Anda di halaman 1dari 13

KPS

3014

Penilaian
Kursus
PENGURUSAN
PEMBELAJARAN
Semester 1 - Sesi
2014/2015
2016/2017
(ISMP)

RIDZUAN JAAFAR
(Penyelaras Kursus)
FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

KANDUNGAN

1.0

Pengenalan

2.0

Hasil Pembelajaran Kursus

3.0

Penilaian Kursus:
3.1 Pemberatan penilaian kursus
3.2 Agihan pemberatan kerja kursus

2
2

Bentuk Kerja Kursus Berkumpulan:


4.1 Projek Berasaskan Sekolah
4.2 Pembentangan

3
4

Bentuk Kerja Kursus Individu


5.1 Folio
5.2 E-Forum

5
5

4.0

5.0

6.0

7.0

Skala Pemarkahan Kerja Kursus


6.1 Skala pemarkahan kerja kursus kumpulan
6.2 Skala pemarkahan pembentangan
6.3 Skala pemarkahan folio
6.4 Skala pemarkahan e-forum

6
6
7

Peringatan

LAMPIRAN:
i.
Cover tugasan kumpulan
ii.
Tajuk-tajuk pembentangan

8
9

1.0

PENGENALAN
Kursus KPS3104 ini bermatlamat untuk melengkapkan para pelajar dengan
pengetahuan terhadap perkembangan pendidikan negara. Pengetahuan yang
diperoleh menerusi pertemuan bersemuka dapat diperluaskan oleh para pelajar
menerusi pembacaan, perbincangan, perdebatan dan penerokaan. Kerja kursus
merupakan sebahagian dari proses pembelajaran para pelajar dalam kursus ini
yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan intelektual, pemikiran kreatif &
kritis dan pembinaan sahsiah profesional sebagai seorang guru berwibawa.
Panduan kerja kursus ini diharapkan dapat membantu para pensyarah dan
pelajar untuk melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus
ini.

2.0

3.0

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS


i.

Membincangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan.


(C5)

ii.

Mengorganisasikan prinsip dan amalan pengurusan yang bersesuaian


dalam mengurus pembelajaran. (C5, A4)

iii.

Mewajarkan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan. (C6)

iv.

Mengamalkan pengurusan pembelajaran dalam situasi yang pelbagai.


(A5, C6, CT7).

PENILAIAN KURSUS
3.1.

Pemberatan
Kategori

3.2.

Pemberatan

Kerja kursus

80%

Peperiksaan Akhir

20%

JUMLAH

100%

Agihan Pemberatan Kerja Kursus


Bentuk Kerja
Kursus

Jenis
Tugasan

Agihan Markah
(Peratus)

Jumlah
(Peratus)

Kumpulan

Individu

Projek
Berasaskan
Sekolah

30%

Pembentangan

20%

Folio

10%

E-Forum

20%

JUMLAH

4.0

80%

50%

30%

80%

BENTUK KERJA KURSUS BERKUMPULAN

Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman
yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.
Tugasan
4.1. Projek
Berasas
Sekolah

Arahan
TAJUK:
Pilih satu (1) daripada tajuk di bawah
berdasarkan arahan pensyarah:

1.

Mengurus Pembelajaran.

2.

Pengurusan dan Pembelajaran Pelajar.

3.

Organisasi dan Kepimpinan.

4.

Pengurusan Murid.

5.

Pengurusan bilik darjah.

6.

Pengurusan Sumber.

7.

Strategi Mengurus Bilik Pembelajaran


(bilik darjah/makmal/studio/dll).

8.

Pengurusan tingkah laku dan disiplin.

9.

Pengurusan Penasihatan Murid.

10. Pengurusan Pelbagai Budaya.


11. Pengurusan Murid Pelbagai Upaya.
12. Sekolah dan Persekitaran.
13. Pengurusan Alam Pembelajaran.

Tarikh Akhir
Minggu ke 3

%
30%

ARAHAN:
1. Berdasarkan tajuk yang dipilih :
a) Pelajar akan menghasilkan satu tugasan
secara berkumpulan (5-6 orang)
b) Pelajar dikehendaki membuat satu projek
berasaskan sekolah mengikut tajuk yang
telah ditentukan oleh pensyarah (kenal
pasti sesuatu isu berkaitan tajuk dan olah
dalam bentuk teknologi terkini). Projek
hendaklah didokumenkan mengikut idea
dan kreativiti yang menarik. Sumber boleh
diperolehi dari pelbagai bentuk seperti
website, youtube, majalah, jurnal, akhbar,
video dll.

c) Hasil daripada projek tersebut hendaklah


(i) dimuat turun dalam CD.
(ii) pelajar dikehendaki menyediakan satu
laporan. Format laporan seperti (Rujuk
Lampiran 1).
d) Laporan kajian hendaklah dibuat
pembentangan.
2. Gunakan cover tugasan yang diberi (Rujuk
Lampiran 2).
3. Tugasan MESTI dihantar kepada pensyarah
pada minggu ke 8.
4. Boleh dihantar dalam tapak yang disediakan
oleh pensyarah.
4.2 Pembentangan

1. Pelajar perlu membentuk kumpulan (5-6


orang bagi setiap kumpulan).
2. Pembentangan mestilah melibatkan semua
ahli kumpulan kerana pemarkahan dibuat
secara individu.
3. Pembentangan hendaklah dibuat dalam
tempoh 30 minit dan disokong dengan
persembahan berasaskan teknologi seperti
power point, mutimedia dan lain-lain
seumpamanya.

