Anda di halaman 1dari 17

TEKNOLOGI & MEDIA PENGAJARAN

Konsep Teknologi dan Media untuk


PdP
Teknologi:

Teknologi ialah proses, kaedah dan


idea bagi memastikan penggunaan
sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu
mencapai kejayaan.
Satu sistem yang meliputi alat dan
bahan
media,
organisasi
yang
digunakan secara terancang bagi
menghasilkan
kecekapan
dalam
pengajaran dan keberkesanan dalam
pembelajaran.
Teknologi dalam pengajaran ialah
proses
yang
kompleks
dan
bersepadu,
melibatkan
manusia,
prosedur,
idea,
peralatan
dan
organisasi
untuk
menganalisis
masalah serta mereka bentuk, menilai
dan menyelesaikan masalah dimana
proses pengajaran itu bermatlamat
dan terkawal.

Technological Pedagogical Content


Knowledge (TPACK)
TPACK adalah satu rangka kerja untuk
memahami dan menghuraikan jenis
pengetahuan yang diperlukan oleh
seorang guru untuk amalan pedagogi
berkesan
dalam
persekitaran
pembelajaran yang mempertingkatkan
teknologi.
Gabungan elemen kandungan, pedagogi
dan teknologi.

Media:

Didefinisikan
sebagai
saluran
komunikasi
yang
membawa
maklumat.
Media adalah segala bentuk dan
saluran
yang
digunakan
untuk
menyampaikan informasi atau pesan.
Media adalah alat atau sarana yang
digunakan
untuk
menyampaikan
pesanan daripada penghantar kepada
penerima (Cangara, 2006).
Alat yang digunakan oleh guru
(pengirim
mesej)
untuk
menyampaikan
mesej
dengan
berkesan kepada penerima (pelajar).

TK: Pengetahuan tentang pelbagai


teknologi bermula dari teknologi rendah.
CK: Pengetahuan tentang masteri ilmiah
yang akan diajar atau dipelajari (isi
kandungan).
PK: Kaedah dan proses mengajar dan
juga pengetahuan dalam mengawal kelas,
penilaian, RPH, dan pembelajaran murid.
PCK: Pengetahuan
kandungan
berkaitan dengan proses mengajar.

yang

TCK: Pengetahuan tentang bagaimana


teknologi boleh digunakan dalam PdP.
TPK: Pengetahuan
bagaimana
PdP
berubah apabila teknologi digunakan.

TPACK: Pengetahuan yang diperlukan


oleh
guru
untuk
mengintegrasikan
teknologi ke dalam pengajaran kandungan
tertentu.

REKA BENTUK PENGAJARAN


Pengertian & Konsep Reka Bentuk
Pengajaran

Model Reka Bentuk Pengajaran

6 Elemen asas dalam Model RP:


- Tentukan keperluan pljr
- Tentukan mtlmt dan objektif
- Mbina prosedur penilaian
- Mereka bntk & pilih strategi
ppaian
- Mencuba sis pengajaran
- Menilai keseluruhan sis

Gustafson bahagikan RP kpd 3


tumpuan:
- Model Berorientasikan Bilik Darjah
- Model Berorientasikan Produk
- Model Berorientassikan Sistem

Reka Bentuk Pengajaran (RP):

Proses sistematik untuk mereka


bentuk, membangun, melaksana dan
menilai pengajaran.
Kategori RP:
1. Sebagai 1 Proses
Perancangan pengajaran secara
sistematik dgn maplikasi teori
PdP
2. Sebagai 1 Disiplin
Satu cabang ilmu pengetahuan yg
berkait dgn penyelidikan & teori ttg
strategi pengajaran, termasuk
proses pelaksanaan.
3. Sebagai 1 Sains
Satu kaedah merancang secara
terperinci utkk mbntk, melaksana,
menilai, menyelenggara situasi yg
dpt galakkan pembelajaran.
(seluruh proses PdP).

4 Bidang RP:
- Reka bentuk sis pengajaran
- Reka bentuk strategi
- Reka bentuk mesej
- Ciri-ciri Pelajar
Peranan Reka Bentu Pengajaran

Meningkatkan pencapaian pelajar.


Pengajaran dan pembelajaran akan
berlangsung dalam keadaan yang
lebih teratur.
Dapat memudahankan pencapaian
objektif pengajaran dan pembelajaran
dan hasil pembelajaran.

