Anda di halaman 1dari 4

SYARIKAT EXCELLENT FITNESS CENTRAL

NO. 18, Jalan Persiaran Perniagaan Indah,


Bandar Pinggiran Subang, 40150, Shah Alam, Selangor.
No. Tel : 03-31801244
E-mel : fitnesscentral@gmail.com
BORANG PENILAIAN PRESTASI
Nama Pekerja

Nama Penilai

Jabatan

Tempoh Penilaian

Jawatan

Jumlah Markah

Arahan : Sila nyatakan penilaian tuan/puan untuk aspek berikut dengan menulis huruf yang berkaitan.

PANDUAN PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

KURANG
MEMUASKAN
2

TIDAK
MEMUASKAN
1

BAHAGIAN 1 : KUALITI PERIBADI


BIL

PRESTASI
CIRI CIRI PEMIMPIN
Keupayaan dan kebolehan menggembleng segala sumber dalam

1.1

kawalannya seperti kewangan, tenaga manusia, peralatan dan maklumat


bagi merancang, mengatur, membahagi dan mengendalikan sesuatu tugas
untuk mencapai objektif organisasi.
DISIPLIN

1.2

Mempunyai daya kawal diri dari segi mental dan fizikal termasuk
mematuhi peraturan, menepati masa, menunaikan janji dan bersifat sabar.

1.3

PROAKTIF

MARKAH

Kebolehan menjangka kemungkinan, mencipta dan mengeluarkan idea


baharu serta membuat pembaharuan bagi mempertingkatkan kualiti dan
produktiviti organisasi.
JALINAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA
1.4

Kebolehan pekerja dalam mewujudkan suasana kerjasama yang harmoni


dan mesra serta boleh menyesuaikan diri dalam semua keadaan.
JUMLAH MARKAH

BAHAGIAN 2 : PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN


BIL

PRESTASI

MARKAH

ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN DALAM BIDANG


KERJA
2.1

Mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran / kepakaran dalam


menghasilkan kerja meliputi kebolehan mengenalpasti, menganalisis serta
menyelesaikan masalah.
PELAKSANAAN

2.2

DASAR,

PERATURAN

DAN

ARAHAN

PENTADBIRAN
Kebolehan menghayati dan melaksanakan dasar, peraturan dan arahan
pentadbiran berkaitan dengan bidang tugasnya.
KEBERKESANAN KOMUNIKASI
Kebolehan menyampaikan maksud, pendapat, kefahaman atau arahan

2.3

secara lisan dan tulisan berkaitan dengan bidang tugas merangkumi


penguasaan Bahasa melalui tulisan dan lisan dengan menggunakan
tatabahasa dan persembahan yang baik.
JUMLAH MARKAH

BAHAGIAN 3 : PENGHASILAN KERJA


BIL
3.1

PRESTASI
KUANTITI HASIL KERJA
Kuantiti hasil kerja seperti jumlah, bilangan, kadar, kekerapan dan

MARKAH

sebagainya berbanding dengan sasaran kuantiti kerja yang ditetapkan.


Ketetapan masa dinilai dari segi kebolehan menghasilkan kerja atau
melaksanakan tugas dalam tempoh masa yang ditetapkan.
KUALITI HASIL KERJA
Dinilai dari segi kesempurnaan, teratur dan kemas.
Dinilai dari segi usaha dan inisiatif untuk mencapai kesempurnaan hasil
3.2

kerja.
Keberkesanan hasil kerja dinilai dari segi memenuhi kehendak stakeholder atau pelanggan.
JUMLAH MARKAH

BAHAGIAN 4 : MENGAMALKAN ETIKA DAN PERATURAN KERJA YANG BAIK


BIL

PRESTASI

MARKAH

MENGAMALKAN ETIKA DAN PERATURAN KERJA YANG


4.1
4.2
4.3

BAIK
Melaksanakan arahan kerja dengan penuh tanggungjawab
Mengamalkan peraturan syarikat.
Mengamalkan prosedur keselamatan yang baik.
JUMLAH MARKAH

BAHAGIAN 5 : JUMLAH MARKAH KESELURUHAN


Pegawai penilai dikehendaki mencatatkan jumlah markah keseluruhan yang diperolehi dalam bentuk
peratus (%) berdasarkan jumlah markah bagi setiap Bahagian yang diberi markah.

Kualiti

Pengetahuan

Penghasilan

Mengamalkan Etika

Peribadi

Dan Kemahiran

Kerja

Dan Peraturan Kerja


Yang Baik

Markah

Markah
Keseluruhan

_____ x 100
50

Catatan Am (jika ada) : _________________________________________________________________


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Penilaian ini dibuat berdasarkan

Saya telah melalui penilaian yang telah

pemerhatian dan penelitian saya

dijalankan dan saya bersetuju dengan

terhadap pekerja yang terlibat.

Sebarang keputusan yang akan dibuat.

___________________________

_______________________________

Nama Pegawai :

Nama Pekerja :

Tarikh

Tarikh

Cop Rasmi Organisasi :