Minggu ke-4
-minggu ke12

20%

4. Masa yang diperuntukkan bagi setiap


pembentang adalah 6 minit. Pembentangan
adalah mengikut ketetapan pensyarah
kumpulan kuliah.

5.

BENTUK KERJA KURSUS INDIVIDU

Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman
yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.
Jenis
Tugasan
5.1 Folio

5.2 E-Forum

Arahan

Tarikh

Pelajar MESTI mengumpul nota kuliah


sepanjang sesi semester, bahan pembelajaran
boleh didapati dari internet dan sumber media
lain, kajian pelajar yang merangkumi
pendahuluan, tiga isi penting dan
kesimpulan/rumusan kajian dan perlu dinyatakan
sumber rujukan. Boleh dimuat naik dalam
bentuk powerpoint/digital e-flipbook di tapak yang
disediakan oleh pensyarah.

Minggu ke 8

10%

1. Pensyarah akan memuat naik (upload) 5


soalan daripada 5 tajuk yang telah dipilih
untuk dibincangkan bersama dalam kalangan
ahli kumpulan masing-masing di dalam portal
MyGuru (Group Forum).

Minggu ke 3
Minggu ke10

20 %

2. Pelajar MESTI memberi respon terhadap


soalan yang diberikan oleh pensyarah
sebanyak lima tajuk. Respon bagi setiap tajuk
1 markah akan diberikan.
3. Pelajar perlu membuat komentar terhadap
sekurang-kurangnya satu (1) jawapan yang
dikemukakan oleh rakan bagi setiap soalan.
Setiap respon akan diberikan 1 markah.
4. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang
ditetapkan. Kelewatan untuk menjawab dan
memberi komentar mengikut tarikh yang
ditetapkan akan menjejaskan markah kerja
kursus yang disediakan.

5. Tajuk E-Forum meluputi tajuk-tajuk berikut:


-

Mengurus Pembelajaran.

Kajian Pengurusan dan Pembelajaran


Pelajar.

Organisasi dan Kepimpinan.

Pengurusan Murid.

Pengurusan bilik darjah.

Pengurusan Sumber.

Strategi Mengurus Bilik Pembelajaran (bilik


darjah/makmal/studio/dll).

Pengurusan tingkah laku dan disiplin.

Pengurusan Penasihatan Murid.

Pengurusan Pelbagai Budaya.

Pengurusan Murid Pelbagai Upaya.

Sekolah dan Persekitaran.

Pengurusan Alam Pembelajaran.

Jumlah

80 %

PERHATIAN
Segala perkara yang berkaitan kerja kursus MESTI merujuk dan mengikut
arahan pensyarah kumpulan kuliah masing-masing.
6.

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS

6.1 Skala Pemarkahan Kerja Kumpulan


Gred
Kriteria Projek Berasaskan Sekolah
A
Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi di olah dan
dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang
bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa.
AMenepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan
baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan
kemas. Tiada kesalahan bahasa.
B+
Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada

B
BC+

C
CD/E

contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa.


Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada
contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3
perkara).
Menepati format penulisan kajian ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih
2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri.
Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara).
Ada penulisan kajian ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara),
isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber
lain. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara).
Ada penulisan kajian, kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi
di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan
bahasa tidak melebihi 7 perkara.
Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan.
Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa melebihi 8
perkara.
Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.

