Anda di halaman 1dari 47

BAB III

LISTRIK STATIS
Ada dua jenis muatan listrik, muatan positif dan muatan negative dengan sifat akan
saling tarik menarik antar dua muatan yang tidak sejenis dan akan tolak menolak
antara dua muatan yang sejenis.
Muatan positif dan muatan positif akan saling tolak menolak.
Muatan negative dan muatan negative akan saling tolak menolak
Muatan positif dan muatan negative akan saling tarik menarik.
A.
HUKUM COULOMB.
Besarnya gaya tolak menolak atau tarik menarik antara dua muatan listrik dapat
ditentukan dengan hokum Coulomb.
Bessarnya gaya tolak menolak atau tarik menarik antara dua mutan listrik
sebanding dengan besarnya masing masing muatan dan berbanding terbalik dengan
kuadrat jarak antara dua muatan tersebut.
F =

.k

Q1. Q2

. ( 3 1 )

R2

F : Gaya tolak menolak / Tarik menarik.


.k : konstanta = 9 x 109 N m2 / C2 .
Q1 : muatan listrik 1.
Q2 : muatan listrik 2.
R : jarak antara dua muatan.
Contoh.
1. Dua buah muatan listrik masing masing besarnya 8 C dan 6 C terpisah
pada jarak 30 cm. Tentukan gaya yang bekerja pada masing masing
muatan.
Jawab.
Diketahui :
Q1 : 8 C = 8 x 10-6 C.
Q2 : 6 C = 6 x 10-6 C
R : 30 cm = 3 x 10 -1 m
.k : 9 x 109 N m2 / C2
.
F = .k

Q1. Q2

F = 9 x 109 x

R2
8.x10.6 x10
3x10

F = 9 x 8 x 6 x 10 / 9 x 10
F = 4,8 N. ( tolak menolak )
F12 = 4,8 N
Q1
Q2 F21 = 4,8 N
F12 : Gaya yang bekerja pada muatan 1 karena adanya muatan 2.
1

F21 : Gaya yang bekerja pada muatan 2 karena adanya muatan 1


Besaranya F12 dan F21 adalah sama
Perhatikan arah gaya saling tolak menolak ( saling menjauhi )
2. Dua buah muatan listrik masing masing besarnya 8 C dan - 6 C terpisah
pada jarak 30 cm. Tentukan gaya yang bekerja pada masing masing muatan
Jawab .
Diketahui :
Q1
Q2
R
.k

: 8 C = 8 x 10-6 C.
: - 6 C = - 6 x 10-6 C
: 30 cm = 3 x 10 -1 m
: 9 x 109 N m2 / C2
Q1. Q2

.
F = .k

R2

F = 9 x 109 x

8.x10.6 x10
3x10

F = 9 x 8 x 6 x 10 / 9 x 10
F = 4,8 N. ( tarik menarik )
F12 = 4,8 N

F21 = 4,8 N

Q1

Q2

F12 : Gaya yang bekerja pada muatan 1 karena adanya muatan 2.


F21 : Gaya yang bekerja pada muatan 2 karena adanya muatan 1
Perhatikan arah gaya saling tarik menarik ( saling mendekati )
2. Dua buah muatan listrik masing masing q 1 = 15 C terletak pada pusat
koordinat ( 0,0 ) dan q2 = 20 C terletak pada titik ( 4,3 ). Bila satu skala 1 cm
tentukan gaya yang bekerja pada masing masing muatan .
Jawab.
Diketahui :
q1 = 15 C
q2 = 20 C
R = 5 cm
.k = 9 x 109

F =

.k

= 15 x 10 -6 C
= 20 x 10 -6 C
= 5 x 10 -2 C. ( dalil pitagoras )
N m2 / C2

Q1. Q2
R2
2

15.10 6 . 20.106
F = 9 x 10 .
( 5.10 2 ) 2
9

F21

9 x 15 x 20 x 10 3
=
25 x 10 4

= 1080 N.

2
1

Q2
Q1

F12

3. Tiga buah muatan listrik


Qa = 8 C, terletak pada titik ( 0,0 )
Qb = 6 C terletak pada titik ( 4, 0 )
Qc = 12 C terletak pada titik ( 6, 0 )
Bila satu skala 1 cm tentukan gaya yang bekerja pada muatan B.
Jawab.
Diketahui : Qa = 8 C = 8 x 10 -6, terletak pada titik ( 0,0 )
Qb = - 6 C = - 6 x 10 -6 terletak pada titik ( 4, 0 )
Qc = 12 C = 12 x 10 -6 , terletak pada titik ( 6, 0 )
Rab = 4 cm = 4 x 10-2 m
Rb c = 2 cm = 2 x 10-2 m
.k = 9 x 109 N m2 / C2
Fbc
Qa

Fab

Fba

Qb

Qa. Qb
Fab = .k
6
2 8.10
. 6.10 6
Fab = 9 x 10R9 ab.
2 2
( 4.10

9 x 8 x 6 x 10 3
16 x 10 4

= 270 N

Fb a = Fa b = 270 N tetapi arah berlawanan

Qb. Qc

Fbc = .k
Fbc =

Rbc2

6.10 6 . 12.10 6
9 x 10 .
( 2.10 2 ) 2
9

Fcb
Qc

9 x 8 x 6 x 10 3
4 x 10 4

=
`

= 108 N

Fcb = Fbc = 108 N tetapi arah berlawanan.

Besarnya gaya pada muatan B adalah resultan dari Fba dan F bc


= 270 + ( - 108 ) = 162 N searah dengan Fba.
B.

MEDAN LISTRIK

Bila anda menyemprotkan parfum dalam ruangan, maka aroma parfum akan
menyebar ke segala arah. Bila ada muatan listrik berada pada suatu tempat, maka
didaerah sekitar muatan akan terpengaruh dengan adanya muatan tersebut, yang
dinamakan dengan Medan Listrik
Medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan
E

..........................................................( 3 2 )

E : Medan Listrik ( N / C )
F : Gaya
q. : Muatan Listrik ( C )
Karena gaya merupakan besaran vektor, medan listrik juga merupakan besaran vektor.
Q. Q
k
R2
E =
Q
E =

Q.
k

R2

E : Medan listrik ( N / C )
k. : 9 x 109 N m2 / C2
Q . muatan listrik ( C )
R : jarak ( m )
Bila muatanya positip arah medan listrik menjauhi muatan, bila muatanya negatip
arah medan mendekati muatan..
Contoh 1
Sebuah muatan listrik 8 C terletak pada pusat koordinat ( 0,0 ). Bila satu skala = 1
cm, tentukan besar dan arah medan listrik pada titik ( 8, 6 )
Diketahui : q = 8 C = 8 x 10-6 C
k. = 9 x 10=9 N m2 / C2
R = 10 cm = 1 x 10-1 ( dalil phytagoras )
E = ???
4

Jawab

Q.

E =

E = 9 x 109

R2
8 x10 6
(1x10 1 ) 2

E = 72 x 105 N/C arah menjauhi muatan.


