Anda di halaman 1dari 6

1.

Berikut ini termasuk gerakan-gerakan shalat fardhu, kecuali . . .


a. Takbiratul ihram
d. Itidal
b. Ruku
e. Sujud
c. Thumaninah
2.
Yang termasuk hikmah mandi wajib dalam Islam adalah . . .
a. menjaga diri dari melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama
b. sebagai bukti bahwa manusia diberi pilihan untuk ibadah
c. memberikan kesadaran bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan agama
d. membuat seseorang menjadi segar
e. sebagai bukti bahwa Islam itu tidak memberatkan
3.
Tata cara mengerjakan shalat Tasbih adalah . . .
a. pada waktu Ruku membaca tasbih 10 kali
b. pada waktu duduk istirahat membaca tasbih 15 kali
c. Itidal membaca tasbih 10 kali
d. A dan B benar
e. A dan C benar
4.
Potongan ayat di bawah ini adalah dasar untuk dihalalkannya makanan yang baikbaik . . .

(275 : )
b. (62 : )
c. (157 : )
d. (145 : )
e. (2 : )
a.

5.

Makanan dan minuman


yang halal adalah makanan / minuman yang boleh
dikonsumsi selama tidak ada larangan dari . . .
a. dokter
d. nash al-Quran dan Sunnah
b. undang-undang
e. Nenek moyang
c. pemerintah setempat
6.
Kewajiban seorang muslim yang masih hidup terhadap penyelenggaraan jenazah
adalah sebagai berikut, kecuali . . .
a. memandikan
d. mengkafani
b. melayat
e. menguburkan
c. menyalatkan
7.
Diyat bagi pembunuhan yang tidak disengaja adalah sebagai berikut, kecuali . . .
a. 20 ekor unta jadzaah
d. 20 ekor untta hiqqah
b. 20 ekor unta bintu labun
e. 20 ekor unta khilfah
c. 20 ekor unta Ibun labun
8.
Hikmah atau manfaat shadaqah, hibah dan hadiah adalah . . .
a. dapat mencegah bencana bagi yang memberikan
b. dapat membuat orang lain optimis
c. untuk mengumpulkan harta benda
d. mengikat masyarakat dengan ikatan kasih sayang
e. kebiasaan bersedeqah akan terjadi pemborosan
9.
Waktu pelaksanaan qurban adalah tanggal . . .
a. 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah
d. 10, 11, 12 dan 13 Muharram
b. 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah
e. 11,12 dan 13 Dzulhijjah
c. 11 dan 14 Dzulhijjah
10. Bagaimana hukum seorang penyamun apabila merampas harta dan membunuh
korbannya ?
a. hukum mati kemudian disalib

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

b. hukum mati (qishash)


c. tangan kanan dan kaki kirinya dipotong
d. hukum salib dan dipotong kaki kanannya
e. dipenjara atau diasingkan
Pernyataan di bawah ini yang merupakan bentuk riba dalam transaksi jual beli
adalah . . .
a. jual beli dengan kredit
b. jual beli dengan mengambil untung yang berlipat ganda
c. jual beli dengan mengurangi timbangan
d. jual beli dengan menyembunyikan cacat pada barang yang dijual
e. jual beli dengan menggunakan 2 harga (kontan atau kredit)
Menjual sesuatu yang barangnya tidak diperlihatkan, tetapi diberitahukan sifat
barang serta kualitasnya oleh penjual dan setelah ada kesepakatan pembeli
langsung membayarnya meskipun barangnya belum ada adalah pengertian . . .
a. syufah
d. salam
b. ijarah
e. dhaman
c. jialah
Ahmad adalah orang kaya, lalu memberikan modal kepada Firdaus untuk berdagang.
Hasil kesepakatan berdua untung rugi dibagi dua. Kerja sama seperti ini
termasuk . . .
a. qiradh
d. syirkah
b. musaqah
e. ijarah
c. mukhabarah
Yang termasuk ijarah adalah pekerjaan sebagaimana di bawah ini . . .
a. Amir menyewa kerbau Umar untuk membajak sawah
b. Didi menerima upah memperbaiki rumah Asnawi
c. Imam dan Rahman mengumpulkan modal untuk membentuk PT.
d. Ilham membuat sayembara, siapa yang menemukan motornya yang hilang akan
diberi hadiah
e. Ahmad menjual kebunnya untuk membantu saudaranya yang kena musibah
Mempercayakan (menitipkan) sesuatu barang kepada orang lain untuk dijaga
sabaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya adala pengertian . . .
a. aziyah
d. wakalah
b. hiwalah
e. wadiah
c. jialah
Pinjam meminjam atau berhutang piutang dengan menarik keuntungan dari orang
yang meminjam atau yang berhutang seperti meminjam uang dengan dikenakan
bunga yang tinggi adalah . . .
a. Riba Fadli
d. Riba Yad
b. Riba Nasiah
e. Riba Adhafa
c. Riba Qardh
Diantara ulama ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan asuransi,
perbedaan disebabkan karena di bawah ini, kecuali . . .
a. Asuransi secara tegas diharamkan dalam al-Quran
b. Asuransi prinsipnya sama dengan judi
c. Asuransi mengandung unsur riba
d. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
e. Asuransi termasuk akad jual beli yang tidak sesuai

