Anda di halaman 1dari 21

TERHAD

Kod Kertas: 942/1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

942/1 (PENGGAL 1)
TAHUN 2013

SKEMA PEMARKAHAN

GEOGRAFI
KERTAS 1

PERINGATAN:
Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan tidak boleh dikemukakan
kepada pihak yang tidak berkenaan.

Skema pemarkahan ini terdiri daripada 23 halaman bercetak.


Hakcipta Majlis Peperiksaan Malaysia
1

TERHAD

TERHAD
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[40 markah]
Jawab semua soalan.
1

(a) Terangkan konsep aphelion dan soltis.

[4]

Skema pemarkahan
Aphelion 2m
a1. Kedudukan bumi pada [jarak yang paling jauh] dengan (matahari).
a2. Soltis 2m
Kedudukan [matahari tegak/tepat/diatas) di atas (Garisan Sartan dan Garisan Jadi).

Kunci Idea:
Aphelion: - Jarak jauh/152 juta km = 1m
- Matahari
= 1m
Solstis:

- Matahari tegak/tepat/diatas/berada = 1m
- Garisan sartan/jadi
= 1m

Nota: Lain-lain daripada aspek di atas contohnya


kesan,musim,tempoh panjang siang-malam TAK TERIMA

TERHAD

TERHAD

(b) Jelaskan dua cara tenaga suria dipindahkan dari matahari ke bumi.

[4]

Skema pemarkahan
b1

Gelombang elektromagnet - 1m

Melalui gelombang elektromagnet - Gelombang daripada pancaran matahari tiba ke


permukaan bumi dalam bentuk gelombang pendek. 1m
b2

Bahangan/sinaran/pancaran (insolation) - 1m
Bahangan/sinaran UV akan melalui peringkat lapisan yang ada dalam atmosfera
yang bertindak sebagai mediumnya. 1m

2 isi x 2 m = 4m

Kunci Idea
1. - Gelombang = 1m,
- pendek/0.48 mikron = 1m
2. -

Bahangan/sinaran/pancaran = 1m
Medium/bahantara/ditapis/diserap/diserak/dipantul = 1m

Nota:
Lain-lain cara seperti pengaliran,perolakan TAK TERIMA

TERHAD

TERHAD
(c) Jelaskan kaedah tenaga suria dan tenaga geoterma dijanakan.

[4]

Skema pemarkahan
c1

Tenaga suria teknologi panel solar (1m)

Tenaga suria dijana melalui panel solar yang dipasang di atas bumbung bangunan untuk
digunakan di rumah-rumah, bangunan dan industri. (1m)
c2

Tenaga geoterma teknologi janakuasa (1m)

Tenaga geoterma dijana melalui loji janakuasa


elektrik. (1m)

untuk menukarkannya kepada tenaga

Kunci Idea
1. Tenaga Suria Dijana melalui panel = 1m
- Kegunaan rumah/bangunan/industri = 1m
Jika diterangkan proses penjanaan dengan baik tanpa ada
huraian kegunaan juga beri 2 markah.
(Contoh: Tenaga suria dijana melalui panel solar yang dipasang di atas bumbung
bangunan. Sel-sel solar ( Solar photovoltaic atau PV) akan mengecas neutron untuk
menghasilkan tenaga elektrik)

2. Tenaga Geoterma Dijana melalui loji janakuasa = 1 m


- Kegunaan tenaga elektrik = 1 m
Jika diterangkan proses penjanaan dengan baik tanpa ada
huraian kegunaan juga beri 2 markah.
(Contoh: Tenaga geoterma dijana melalui loji janakuasa yang dikenali sebagai Loji
Stim/Wap panas yang dibina di kawasan pengaliran magma seperti di kawasan mata air panas
atau kawasan gunung berapi. Wap/stim yang keluar akan terus memacu turbin sebagai penjana
tenaga)

TERHAD

TERHAD

(d) Terangkan peranan tenaga suria dalam industri kecil dan sederhana (IKS) di Malaysia.

[3]

Skema pemarkahan
d1

Elemen tenaga suria (suhu, sejatan) proses (jemur pengeringan) - produk

Kunci Idea:
PERANAN/ELEMEN
- Suhu
- Sejatan
- Panas

1M

PROSES
- Jemur
- Pengeringan
- Sidai

1M

HASIL/PRODUK
- Ikan kering
- Keropok
- Batik
Tembikar
dll

1M

Nota:
1. Elemen + proses sahaja = 2m
2. Proses + hasil sahaja = 2m

TERHAD

TERHAD
Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3.
2

(a) Terangkan maksud sistem.

