Anda di halaman 1dari 8

Ikalawang Markahang Pagsusulit

Araling Panlipunan 1
Pangalan:

___________________________________

Petsa: ____________

A. Sinu-sino ang mga kasapi ng pamilya ? Isulat sa guhit.


1. ________________________

4. ____________________________

2. ________________________

5. ____________________________

3. ________________________
B. Piliin sa loob ng kahon ang tinutukoy ng mga pangungusap. Isulat ang sagot
sa patlang.
Mosaic

Family tree

Tungkulin

Alituntunin

6. ________________mga bagay na dapat mong gawin upang mapanatili ang kaayusan,


katahimikan at masayang pagsasama ng isang pamilya.
7. __________________ipinakikita rito ang mga kasapi ng pamilya at ang ugnayan
ng bawat isa.
8. ___________________ito ay ang mabubuting ugali o gawi na ipinatutupad ng
inyong magulang o mga nakatatandang kasapi ng pamilya.
9. __________________ito ay pinagdikit-dikit na larawan o bagay upang makabuo
ng isang hugis.
C. Lagyan ng (/)tsek kung nagpapakita ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamilya.
(X)ekis kung hindi.
_________10. Batang nagwawalis ng bakuran.
_________11. Batang nakikipag-away sa kapatid.
_________12. Batang nagsisipilyo.
_________13. Batang kumakain ng masusustansyang pagkain.
_________14. Batang nagpupuyat.
_________15. Batang nagmamaktol.
_________16. Batang nagmamano sa matanda.
D. Iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ng pagtupag sa tungkulin

at malungkot na mukha kung

hindi nagpapakita ng pagtupad sa tungkulin.

__________17. Di nagpapaalam pag aalis ng bahay.


__________18. Nagliligpit ng higaan.
__________19. Pagliligpit ng pinagkainan
__________20. Pagkalat ng bag at sapatos pag- uwi galling sa paaralan.
__________21. Pag-iwan ng mga nakakalat na laruan bago maglaro.
__________22. Magalang na nakikipag-usap sa kapwa.

E. Gumawa ng Family Tree.


Iguhit dito ang mga kasapi ng inyong pamilya. (23-30).

Ikalawang Markahang Pagsusulit

Edukasyon sa Pagpapakatao

Pangalan:

___________________________________

Petsa: ____________

Bilugan ang larawan na nagpapakita ng pagiging magalang, (X) ekisan kung hindi.
1.

2.

3.

4.

Lagyan ng (/)tsek kung nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, (X) kung hindi.


__________5. Sinisigawan ang kasambahay.
__________6. Pinagtatawanan ang pulubi na
__________7. Binigyan ng regalo at binati ng Happy Birthday ang ina.
__________8. Masayang sinalubong ang dumating na lola.
Isulat ang (T) kung tama ang isisasaad na pangungusap, (M) kung mali.
__________9. Iwasang magsalita ng masama sa kapwa.
__________10. Sigawan ang magulang kunh hindi naibigay ang gusto.
__________11. Gumawa ng tahimik upang hindi makaabala sa iba.
__________12. Sumagot kahit hindi tinatanong.
__________13. Makipag-unahan sa pagbili ng pagkain kung reses.
__________14. Tinutulungan ko ang aking kapwa na may kapansanan.
__________15. Kumatok bago pumasok ng pintuan.
__________16. Lumakad ng marahan lalo na kung may natutulog at may sakit.
__________17. Gamitin ang gamit ng kaklase nang walang paalam.
__________18. Ibinibigay ko ang aking upuan sa matatanda at may kapansanan sa
sasakyan, sa simbahan, at sa palatuntunan.
__________19. Pagtawanan ang mga batang may kapansanan.
__________20. Gumamit ng magagalang na pananalita kung nakikipag-usap.

Iguhit ang

masayang mukha kung nagsasaad ng pagkamatapat at

malungkot na mukha kung hindi nagsasaad ng pagkamatapat.

__________21. Nagpaalam si Andrei na pupunta sa bahay ng kaklase subalit nakipaglaro


siya sa mga batang kalye.
__________22. Humingi ng pera si Aiza pambili ng lapis. Bumili siya ng sorbets sa halip
na lapis.
__________23. Nakita ni Paulo na nalaglag ang pera ng kanyang kuya. Pinulot niya ito at
ibinalik sa kanya.
__________24. Binigyan si Ana ng kanyang Tiya Elena ng P500 para sa kanilang
magkapatid. Hinati niya ito at ibinigay sa kapatid ang kalahati.
__________25. May proyekto sa Math sina Angelo. Humingi siya sa kanyang tatay ng
tamang halaga ng pambayad.
Bilugan ang titik ng tamang sagot.
26. Sobra ang sukli ng tindera. Ano ang gagawin mo ?
a. Itatago ang pera

b. Ibabalik sa tindera

c. Ibabahagi sa kaibigan

27. Nakita mo ang iyong kaibigan na nangongopya sa mga aklat habang may pagsusulit.
Ano ang dapat mong gawin ?
a. Gayahin siya upang tumaas ang iyong marka.
b. Magkunwaring hindi mo siya nakita dahil kaibigan mo siya.
c. Sabihin sa guro na nangongopya ang iyong kaibigan.
28. Aksidenteng nabasag mo ang pinggan. Ano ang gagawin mo ?
a. Sabihin ang totoo sa nanay.
b. Ililigpit ang nabasag na pinggan.
c. Sasabihing ang kapatid na bunso ang nakabasag.