Penyampaian pengajaran dan


pembelajaran dapat selaraskan bagi
kumpulan yang pelbagai.

MODEL ADDIE
Rosset, 1987
Merupakan model reka bentuk yg
berfungsi sbg garis panduan ke arah
pembinaan perisian dan bahan PdP
berdasarkan keperluan.
Merupakan proses generik yang perlu
diubah suai sebelum dapat
digunakan.
Tujuan - untuk menghasilkan
rancangan pengajaran dan bahan
pembelajaran agar penyampaian
sesuatu pengajaran itu menjadi lebih
efektif dan efisien.
5 fasa Model ADDIE:
A (Analysis) Analisis
D (Design) Rekabentuk
D (Development) Pembangunan
I (Implementation) Pelaksanaan
E (Evaluation) Penilaian

Setiap langkah dlm model ini


mengandungi 1 set soalan, jwpnnya
mnjdi asas kpd langkah seterusnya

U Utilise media and materials


R Require learner
response/participation
E Evaluate and revise materials

(A) Peringkat Analisis:


Masalah pgjrn dijelaskan,
matlamat pgjrn ditetapkan.

obj

dan

(D) Peringkat Reka Bentuk:


Tumpuan kpd obj pembelajaran, alat
taksiran,
latihan,
isi
kandungan,
perancangan PdP dan pemilihan media.
(D) Peringkat Perkembangan:
Pemilihan dan penyatuan isi kandungan
dan teknologi.
(I) Peringkat Pelaksanaan:
Bahan pengajaran yang telah disediakan
akan digunakan atau dilaksanakan dalam
keadaan sebenar. Prosedur latihan
dibentuk.

(A) Analisis Pelajar:


Analisis terhadap kumpulan sasaran.
Aspek yg dikira ialah ciri2 umum pljr,
pengetahuan/pengalaman sedia ada dan
gaya pembelajaran pelajar.
(S) Nyatakan Objektif:
Berfungsi sbg hala tuju PdP yang
berkesan. Obj perlu spesifik. Obj dpt
mbntu guru memilih media dan kaedah
ppaian yang sesuai.
(S) Pemilihan Kaedah, Media dan
Bahan Sumber:
Pemilihan secara sistematik dan
terancang. Bersesuain dgn obj.

(E) Peringkat Penilaian:

(U) Gunakan Media dan Bahan Sumber:

Merangkumi 2 bahagian, penilaian formatif


dan penilaian sumatif.

Media dan bahan sumber yang digunakan


perlu memberi manfaat kpd guru dan
murid.
(R) Libatkan Pelajar dalam
Pembelajaran:

MODEL ASSURE

Heinich, Molanda & Russell, 1989


Model RP berasaskan bilik darjah.
Model ini membantu guru merancang
PdP dengan baik dan berkesan.
6 fasa Model ADDIE:

Melalui aktiviti berpusatkan pljr dan bahan.


Tingkatkan motivasi dan perubahan t/laku.
(E) Nilai dan Semak Semula:
Penilaian semasa dan selepas proses
PdP. Membolehkan guru utk mbuat
penambahbaikan dan tindakan susulan
yang sesuai.

A Analysis learner
S State objectives
S Select method, media
&materials

MODEL GAGNE, BRIGGS & WAGER

P1: Tentukan matlamat pengajaran

P2: Laksanakan analisis pengajaran

P3: Kenal pasti tinggkah laku/ciri2


pljr/pengetahuan sedia ada pelajar

P4: Bina objektif PdP/Hasil pembelajaran

P5: Pilih kaedah penyampaian

P6: Sediakan bahan pengajaran

P7: Rancang dan laksanakan penilaian


formatif

P8: Rancang dan laksanakan penilaian


sumatif

bentuk, melukiskan peta dan


gambar melalui surihan imej
tayangan
atau
menghasilkan
terarium atau boneka berdasarkan
arahan buku atau gambar.
b)
Penghasilan
pengubahsuaian

PEMILIHAN, PENGHASILAN &


PENILAIAN MEDIA PENGAJARAN
Pemilihan Media Pengajaran
Media Pengajaran:
Segala sesuatu yang dapat digunakan
untuk
menyampaikan
maklumat
kepada penerima sehingga dapat
merangsang
fikiran,
perasaan,
perhatian, minat serta perhatian
pelajar dan seterusnya terjadi proses
pembelajaran.