[3]

Skema pemarkahan
- Satu set [angkubah/unsur fizikal] yang [saling berinteraksi] antara satu sama lain bagi mencapai
[tahap keseimbangan./dinamik/kompleks) dalam sempadannya.

Kunci Idea:
1. Ada angkubah/unsur/elemen/bahagian/komponen/variable
2. Salingkaitan/saling bergantung/saling
mempengaruhi/tindakbalas
3. Keseimbangan/dinamik/kompleks/sempadan

1M
1M
1M

TERHAD

TERHAD
(b) Huraikan [komponen persekitaran fizikal] bumi sebagai [suatu sistem].

[10]

Skema pemarkahan
b1

Atmosfera 1m

Lapisan gas dan wap air yang meyelaputi bumi, terdiri daripada pelbagai campuran gas dan
membekalkan gas yang perlu untuk kehidupan haiwan dan tumbuhan. 1m

Imbangan haba mewujudkan tekanan atmosfera dan menggerakkan edaran umum atmosfera
dan angin. 1m

Komponen yang berkaitan dengan unsur-unsur cuaca dan iklim di udara/atmosfera - Suhu,
hujan, kelembapan udara, angin, tekanan udara dll. 1m

b2

Hidrosfera/hidrologi 1m

b3

75 peratus permukaan bumi diliputi air, air tanih dan sebagainya - Membekalkan air bagi
kehidupan dan pelbagai proses di muka bumi. 1m

Litosfera/geomorfologi 1m

b4

Kerak bumi terdiri daripada tanih dan batuan yang mengalami luluhawa yang merupakan
medium bagi hidupan di muka bumi- 1m

Biosfera/ekologi 1m

Merupakan litupan tumbuhan dan hidupan - menggunakan atmofera, hidrosfera serta


litosfera yang mengerakkan sistem ekologi. 1m

b5
Saling kebergantungan - PERLU ADA PENYATAAN KEEMPATEMPAT KOMPONEN TERSEBUT SALING BERINTERAKSI UNTUK
MEMBENTUK SATU SISTEM =
(2m)
Kunci Idea:
1. -

Menyatakan komponen = 1 M. Empat komponen = 4 M


Huraian setiap komponen samada ciri/proses/kepentingan =
1m
(Setiap komponen yang dihurai = 2M. 4 komponen x 2 = 8 M)

2. Ada idea/ayat yang menunjukkan saling bergantung/berinteraksi


antara empat komponen di mana-mana
bahagian = 2 M.
7
TERHAD

TERHAD

(c) Bincangkan [kepentingan komponen sistem bumi] terhadap [aktiviti manusia].

[12]

Skema pemarkahan

c1

Komponen Atmosfera = 1m
- (Unsur,ciri,sumber) : Suhu/ cuaca/ hujan/kelembapan = 1m
- Kepentingan : Industri/ IKS,/Pertanian/perikanan dll = 1m

ex: Tenaga suria/suhu penting untuk aktiviti pertanian, perikanan,pelancongan dll


ex: Hujan dan kelembapan udara penting untuk aktiviti pertanian, perikanan dsb
ex: Angin penting untuk aktiviti pelancongan, pengangkutan dsb

c2

Komponen Hidrosfera/hidrologi = 1m
- (Unsur,ciri,sumber): Air sungai/laut/tasik/paya/air bawah tanah dll = 1m
- Kepentingan: Perikanan/ Pengangkutan/ Pelancongan/domestik dll = 1m

c3

Komponen Biosfera/ekologi = 1m
- (Unsur,ciri,sumber): Tumbuhan/hidupan/flora/fauna
= 1m
- Kepentingan: Pembalakan/Makanan/Hasil hutan/Perubatan/Pelancongan/R&D dll = 1m

c4

Litosfera/geomorfologi = 1m
-

(Unsur,ciri,sumber) : Kerak bumi/mineral/tanih/ dll = 1m


Kepentingan: Perlombongan, Pertanian, Pelancongan,petempatan dll = 1m

[ Pemarkahan 4 komponen x 3 markah = MAX 12 Markah]

Kunci Idea:
- komponen = 1 m
- unsur/ciri/sumber = 1 m
- Kepentingan/aktiviti = 1 m

3 Markah bagi setiap


komponen yang dihurai

Nota:
1.Komponen + unsur sahaja = 2 markah
2.Komponen + aktiviti sahaja = 2 markah
3.Unsur + Aktiviti sahaja = 2 markah
4.Komponen sahaja = 1 markah
5.Aktiviti sahaja = 0 markah (Tidak menjawab soalan langsung)

TERHAD

TERHAD

(a) Terangkan maksud kesotan tanih.