6.2 Skala Pemarkahan Pembentangan


Gred
Kriteria
A
Tahap perbahasan ilmiah yang cemerlang, penyampaian yang cemerlang & kemas,
menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi yang baik.
ATahap perbahasan ilmiah yang baik, penyampaian yang baik, menarik & kreatif, idea
yang bernas, ada elemen interaksi yang baik.
B+
Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana, penyampaian yang baik, menarik &
kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi.
B
Tahap perbahasan ilmiah sederhana, penyampaian yang baik, menarik dan idea
yang bernas.
BAda perbahasan ilmiah, penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang
kemas
C+
Ada penjelasan, penyampaian yang sederhana, Ada idea sendiri yang baik.
C
Tahap perbincangan yang rendah, penyampaian sederhana dan sekadar ada, ada
idea tetapi kurang kemas.
CTidak ada penjelasan, penyampaian yang tidak berkesan, idea yang tidak jelas.
D/E
Gagal melengkapkan tugasan, Tidak menjawab soalan, serahan melewati tarikh
akhir.
6.3 Skala Pemarkahan E-Forum
Gred
Kriteria E-Forum
A
Tahap perbahasan ilmiah , berkeyakinan cemerlang, penyampaian yang cemerlang,
bahan yang kemas, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada komunikasi 2 hala
yang baik.
ATahap perbahasan ilmiah, berkeyakinan tinggi, penyampaian yang baik, bahan yang
menarik & kreatif, idea yang bernas, ada komunikasi 2 hala yang baik.
B+
Tahap perbahasan ilmiah, berkeyakinan sederhana, penyampaian yang baik, bahan
yang menarik & kreatif, idea yang bernas, ada komunikasi 2 hala.
B
Tahap perbahasan ilmiah, berkeyakinan sederhana, penyampaian yang baik, bahan
yang menarik, idea yang bernas, ada komunikasi.

BC+
C
CD/E

Tahap perbahasan ilmiah, ada keyakinan diri, penyampaian yang baik, bahan yang
menarik, ada idea yang kemas, ada komunikasi.
Ada perbahasan, ada keyakinan diri, penyampaian yang sederhana, ada
menggunakan bahan, ada idea sendiri, ada komunikasi.
Ada perbahasan, ada keyakinan, penyampaian sederhana, bahan yang digunakan
sekadar ada, ada idea tetapi kurang kemas, ada komunikasi tetapi lemah.
Kurang perbahasan, tidak ada keyakinan, penyampaian yang tidak berkesan,
penggunaan bahan yang kurang bersesuaian, idea yang tidak jelas, tiada
komunikasi.
Tiada perbahasan, tiada forum, melewati tarikh akhir.

6.4 Skala Pemarkahan Folio


Gred
A
A-

B+
B
BC+

Kriteria Folio
Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi di olah dan
dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang
bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa.
Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan
baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan
kemas. Tiada kesalahan bahasa.
Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada
contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa.
Menepati format penulisan kajian ilmiah, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada
contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3
perkara).
Menepati format penulisan kajian ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih
2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri.
Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara).
Ada penulisan kajian ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara),
isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber
lain. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara).

D/E

Ada penulisan kajian, kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi
di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan
bahasa tidak melebihi 7 perkara.
Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan.
Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa melebihi 8
perkara.
Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.

1.

PERINGATAN!!!!!!!

C-

i.

Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri.

ii.

Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan


tatatertib.

iii.

Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan.

iv.

Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan.

v.

Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah


tanggungjawab anda sendiri.

vi.

Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif.

vii.

Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan pensyarah


kumpulan
masing-masing

Kriteria format laporan :


1.0 Tajuk
2.0 Pengenalan
3.0 Isi-isi penting :
i.

Latar belakang

ii.

Objektif projek

iii. Perkara-perkara yang diperhatikan berkaitan dengan tajuk projek yang


diberikan pensyarah. Sumber boleh diperolehi dalam bentuk dokumen,
temu bual, pemerhatian, gambar, video, youtube, website dan lain-lain.
(Semua sumber ini hendaklah dimuat turun dalam bentuk CD)
iv. Berdasarkan bahan yang diperolehi bincangan kekuatan, kelemahan,
halangan dan ruang untuk penambaikan. Gunakan Analisis SWOT.
v. Pembentangan hendaklah dibuat dalam bentuk power point dengan
menggunakan kreativiti kumpulan masing-masing.
vi.

Hasil pembentangan pelajar hendaklah di masukkan ke dalam cd (burn


cd)

4.0 Rumusan
5.0 Rujukan

Bentuk penulisan :
i.

Font Times New Roman, saiz font 12 (tajuk) dan 11 bagi penulisan.

ii.

Spacing 1.5

iii.

Muka surat 25 30 halaman

iv.

Glosari

v.

Bibliografi
a) Mengikuti format APA
b) Sekurang-kurangnya 3 buku rujukan dan 3 artikel dari jurnal

Format pembentangan power point :


i.

Jenis dan tulisan yang sesuai

ii.

Pemilihan design yang sesuai

iii.

Pemilihan teks/objek dan latar belakang yang kontra dari segi warna

iv.

Jumlah teks/perkataan yang sesuai

LAMPIRAN 2
PEMARKAHAN
RIS
SEMESTER 1 SESI 2010/2011
KOD & NAMA KURSUS

SEMESTER 1 SESI 2016/2017


KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA:
FALSAFAH DAN DASAR
TAJUK

DISEDIAKAN OLEH
NAMA

NO. MATRIK

PROGRAM

KUMPULAN KULIAH: _________

PENSYARAH:
_____________________________________________________________

Tarikh Serah:____________________________________