Anda di halaman 1dari 6

0

2.1 Faktor-Faktor Revolusi Mesir 1952


2.1.1 Korupsi Politik
berlaku penggantian kabinet dalam tempoh masa yang singkat.
Menentang sistem pemerintahan yang bercorak monarki.

AJ30703 SEJARAH KONFLIK ASIA BARAT SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA


TAJUK: SOALAN 5, SIGNIFIKASI NASIONALISME ARAB DALAM REVOLUSI
MESIR 1952. BINCANGKAN.
NAMA PEMBENTANG :
NOREMY LIANA BINTI SUNDANG
NOR SALIN BINTI MOHD TON

BA14110427
BA14110418

2.1.2 Keadaan Ekonomi yang Merudum


Berlaku banyak pengangguran, kemiskinan dan tingkat pendapatan
perkapita yang semakin menurun.
Kesejahteraan rakyat diabaikan.

1.0 PENGENALAN
Kerajaan Mesir semasa di bawah pimpinan Raja Farouq telah mengalami
kekacauan sama ada dari aspek politik, ekonomi dan sosial.
Baginda dikatakan sebagai pemerintah yang memerintah Mesir berasaskan
monarki iaitu mempunyai kuasa yang mutlak ke atas segala hal dalam negara
tersebut.
Keadaan tersebut telah memunculkan golongan penentang bagi mewakili
masyarakat Mesir yang membawa semangat Nasionalisme Arab dan
akhirnya mencetuskan Revolusi Mesir pada 23 Julai 1952.

2.1.3 Pendudukan Inggeris yang Berterusan


Free Officers dan Ikhwanul Muslimin sangat menolak adanya
pendudukan Inggris yang sudah sangat mengakar di Mesir.
Kedua-dua pihak bimbang akan pengaruh sekularisme yang
ditanamkan oleh Inggeris di Mesir akan menjadi semakin kuat
Ikhwanul Muslimin memiliki misi yang sejati, yakni ingin
mewujudkan pemerintahan Mesir yang berunsur
Islamik
sepenuhnya.

2.0 LATAR BELAKANG REVOLUSI MESIR


Revolusi Mesir yang berlaku pada 23 Julai 1952 merupakan revolusi
kedua yang berlaku di Mesir. Revolusi yang pertama adalah pada tahun 1919
yang juga dikenali sebagai Revolusi Orabi.
Merupakan sebuah penggulingan kekuasaan Raja Farouk oleh gerakan
yang disebut sebagai Free Officers (Perwira Bebas), yang dipimpin oleh
Muhammad Naguib, Jamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat.
Revolusi tersebut dilakukan dalam rangka mengubah wajah politik Mesir
secara radikal.
Selain itu, masyarakat sudah jenuh dengan pemerintahan Raja Farouk yang
berkuasa penuh dan tidak memberikan perhatian terhadap kesejahteraan
rakyat. Para mahasiswa Universiti Al-Azhar yang dahulunya sangat
menyokong kepemimpinan Raja Farouk, beralih haluan menjadi pembela
Free Officers. Mereka turut serta dalam perjuangan untuk menegakkan
keadilan bagi masyarakat Mesir.
Peranan dan penyertaan golongan militer dan kelompok agamawan
memainkan peranan yang besar dalam mencetuskan Revolusi Mesir 1952.
Akhirnya, berjaya menggulingkan pemerintahan Raja Farouq yang bersifat
monarki.

3.0 KONSEP NASIONALISME ARAB


3.1 Pengertian dan konsep Nasionalisme
Nasionalisme berasal dari kata Nation yang bererti bangsa. Secara
etimologi, terma nasionalisme, natie, national kesemuanya adalah
berasal daripada bahasa latin iaitu natio yang bermaksud bangsa
yang disatukan kerana kelahiran.
Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah suatu fahaman yang
berpendapat bahawa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan
kepada negara kebangsaan.
Justeru, nasionalisme adalah fahaman dan proses ketika sekelompok
masyarakat merasa menjadi anggota daripada suatu bangsa (nation)
dan bersama-sama ingin mendirikan sebuah negara yang mencakupi
semua kelompok bangsa tersebut.
3.2 Konsep Nasionalisme Arab
Merupakan kesedaran yang tinggi dari bangsa Arab untuk
mengangkat bangsa Arab bagi mencapai kesempurnaan kehidupan
di negara mereka.
Ianya dicetuskan sebagai usaha membangun kembali dasar-dasar

kehidupan mereka setelah mengalami kemunduran.


Idea Nasionalisme Arab telah diasaskan oleh Gamal Abdul Nasser
di mana ianya merupakan kesatuan bangsa Arab dalam satu wadah
kepimpinan yang merdeka daripada cengkaman bangsa Eropah.
Idea tersebut tidak hanya dikembangkan dalam kalangan
masyarakat Arab di Mesir tetapi telah sampai ke wilayah Asia dan
Afrika.
Telah membantu menumbangkan pemerintahan Raja Farouq dan
mengangkat Jeneral Muhammad Naquib sebagai presiden Mesir
manakala baliau sebagai Perdana Menteri.