2. Bola massa 1 gram dan bermuatan 10-6C dilepaskan pada ketinggian 20 m
diatas permukaan bumi dalam medan listrik homogen E = 3 x 104 N/C yang berarah
keatas. ( g = 10 m/s2 ).Setelah bergerak sejauh 10 m dari keadaan diam, bola tersebut
akan bergerak dengan kecepatan .....
( soal SPMB 2006 )
a. 10 m/s arahnya kebawah.
b. 20 m/s arahnya kebawah
c. 10 m/s arahnya keatas.
d. 20 m/s arahnya keatas
e. 30 m/s arahnya kebawah.
Jawab.

mg
F = qE

Pada posisi awal, bola mula mula diam ( vo ). Pada


bola bekerja dua gaya :
1. gaya berat mg kebawah ( perhatikan gambar ).
2. gaya coulomb pada bola bermuatan q akibat
medan listrik E, yaitu F = qE, keatas searah
dengan E , mengapa ? karena q > 0.
Tetapkan arah keatas sebagai arah positif, Hukum
Newton II pada bola memberikan
F = ma
qE mg = ma
a =

qE mg
m

(10 6 )(3 x10 4 ) (10 3 )(10)


10 3
2
2
3 x10 10
a =
10 3
2 x10 2
a =
10 3
a = 20 m/s2
Nilai a positif, ini berarti pada posisi awal, bola mengalami percepatan sebesar
20m/s2 yang berarah keatas. Setelah bola bergerak sejauh s = 10 m dari
keadaan diam kecepatan bola dapat dihitung dengan persamaan

a =

V2 = v02 + 2.a.s
V2 = 0 + 2.(20).(10)
v2 = 400
v = 20 m/s.
5

C.

HUKUM GAUS

Fluks Medan Listrik.


Fluks medan listrik didefinisikan sebagai perkalian antara medan listrik dengan luas
yang ditembus secara tegak lurus medan listrik.
E = E. A cos . ..( 3 3 )
E : fluks medan listrik. ( Nm2 / C )
E : medan listrik ( N/C )
A : luas daerah yang ditembus medan listrik ( m ).
. : sudut antara E dan normal bidang A
Karena medan listrik dapat digambarkan dengan garis garis gaya, maka fluks medan
listrik dapat didefinisikan sebagai jumlah garis gaya yang menembus tegak lurus luas
suatu permukaan bidang. Semakin banyak jumlah garis gaya yang menembus luas
permukaan bidang berarti kuat medan listriknya semakin besar.
N
= o.q.
A

.( 3 4 )

N : jumlah garis gaya


A : luas bidang yang ditembus.
o : permitivitas ruang hampa
.q : muatan listrik ( C ).

30o
a)

b)

c)

.a ) E = maksimum karena medan menembus bidang secara tegak lurus.


.b ) E = minimum ( = 0 )
.c ) E = E .A cos 60o. ( mengapa tidak cos 30o ? )
Dari konsep fluks, hukum Gauss dapat didefinisikan sebagai fluks medan yang
menembus suatu permukaan tertutup tertentu sama dengan jumlah netto muatan yang
dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut.
o. E = q atau
E. A cos . =

E = q/ o
q

Jumlah netto garis gaya yang menembus permukaan tertutup tertentu sama dengan
jumlah netto muatan yang dilingkupi permukaan tertutup tersebut.

_
_

B
D

+ + + +
+ +
+ +

_
_
_

+ + + +
_ _ _
_ ___

A
A : terdapat 3 garis gaya yang masuk dan 1 garis yang keluar sehingga netto jumlah
garis gaya yang menembus = -3 + 1 = -2, sama dengan jumlah muatan yang
dilingkupi
( 4 + ( -6) = -2.
B : terdapat 2 garis gaya yang masuk dan tidak ada garis gaya yang keluar, netto
jumlah garis gaya yang menembus = -2 = netto jumlah muatan yang
dilingkupinya.
C : silahkan buat sendiri.
D : silahkan buat sendiri.
D.

PENGGUNAAN HUKUM GAUSS


1. Medan listrik diantara dua keping sejajar.
Ada dua keping sejajar masing masing diberi muatan +q da q. Setiap keping
mempunyai rapat muatan = q/A ( muatan persatuan luas ) dengan satuan C/m2.
+++++++++++++
----------------- Besar medan listrik E diantara dua keping adalah :
E = E. A =
E =

q
A. 0 .

. ( 3 - 4a )

E = / o
E : medan listrik diantara dua keping ( N/C)
: rapat muatan ( C/m2 ).
o : permitivitas ruang hampa ( 8,85 x 10-12 C2/N.m2 ).
2. Kuat medan listrik pada bola konduktor.

Bila bola konduktor diberi muatan, maka muatan akan tersebar merata pada
permukaan,didalam bola tidak bermuatan ( mengapa ? ).Kuat medan listrik bisa
didalam bola, pada permukaan bola atau diluar bola.
a. Medan listrik didalam bola.
Bila bola konduktor ber jari jari R diberi muatan, maka muatan akan tersebar merata
dipermukaan bola, didalam bola muatanya nol. Karena muatan didalam bola nol maka
kuat medan didalam bola juga nol. Ambil permukaan Gauss didalam bola ( garis
garis putus ) seperti pada listrik didalam gambar berikut.

E. A cos =
E. A cos 0 =

o
q

E.A =

sehingga E = 0
o
o
b. Medan listrik di luar permukaan bola.
Ambil permukaan Gauss diluar permukaan bola dengan jari jari r seperti gambar

E. A cos =
E. A cos 0 =

E.A

o
q

E =

o
dengan jari jari r , sehingga

q
r 2 . 0 .

q
A. 0 .

dengan A adalah luas permukaan bola

atau E =

1
4 0

q
.
r2

Kuat medan listrik diluar permukaan bola sam dengan kuat medan listrik oleh
muatan titik. ( Bola konduktor bermuatan dianggap muatan titik ).
c. Kuat medan listrik di permukaan bola konduktor.
Karena bola konduktor bermuatan dianggap muatan titik, maka kuat medan listrik
dipermukaan bola adalah :

E=

1
4 0

q
R2

Bedakan antara R dengan r


E.

KAPASITOR

Dua buah keping / plat yang terpisah padaq jarak d dan masing masing diberi
muatan +q dan q dinamakan kapasitor . Cara memberi muatan pada masing
masing plat adalah dengan menghubungkan masing masing plat dengan kutup
positip dan kutup negatip baterai. Diantara plat yang berjarak d dapat berisi udara
( ruang hampa ) atau diisi dengan zat lain yang dinamakan zat dielektrik misalnya
kertas, plastic, mika dan lain lain.
Kapasitor digunakan pada peralatan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan
energi listrik, perata gelombang pada catu daya ( power supply/ adaptor ), pencari
gelombang radio.
Ada beberapa jenis kapasitor berdasarkan zat dielektriknya, misalnya :
- kapasitor kertas.
- Kapasitor mika
- Kapasitor plastic
- Kapasitor elektrolit
- Kapasitor variable
Disamping jenis kapasitor berdasarkan zat dielektrik, kapasitor dibedakan atas :
- kapasitor polar : kapasitor yan mempunyai kutup positip dan kutup
negatip.Pemasangan kapasitor dalam rangkaian tidak boleh terbalik,artinya
kutup positip kapsitor dihubungkan dengan potensial lebih tinggi dan
kutup negatipnya dihubungkan dengan potensial lebih rendah. Bila terbalik
kapasitor akan rusak.
- Kapasitor non polar : kapasitor yang tidak mempunyai kutup positip dan
kutup negatip. Pemasangan kapasitor non polar dalam rangkaian bebas.
Hubungan antara muatan kapasitor dan beda potensial dapat dinyatakan sebagai :
.q = C V. atau C =

.q
V

( 3 5 )

.q : muatan pada masing masing kapasitor ( C )


C: kapasitas kapasitor ( F )
V : beda potensial.
Dalam praktek, satuan kapasitas yang dipakai adalah F ( 1 F = 1 x 10-6 F ).