Faktor asas pemilihan media pengajaran:


1. Objektif
- Bersesuaian
pembelajaran

media

secara

Pengubahsuaian
memerlukan
penciptaan dalam bentuk baru atau
cara baru dalam penggunaan
media sedia ada.
Prototaip atau gambar prototaip
yang ada adalah sebagai panduan
berguna, tetapi hasil akhir kelak
akan memerlukan individu terlibat
dalam
pelbagai
masalah.
Penghasilan
media
secara
pengubahsuaian
memerlukan
pertimbangan individu, arah kendiri
dan inisiatif.
c) Rekaan kreatif

dgn

obj

2. Pelajar
- Ciri2 umum
- Gaya pembelajaran pelajar
3. Kaedah
- Pengajaran kelas
- Pengajaran kendiri
- Pembelajaran berkumpulan
4. Praktikal / Sifat fizikal media
- Mudah diperolehi dan digunakan
- Kos dan masa
- Kelulusan dan kebenaran
- Visual, warna dan grafik

Pengubahsuaian dan Penghasilan


Media Pengajaran
a) Penghasilan media secara tiruan
Penghasilan media secara tiruan
boleh
diilustrasikan
seperti
memotong
huruf
berdasarkan

Melibatkan keupayaan mentafsir


dan
menyelesaikan
masalah
dengan cara yang asli, tanpa
bergantung kepada pengalaman
atau penulisan.
Penghasilan filem slaid bersuara,
fotograf, penggambaran video dan
sebagainya
untuk
digunakan
dalam pengajaran pembelajaran
adalah antara contoh rekaan
kreatif.
d) Inovasi dari peniruan
Peniruan
kreatif
adalah
penghasilan semula apa yang
telah dicipta oleh orang lain dalam
bentuk
yang
tersendiri
dan
mempunyai keunikan tersendiri
dari segi fizikal dan fungsinya.
Guru dan murid-murid perlulah
menggunakan kaedah ini untuk
menghasilkan media yang boleh

digunakan untuk tujuan pengajaran


pembelajaran.

Penilaian Keberkesanan Media


Pengajaran

Yusup Hashim (1993), menyatakan


terdapat 28 perkara yang perlu dinilai
terhadap sesuatu media pengajaran.
Antara aspek yang boleh dinilai adalah:
Sesuai dengan objektif
Sesuai
dengan
peristiwa
pengajaran
Boleh menjelaskan konsep atau
prosedur
Menggalakkan interaksi murid
Menggalakkan perbincangan dan
aktiviti susulan
Ketepatan maklumat
Boleh difahami

*Grafik - Visual Analogik


- Visual Organisasi
*Fotografik
*Elektronik
VISUAL UNTUK PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Peranan Visual dalam PdP
Visual merupakan alat komunikasi
yang lebih konkrit berbanding
pernyataan lisan atau bertulis.
Fungsinya
meningkatkan
komunikasi dalam pengajaran dan
pembelajaran.
Oleh itu, perancangan yang teliti dari
segi kesesuaian teknik adalah
penting untuk menjamin kualiti
bahan visual tersebut.

Ilustrasi melalui gambar


dan/atau realiti dalam
keadaan paling realistik.

Jenis-jenis Visual

Lukisan
Carta
Graf
Kartun
Poster
Kad imbasan
Poskad
Gambar foto

Penghasilan bahan visual untuk PdP

Visual hanya berfungsi dengan baik


sekiranya mempunyai ciri2 berikut:
Mudah dan Jelas
Penggunaan visual secara berfikrah,
terancang dan bersesuaian dengan
keperluan dalam pembelajaran.
Bermesej (sesuai mengikut
peringkat umur)
Pentafsiran visual mudah difahami
dan tidak membosankan murid-murid.
Mendorong interaksi aktif
Menggalakkan penglibatan muridmurid dan meweujudkan suasana
pembelajaran yang menyeronokkan.
Membantu memfokuskan perhatian
(dgn isi pelajaran)
Pusat penumpuan dan menguasai
pemerhatian murid-murid.