4.0 MATLAMAT NASIONALISME ARAB


Anwar Sadat- menumbangkan serta mengubah sistem kerajaan yang
berkuasa mutlak.
Hazem Zaki Nusaibah- nasionalisme Arab bertujuan untuk mempersatukan
bangsa-bangsa yang berbahasa Arab di bawah satu organisasi politik.
Menurutnya, Nasionalisme Arab adalah gerakan sekular yang ditentukan
oleh beberapa faktor iaitu faktor bahasa, tradisi sejarah dan kesamaan
kepentingan.
Fuad Al-Ahwani- faktor agama hendaklah diketepikan jika ianya
menghalang nasionalisme Arab.
Abdurrahman al Bazzaz- nasionalisme Arab berusaha mempersatukan
bangsa Arab untuk mendapatkan pemerintahannya sendiri.

6.0

5.4

Fasa keempat
- Merupakan fasa penyatuan Nasionalisme Arab Islam dan Arab
Kristian.

5.5

Fasa kelima
- Gagasan Nasionalisme Arab menjadi suatu gerakan rakyat dan
suatu tenaga yang hidup dalam hati nurani rakyat.
- Pada Fasa kelima ini, nampaknya nasionalisme Arab bukan
hanya gagasan tetapi sudah menjadi gerakan yang bertujuan
melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan penindasan.

SIGNIFIKASI NASIONALISME ARAB DALAM REVOLUSI MESIR


6.1
Menyatukan Bangsa Arab
- Bersatu dalam menghadapi bangsa asing dan Israel dalam satu
persamaan senasib akibat penjajahan, persamaan agama,
-

Arab, meningkatkan kekuatan bersama.

FASA PERKEMBANGAN NASIONALISME ARAB FASA 1-5:


5.1
Fasa pertama
- Timbulnya reaksi Arab Islam terhadap pengaruh Eropah. Fasa ini
cetusan keagamaan lebih menentukan daripada sentimen
kebangsaan.
5.2

5.3

persamaan kultural, persamaan bahasa, iaitu bahasa Arab.


Menjadi satu wadah untuk menghadapi orang asing dan
mewujudkan kemakmuran bersama, meninggikan darjat bangsa

6.2
5.0

Timbulnya reaksi Arab terhadap gerakan Nasionalisme yang


lahir di Turki.

Perubahan Undang-Undang Tahun 1956


- Mengubah perlembagaan Islam menjadi sekular.
- Mengubah Undang-Undang Pendidikan terutamanya dengan
merubah kurikulum Al-Azhar, penguruan tinggi Islam pertama
dengan memasukkan mata kuliah umum di perguruan tinggi
-

Fasa kedua
- Timbulnya kecenderungan bagi terbentuknya golongan Arab
Islam. Hal ini lahir kerana ketidakmampuan Tukri Usmani
mempertahankan daerah-daerah Arab.

tersebut.
Melakukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sebuah
peraturan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Arab di
Mesir yang merupakan sebahagiannya adalah petani.

6.3

Fasa ketiga

Nasionalisasi Terusan Suez

Dengan

adanya

nasionalisasi

tersebut,

menyebabkan

Republik Persatuan Arab (RPA) adalah negara kesatuan yang

perdagangan Asia-Eropah terhambat kerana harus membayar

dibentuk Mesir dan Syiria dan berlangsung hingga tahun 1961.

cukai terhadap pemerintah Mesir.


Langkah ini mengejutkan pemerintah Inggeris dan Perancis

Namun hingga tahun 1971 Mesir masih menggunakan nama


RPA sebagai nama negaranya.

sebagai pemegang saham Suez Canal Company, yang


6.5

mengelola perairan buatan itu. Terusan ini dibina dari tahun

Reformasi Pertanahan (Land Reform)


- Menjadi perkara yang sangat bererti bagi masyarakat kelas

1859-1869. Terusan Suez memang berada di wilayah Mesir.


Namun pada tahun 1869 muncul kesepakatan bahawa

pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan Suez Canal

tanah boleh memiliki 200 feddan bagi setiap orang. Sebuah

Company, yang sahamnya dimiliki pihak Inggeris dan Perancis.


-

Hak sewa atas terusan itu berlangsung selama 99 tahun.


Namun, Mesir merasa diperlakukan tidak adil. Nasser beralasan

warga Mesir. Namun, bangsa mereka hanya mendapat bahagian

pertanian.
Pada tahun 1958, pembatasan tanah dikurangkan menjadi 100
feddan. Namun para petani yang baru mendapat tanah

yang sangat kecil dari pendapatan perusahaan yang hingga

diperkenalkan dengan sistem pertanian yang lebih efektif dan

sebesar 35 juta poundsterling setiap tahun.