F.

+
+
E KAPASITOR
KAPASITAS
KEPING SEJAJAR
+
+
+
.qo +
+
+
9
a
b
d

( gambar 1

Gambar 1 merupakan kapasitor keping / plat sejajar dengan luas masing masing
keping A dan jarak antara dua keping d Medan listrik diantara dua keping adalah
homogen sebesar
E=

q
A. 0 .

( pers 3 - 4a )

Misalkan ada muatan uji positip qo yang digerakkan dari keping b ke keping a. Usaha
luar yang harus dilakukan adalah gaya kali jarak ( W = F . d )
W = F.d
W = qo. E. d sedangkan W = qo V sehingga diperoleh :
qo.V = qo. E. d
V = E. d

Bila C =

.( 3 - 6 )

q
.q
, E=
A. 0 .
V

C =

C =

dan V = E. d

digabungkan maka diperoleh :

E. A. o
E.d
. A. o
.d

( 3 - 7

C : kapasitas kapasitor keping sejajar. ( F )


A : luas masing masing keping ( m ).
.d : jarak antara dua keping ( m )
o : permitivitas ruang hampa (8,85 x 10-12 C2/N.m2 )
Persamaan ( c ) berlaku bila diantara dua keping berisi udara/ruang hampa. Bila
diantara dua keping diisi zat dielektrik maka persamaan ( c ) menjadi
C =

.k . A. o
.d

.( 3 - 8 )

.dengan k adalah konstanta dielektrik.


10

Table beberapa konstanta dielektrik zat.


No
1
2
3
4
5
6
7

Nama Zat
Udara
Teflon
Kertas
Kaca
Porselin
Aluminium Oksida
Air

Konstanta dielektrik
1
2,1
3,5
5,6
6,5
8,4
78

G.
ENERGI KAPASITOR
Proses pengisian muatan pada kapasitor dilakukan dengan menghubungkan kapasitor
dengan baterai. Dalam proses pengisian tersebut berarti kapasitor menerima tenaga
dari baterai dan disimpan sebagai energi potensial. Muatan kapasitor bertambah
sedikit demi sedikit sampai penuh yang ditandai dengan beda potensial kapasitor
sama dengan beda potensial baterai .
Besarnya energi potensial yang tersimpan pada kapasitor adalah
E = .q.V . ( 3 - 9 )
Karena V =

.q
maka persamaan ( e ) boleh ditulis
C

E=

H.

.q 2
C

atau E = C V2

..( 3 - 10 )

RANGKAIAN KAPASITOR
a. Rangkaian seri.
C2

C1
+q

-q

+q

-q

C3
+q

Cgab
-q

+q

-q

Gambar 1
Tiga buah kapasitor dengan kapasitas C1, C2 dan C3 disusun seri seperti pada gambar
1.a. Tiga kapasitor yang disusun seri dapat diganti dengan sebuah kapasitor tunggal
dengan kapasitas gabungan ( Cgab ) seperti pada gambar 1.b.
Tiga kapasitor dengan kapasitas C1, C2 dan C3 dihubungkan dengan sumber tegangan
baterai. Setelah setimbang tegangan akan terdistribusi menjadi
11

V = V1 + V2 + V3
Muatan muatan kapasitor akan sama
.q = q1 = q2 = q3
Dari persamaan q = CV maka V =

V1 =

q
,
C1

V2 =

q
C

q
,
C2

V3 =

q
C3

V = V1 + V2 + V3
q
C gab

1
C gab

q
q
q
= C1 + C 2 + C 3
1
1
1
= C1 + C 2 + C 3

Untuk n buah kapasitor


1
C gab

1
1
1
= C1 + C 2 + C 3 +

1
+ Cn

Pada susunan seri berlaku :


V1 : V2 : V3 =

1
1
1
:
:
C1
C2
C3

Contoh.
1. Tiga buah kapasitor dengan kapasitas masing masing C 1 = 2 F, C2 = 3 F
dan C3 = 6 F disusun seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan 12 V.
seperti gambar Hitung :
C2
C1
C3

V
a. Kapasitor pengganti.
b. Beda potensial masing masing kapasitor.
Diketahui :
C1 = 2 F, = 2 x 10-6 F
C2 = 3 F = 3 x 10-6 F
C3 = 6 F = 6 x 10-6 F
V = 12 V

12

a.

1
C gab

= C1 + C 2 + C 3
1
1
1
+
+
2
3
6
2
3
1
=
+
+
6
6
6
6
=
6

1
C gab

Cgab = 1 F = 1 x 10-6 F

= 1

c. Beda potensial masing masing kapasitor.


.q = C.V
.q = 1 x 10-6 F x 12 V = 12 x 10-6 C.
.q1 = q2 = q3 = q = 12 x 10-6 C
q1
12 x10 6
=
= 6 volt
C1
2 x10 6
q2
12 x10 6
V2 =
=
= 4 volt
C2
3 x10 6
q3
12 x10 6
V3 =
=
= 2 volt
C3
6 x10 6
b. Rangkaian Paralel.

V1 =

C1
Cgab

C2
C3

a
V
V

Gambar 2

Gambar 2.a merupakan tiga buak kapasitor yang disusun parallel dengan kapasitas
masing masing C1, C2 dan C3. Tiga buah kapasitor yang dirangkai paralel dapat
diganti dengan sebuah kapasitor pengganti seperti gambar 2.b. Besarnya kapasitas
kapasitor pengganti dapat ditentukan dengan cara berikut.
Tiga buah kapasitor yang disusun paralel dihubungjan dengan baterai ( sumber
tegangan ) V, masing masing kapasitor akan mempunyai tegangan yang sama
13

V1 = V2 = V3 = V dan muatan yang berbeda


.q1
q2 q3
dengan muatan total
.q = q1 + q2 + q3
Berdasar persamaan q = C.V maka berlaku :
q1 = C1 V,
.q = Cgab V

q2 = C2 V,

q3 = C3 V

Cgab.V = C1 V + C2 V + C3 V
Cgab.V = (C1 + C2 + C3 ) .V atau
Cgab.

= C 1 + C2 + C 3

Untuk n kapasitor berlaku


Cgab.

= C 1 + C2 + C 3 + + C n

Contoh.
1. Tiga buah kapasitor C1 = 8 F , C 2 = 6 F dan C3 = 4 F disusun paralel
seperti gambar
dan dihubungkan dengan baterai 12 V. tentukan :
C1
C2
C3

V
a. Kapasitor pengganti dari tiga kapasitor tersebut.
b. Muatan pada masing masing kapasitor
Jawab.
Diketahui : C1 = 8 F = 8 x 10-6 F
C2 = 6 F = 6 x 10-6 F
C3 = 4 F = 4 x 10-6 F
V = 12 V
a. Kapasitor pengganti.
Cgab. = C1 + C2 + C3
= 8 x 10-6 F + 6 x 10-6 F + 4 x 10-6 F
`
= 18 x 10-6 F.
c. Muatan pada masing masing kapasitor.
Karena disusun paralel maka
V1 = V2 = V3 = V = 12 V.
14

.q1 = C1.V1 = 8 x 12 = 96 C.
.q2 = C2. V2 = 6 x 12 = 72 C
.q3 = C3. V3 = 4 x 12 = 48 C
I.