[4)

- Pergerakan [regolit/tanih] secara [perlahan-lahan] di kawasan [cerun landai] akibat [tenaga


kinetik/agen dan graviti].

Kunci Idea:
1.
2.
3.
4.

Bahan
Proses
Lokasi
Agen/tenaga

Regolit/tanih/batuan terluluhawa
Pergerakan lambat/perlahan-lahan
Cerun landai
Air hujan/tenaga kinetik/tenaga graviti

1
1
1
1

M
M
M
M

(b) Huraikan tiga faktor yang menyebabkan kesotan tanih berlaku.

[9]

Skema pemarkahan

b1

b2

b3

Fakta: Hujan/intensiti
Ciri: Lebat/renyai/jangka masa
Proses:

Curahan hujan membolehkan proses susupan air berlaku sehingga tanah menjadi tidak stabil
Daya kejelekitan tanih berkurangan
Air hujan bertindak sebagai pelincir untuk memudahkan kesotan tanih berlaku

Fakta: Batuan terluluhawa/regolith


= 1m
Ciri: Batuan yang lembut seperti batu kapur dan riolit mudah
terluluhawa khususnya secara tindakbalas kimia.
=1m
Proses:
= 1m
Ini akan menghasilkan struktur tanih yang longgar di permukaan cerun
Struktur tanih yang longgar memudahkan kesotan tanih berlaku

Fakta: Kecerunan

= 1m
= 1m
= 1m

= 1m

Ciri: Cerun landai


= 1m
Proses:
= 1m
Cerun landai menyebabkan daya kinetik dan graviti tidak terlalu kuat untuk menggerakkan
regolith di permukaan cerun
Regolith bergerak secara perlahan-lahan
9

TERHAD

TERHAD

b4

b5

Dibuktikan melalui tiang elektrik,telefon dan pagar yang semakin condong

Fakta: litupan tumbuhan


Ciri: tumbuhan Kurang/jarang/kanopi/jenis akar
Proses:

= 1m
= 1m
= 1m

Penghapusan perlindungan semulajadi cerun menyebabkan hakisan percikan air hujan


bertindak tanpa halangan. Ini akan melonggarkan struktur cerun
Selain itu kemusnahan sistem akar untuk menghalang pergerakan larian air permukaan
menyebabkan cerun menjadi tidak stabil dan seterusnya kesotan tanih mudah berlaku

Fakta: Aktiviti Manusia


Ciri: Pemotongan/ peneresan/penarahan cerun bukit
Proses:

= 1m
= 1m
= 1m

Pemotongan kaki cerun akan mengurangkan kestabilannya


Selain itu peneresan cerun tidak mengikut spesifikasi akan memudahkan kesotan tanih
berlaku
Pendedahan cerun tanpa tanaman tutup bumi memudahkan berlakunya kesotan tanih

Kunci Idea:
- Fakta/isi = 1 m
- Ciri fakta = 1 m
- Proses
=1m
Nota:
1. Jika fakta + Proses yang dihurai dengan lengkap/detail = 3 m
2. Close marking: 3 faktor sahaja x 3 markah = [ MAX 9 MARKAH]

(c) Bincangkan kesan kesotan tanih terhadap persekitaran manusia.

[12]

Skema pemarkahan
c1

Merosakkan harta benda - tembok, pagar,kenderaan = 2m

c2

Menjejaskan kawasan pertanian/tertimbus/kehilangan top soil = 2m

c3

Gangguan terhadap proses pembinaan, struktur binaan tak stabil/ cerucuk condong = 2m

c4

Gangguan terhadap sistem perhubungan, - tiang telefon/ tiang elektrik tumbang = 2m

c5

Merosakkan kediaman/petempatan dinding rumah/longkang = 2m


10

TERHAD

TERHAD

c6.

Gangguan sistem pengangkutan/pengangkutan tergendala jalan tertimbus = 2m

c7.

Mengganggu sistem perparitan parit tertimbus/longkang pecah/aliran air tersekat = 2m

( Pemarkahan : 6 isi x 2 markah =12 Markah).


