Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KONSTRUKTIVISME

Tarikh

:12/3/2012

Masa mengajar

:8.10-8.50 pagi

Kelas

:4 Bistari

Bil.Pelajar

Mata Pelajaran

:Sejarah

/30 orang

Tajuk

:8.3 Pembentukan kerajaan Islam

Subtopik

:8.3.a Pemerintahan khulafa al-Rasyidin


i.Syarat dan cara pemilihan khalifah
ii.Sumbangan khalifah

Objektif

:Pada akhir pembelajaran murid berupaya menyenaraikan secara lisan


sekurang-kurangnya lima daripada tujuh syarat pemilihan khalifah dengan
tepat.
:Pada akhir pembelajaran murid dapat menjawab soalan secara lisan
sekurang-kurangnya empat daripada lima tugas-tugas khalifah dengan betul.

Pengetahuan sedia ada :Murid telah sedia ada pengetahuan mengenai pemerintahan khulafa
al-Rasyidin wujud selepas kewafatan Rasulullah pada pembelajaran yang lepas.
Konsep

:Khulafa, khalifah, majlis syura..

Kaedah

:Penerangan, pembelajaran koperatif, slaid.

Nilai

:Patriotisme, taat kepada pemerintah.

KBKK

:Menjana idea, membuat analisis.

BBM

:Buku teks, tayangan video.

Fasa

Isi kandungan

Permulaan
Mencungkil
idea
5 minit

Kaitan dengan
pelajaran lepas:

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran


Guru
Guru
menayangkan
video berkaitan
dengan pelajaran
lepas:
Guru tanya murid
apa yang mereka
faham melalui
video tersebut

Murid
Murid membuat
pemerhatian:

catatan
Strategi:
tayangan video
BBM: komputer

Murid
menerangkan
apa yang mereka
peroleh daripada
video tersebut.

KBKK:menjana
idea
Nilai: patriotisme

Guru mengaitkan
soalan dengan
pelajaran lepas
dengan
pembelajaran hari
ini.
Mengstruktur
Idea
Masa 10 minit

Guru
memberikan
penekanan
syarat dan cara
pemilihan
khalifah.

a.syarat-syarat
khalifah.
i. lelaki yang
merdeka
ii. beragama
islam
ii.ilmu
iii. taat kepada
Allah
iv. adil
sanggup
laksanakan
hukum Allah
v. akhlak yang

Guru tunjuk
sesuatu:
Guru
menayangkan
tayangan video
berkaitan khalifah
al-Rasyidin.

Murid membuat
pemerhatian:

BBM: komputer
riba.
KBKK: menjana
idea.
Nilai: patriotik.

Sebelum tayangan
video bermula
guru akan
memberikan
soalan kepada
murid sebelum
tayangan video
bermula.
Guru
mengarahkan
murid menulis
soalan di dalam
buku latihan

Strategi:
tayangan video.

Murid menulis
soalan yang
diberikan oleh
guru dalam buku
latihan.

baik
b. cara pemilihan
khalifah
1.musyawarah
ii.cadangan satu
nama sahaja
iii.pemilihan
beberapa orang
calon
iv.pencalonan
sekolompok
masyarakat

c. tugas-tugas
khalifah dari
aspek:
i. ketua politik
ii. ketua sosial
iii. ketua
ketenteraan
iv. ketua agama
islam
v. ketua ekonomi

Guru Tanya soalan


berkaitan dengan
tayangan video
yang dilihat.

Jangkaan
jawapan:
a.Berdasarkan
tayangan video
tersebut Jelaskan
syarat-syarat
kelayakan untuk
menjadi khalifah
al-Rasyidin

a.Lelaki yang
merdeka,
Beragama islam,
ilmu
pengetahuan,
Taat perintah
Allah,
Melaksanakan
hukum Allah,
Bersikap adil dan
berakhlak mulia.

b.Nyatakan tugastugas khalifah


dalam pentadiran
negara.

b.Ketua negara,
ketua politik,
ekonomi, sosial,
ketenteraan, dan
ketua agama
islam. Serta ketua
ekonomi

c. Apakah
sumbangan
khalifah Uthman
bin Affan dalam
memelihara alQuran.
d. pemerintahan
khulafa al-rasyidin
ditadbir berapa
orang khalifah?

Aplikasi idea
masa 20 minit

Guru
memberikan

Murid melihat
tayangan video.

Tayangan video
Guru tunjuk
masalah:

c.Mengisytiharka
n sebuah
naskhah alquran( mushaf
uthmani).

d. 4 orang.

Murid
menyelesaikan

Strategi:
Pembelajaran

penekanan
terhadap tugastugas empat
orang khalifah alRasyidin dalam
aspek
a. agama islam
b. pentadbiran
politik
c.ekonomi
c. ketenteraan

masalah dalam
kumpulan:
Guru meminta
murid berbincang
dalam kumpulan.
(3-4 orang).

murid membentuk
kumpulan. (3-4
orang)

Guru yang akan


membahagikan
kumpulan untuk
murid-murid
tersebut.

Murid mendengar
arahan guru dan
mengambil kertas
majung yang
disediakan.

Guru
mengedarkan
sehelai kertas
majung dan pen
marker kepada
setiap kumpulan.

Setiap ahli
kumpulan perlu
menyumbang
idea.

Murid-murid perlu
menyenaraikan
tugas-tugas
khalifah arRasyidin

murid
menghuraikan
tugas-tugas
khalifah di atas
kertas majung.

Setiap kumpulan
diminta untuk
menghuraikan
tugas-tugas 4
orang khalifah
dalam bidang yang
telah ditetapkan
oleh guru.
Contoh,
kumpulan satu dan
dua perlu
menghuraikan
tugas-tugas empat
orang khalifah
dalam aspek
agama.

koperatif.
BBM: kertas
majung, pen
marker, buku
teks.
KBKK: membuat
penilaian
Nilai :
bekerjasama

Manakala
kumpulan tiga dan
empat dalam
aspek pentadbiran
politik.
Kumpulan lima
dan enam dalam
aspek ketenteraan.
Kumpulan tujuh
dan lapan dalam
aspek ekonomi.
Guru bertanyakan
kepada setiap
wakil kumpulan
mengenai hasil
perbincangan.
Guru meminta
setiap wakil
kumpulan
membuat
pembentangan
Refleksi
Masa 5 minit

Refleksi:

Rumusan
daripada isi
pembelajaran
hari ini

Murid memilih
sendiri wakil
setiap kumpulan
yang ingin
membuat
pembentangan.
Murid menjawab
soalan
berdasarkan hasil
perbincangan.

Guru memilih
beberapa orang
murid secara
rawak untuk
membuat rumusan
pada hari ini.

Murid buat
kesimpulan:

Guru membuat
rumusan:
Guru menyatakan
nilai yang
diperoleh pada
hari ini.

Murid mendengar
rumusan
daripada guru

Strategi: soal
jawab
BBM: buku teks
KBKK: membuat
rumusan.
Nilai:
kepimpinan
dalam sesuatu
organisasi