POTENSIAL LISTRIK

Titik A dan B merupakan dua titik dibawah pengaruh medan listrik yang dihasilkan
oleh muatan listrik sumber Q.Bila ada muatan uji positip q o yang akan dipindahkan
dari titik A ke titik B, diperlukan usaha luar W AB. Selisih potensial listrik pada titik A
dan B didefinisikan sebagai
VB VA =

W AB
qo

.( 3 11 )

VB VA : selisih potensial A dan B.


WAB
: usaha luar ( J )
qo
: muatan uji positip.
Bila titik A diambil pada jarak yang sangat jauh dari muatan sumber Q ( jarak tak
terhingga ) maka VA = 0 , sehingga dapat didefinisikan potensial listrik pada suatu
titik :
W AB
qo
W AB
VB 0 =
qo

VB VA =

. dengan menghilangkan indek diperoleh :


V =

W
qo

..( 3 12 )

Dari hukum Usaha adalah perkalian antara gaya dan jarak diperoleh :
W = F.R
Q.q o
W = k.
.r
r2
W
Q.q o
W = k.
dan dari persamaan V =
diperoleh
qo
r
V = k.

Q
( 3 13 )
r

V : Potensial listrik. ( volt )


.k : tetapan.
Q : muatan listrik ( C )
.r : jarak ( m ).
contoh.
15

1. Muatan listrik 15 C terletak pada titik pusat koordinat ( 0, 0 ), tentukan


potensial listrik pada titik ( 3, 4 ) bila satu skala = 1 cm .
Diketahui : Q = 15 C = 15 . 10 6 C
.k = 9.109 N.m2/C2.
R = 5 cm = 5. 10-2 m ( dalil pyitagoras)
Ditanyakan V = ?
Jawab :
V = k.

Q
r

15.10 6
V = 9.10 x
(5.10 2 )
9

= 27 x 105 V.

2. 2. Muatan listrik - 5 C terletak pada titik pusat koordinat ( 0, 0 ), tentukan


potensial listrik pada titik ( 3, 4 ) bila satu skala = 1 cm .
Diketahui : Q = - 5 C = -5 . 10 6 C
.k = 9.109 N.m2/C2.
R = 5 cm = 5. 10-2 m ( dalil pyitagoras)
Ditanyakan V = ?
Jawab :
V = k.

Q
r

V = 9.109 x

5.10 6
(5.10 2 )

= - 9 x 105 V.

Potensial listrik merupakan besaran scalar, sehingga bila muatan negatip, dalam
perhitungan tanda negatip harus diikutsertakan berbeda dengan medan listrik
atau gaya coulomb ( tarik menarik atau tolak menolak )
J.

POTENSIAL LISTRIK OLEH BEBERAPA MUATAN LISTRIK

Potensial listrik merupakan besaran scalar, sehingga bila ada beberapa muatan listrik
yang menimbulkan potensial listrik pada suatu titik, besarnya adalah jumlah dari
potensial listrik oleh masing masing muatan.
Vtotal = V1 + V2 + V3 + .
Contoh.
1. Muatan listrik 10 C terletak pada pusat koordinat ( 0 , 0 )
Muatan listrik - 6 C terletak pada pusat koordinat ( 8 , 0 )
Muatan listrik 9 C terletak pada pusat koordinat ( 5 , 6 )
Bila 1 skala = 1 cm tentukan potensial listrik pada titik ( 5, 0 )
Diketahui : Q1 = 10 C = 10 x 10-6 C
Q2 = - 6 C = - 6 x 10-6 C
Q3 = 9 C = 9 x 10-6 C
R1 = 5 cm = 5 x 10-2 m
R2 = 3 cm = 3 x 10-2 m
16

R3 = 6 cm = 6 x 10-2 m
.k = 9.109 N.m2/C2
Ditanya Vtotal = ?
Jawab :
Vtotal = V1 + V2 + V3
Q3
Q1
Q2
= k.
+ k.
+ k.
.
r1
r2
r3
= 9.109

10.10 6
(5.10 2 )

+9.109

6.10 6
9.10 6
9
+
9.10
(3.10 2 )
(6.10 2 )

= 18 x 105 V + ( -18) x 105 V + 13,5 x 105 V


= 13,5 x 105 V
K.

ENERGI POTENSIAL LISTRIK

Jika anda ingin memindahkan batu dari lantai keatas meja, maka anda perlu
melakukan usaha untuk melawan tarikan gravitasi bumi. Usaha yang anda lakukan
tersimpan sebagai energi potensial didalam system bumi dan batu. Jika batu
dijatuhkan, maka energi potensial yang tersimpan akan berubah menjadi energi
kinetic. Besarnya energi kinetic saat menyentuh tanah sama dengan besar energi
potensial batu saat berada diatas meja ( Hukum kekekalan energi mekanik ).
Keadaan yang serupa terjadi pada elektrostatika. Tinjaulah muatan positip Q A dan
muatan negatip QB yang terpisah pada jarak R ( gambar )
R

QB

QA

Bila jarak antara QA dan QB akan diperbesar maka diperlukan usaha luar yang
besarnya positip untuk melawan gaya tarik menarik antara muatan QA dan QB. Jika
QA positip dan QB negatip, maka usaha luarnya negatip ( mengapa ? ).
Dalam gambar bayangkan bila QB akan dipindahkan ketitik yang jauh tak terhingga.
Potensial listrik pada titik QB semula yang ditimbulkan oleh QA adalah :
QA
R
Jika QB digerakan dari system ke jarak jauh tak terhingga diperlukan usaha W =
QB.V atau
Q
W = QB . k. A atau
R
Q A QB.
W = k.
R

V = k.

W = EP : energi potensial ( J )
.k = tetapan = 9.109 N.m2/C2
QA = muatan listrik A ( C )
QB = muatan listrik B ( C )
R = jarak antara A dan B ( m )
17

L.

HUKUM KEKEKALAN ENERGI MEKANIK

Bila sebuah partikel bermasa m , bermuatan q bergerak dalam medan listrik, energi
totalnya adalah jumlah antara energi potensial dan energi kinetic.
EM = EP + EK
EM = qV + m v2
Dimana EM selalu tetap artinya berlaku hukum kekekalan energi, bila energi kinetic
bertambah, energi potensial turun dan sebaliknya
(EP)1 + ( EK)1 = (EP)2 + ( EK)2 atau
qV1 + m v12 =

qV2 + m v22 .

HUBUNGAN ANTARA E ( medan listrik )dan V ( potensial listrik ).


Medan listrik merupakan gaya persatuan muatan
E = F/q atau F = q.E.
Dalam mekanika usaha adalah perkalian antara gaya dan jarak ( W = F x d ) dalam
elektrostatika usaha adalah perkalian antara muatan dan potensial ( W = q.V )
sehingga diperoleh :
F.d = q.V
q.E.d = q. V
E. d = V atau E = V/d.
E : medan listrik ( N/C )
V : potensial listrik ( volt )
.d : jarak ( m )
Soal soal.
1. Alat untuk mengetahui adanya muatan listrik adalah ....
teleskop
a.
elektroskop
b.
optalmeskop
c.
generator van de Graff
d.
transformator.
e.
2. Gaya elektrostatistik antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan
masing masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua
muatan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hukum ...
Kirchoff I
a.
Kirchoff II
b.
Newton I
c.
Faraday
d.
Coulomb
e.