(Fakta = 1 markah + Huraian = 1 markah = 2 Markah bagi setiap isi yang dihurai)
BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA
[40 markah]
Jawab semua soalan.
4

(a) Dengan merujuk kepada negara Malaysia, terangkan maksud bandar.

[3]

Skema pemarkahan
- Kawasan petempatan yang mempunyai [jumlah penduduk melebihi 10,000] orang dan telah
[diwartakan[. Ia mempunyai [ciri-ciri sosio-ekonomi, kemudahan asas pembandaran dan gaya
hidup ].

Kunci Idea
1. Kawasan
2. Penduduk
3. Ciri

Diwartakan/gazet
1M
Melebihi 10,000 orang
1M
Sosio-ekonomi/
kemudahan
asas
pembandaran/gaya
hidup
penduduk 1 M
bersifat bandar.

(b) Jelaskan dua kesan positif saling kebergantungan desa - bandar.

[4]

Skema pemarkahan
b1

Penduduk desa memperoleh peluang pekerjaan di bandar = 2m

b2

Penduduk desa dapat memasarkan hasil pertanian di bandar =2m

b3

Penduduk desa mendapat pelbagai kemudahan sosial di bandar =2m

b4

Berlaku perubahan pembangunan sosioekonomi di desa = 2m

b5

Memenuhi keperluan bahan mentah kepada penduduk dan sektor ekonomi bandar dan
barangan siap kepada penduduk luar bandar = 2m

b6

Desa membekalkan keperluan tenaga buruh kepada sektor ekonomi bandar = 2m

b7

Mempercepatkan proses pembauran inovasi,maklumat dan pemodenan kepada kawasan desa


11

TERHAD

TERHAD
= 2m
b8

Mempercepatkan proses pembangunan infrastruktur dan sosio ekonomi desa = 2m

b9

Meningkatkan kualiti hidup penduduk desa = 2m

( Pemarkahan : 2 isi x 2m = 4m)


Nota : Jawapan calon perlu ada interaksi desa-bandar untuk mendapatkan 2 mark
(c) Proses pembandaran yang pesat turut menimbulkan kesan negatif kepada persekitaran
fizikal, khususnya fenomena pulau haba. Jelaskan penyataan ini.
[4]
Skema pemarkahan
c1
Pertambahan pembinaan bangunan konkrit menyerap dan menyimpan
haba
menambahkan simpanan haba pendam yang dibebaskan pada waktu
malam.

pendam

c2
Pertambahan kawasan perindustrian membebaskan gas-gas rumah hijau dan tenaga haba
dari kilang
c3
Pertambahan bilangan kenderaan - membebaskan gas-gas pencemar/gas rumah hijau dan
tenaga haba dari enjin kenderaan
c4

Pengurangan kawasan hijau (tumbuhan) dan kawasan badan air (tasik) di kawasan bandar
akan mengurangkan kawasan pulau sejuk dalam bandar suhu menjadi lebih panas

c5
Pertambahan jumlah penduduk- Haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia yang
ramai di kawasan bandar akan menambahkan tenaga haba.
c6.

Pertambahan kawasan berturap - jalan, bitumen, aspalt, kawasan parking

Kunci Idea
1. Proses pembandaran/aktiviti bandar MESTI dikaitkan dengan
kejadian pulau haba = 2 Markah.
2. Jika proses pembandaran sahaja tanpa mengaitkannya
dengan kejadian pulau haba = 1 markah bagi setiap isi.
Pemarkahan: [ 2 isi sahaja x 2 markah = MAX 4 MARKAH ]

12

TERHAD

TERHAD

(d) Langkah bukan perundangan juga penting dalam mengatasi masalah pencemaran alam
sekitar fizikal di sesebuah bandar. Jelaskan penyataan ini.
[4]
Skema pemarkahan
d1
Kempen kesedaran -Menimbulkan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan
penjagaan alam sekitar = 2m
d2

Menanamkan tabiat/budaya bersih = 2m

d3

Meningkatkan pengetahuan tentang alam sekitar dalam kalangan masyarakat bandar = 2m

d4

Menggalakkan panggunaan tenaga mesra alam/jimat tenaga/kitar semula = 2m

d5

Meningkatkan kecekapan pengurusan dan penjadualan kutipan sampah di kawasan bandar.