Bentuk Visual:

Prebiu
Penggunaan bahan audio
Penilaian dan penambahbaikan

AUDIO UNTUK PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
Peranan Audio dalam PdP
Audio atau suara - segala sesuatu yang
dapat didengar oleh telinga normal
Media audio - media untuk menyampaikan
mesej atau rangkaian mesej hanya melalui
suara
Membantu murid yang kurang mahir
membaca
mendapat
gambaran
keseluruhan
tanpa
melibatkan
pembacaan
petikan
teks
yang
panjang lebar.
Meransang deria pendengaran murid
Bentuk naratif seperti penceritaan,
ulasan dan diaolog antara watak,
dapat menghidupkan lagi gaya
penyampaian maklumat
Mewujudkan
senario
yang
menggambarkan
persekitaran
untuk
sesuatu
cerita
atau
pementasan bagi membangkitkan
minat, mencetuskan mood dan
emosi tertentu serta merangsang
imaginasi murid-murid.
Memupuk kemahiran mendengar,
bertutur dan berkomunikasi yang
baik

Penghasilan bahan audio untuk PdP


Perancangan dan Penyediaan skrip,
perkakasan dan perisian.

Tetapkan matlamat
Mengumpul bahan
Pemilihan bahan
Menulis skrip
Menyediakan peralatan
Membuat rakaman

Lazimnya video pendidikan ada


disediakan dalam laman sesawang
dan guru-guru hanya perlu memuat
turun serta mengeditnya mengikut
kesesuaian pembelajaran
VIDEO UNTUK PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Peranan Video dalam PdP
Video merupakan salah satu elemen
dalam
multimedia
yang
mampu
membangun modal insan melalui paparan
maklumat
berbentuk
gambar
yang
bergerak.
Maklumat lebih realistik
Mampu mempersembahkan sesuatu
mesej dalam keadaan yang lebih
realistik atau menyerupai keadaan
yang sebenar
Mampu merangsang pelbagai deria
Merupakana satu media dinamik hasil
jalinan pelbagai media yang lain
seperti audio, grafik dan sebagainya
(pendengaran dan penglihatan)
Memudahkan proses pengulangan
Pengulangan sesuatu proses boleh
dipaparkan berulang-ulang agar murid
dapat memahami sesuatu proses
dengan lebih baik.
Meningkatkan keberkesanan
proses PdP
Meningkatkan kefahaman murid.
Boleh bljr secara ind atau kump tanpa
bimbingan guru
Mampu meraih emosi dan
mengubah sikap
Video yang bersifat realistik mampu
meraih emosi seseotang dengan lebih
mudah berbanding penggunaan imej
yang bersifat statik.
Menjimatkan masa, tenaga dan
perbelanjaan

INTEGRASI PERISIAN APLIKASI


PEJABAT UNTUK PDP

Pengintegrasian
TMK
dalam
PdP
menuntut guru memahami aspek-aspek
perancangan pengajaran (instructional
planning), teori pembelajaran, reka bentuk
pengajaran dan menguasai kemahiran
pelbagai
aplikasi
komputer
bagi
menghasilkan
media
yang
dapat
menyokong PdP.

Penggunaan TMK dalam pengajaran


dan pembelajaran, bertujuan untuk
meningkatkan
keberkesanan
dan
kecekapan proses pengajaran dan
pembelajaran.

Aplikasi pemprosesan perkataan juga


membolehkan pengguna menyelitkan
perkataan atau perenggan dalam
sesuatu dokumen atau ke dokumen
lain.
Antara aplikasi pemprosesan perkataan
-

Microsoft Word( Microsoft


Corporation)
Kingsoft Office Writer
iWork (Macintosh)
OpenOffice (Open Source)
AbiWord (Open Source).
EZ Word (Open Source).

Persembahan Elektronik (Powerpoint)


Aplikasi
komputer
yang
dapat
menyampaikan maklumat berbentuk
teks
dan
visual
yang
dapat
diintegrasikan
dengan
elemen
multimedia yang lain seperti audio,
video, animasi.
Memaparkan maklumat dalam bentuk
persembahan paparan.

Jenis-jenis Perisian Aplikasi


Pemprosesan Perkataan (Words)
Bermaksud
penggunaan
aplikasi
komputer bagi tugas menaip, membina,
mengolah,
membentuk
teks,
menyimpan, menyunting dan mencetak
sesuatu dokumen.
Aplikasi komputer bg mwjdkn satu fail
dokumen,
myimpannya
secara
elektronik, mpamerkan di skrin,
meditnya melalui arahan dan aksara
dari papan kekunci dan mencetaknya
dengan menggunakan pencetak.