18

3. Empat buah muatan A,B,C dan D. A dan B tolak menolak, A dan C tarik
menarik, sedangkan C dan D tolak menolak. Jika B bermuatan positif maka ....
D bermuatan negatif, C positif
a.
C bermuatan negatif, D positif
b.
D bermuatan negatif, A positif
c.
A bermuatan positif, C positif
d.
A bermuatan negatif, C positif
e.
4. Dua muatan q1 dan q2 berjarak r, gaya tolak menolak antara dua muatan itu
sebesar F. Jika jarak antara muatan itu dijadikan r maka gaya tolaknya
menjadi ....
F
a.
F
b.
F
c.
2F
d.
4 F.
e.
5. Dua muatan titik sama besar masing masing bermuatan 10 -2 C, berada
diudara. Jarak antara dua muatan 10 cm. Besar gaya elektrostatik yang terjadi
antara kedua muatan itu adalah ....
9 x 10-14 N
a.
9 x 10-9N
b.
9 x 10-5 N
c.
9 x 103 N
d.
9 x 107 N
e.
6. Dua muatan titik berjarak 6 cm, masing masing bermuatan 24 C dan -12
C. Besar gaya yang dialami tiap muatan tersebut adalah ....
8 x 10-5 N, tolak menolak.
a.
8 x 10-5 N, tarik menarik
b.
16 x 10-5 N, tolak menolak
c.
16 x 10-5 N, tarik menarik
d.
72 x 10 N, tarik menarik
e.
7. Tiga buah muatan q1 = 8 x 10-9 C, q2 = 1 x 10-9 C dan q3 = -4 x 10-9 C
diletakkan segaris, q2 berada ditengah tengah dua muatan lainya. Jika jarak
q1 dan q,2 adalah 6 cm maka resultan gaya yang dialami muatan q2 sebesar ....
4 x 10-5 N, menuju q3
a.
8 x 10-5 N, menuju q3
b.
12 x 10-5 N, menuju q3
c.
12 x 10-5 N, menuju q1
d.
24 x 10-5 N, menuju q1
e.
8. Segitiga sama sisi ketiga titik sudutnya diberi muatan listrik sama dan sejenis.
Apabila gaya antara dua muatan sebesar X maka gaya yang terjadi pada setiap
titik sudut adalah ....
X
a.
X 3
b.
X 2
c.
2X
d.
3X
e.
9. Dua muatan yang sama berjarak 3 cm, terjadi gaya tolak menolak sebesar 10 19
N. Besar muatan muatan tersebut adalah ....
10-8 C.
a.
10-10 C
b.
19

10-16 C
10-24 C
d.
10-32 C
e.
10. Kuat medan listrik diluar suatu benda bermuatan ....
berbanding lurus dengan jarak titik tersebut terhadap muatan.
a.
Berbanding terbalik dengan besar muatan.
b.
Tergantung pada jenis medium diantara kedua muatan dan jaraknya.
c.
Berbanding terbalik dengan gaya yang dialami titi tersebut.
d.
Berbanding terbalik dengan potensial listrik di titik tersebut.
e.
11. Apabila sebuh muatan listrik qo disuatu titik dalam medan listrik mengalami
gaya F maka kuat medan listrik dititik itu adalah ....
qo.F
a.
F/qo
b.
qo / F
c.
c.

d.

1
qo .F
2

qo
F
12. Sebuah benda bermuatan listrik 3 C, maka titik P yang kuat medanya 3 x
107 N/C berada pada jarak ....
3 cm.
a.
4 cm
b.
5 cm
c.
6 cm
d.
7 cm.
e.
13. Sebuah benda kecil bermuatan -5 x 10-3 C, memperoleh gaya 2 x 10-3 dyne
yang arahnya ke bawah ketika melewati suatu titik pada medan listrik. Kuat
medan listrik dititik tersebut adalah ....
2,5 N/C
a.
4,0 N/C
b.
10 N/C
c.
25 N/C
d.
40 N/C.
e.
14. Titik A dan B berjarak 10 cm. Jika pada titik A diletakkan muatan 5 C maka
kuat medan di titik B = E1 N/C. Tetapi, jika di titik A ditambah lagi muatan -3
C maka kuat medan di B = E2 N/C. Besarnya E1 dan E2 adalah ....
45 x 1011 N/C dan 27 x 1011 N/C.
a.
27 x 1011 N/C dan 45 x 1011 N/C
b.
45 x 1011 N/C dan 18 x 1011 N/C
c.
18 x 1011 N/C dan 45 x 1011 N/C
d.
45 x 1011 N/C dan 63 x 1011 N/C
e.
15. Sebuah muatan titik sebesar -8 x 10 -6 C . Kuat medan dan arah di suatu titik
yang berada 4 cm dari muatan itu adalah ....
4,5 x 107 N/C, menjauhi muatan.
a.
4,5 x 107 N/C, mendekati muatan.
b.
9,0 x 107 N/C, menjauhi muatan.
c.
9,0 x 107 N/C, mendekati muatan.
d.
18 x 107 N/C, mendekati muatan.
e.
e.

20

16. Dua muatan q1 = -4 x 10-5 C dan q2 = 4 x 10-5 C terpisah sejauh 10 cm. Kuat
medan antara dua muatan itu yang berada 6 cm dari q1 adalah ....
nol.
a.
1,25 x 108 N/C
b.
2,25 x 108 N/C
c.
3,25 x 108 N/C
d.
4,25 x 108 N/C
e.
17. Dua titik P dan Q berjarak m. P berada di kiri dan Q di kanan . Titik mP
bermuatan = -4 x 10-9 C dan Q bermuatan = 9 x 10-9 C. Letak titik R yang kuat
medanya nol adalah ....
1 m disebelah kiri P
a.
1 m di sebelah kanan P
b.
1 m disebelah kanan Q
c.
1 m di sebelah kiri Q
d.
0,25 m di sebelah kiri P
e.
18. Segitiga samasisi ABC dengan panjang sisi 30 cm. Pada titik A diberi muatan
5 x 10-9 C dan titik B diberi muatan -5 x 10-9 C. Kuat medan di titik C karena
muatan di A dan B adalah ....
5 x 102 N/C
a.
5 2 x 102 N/C
b.
5 3 x 102 N/C
c.
10 x 102 N/C
d.
25 x 102 N/C
e.
19. Jumlah garis gaya medan listrik yang menembus permukaan tertutup sama
dengan jumlah aljabar muatan listrik yang dilingkupi permukaan tertutup itu.
Pernyataan tersebut adalah hukum ....
Newton
a.
Coulomb
b.
Gauss
c.
Kirchoff
d.
Ohm.
e.
20. Sebuah bola tembaga dengan jari jari 10 cm, bermuatan listrik 6,28 coulomb.
Jika = 3,14 maka rapat muatanya adalah ....
0,5 C/m2
a.
5 C/m2
b.
50 C/m2
c.
500 C/m2
d.
5000 C/m2
e.
21. Sebuah kapasitor keping sejajar mempunyai mkapasitas 7,5 F. Apabila beda
potensial antara kepng kepingnya 40 volt maka muatan yang tersimpan
pada kapasitor adalah ....
3 x 10-6 C
a.
3 x 10-5 C
b.
3 x 10-4 C
c.
3 x 10-3 C
d.
3 x 10-2 C
e.
22. Sebuah kapasitor diharapkan dapat menampung muatan sebanyak 100 C, jika
diberi beda potensial sebesar 50 volt. Untuk itu kapasitor yang diperlukan
harus berkapasitas....
0,04 F
a.
21