=2m

d6

Memajukan teknologi insenerator untuk memproses sampah menjadi tenaga.= 2m

d7

Menggalakkan lebih banyak sistem pengangkutan awam seperti LRT, Komuter untuk
mengurangkan pencemaran udara dan bunyi. = 2m

d8

Merawat dan membersihkan air yang tercemar khususnya air sungai dan kumbahan = 2m

d9
Pendidikan alam sekitar seperti kempen berkongsi kereta, gotong royong membersihkan
sungai, slogan dsb = 2m
boleh terima jawapan yang selain perundangan / mana-mana satu dibawah boleh diberi markah
penuh

Kunci Idea: (Terima semua langkah selain perundangan)


1. Langkah pengurusan/kestrukturan/kejuruteraan = MAX 4
2. Langkah kempen kesedaran = MAX 4
3. Langkah Pendidikan = MAX 4
ATAU
Mana-mana 2 langkah di atas x 2 markah = MAX 4
(1 isu medium yg berlainan)
13

TERHAD

TERHAD

Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6.


5

(a) Terangkan maksud modal insan berkualiti.

[3]

Skema pemarkahan
(Sumber manusia/tenaga buruh/penduduk) 1m; aset yang (memiliki kesihatan dan fizikal yang baik,
tahap
pendidikan dan kemahiran, sikap keterbukaan, sikap, mobiliti dan kemenjadian) 2m max.

Kunci Idea
Modal Insan
Ciri
Berkualiti

Sumber manusia/penduduk/tenaga
buruh/individu/masyarakat/generasi muda
memiliki kesihatan dan fizikal yang
baik/berkemahiran/berpendidikan/sikap
terbuka/berfikiran
luas/mobiliti/kemenjadian dll

1M
2M
(Mana
-mana 2
ciri)

(b) Huraikan impak positif pembangunan sesuatu kawasan terhadap persekitaran manusia. [10]
Skema pemarkahan

b1
-

Kegiatan ekonomi dipelbagaikan


Aktiviti ekonomi dimajukan
Sektor pertanian beralih kepada sektor ekonomi moden (perindustrian,
perniagaan,perkhidmatan dll)

b2

Peluang pekerjaan

Tenaga kerja kepada pelbagai sektor


Meningkatkan taraf hidup, mengurangkan kemiskinan

b3

Peningkatan kemudahan sosial

sekolah, klinik/hospital, kemudahan sukan/reakreasi


Peningkatan kemudahan perkhidmatan kerajaan/swasta - balai polis,bomba dll
14

TERHAD

TERHAD

b4
-

Kemudahan jaringan pengangkutan/komunikasi

Ketersampaian meningkat
Jalan raya diturap/dilebarkan
Perkembangan jaringan pengangkutan
ICT/Internet/jalur lebar dll

b5

Pertambahan kawasan petempatan

Petempatan kecil kepada petempatan moden/besar/taman perumahan.


Persekitaran yang bersih
Kemudahan di kawasan perumahan yang lengkap dan selesa

b6.

Peningkatan kualiti hidup

Tahap pendidikan meningkat (kadar literasi dan numerasi bertambah)

Tahap kesihatan bertambah baik (kawalan penyakit,kelahiran meningkat,kematian


menurun,jangka hayat bertambah dsb)

Keselamatan penduduk terjamin

Pendapatan perkapita, kuasa beli dan tabungan penduduk bertambah

b7.

Peningkatan teknologi

Pembauran inovasi/maklumat tersebar luas

R&D meningkat,

Penggunaan input moden bertambah,

b8.

Peningkatan infrastruktur

Bekalan elektrik, air bersih,

jalan raya/jalan keretapi,pengkalan dsb

b9. Keterbukaan pemikiran/minda


-

mudah menerima idea baru,

bersifat terbuka,

berfikiran luas

Pemarkahan :
15

TERHAD

TERHAD
[5 isi x 2m = MAX 10m. 1 markah isi + 1 markah huraian = 2
Markah bagi setiap isi yang dihurai]

