

y = 20 12x + x3

35

30

25

20

15
y = 3x + 15
10

-4

-3

-2

-1

x
1

-5
=
-10

-15
1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

SULIT

SULIT

13(a)

(b)

1449/1/2(PP)

(i) (1,1)

P1

(ii) (5,5)

P2

(i)

(ii)

X - Pantulan
pada garis y= -1

P2

Y- Pembesaran
Pada Q
Faktor skala = 3

P3

210 + ABCD = 3 2 (ABCD) atau setara

K2

ABCD =

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

105
4

atau 2625

10

N2

SULIT

SULIT

1449/1/2(PP)

12
14 (a) (i)

2
P1

(ii)

1 8 2 10 3 7 4 2 5 1 6 2

K1

30

2.467 atau 2.47

(b) (i)

Sempa
dan atas (km)
Kekerapan
longgokan

II

III

IV

VI

3.5

7.5

11.5

15.5

19.5

23.5

27.5

31.5

25

46

66

85

94

100

Sempadan atas

( I hingga VI ) betul

Kekerapan longgokan

( I hingga VI ) betul

Nota :
(ii)

N1

P1
P2

4 atau 5 kekerapan longgokan betul, berikan P1

Ogif
Paksi-paksi dilukis dengan arah yang betul, skala seragam bagi 3.5
x 31.5 dan 0 y 100
2 titik dan 6 * titik diplot dengan betul
Lengkungan yang licin dan berterusan tanpa bahagian garis lurus dan
melalui semua 8 titik yang betul

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

11

K1
K2
N1

SULIT

SULIT

1449/1/2(PP)

Nota :
(1) 6 atau 7 * titik diplot betul, berikan K1
Kekerapan
Longgokan
(2) jika skala lain digunakan, tolak 1 markah dari markah KN yang
diperoleh.

100
(iii)

211 115

90

96 05

K1
N1
12

Nota :
80

Tanpa kerja dapat K1N1

70

60

50

40

30

20

10

3.5

7.5

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

11.5

15.5

12

19.5

23.5

27.5

31.5

SULIT

Sempadan Atas

SULIT

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

1449/1/2(PP)

13

SULIT

SULIT

15

1449/1/2(PP)

Nota:
1)
2)
3)
4)

Terima lukisan sahaja (bukan lakaran).


Abaikan label yang salah atau tidak diberi.
Terima putaran yang betul bagi rajah.
Lebih daripada 3 rajah dilukis, beri markah pada yang betul
sahaja.
5) Terima small gaps atau extensions di bucu :
(i)
Jika 0.4 cm , tolak 1 markah dari markah N.
(ii)
Jika > 0.4 cm , tiada markah N (N0).
6) Kes double line atau tidak segaris atau bold line , tolakkan 1
markah dari markah N bagi setiap bahagian yang dicuba.
7) Jika dijawab pada kertas graf, tolakkan 1 markah daripada markah
yang diperolehi bagi setiap bahagian yang dicuba.

(a)

Dongkan X

(b)

Bentuk kelihatan betul. Semua garis penuh,


semua garis penuh.

K1

AF < GB < AB

K1

Bgt K1

Ukuran betul sehingga 0.2 cm (sehala) dan sudut di bucu A dan B


= 90 1

N1

Bgt K1K1

Plan

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

14

--------3

SULIT

SULIT

(c)

1449/1/2(PP)

Bentuk kelihatan betul dengan segiempat tepat EFML dan LMNK,


semua garis penuh.

K1

MN < NK < FM

K1

Ukuran betul sehingga 0.2 cm (sehala) dan sudut di semua bucu


segiempat tepat = 90 1

N2

Dongakan Y

bgt K1
bgt K1K1

---------5

Bentuk kelihatan betul dengan segiempat bergaris penuh IJKN,


Abaikan garis putus-putus

K1

Garis ML, GH dan FE putus-putus.

K1

bgt K1

KL = HE = EJ > LH

K1

bgt K1K1

Ukuran betul sehingga 0.2 cm (sehala) dan sudut di semua bucu


segiempat tepat = 90 1

N2

bgt
K1K1K1

---------5
_______
12
======
SKIMA PEMARKAHAN TAMAT

1449/1/2 OTI 1 2005 (PP)

15

SULIT