Anda di halaman 1dari 3

Program Pensiswazahan Guru (Sains Pendidikan Rendah)

SCE 3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I-SAINS PENDIDIKAN RENDAH


PEMARKAHAN KERJA KURSUS 2014
Tugasan
Sorotan Kajian
Tindakan (25%)

Ulasan Sumber (25%)

Cadangan
Penyelidikan
(50%)

Kriteria

Markah
1 markah

Nama sumber
Judul artikel
Penulis
Jenis kajian
Tujuan kajian
Kaedah pengumpulan data
Analisis data
Dapatan kajian

Sumber rujukan dalam format sistem APA


tanpa ralat
Penerangan bagaimana sumber menyokong
fokus kajian

1 markah

Ulasan dan penerangan menunjukkan tahap


sintesis dan penilaian yang tinggi

4 markah

Laporan sekurang-kurangnya 2 muka surat


Sila lihat lampiran

1 markah

Jumlah
5 markah setiap
sumber X 5 sumber =
25 markah

1 markah
1 markah
1 markah

3 markah setiap
sumber X 5
sumber=15 markah

25 markah

50 markah

SPESIFIKASI PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN


KRITERIA PENTAKSIRAN
1.0 PENDAHULUAN
Refleksi pengalaman yang lalu /
Refleksi Sorotan Literatur

2.0 FOKUS KAJIAN / ISU


KEPRIHATINAN
Tinjauan dan analisis aspek / isu /
fokus amalan yang ingin diperbaiki.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN


KAJIAN
-

PETUNJUK PRESTASI
Menghurai pengalaman p&p yang berkaitan dengan fokus kajian
dengan amat jelas
Menilai kembali pengalaman p&p yang berkaitan dengan fokus.
amat berkesan
Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan
terhadap p&p dalam refleksi pengalaman p&p.
Membincang secara amat terperinci jurang antara nilai dan
kepercayaan yang dipegang dengan amalan p&p yang
dilaksanakan.
Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman pengkaji serta relevan dengan keperluan
murid dengan amat baik dan jelas.
Menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
Kawalan
Kolaborasi
Kerelevanan kepada sekolah.
Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan
amat jelas
Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan
masalah / isu wujud secara amat terperinci

Pernyataan objektif kajian tindakan dinyatakan dengan amat jelas


dengan 3 perkara berikut
- Fokus
- Tindakan
- Pencapaian.
Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian.

MARKAH
JUMLAH
3
10 markah
2

3
2
7

25 markah

1
2
1
1
2
2
2

7
3

5 markah

KRITERIA PENTAKSIRAN
4.0 KUMPULAN SASARAN

5.0 PERANCANGAN
PELAKSANAAN KAJIAN
5.1 Perancangan langkah
pelan tindakan

PETUNJUK PRESTASI
Memerihalkan ciri-ciri reponden secara terperinci semua perkara berikut:
- Bilangan
- Jantina
- Nama kelas / jawatan
- Prestasi akademik
- Ciri-ciri unik yang lain

5.2 Perancangan cara


mengumpul data

5.3 Perancangan cara


menganalisis data

5.4 Perancangan
pelaksanaan tindakan

MARKAH

5 markah
1
1
1
1
1

Memperincikan langkah-langkah / aktiviti tindakan (p&p) dengan


amat jelas
Memberi rasional terhadap setiap tindakan yang dicadangkan
dengan amat jelas.

Merancang 3 kaedah pengumpulan data yang amat sesuai untuk


menjawab soalan kajian tindakan.
Menjelaskan dengan terperinci kaedah pengumpulan data kajian
tindakan dan tujuannnya
Kaedah pengumpulan data kajian tindakan tindakan dilampirkan

Jumlah

10 markah

10 markah

5
2

Menerangkan dengan amat tepat kaedah analisis data bagi setiap


jenis data yang dikumpul
Menjelaskan dengan amat baik bagaimana setiap jenis data akan
dianalisis
Menyediakan jadual pelaksanaan/ carta Gantt dengan jelas dan
lengkap
Menyediakan kos kajian disediakan dengan amat terperinci.

JUMLAH

10 markah

5 markah

2
80 markah
Jumlah (50 markah)= X 5/8