Juga berupaya mengadakan pautan


(hyperlink) dengan sumber maklumat di
luar seperti imej, dokumen, hamparan
elektronik, video, audio, laman web dan
sebagainya.

Hamparan Elektronik (Excel)


Berfungsi mengurus maklumat dalam
grid yang terdiri dari sel-sel yang
terbentuk dari lajur dan baris.
Pengguna memasukkan data ke dalam
sel-sel dan memproses data tersebut
menggunakan pelbagai fitur yang ada
pada aplikasi hamparan elektronik
Pangkalan Data (Database)

10

Pangkalan data merupakan satu


koleksi data yang disusun supaya
mudah diakses, diurus, dan dikemas
kini.
Dalam suatu pangkalan data, data
disusun secara berstruktur dalam
jadual-jadual yang mempunyai medanmedan yang berkaitan dengan sifat
data yang hendak disimpan.
Merupakan perisian komputer yang
digunakan oleh pengguna untuk
menyimpan, mengurus, mengubah suai
dan mencapai kembali data apabila
perlu.

11

MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK PDP


Konsep Multimedia
Multi:
Banyak (many), Pelbagai (multiple)
Media:
Alat untuk menyampaikan atau membuat
sesuatu, perantaraan alat pengantar suatu
bentuk mass komunikasi seperti surat
khabar, majalah atau televisyen
Sistem Multimedia:
Merupakan
satu
teknologi
yang
menggabungkan
pelbagai
sumber
maklumat (media) seperti teks,grafik,
bunyi, animasi, video dan sebagainya
yang mana maklumat ini disampaikan dan
dikawal oleh sistem komputer secara
interaktif.
Elemen utama dalam Multimedia:
Teks
Ianya
amat
penting
sekiranya
penerangan
yang
jelas
dan
menyeluruh perlu diberikan kepada
pengguna dan penggunaan elemenelemen atau media lain mungkin
gagal menyampaikan makna seperti
mana yang dikehendaki.

Membawa
unsur
realistik
atau
keadaan sebenar kepada para
pengguna. Ini secara tidak langsung
akan mempengaruhi perasaan dan
emosi parapenggunanya dengan lebih
nyata.
Animasi
Mampu
menyampaikan
sesuatu
konsep yang kompleks secara visual
dan juga dinamik.
Interaktiviti
Melibatkan proses komunikasi dua
hala antara pengguna dan sistem.
Mewujudkan
psekitaran
pembelajaran yang menarik.
Interaktiviti membenarkan pengguna
mengawal
lalauan
atau
corak
penerokaan.
Berinteraksi melalui:
Klik Tetikus
Mouse Rollovers
Pengaktifan Suara
Keyboards
Skrin Sentuh

Grafik
Mampu
menyampaikan
sesuatu
maklumat dengan lebih pantas dan
tepat
memandangkan
ianya
disampaikan dalam bentuk visual.
Audio
Mampu menimbulkan suasana yang
lebih menarik dan akan menghasilkan
tumpuan yang lebih terhadap apa
yang ingin dipersembahkan.

Perancangan & Penyediaan Bahan


Multimedia
Video

Perancangan

12

Tema
Matlamat, Obj & Tujuan
Kenalpasti sasaran pengguna
Reka bentuk
Kenalpasti elemen-elemen
khusus yang akan digunakan
(home button).
Papan cerita (storyboard)
Kumpul bahan dan multimedia
komputer.
Cipta paparan rujukan dan guna
format yang sah
Review projek yg sudah siap
dan sebarang hak pelanggaran
copyright
Preview dan uji persembahan
multimedia

Persediaan

Praktik

Persembahan

Penilaian Bahan Multimedia


Keberkesanan kepada pelajar
Daya tarikan
Mesra pengguna
Jangka
masa
panjang
(Ketahanan)
Kandungan yang tepat

INTERNET UNTUK PDP


Konsep dan Jenis-jenis Pembelajaran
dalam Talian

13

Pembelajaran Elektronik:
Jenis pembelajaran ini juga dikenali
sebagai e-pembelajaran (e-Learning).
Perkembangan ini merupakan satu
kemudahan
alternatif
untuk
menyampaikan maklumat secara
elektronik kepada semua pelajar di
luar kelas formal.
Dengan perkembangan ini, seseorang
pendidik dapat menghubungi dan
mendidik kumpulan kecil murid, tetapi
bilangan yang akan dilatih adalah
ramai.
Internet dan komputer merupakan
resos utama untuk melaksanakan epembelajaran