(c) Terangkan [bagaimana] penduduk bertindak sebagai agen perubahan alam sekitar fizikal di
sesuatu kawasan.
[12]
Skema pemarkahan

c1 Pertanian = 1m
Proses/cara : = 1M
- Mengubah muka bumi - penyahutanan, perataan tanah, pembajakan, peneresan,
pembakaran terbuka
- Pertanian giat dan tanaman sejenis/tanpa kontor/tanpa teres/penggunaan racun/baja kimia
Kesan:
Pencemaran air, udara, dan tanih,hakisan,tanah runtuh dll

c2 Perlombongan = 1m
Proses/cara: = 1M
Menebuk, menggerudi, menggali, dan meletup
Kesan:
Permukaan tanah gondol, lubang kolam, kehabisan sumber alam, kerosakan dan
pencemaran alam dll
-

c3 Pembalakan = 1m

Proses/cara = 1m
Menebang pokok,tebang bersih,tanpa tanam semula
Kesan:
Tanah gondol, hakisan, mendakan dan tanah runtuh
Kepupusan flora dan fauna, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan

c4 Perikanan = 1m

Proses/cara = 1m
Memukat, menuba, mengebom, pembinaan prasarana perikanan, dan akuakultur
Kesan:
Kerosakan terumbu karang, kepupusan sumber marin/perikanan, dan perubahan landskap
Pencemaran air

c5 Perkilangan = 1m

Proses/Cara = 1m
Pembakaran bahan tenaga fosil dan pelepasan sisa tanpa kawalan
16

TERHAD

TERHAD

c6

Kesan:
Pencemaran udara, bau, bunyi, tanih, dan air

Pembangunan tanah dan pembinaan = 1m

Proses/cara = 1m
Penerokaan tanah, perataan tanah, peneresan tanah tinggi, penggondolan, penebusgunaan,
tanam cerucuk/pembinaan bangunan/petempatan (perumahan) dsb
Kesan:
Hakisan tanah, tanah runtuh, tanah gondol, kemusnahan habitat, pencemaran alam sekitar

c7 Pengangkutan = 1m

Proses/cara: = 1m
Pembinaan lebuh raya, lapangan terbang, pelabuhan, dan pembakaran bahan api
fosil,perlepasan asap/gas pencemar
Kesan:
Perubahan landskap, tanah runtuh, pencemaran bunyi,udara dll

c8 Pelancongan = 1m

Proses/cara = 1m
Pembinaan hotel/resort/chalet/padang golf/ kawasan rekreasi/ infrastruktur pelancongan,
pembuangan sisa kumbahan dan perniagaan yang berkaitan dengan sektor pelancongan.
Kesan:
Pencemaran air, perubahan landskap, perubahan suhu setempat dll

c9. Penternakan = 1m
Proses/cara = 1m
- ragutan berlebihan/pembuangan najis dan sisa/pemprosesan hasil ternakan
Kesan
- hakisan tanah, pencemaran air/bau dsb

Kunci Idea
1. Fakta + Proses + Kesan = 2 markah
2. Fakta + Proses sahaja = 2 markah
3. Fakta + kesan sahaja = 1 markah
Pemarkahan : [6 isi x 2 markah = MAX 12 MARKAH]

17

TERHAD

TERHAD

(a) Terangkan maksud ketakseimbangan pembangunan antara kawasan.

[3]

Skema pemarkahan
"(jurang) perbezaan (antara kawasan) dinilai berdasarkan (petunjuk). (3m)

Kunci Idea:
Ketakseimbangan Perbezaan/Jurang/tidak sama
Antara kawasan
Maju-mundur/bandar desa/antara
wilayah/antara negeri dll
Petunjuk
Sosio ekonomi/demografi/pembangunan fizikal
dll
(b) Huraikan petunjuk ketakseimbangan pembangunan yang berlaku di Malaysia.

1M
1M
1M

[10]

Skema pemarkahan

b1 Pendapatan perkapita penduduk = 1m

Petunjuk asas pembangunan


Pendapatan per kapita penduduk tinggi di kawasan maju
Pendapatan per kapita penduduk rendah di kawasan mundur

b2 Kadar pengangguran = 1m

Kadar pengangguran tinggi di kawasan mundur - peluang pekerjaan sedikit


Kadar pengangguran rendah di kawasan maju - kepelbagaian ekonomi - penawaran buruh tinggi
Kemiskinan/taraf hidup penduduk rendah.

b3 Petunjuk ekonomi = 1m

KDNK, Tabungan (contoh: luar bandar - tabungan rendah), pemilikan modal , kuasa beli
pengguna, pola perbelanjaan pengguna, jenis ekonomi di sesebuah kawasan/kepelbagaian
ekonomi.