Mesir dan Dunia Arab memandang nasionalisasi Terusan Suez

efisyen

pada 26
July 1956 sebagai simbol kebebasan Mesir dari pengaruh

6.6

politik dan ekonomi


asing, juga kebebasan Mesir untuk menentukan nasibnya

Perkembangan Kebudayaan
- Gamal Abdul Nasser menyatakan bahawa kebudayaan sebagai
-

sendiri.
6.4

keluarga diizinkan memiliki tanah seluas 300 feddan.


Pembatasan ini tidak berlaku pada tanah-tanah perindustrian,
tanah milik perusahaan jual-beli tanah, tanah milik organisasi

bahawa pembangunan terusan ini telah meragut nyawa 120,000

bawahan.
Pada awalnya, pemerintah menentukan bahawa setiap pemilik

salah satu pendukung jalan revolusi Nasional.


Radio, televisyen, teater, bioskop dan pelbagai pertunjukan seni
dikembangkan untuk meningkatkan kebudayaan masyarakat,

Penubuhan Republik Persatuan Arab (RPA)


- RPA didirikan pada 1 Februari 1958 sebagai langkah awal

meningkatkan kebanggaan bangsa Mesir dan sebagai alat

penyatuan semua negara Arab. Negara kesatuan ini ditubuhkan

untuk mengatasi kebimbangan pengaruh komunis di kawasan

propaganda.
Pemerintah sangat ketat mengatur hal-hal yang boleh dan tidak
boleh ditampilkan dan di terbitkan di depan orang awam.

Timur Tengah, khususnya di Mesir dan Syiria. Presiden Mesir,

6.7

Gamal Abdul Nasser yang terkenal di dunia Arab menjadi


presiden RPA.

Perubahan Dalam Bidang Pendidikan


- Pendidikan adalah kunci bagi pembangunan dan perkembangan
negara.

Hasil tercetusnya revolusi 1952, perkembangan bidang

pendidikan semakin pesat.


Nasser sendiri beranggapan bahawa pendidikan merupakan

media penting untuk mewujudkan mobiliti sosial.


Buktinya, berlakunya perkembangan dan pembangunan
sekolah-sekolah

baru.

Seperti

sekolah-sekolah

industri,

perdagangan, dan pertanian.


Pertambahan jumlah perguruan tinggi dan mahasiswanya telah

RUJUKAN

berlaku pada ketika itu. Sebagai contohnya, universiti Al-Azhar

Abdul Rahman. 2010. Nasionalisme Arab Di Tinjau Dari Historis Dan


Politik. Hamzanwadi Selong: Sekolah tinggi Keguruan dan ilmu pendidikan.
(tidak diterbitkan).

yang menjadi perguruan tinggi moden dengan pembukaan


fakulti kedoktoran, sains dan teknik.

7.0

G, Harms & T.M, Ferry. 2008. The Palestine-Israel Conflict (2nd ed.).
London: Pluto Press.
Krida Amalia Husna. 2010, Gamal Abdul Nasser Dan Peranannya Dalam
Penentuan Kebijakan Mesir 1952-1970. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ekonomi.

KESIMPULAN
- Sebagai kesimpulannya, Nasionalisme Arab hampir berhasil mendirikan
sebuah empayar atau konfederasi yang sangat besar yang meliputi negara-

Lee Bih Ni. 2012. Sejarah Konflik Asia Barat Selepas Perang Dunia Kedua
(edisi pertama). (Mohd Shahudin Bin Karim & M. Isamuddin Syah Bin Hj.
Hanapi, Eds) Kota kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

negara Arab.
- Gamal Abdul Nasser menjadi pemimpin yang berperanan penting dalam
membawa pemodenan dalam revolusi Mesir pada tahun 1952 dan

Lois A. Aroian & Richard P. Mitcel.1991. Timur Tengah Dan Afrika Utara
Moden. (Mohammad Redzuan Othman, Terj..). Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

pengenalan Nasionalisme Arab.


- Nasionalisme Arab yang di hasilkan oleh Nasser sangat memberi kesan
yang besar kepada perubahan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat di

Mesir Nasionalisasi Terusan Suez


http://dunia.news.viva.co.id/news/read/338889-26-7-1956-mesirnasionalisasi-terusan-suez.

Mesir.

Muhammad Nurudin. 2015. Pemikiran Nasionalisme Arab Gamal Abden


Nasser Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Umat Islam Di Mesir. Stain
Kudus Indonesia, ADDIN. Vol. 9, No (1). 51-84.
ON THIS DAY: Republik Persatuan Arab Berdiri
http://www.solopos.com/2013/02/01/on-this-day-republik-persatuan-arabberdiri-374133.

R, Ovendale. 1998. The Middle East Since 1914. New York: Addison Wesley
Longman Limited.