Fungsi Internet:
1. Cari dan terima
- Perpustakaan maya yang besar.
- Pelajar
cari
dan
menemui
maklumat dari perpustakaan ini

Database dan CMS (Content


Management System)
- Kandungan kursus, keputusan
ujian, maklumat pelajar
- CMS menyediakan user
interface tambah, buang &
kemaskini data
Aplikasi spt Flash, PPT (menarik)
Pakej Pemprosesan Perkataan &
Pengarang HTML (format teks/web)
Kuiz dan permainan
Edmodo
Learning Management System (LMS)
- navigasi yg mudah, sangat
terurus, bahan berkualiti tinggi,
cekap
- hantar, terima , memberi gred
tugasan

2. Terbit dan sediakan


- Bukan sahaja mencari tetapi
menerbitkan maklumat
- Melalui web pages, (merupakan
tempat
asas
menyimpan
maklumat)
3. Cakap dan membalas
- Aktiviti perbualan email dan ruang
sembang (chat rooms)
- Termasuk
perbualan
melalui
talian phone
4. Belajar dan kolaborasi
- Projek kerjasama pelajar dlm
kelas berasingan / berjauhan
- Pengintegrasian ini melibatkan
lebih daripada satu cara
Peralatan & Aplikasi
Pembelajaran dalam Talian
Teknologi Komunikasi
- e-mail dan mesej segera
- forum mesej
- rangkaian social

ISU & CABARAN PENGGUNAAN


TEKNOLOGI UNTUK PDP

Harta Intelek:
Istilah yang merujuk kepada beberapa
jenis ciptaan fikiran berlainan yang hak

14

esklusif diakui di bawah bidang undangundang berkait


Hak Cipta
Hak ekslusif yg diberi oleh undang2
kepada pencipta/penerima haknya
untuk kawal pengeluaran semula atau
pelbagai bentuk penggunaan hasil
ciptaan berkenaan bagi sesuatu
tempoh.
Hak cipta adalah berdasarkan premis
bahawa pencipta mempunyai hak
kepunyaan
terhadap
ciptaan
mereka.
Tujuan:
Lindungi
pencipta dan
ciptaannya.
Akta Hak Cipta 1987 pindaan 2012
melindungi pengkarya dan memberi
hak eksklusif untuk menerbitkan
semula karya, melakukan kerja-kerja
penerbitan dan mengedarkannya,
serta menyiarkannya kepada awam.
Hak cipta melindungi sesuatu karya
dalam bentuk ekspresi.
Contohnya, hak cipta sebuah novel
hanya melindungi kandungan novel
tersebut.
Tetapi hak ini tidak menghalang orang
lain untuk membuat ulasan tentang
novel tersebut atau membacanya.

Trademark (Cap Dagangan)


Satu perkataan, nama, simbol atau
alat
yang
digunakan
dalam
perniagaan
untuk
menunjukkan
sumber barangan tersebut dan
membezakannya daripada barangan
lain.
Hak
trademark
menghalang
seseorang untuk menggunakannya
untuk tujuan mengelirukan pengguna.
Bagaimanapun ia tidak menghalang
orang lain untuk menjual barangan
atau perkhidmatan yang sama bawah
trademark lain.

Paten
Hak eksklusif untuk sesebuah ciptaan
baru sama ada berbentuk barangan
atau proses yang memberi cara
terbaru untuk menghasilkan sesuatu
barangan
atau
menyelesaikan
sesuatu masalah.
Paten memberi hak kepada pencipta
untuk
menghalang
orang
lain
daripada membuat, menggunakan,
menjual ciptaan tersebut.
Contohnya
jika
anda
berjaya
membuat inovasi baru dalam teknik
penyelesaian masalah matematik
dengan cepat dan tepat, anda boleh
mempatenkan kaedah anda itu
supaya tidak ditiru oleh orang lain.
Walaubagaimana pun hak paten
hanya terhad kepada 20 tahun
sahaja.