(278: )

Ayat di atas menjelaskan tentang . . .


a.

Larangan menggunakan sisa riba

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

b.
Larangan memakan riba dengan berlipat
ganda
c.
Riba itu harta yang tidak ada berkahnya
d.
Sanksi riba meliputi semua pihak yang
terlibat.
e.
Allah mengharamkan riba
Dalam masalah waqaf ada nadhir. Nadhir adalah . . .
a. Pihak yang diserahi tugas pemeliaraan dan pengurusan benda waqaf
b. Pihak yang memberikan waqaf
c. Badan/ organisasi yang diberi waqaf
d. Saksi dalam penyerahan waqaf
e. Badan yang mengeluarkan akta waqaf
Orang yang hampir meninggal (maridil maut) alalu memberikan hibah kepada ahli
warisnya, maka status hukum hibah tersebut adalah . . .
a. wajib
d. haram
b. sunat
e. mubah (boleh)
c. makruh
Barang Luqathah bisa menjadi milik penemunya bila . . .
a. sudah diumumkan tapi pemiliknya tidak datang
b. barang temuan bisa rusak jika dibiarkan lama
c. sudah diumumkan selama satu tahun tapi tidak ada yang mengambilnya
d. diyakini barang tersebut tidak ada pemiliknya
e. sudah diumumkan selama satu bulan tapi tidak ada yang mengambilnya
Yang dimaksud dengan Qathu Syibhil Amdi adalah . . .
a. Pembunuhan yang disengaja
b. Pembunuhan seperti disengaja
c. Pembunuhan yang tidak disengaja
d. Pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa
e. Pembunuhan yang direncanakan

hadits tersebut menegaskan bahwa . . .


a. Orang yang mencuri harus dipotong tangannya
b. Orang yang mencuri harus mengembalikan barang-barang curiannya
c. Orang yang mencuri akan disiksa oleh Allah
d. Mencuri adalah perbuatan dilaknat
e. Orang yang mencuri harus dipotong tangannya dan dipenjarakan
Menurut pendapat Imam SyafiI bahwa had bagi peminum minuman keras
adalah . . .
a. dijilid (dera) 40 kali
d. dijilid (dera) 70 kali
b. dijilid (dera) 50 kali
e. dijilid (dera) 80 kali
c. dijilid (dera) 60 kali
Had bagi pelaku zina muhshan adalah . . .
a. dirajam seratus kali
b. dirajam sampai mati
c. didera seratus kali
d. dibuang selama satu tahun
e. di dera seratus kali dan dibuang selama satu tahu
Ilmu Mawarits disebut juga Faraidh. Faraidh artinya . . .
a. wajib
d. sesuatu yang wajib
b. harta peninggalan
e. pembagian harta
c. bagian tertentu
Hukum mempelajari ilmu mawarits adalah . . .
a. sunat
d. mubah

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

b. wajib
e. haram
c. makruh
Ayat-ayat mawaris adalah . . .
a. Q.S. An-Nisa ayat 7 14 -176
d. Q.S. An-Nisa 7 14 -761
b. Q.S. An-Nisa 7 41 -167
e. Q.S. An-Nisa 9 12- 43
c. Q.S. An-Nisa 7 14 167
Salah satu sebab waris mewarisi adalah . . .
a. karena hubungan agama
d. karena hubungan persaudaraan
b. karena hubungan persahabatan
e. karena hubungan bisnis
c. karena hubungan tetangga
Hal-hal yang menyebabkan tidak menerima warisan dibawah ini adalah . . .
a. penodong
d. peminum
b. pemabuk
e. penipu
c. murtad
Ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam penjelasan al-Quran disebut . . .
a. Furudlul Muqaddarah
d. Ashabah
b. Dzawil Furudl
e. Ashabah li Ghairih
c. Dzawil Arham
Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan dalam al-Quran adalah . . .
a.