Ikalawang Markahang Pagsusulit


Filipino 1
Pangalan:

___________________________________

Petsa: ____________

A. Bilugan ang titik ng tamang sagot.


1.

Ang bahay ay nasa _________ ng puno.


A. likod
B. gitna
C. tabi

2.

Ang mga papaya ay nasa ________.


A. ilalim ng basket B. tabi ng basket C. loob ng basket

3.

Ang bola ay nasa _______ ng mesa.


A. ilalim
B. ibabaw

C. harap

Nasa _______ ng mesa ang saging.


A. ilalim
B. ibabaw

C. harap

4.

5.

Nasa _______ ng bag ang aklat.


A. loob
B. labas

C. likod

B. Pagtambalin ng guhit ang salitang magkatugma.


6. mabango
a. paaralan
7. damit
b. gatas
8. simbahan
c. langit
9. prutas
d. bago
10. aklat
e. sulat
Alin sa mga sumusunod na salita ang ngalan ng bagay?
11. A tasa
B. gagamba
C. babae
12. A. kabayo
B. paaralan
C. bulaklak
Piliin ang salitang kilos sa bawat pangungusap.
13. Si Aleng Petra ay namimitas ng mga bulaklak.
A Aling Petra
B. namimitas
C. bulaklak
14. Nagtatanim ng mga punong-kahoy ang mga Girl Scout.
A. Nagtatanim
B. punong-kahoy C. Girl Scout
15. Ako ang aawit sa palatuntunan bukas.
A. Ako
B. await
C. bukas
II-A Bilugan ang mga salitang magkasingkahulugan sa bawat bilang.
16. A. munti
B. maliit
C. malaki
17. A. wasto
B. mali
C. tama
18. A. malungkot
B. maligaya
C. masaya
B. Kahunan ang mga salitang magkasalungat ang kahulugan.
19. A. malinis
B. maganda
C. marumi
20. A. mabaho B. mabango C. maputi
III- Isulat ang nawawalang titik ng ngalan ng larawan.

IV- Iugnay ang larawan sa salitang kilos.

a. nagbabasa

b. tumatakbo

c. nagsusulat

d. umaawit

e. nagluluto

Bilugan ang salitang magkasing kahulugan sa bawat patlang.


15. munti
maliit
mataas
16. wasto

tama

17. maligaya

malungkot

mali
masaya

Kahunan ang salitang magkasalungat ang kahulugan.


18. mabaho

mabango

maalat

19. malinis

marumi

maganda

20. maitim

maputi

matamis

Piliin ang panghalip sa bawat pangungusap. Guhitan.


21. Naligo sila sa ilog.
22. Siya ay naging mahilig sa pagbabasa at pagsusulat.
23. Mamamasyal tayo sa halamanan.
24. Nabungi ang ngipin niya.
25. Ako ang await sa palatuntunan bukas.
Bilugan ang titik ng tamang sagot.
26. Ano ang kasintunog ng walis ?.
a. hikaw
b. langis

c. watawat

d. papel

27. Ito ay bahagi ng pananalita na ipinapalit ng pangngalan.


a. Pandiwa
b. Panghalip
c. Salitang kilos

d. Pangungusap

28. Ito ay mula sa giniling na bigas na hinulma sa dahon. Ito ay ipinapayas, ibat-iba ang
kulay nito.
a. kiping
b. tikoy
c. suman
d. sinukmani
29. Ang Pahiyas ay pista ng pasasalamat ng mga ________.
a. mangingisda
b. magsasaka
c. kaminero
30. Maganda ang sapatos ni Pepe. Isinusuot niya ito sa ________.
a. kamay
b. paa
c. ulo
d. daliri

d. sapatero

Ikalawang Markahang Pagsusulit


Mathematics 1
Name___________________________________
Date___________________
Piliin sa kahon ang tamang Number Story sa bawat larawan. Bilugan ang titik ng tamang
sagot.
1.

A. 5+2 = 7

B. 3+4 = 7

A. 1+6 = 7

B.

2.

3.

4.

C. 4+2 = 7

D. 3+2 = 5