0,50 F
1,00 F
c.
1,50 F
d.
2,00 F
e.
23. Tiga buah kapasitor masing masing 4 F, 6F dan 12 F disusun secara seri
dan dihubungkan dengan tegangan 90 volt. Besar beda potensial pada
kapasitor 12 F adalah ....
10 V
a.
15 V
b.
20 V
c.
25 V
d.
30 V
e.
24. Enam buah kapasitor masing masing dengan kapasitas 20 F disusun secara
paralel hingga terbentuk sebuah baterai kapasitor. Besar kapasitas baterai
tersebut adalah ...
12 x 10-5 F
a.
12 x 105 F
b.
12 F
c.
1200 F
d.
3 x 104 F
e.
25. Sebuah kapasitor keping sejajar dengan luas keping 50 cm2 jarak antar
kepingnya 3,54 mm. Jika kapasitor tersebut diberi tegangan 500 volt maka
besarnya energi kapasitor tersebut adalah ....
1,6 x 10-6 J
a.
2,5 x 10-7 J
b.
5,0 x 10-6 J
c.
5,0 x 10-7 J
d.
5,0 x 10-8 J
e.
b.

BAB IV
LISTRIK DINAMIS

v
s

s
b
22

a
Gambar 2.1

Pada gambar 2.1.a bila saklar S ditutup maka lampu L akan menyala ini berarti ada
arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Pada gambar 2.1.b AB adalah konduktor
yang mempunyai banyak electron bebas,misalnya tembaga, bila saklar S ditutup maka
electron bebas ( bermuatan negative ) akan bergerak menuju A ( yang dihubungkan
dengan kutub positip baterai ) dan proton ( bermuatan positif ) seolah olah bergerak
menuju B ( yang dihubungkan dengan kutub negative baterai ), proton tetap diam
karena tidak dapat bergerak bebas, ini berarti terjadi arus listrik yang mengalir dari A
ke B. Arus listrik bergerak dari potensial tinggi ( titik A yang dihubungkan dengan
kutub positif baterai ) menuju potensial rendah ( titik B yang dihubungkan dengan
kutub negative baterai ).
Sebelum tahun 1960 arus listrik didefinisikan sebagai muatan q yang melalui suatu
penampang penghantar selama waktu t.
i=

q
.( 4 1 )
t

i = kuat arus listrik ( C /s = A )


q = muatan listrik ( C )
t = waktu ( s )
Bila luas penampang penghantar adalah A , rapat arus yang melewati penghantar
tersebut adalah :
J=

i
A

( 4 2 )

J = rapat arus ( A/m2 )


i = kuat arus ( C/s )
A = luas penampang penghantar ( m2 ).
Setelah tahun 1960 satuan untuk kuat arus i adalah ampere dengan definisi satu
ampere adalah arus listrik yang mengalir pada dua penghantar lurus panjang yang
sejajar dan bejarak 1 meter satu sama lain dan menghasilkan gaya sebesar 2 x 10 -7 N
( akan dibahas pada bab tersendiri )
Contoh soal.
Suatu penghantar dalam waktu 1 menit dilewati muatan listrik 1,2 C.
a. Tentukan kuat arus dalam penghantar itu.
b. Jika muatan tiap electron 1,6 x 10-19 C, berapa banyak electron yang
melewati suatu penampang pada penghantar itu?.
Penyelesaian.
Diketahui : t = 1 menit = 60 second
q = 1,2 C
e = 1,6 x 10-19 C
a. I =

q
1,2
=
= 0,02 A
t
60

23

b. n =

1,2
q
=
1,6 x 10 -19
e

= 7,5 x 1018 elektron.

KONDUKTOR dan ISOLATOR.


Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Suatu bahan dapat
sebagai konduktor bila mempunyai banyak electron bebas sebagai pembawa arus .
Contoh konduktor adalah tembaga, besi, perak ,emas dan yang lainya. Disamping
konduktor bahan padat juga ada yang berbentuk cair, sebagai pembawa arusnya
adalah ion positip dan ion negatip. Setiap konduktor mempunyai hambatan yang
besarnya tergantung pada jenis bahan dan ukuranya.
R = .

l
..( 4 3 )
A

R = hambatan / tahanan ( ohm = )


= hambatan jeni ( ohm meter ).
l = panjang konduktor ( m )
A = luas penampang ( m2 ).
Bila anda memasang lampu di tengah tanah lapang yang jauh dari rumah sehingga
memakai kabel yang sangat panjang, bagaimana nyala lampunya, terang ataukah
redup ?.
Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, karena tidak
mempunyai electron bebas, contohnya adalah plastic, karet.
TEGANGAN LISTRIK.
Sumber arus listrik, misalnya bateray, accumulator memiliki dua terminal atau ujung
yang disebut kutub. Kedua kutub mempunyai potensial yang berbeda. Kutub yang
mempunyai potensial lebih tinggi disebut kutub positif , sedang kutub yang
potensialnya lebih rendah disebut kutub negative.
Beda potensial kutub kutub sumber arus saat kutub kutub itu tidak dihubungkan
satu dengan yang lain oleh suatu konduktor atau rangkaian listrik disebut gaya gerak
listrik atau ggl. Apabila kedua kutub dihubungkan dengan suatu konduktor maka
electron electron akan mengalir dari kutub negative ke kutub positif melalui
konduktor itu dan arah arus listrik pada konduktor mengalir dari kutub positif menuju
kutub negative ( berlawanan dengan arah electron )
SUMBER TEGANGAN DARI PROSES KIMIA.
Sumber tegangan dibedakan menjadi dua.
1. Sumber tegangan primer : sumber tegangan yang reaksi kimianya tidak
dapat dibalik sehingga bila reaksi kimia selesai sumber tegangan tidak
dapat dipakai lagi.dengan kata lain sekali pakai terus masuk bak sampah.
Contoh : elemen volta, elemen Leclance, dan yang paling popular elemen
kering ( batu baterai )
2. Sumber tegangan sekunder : sumber tegangan yang reaksi kimianya dapat
dibalik, sehingga setelah reaksi kimia selesai / habis reaksinya dibalik
( diisi ) sehingga dapat digunakan lagi. Contoh : Accumulator.
24

_ +

Notasi untuk sumber tegangan :

Garis yang pendek kutub negative dan garis yang panjang kutub positif.
Bandingkan dengan notasi kapasitor yang garisnya sama panjang.
a. Elemen Volta.
Bahan yang dipakai pada Elemen Volta adalah lempeng tembaga dan lempeng
seng yang dicelupkan kedalam larutan asam sulfat encer. Reaksi kimia antara
lempeng tembaga, lempeng seng dan asam sulfat menyebabkan potensial
tembaga lebih tinggi dari potensial seng. Tembaga menjadi kutub positif dan
seng kutub negative.