d.

b.

e.

c.
Hijab artinya . . .
a. penerima
d. pemberian
b. pemberi
e. penghalang
c. pelaku
Orang meninggalkan dunia dengan meninggalkan harta berupa uang Rp.
18.000.000,-. Ahli warisnya : istri, 2 orang saudara seibu, ibu. Berapa bagian istri . . .
(gunakan metoda rad).
a. Rp. 3.500.000,d. Rp. 5.500.000,b. Rp. 2.500.000,e. Rp. 6.500.000,c. Rp. 4.500.000,Wasiat boleh dilaksanakan asal tidak melebihi . . .
a. harta
d. 1/3 harta
b. harta
e. 1/6 harta
c. 1/5 harta
Memberikan kuasa kepada seseorang untuk melaksanakan suatu tugas sesudah
pemberi kuasa meninggal dunia disebut . . .
a. Al-Isha
d. ikhtiyari
b. Fai
e. wakalah
c. Salab
Majelis Syura menurut bahasa adalah . . .
a. tempat zikir
d. tempat mengaji
b. tempat shalat
e. tempat duduk
c. tempat meusyawarah
Perang dalam bahasa Arab disebut . . .
a. Al-Baiat
d. Ar-Radd
b. Al-Isha
e. Al-Qital

c. Al-Aul
39. Golongan prajurit Mustarziqah adalah . . .
a. golongan prajurit sukarela
d. golongan prajurit istimewa
b. golongan prajurit resmi
e. golongan prajurit terlatih
c. golongan prajurit handal
40. Harta rampasan berupa pakaian, alat perang, kendaraan dan perhiasan disebut . . .
a. Salab
d. Al-Isha
b. Ghanimah
e. Al-Aul
c. Fai
41. Harta ghanimah dibagi . . .
a. 3 bagian
d. 6 bagian
b. 4 bagian
e. 7 bagian
c. 5 bagian
42. Yang tidak termasuk latihan kewiraan di bawah ini adalah . . .
a. lari cepat
d. berenang
b. gulat
e. tinju
c. memanah
43. Hukum asal Musabaqah adalah . . .
a. boleh
d. wajib
b. makruh
e. haram
c. sunnat
44. Hukum ijtihad terhadap masalah yang belum ada hukumnya adalah . . .
a. wajib
d. makruh
b. wajib ain
e. sunnat
c. wajib kifayah
45. Mujtahid yang memiliki syarat-syarat ijtihad secara sempurna, tetapi
menggabungkan diri pada suatu mazhab disebut . . .
a. Mujtahid mutlak
d. Mujtahid Murajjis
b. Mujtahid muntasib
e. Mujtahid Mustaqil
c. Mujtahid fil mazahib
46. Kesepakatan pendapat ulama sahabat dalam suatu masalah disebut . . .
a. Ijma ummah
d. Ijma Ahli Kufah
b. Ijma ahli bait
e. Ijma Syaikhani
c. Ijma Shahabi
47. Mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar hukumnya disebut . . .
a. Ittiba
d. Qiyas
b. Talfiq
e. Taqlid
c. Tarjih

Artinya . . .
a. Asal hukum sesuatu adalah halal
d. Asal hukum sesuatu adalah terlarang
b. Asal hukum sesuatu adalah wajib
e. Asal hukum sesuatu adalah samar-samar
c. Asal hukum sesuatu adalah boleh
49. Syariat yang diturunkan kepada orang-orang yang sebelum kita (Islam) disebut . . .
a. Mashalihul Mursalah
d. Istihsan
b. Al-Urf
e. Syarun man qablana
c. Istishab
50. Segala sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat dan
sudah menjadi adat istiadat disebut . . .
a. al-Urf
d. Mazhab Shahaby
b. Mashalihul Mursalah
e. Dalalatul Iqtiran
c. Saddudz Dzaraah
48.

Download Soal di http://kumpulansoaltest.blogspot.com/