b4 Petunjuk kemajuan sosial = 1m

Bilangan hospital, poliklinik, dan klinik desa secara relatif tinggi di kawasan maju dan di
bandar
Kemudahan sosial - pengangkutan, perhubungan, perkhidmatan penduduk, kemudahan rekreasi

b5 Petunjuk demografi = 1m
18

TERHAD

TERHAD

Kawasan maju - ciri demografi yang lebih baik dan berkualiti


Perbezaan kadar kelahiran, kadar kematian, kadar mortaliti, jangka hayat tinggi di bandar,
struktur umur penduduk, komposisi tenaga kerja produktif, amalan pemakanan dan kesedaran
kesihatan yang baik di bandar

b6. Petunjuk infrastruktur = 1m


- jalanraya, bekalan elektrik, air,jeti dsb

b7. Petunjuk gaya hidup/kualiti hidup = 1m


- pemikiran, pakaian, keterbukaan minda, pemakanan, kesihatan, taraf pendidikan dll

b8. Petunjuk kemajuan teknologi = 1m


- R&D, inovasi, input moden, kepakaran buruh, alat canggih seperti gajet dsb

b9. Petunjuk jaringan pengangkutan dan perhubungan = 1m


- liputan, kemajuan ICT, ketersampaian dsb

[Pemarkahan : 5 isi x 2 markah = MAX 10 MARKAH]

19

TERHAD

TERHAD

(c) Bincangkan dasar dan strategi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia bagi
mengurangkan ketakseimbangan pembangunan.
[12]
Skema pemarkahan

c1

Program pembangunan in-situ = 1m

Pembangunan fizikal desa - kemudahan asas desa seperti bekalan air,elektrik,PPRT dll
Projek desa wawasan,
Kawasan penanaman padi - MADA, KADA (Pengairan/kemudahan pertanian dll)
Kawasan bukan penanaman padi - pembangunan integrasi pertanian Johor Barat, Pahang
Barat, dan Negeri Sembilan Timur

c2

Program pembangunan pertanian bersepadu (IADP) = 1m

Pakej pembangunan bersifat kesepaduan antara sumber,tenaga, modal dan agensi


Program pembangunan tanah pertanian, kepelbagaian tanaman, tanaman berkelompok/mini
estet, program penanaman semula dll
Fungsi agensi - RISDA, FAMA, LPP, MARDEC, MARDI
Di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Meningkatkan hasil pertanian, memodenkan sektor pertanian, membaiki perkhidmatan
pertanian

c3

Perindustrian Desa = 1m

c4

Penyelerakan dan penyebaran industri ke kawasan luar bandar


Dibina kilang pemerosesan dan perbuatan di desa
Zon industri bebas cukai di kawasan luar bandar
Penyediaan pelbagai infrastruktur/promosi kepada pelabur luar
Memajukan Industri kecil dan sederhana (IKS)

Rancangan pembangunan wilayah = 1m

c5

Strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru pada tahun 1970-an
Sumber yang dijana - sumber galian, sumber tanah yang subur dan sumber hutan
KETENGAH, JENGKA, KESEDAR, KEJORA, KEDA, PERDA & DARA,
Koridor pembangunan baru ECER, NCER, Wilayah Iskandar Malaysia, SCORE, SDC.

Pembandaran desa= 1m

Mewujudkan bandar baru di kawasan luar bandar


Imbangi pembangunan diantara bandar dengan - luar bandar
Membandarkan pekan - pekan yang berpotensi Contoh Maran, Permaisuri
Pembandaran simpang pekan - pekan di persimpangan jalan (Pekan/Mentakab)
20

TERHAD

TERHAD

c6

Mewujudkan bandar industri - Bandar Baru Nilai, Bandar Baru Kertih

Program Pembangunan Sosial = 1m

c7.

Menyelerakkan universiti ke kawasan luar bandar - UiTM, UUM, kolej komuniti, giat mara,
ikbn
Latihan pembangunan belia Giat mara, IKBN dsb
Memajukan pengangkutan dan perhubungan

Pusat Transformasi Desa (RTC) = 1m

- Pusat Pengumpulan dan pengedaran


- Penyebaran maklumat/inovasi
- Perkhidmatan setempat
- Pusat pertumbuhan desa (PPD)

[Pemarkahan: 6 isi x 2 markah = MAX 12 MARKAH]


[1 isi = 1 markah + 1 huraian bagi setiap isi = 2 markah bagi
setiap isi yang dihurai]

21

TERHAD

Anda mungkin juga menyukai