Arus listrik

Kawat
konduktor

Tembaga

Seng

Larutan asam
sulfat

Gambar 2.2 Elemen Volta


Bila kutub positif ( tembaga ) dihubungkan dengan kutub negative ( seng ) oleh kawat
konduktor maka electron akan bergerak melalui kawat dari kutub negative ke kutub
positif, dan arus listrik akan bergerak berlawanan dengan arah gerak electron, arus
listrik bergerak melalui kawat dari kutub positif ke kutub negative.Di dalam elemen
arus mengalir dari kutub negative ke kutub positif. Sedikit demi sedikit seng larut
kedalam larutan asam sulfat dan pada lempeng tembaga terbentuk gas hydrogen.
Asam sulfat ( H2SO4) terurai menjadi dua ion H+ yang bermuatan satu positif dan satu
ion SO4-2 yang bermuatan dua negative menurut persamaan :
H2SO4

2 H+ + SO4-2

Atom seng yang larut kedalam larutan asam sulfat berupa ion Zn+2. Atom yang larut
kedalam asam sulfat meninggalkan dua ( 2 ) electron pada lempeng seng.
Zn

Zn +2

+ 2e

Elektron electron inilah yang mengalir dari seng menuju tembaga melalui kawat
konduktor. Dalam waktu yang bersamaan dua ion hydrogen ( 2H + ) hasil uraian
25

H2SO4 mengambil dua electron dari lempeng tembaga sehingga menjadi netral
membentuk gas hydrogen (H2 ). Gas Hidrogen ini dibebaskan pada lempeng tembaga.
Karena ada dua electron tembaga yang diambil oleh dua ion H +maka lempeng
tembaga kekurangan dua electron dan agar netral lempeng tembaga mengambil dua
electron dari lempeng besi melalui kawat konduktor.
Kekurangan Elemen Volta.
Apabila dipakai, arus listrik yang dihasilkan elemen volta segera melemah dan cepat
habis. Gas hydrogen yang dibebaskan oleh lempeng tembaga membentuk tegangan
balik , yaitu tegangan yang melawan tegangan antara seng dan tembaga artinya
mengurangi tegangan antara seng dan tembaga yang seharusnya dihasilkan oleh
elemen volta. Peristiwa ini dinamakan polarisasi. Disamping polarisasi, seng yang
tersedia dipasar bukanlah seng murni tetapi sudah dikotori dengan besi atau karbon.
Zat zat pengotor ( besi, karbon ) membentuk elemen elemen setempat pada
permukaan seng yang menghasilkan gelembung gelembung gas hydrogen, seng
terlarut pada larutan asam sulfat.
b. Elemen Kering ( Batu Baterai ).
Batu baterai sering kita gunakan dalam kehidupan sehari hari, misalnya untuk
radio, lampu senter, mainan anak anak, jam dinding dan lain sebagainya.Batu
baterai dibuat dengan menghilangkan kekurangan yang ada pada elemen volta, yaitu
polarisasi dengan cara menambah zat depolarisator . Zat depolarisator terbuat dari
campuran serbuk karbon dengan oksida mangan yang dinamakan salmiak.
Depolarisator berfungsi mengikat gas hydrogen yang terbentuk pada elektroda positif
( karbon ) menjadi H2O.
Reaksi pengikatan hydrogen oleh depolarisator adalah :
H2 + 2MnO2

Mn2O3 + H2O.

c. Accumulator Timbal Asam Sulfat.


Accumulator timbale asam sulfat banyak digunakan sebagai sumber arus
lietrik, terutama pada kendaraan bermotor. Accu jenis ini menggunakan asam
sulfat sebagai elektrolit, timbale ( Pb) sebagai elektroda positif, dan oksida
timbal ( PbO2) sebagai elektrodsa negative.
1. Pemakaian accu.
Pemakaian accu disebut juga pengosongan accu, yaitu menghubungkan
elektroda elektroda accu dengan rangkaian listrik.
R
i
PbO2

Pb

H+

Gambar pemakaian accu

SO42-

26

Pada reaksi pemakaian accu , molekul molwkul H2SO4 terurai menjadi ion
ion H+ dan SO42-. Elektroda Pb teroksidasi menjadi Pb2+, sebagai berikut .
Pb2+ + 2e.

Pb

Pb2+ yang terbentuk berikatan dengan ion SO42- membentuk timbal sulfat
( PbSO4 )
Pb2+ + SO42-

PbSO4

Electron yang dibebaskan mengalir melalui rangkaian listrik, menuju


elektroda PbO2. Pada elektroda PbO2 elektron electron dari elektroda Pb
mereduksi PbO2 menjadi Pb2+ yang berikatan dengan SO42- dari larutan.
PbO2 + 4H+ + 2e
Pb2+ + SO42-

Pb2+ + 2H2O
PbSO4

Jadi, reaksi yang terjadi pada pemakaian accu dapat dituliskan sebagai
berikut :
Anoda : Pb + SO42PbSO4 + 2e
Katoda : PbO2 + H2SO4 + 2H+ + 2e
Pb + PbO2 + 2 H2SO4

PbSO4 + H2O

2 PbSO4 + 2H2O.

Pada reaksi tersebut kedua elektroda berubah menjadi PbSO4 ( timbal sulfat ),
sedangkan larutan asam sulfat menjadi lebih encer dan massa jenisnya menurun
karena pada reaksi tersebut terbentuk air. Karena kedua elektroda sama maka tidak
ada atau sangat kecil beda potensial antara kedua elektroda. Oleh sebab itu, aliran
electron dalam rangkaian terhenti dan accu dikatakan habis . Accu yang telah habis
dapat diisi kembali dengan mengalirkan arus searah yang berlawanan dengan arah
arus saat accu masih bekerja.
2. Mengisi accu.
Accu yang telah habis dapat diisi dengan mengalirkan arus listrik searah yang
berlawanan dengan arus yang dihasilkan saat pemakaian. Hal itu berarti
elektroda positif accu duhubungkan dengan kutub positif dan electrode negative
accu dihubungkan dengan kutub negative sumber arus yang mengisi accu
tersebut.. Selain itu, sumber arus yang mengisi accu haruslah memeiliki ggl
yang lebih besar dari ggl accu yang diisi. Semakin besar perbedaan ggl sumber
arus dengan accu semakin besar arus yang mengalir untuk pengisian. Akan
tetapi arus yangE dialirkan tidak boleh terlalu besar, sebab dapat merusak
_
lempeng +lempeng accu
i
PbSO4

PbSO4

H+
SO42-

Gambar
27 pengisian accu

Pada pengisian accu terjadi reaksi kimia sebagai berikut :


Anoda : PbSO4 tereduksi menjadi Pb kembali
PbSO4 + 2e
Pb + SO4
Katoda : PbSO4 tereduksi menjadi PbO2 kembali
PbSO4 + 2H2O
PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e.
Dengan demikian , reaksi pemakaian dan pengisian accu dapat di tulis :
Pb + PbO2 + 2H2SO4

2PbSO4 + 2H2O

HUKUM OHM
Untuk mengetahuihubungan kuat arus dan tegangan pada rangkaian listrik dapat
dilakukan pengamatan dengan merangkai alat seperti gambar berikut.