Undang-undang Siber:
Mengenai isu-isu dan undang-undang
berkenaan
dengan
penggunaan
teknologi maklumat antara rangkaian.
Contoh:
Akta Komunikasi dan Multimedia
1998
Akta Suruhanjaya Komunikasi
dan Multimedia 1998
Akta Tandatangan Digital 1997
Akta Jenayah Komputer 1997
Akta Teleperubatan 1997

Plagiat:

Hasil mencedok karya, ciptaan atau


tulisan orang lain yg disiarkan kembali
sbg karya sendiri

Kerahsiaan:

15

Kerahsiaan yang dikaitkan dengan


teknologi adalah penjagaan dan
pemeliharaan rahsia maklumat
teknologi sesuatu bahan, alat atau
objek, bahan bertulis (seperti peta
topografi, pelan, model, graf, lukisan),
dan bahan/alat yang mengandungi
suara (seperti pita perakam), filem,
negatif
atau
alat-alat
yang
mengandungi
imej
yang
boleh
dihasilkan, diperbanyak atau diulang
pengeluarannya.
Teknik kriptografi yang sering
digunakan
untuk
menjaga,
menyimpan dan memelihara rahsia
dan maklumat digital.
Nilai-nilai kerahsiaan harus dipelihara
dan perlu dirahsiakan daripada pihakpihak tertentu yang mungkin boleh
menggunakannya untuk kepentingan
diri.

Keselamatan:
Tanggungjawab pentadbir sekolah
menyediakan
persekitaran
pembelajaran yang selamat (makmal
komputer).
Pengguna Komputer dan Internet
sentiasa terdedah dengan pelbagai
ancaman keselamatan.
Antara
isu
keselamatan
yang
berkaitan dengan ICT ialah
- Penipuan
- Kecurian maklumat
- Menyalin perisian secara tidak
sah
- Pengintipan
- Judi Siber
- Skim cepat kaya
- Pornografi
- Pengodam/Hacker
- Penyebar Virus
Penyebaran Maklumat:
Kebebasan maklumat merupakan
penyebaran informasi secara bebas.

Ini bermakna penyebaran maklumat


tanpa kawalan undang-undang.
Pada masa kini, terdapat banyak cara
untuk penyebaran maklumat seperti
radio, majalah, internet, surat khabar
dan sebagainya.

Cabaran Aplikasi Teknologi Terkini


dalam PdP

Kesediaan Guru dan Pelajar


Tahap kemahiran guru ttg teknologi
masih lemah
Guru yg tlh lama mengajar
menggunakan kaedah tradisional
Guru tidak dibekalkan dgn
latihan/kursus teknologi yang
lengkap
Sikap guru itu sendiri
Sokongan Organisasi
Sokongan daripada organisasi luar
yg kurang padu
Kerajaan sahaja
Kesediaan Teknologi
Kekurangan prasarana dan bahan
sokongan
Kemudahan teknologi di sekolah
tidak seragam (jurang sek luar
bandar dan bandar)

Cara untuk memperolehi bahan-bahan


untuk pembangunan perisian/bahan P&P:
Mendapatkan
hak
untuk
menggunakan bahan2 yang telah
mempunyai hakcipta
Menggunakan bahan2 yang tidak
mempunyai status hakcipta yang
tepat atau public domain material
(Open Sources)

16

Membina atau mencipta bahan itu


sendiri
Mendapatkan kontrak atau perjanjian
untuk menggunakan bahan asal
Bukan bertujuan untuk mendapat
keuntungan
Bertujuan untuk PdP semata-mata
Hanya menggunakan sebahagian
kecil karya dan bukannya keseluruhan
karya.
Memberikan penghargaan kepada
pengkarya asal.

ISTE provides educational technology


resources to support professional
learning for educators and education
leaders, including:

ISTE Conference & Expo a


world-wide
comprehensive
education tech event
ISTE Standards for learning,
teaching
and
leading
with
technology.

ISTE also provides a robust suite of


professional learning resources to
members, including webinars, online
courses, consulting services, books,
and
peer-reviewed
journals
and
publications.
As educators, we are preparing students for
a future that we cannot yet imagine.
Empowering students to become lifelong
learners and providing them with the
skills to face future challenges resourcefully
and creatively is critical.
Its not about using digital tools to support
outdated education strategies and models;
its

about

tapping

into

technologys

potential to amplify human capacity for


collaboration,

creativity

and

communication.
Its about leveling the playing field and

Piawaian ISTE (International Society for


Technology in Education)

providing young people worldwide with


equitable access to powerful learning
opportunities.

ISTE STANDARDS
ISTE is a nonprofit organization that
serves educators interested in better
use of technology in education.

17