V
P
Rh

R
E

Gambar rangkaian percobaan Hukum Ohm


Keterangan : E : sumber tegangan
A : ampermeter
V : voltmeter
R : hambatan penghantar PQ
Rh: rheostat = hambatan geser
S : saklar.
Pada rangkaian diatas kontak geser pada Rh diatur sedemikian rupa sehingga nilai
hambatan Rh maksimum. Kemudian saklar ditutup, sehingga ampermeter A dan
voltmeter V masing masing menunjukan besar kuat arus dan tegangan pada
penghantar PQ. Dengan menggeser kontak geser Rh sedikit demi sedikit sehingga
nilai Rh mengecil, ampermeter dan voltmeter menunjuk skala yang berbeda
beda.
Jika nilai kuat arus I dan tegangan V dimasukan pada table , didapatkan nilai
yang cenderung tetap.
28

V
I

Contoh table hubungan I dan V.


No V
I
1
4
2,05
2
4,36
2,18
3
4,80
2,42
4
5,30
2,67
5
6,10
3
6
6,80
3,43

V/I
1,95
2
1,98
1,99
2,03
1,98

Dari pengamatan tersebut jika dibuat grafik hubungan antara I dan V, didapatkan
garis grafik yang cenderung berupa garis lurus seperti gambar berikut.
V

I
Hubungan antara I dan V pada suatu penghantar pertama kali dirumuskan oleh
George Simon Ohm ( 1787 1854 ) seorang ilmuwan Jerman. Selanjutnya hasil
perumusannya dikenal sebagai Hukum Ohm yang dinyatakan :
Kuat arus yang timbul pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda
potensial/tegangan kedua ujung penghantar itu
Hokum Phm dapat dituliskan dengan rumus
V = I R. ( 4 4 )
V : tegangan ( volt )
I : kuat arus ( A )
R : hambatan ( ohm )
1 ohm = 1 = 1 volt/ampere.
1 ohm dapat didefinisikan sebagai hambatan suatu penghantar, apabila ujung
ujungnya diberi tegangan 1 volt, mengalirkan arus 1 ampere
Contoh soal:
1. Sebuah lampu mempunyai hambatan 660 ohm, dipasang pada tegangan 220
volt. Berapa kuat arus yang mengalir pada penghantar itu?
Penyelesaian:
29

Diketahui
R
= 660 0hm
V = 220 volt
Ditanyakan:
I
= ?
Jawab:
I

=
=
=

V
R
220
660

0,33 A

2. Gambar berikut menunjukkan pengukuran tegangan dan kuat arus listrik pada
suatu penghantar. ( perhatikan , voltmeter dipasang parallel dan ampermeter
dipasang seri ). Jika voltmeter menunjukkan angka 12 dan ampermeter
menunjukan angka 50 mA, berapa hambatan itu ?
V
A
E
Penyelesaian :
Diketahui
V = 12 V
I = 50 mA = 5 x 10-2 A
R = ?
R=

V
.........
=
= .
I
.........

HUKUM KIRCHHOFF.
Sering dijumpai rangkaian listrik bercabang cabang . untuk menghitung kuat
arus dalam rangkaian, beda potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik yang
didalamnya terdapat sumber arus, Gustav Kirchhoff ( 1824 1887 )
mengemukakan dua aturan ( hokum ) yang dapat digunakan sebagai dasar
perhitungan.
1. Hukum I Kirchooff
Hukum I Kirchhoff sebenarnya merupakan penerapan hokum kekekalan
muatan pada rangkaian listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik
pada suatu rangkaian listrik selalu tetap Hukum I Kirchhoff menyatakan
sebagai berikut :
Jumlah arus yang masuk pada sebuah titik percabangan sama dengan jumlah
arus yang keluar dari titik percebangan tersebut.

30

I1

I3

P
I2

I4

I5

Pada gambar diatas melukiskan titik percabangan P pada suatu bagisn


rangkaian listrik. Arus yang masuk titik P adalah I 1 dan I2, sedangkan arus
yang keluar dari titik P adalah I3, I4, dan I5. Berdasarkan hukum Kirchhoff I
diperoleh persamaan :
I1 + I2 = I3 + I4 + I5 ..( 4 5 )
Persamaan Hukum Kirchhoff I tidak tetap, tergantung pada percabanganya.
2. Hukum II Kirchhoff
Apabila dalam rangkaian listrik terdapat satu atau lebih sumber arus dan
hambatan ataupun komponen komponen listrik yang lain sehingga rangkaian
itu merupakan rangkaian tertutup, oleh Kirchhoff dinyatakan sebagai berikut :
Pada rangkaian tertutup jumlah aljabar ggl sumber arus sama dengan
jumlah aljabar hasil perkalian antara kuat arus dan hambatan.
Secara matematis pernyataan tersebut dapat ditulis :
E = I.R. ( 4 6 )
E : ggl ( volt )
I : kuat arus ( A )
R : hambatan ( )
Catatan :
1. semua hambatan dihitung positif
2. dalam penelusuran rangkaian tertutup ( loop ), jika sumber
tegangan dilalui dari kutub negative ke kutub positif maka ggl
nya dihitung positif, sedangkan jika dilalui dari kutub positif ke
kutub negative ggl-nya dihitung negative.

E = negatif

E = positif

3. Arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif,


sedangkan yang berlawanan arah penelusuran dihitung negative

31

4. Jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negative maka kuat
arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang
ditetapkan.
r

E
R

Gambar rangkaian tertutup


Gambar diatas melukiskan rangkaian tertutup yang terdiri atas sebuah sumber
tegangan dengan ggl E, hambatan dalam r, dan sebuah hambatan R. Arus yang
mengalir dalam rangkaian adalah I.
Berdasarkan hukum II Kirchhoff :
E = I.R.
Oleh karena pada rangkaian hanya terdapat satu sumber tegangan maka:
E = I.r + I.R
E=I(r+R)
Keterangan :
E = sumber tegangan /ggl ( volt )
I = kuat arus ( A )
r = hambatan dalam ( )
R = hambatan ( )
Catatan : I . R disebut dengan tegangan jepit diberi notasi K
Contoh soal.
1. Sebuah kawat penghantar dengan hambatan 11,5 dihubungkan dengan
sumber tegangan 6 V yang mempunyai hambatan dalam 0,5 . Tentukan :
a. kuat arus dalam rangkaian.
b. Tegangan jepit.
Penyelesaian.
Diketahui :
R = 11,5
r = 0,5
E= 6V
I =?
K=?
Jawab.
a. E = I.r + I.R
E=I(r+R)
6 = I ( 0,5 + 11,5 )
6 = I ( 12 )
I =

....
= . A
....

b. K = I. R
K = . 11,5
32

= V
3. Penerapan Hukum Kirchhoff pada Rangkaian Kompleks.
Gambar dibawah melukiskan satu rangkaian tertutup yang terdiri atas satu
loop
r1

r2

E1

E2

R1

R3

R2
r3

R4

E3

Gambar rangkaian tertutup satu loop


Misalkan, arah arus dan arah penelusuran loop dipilih
( boleh berlawanan ). Menurut hokum II Kirchhoof :

searah jarum jam

E = I.R
E1 E2 + E3 = I ( r1 + R1 + r2 + R2 + r3 + R3 ).
Jika pada pemisalan diatas diperoleh harga kuat arus I negative maka arah
arusnya berlawan dengan arah putaran jarum jam.
Jika penelusuran rangkaian berawal dari satu titik dan berakhir pada titik lain
( tidak kembali ke titik semula ), misalnya pada gambar diatas akan
ditentukan beda potensial antara titik A dan titik B, berdasarkan hukum II
Kirchhoff dapat dihitung dengan persamaan :
VAB + E = ( I.R )
Alur dari A ke B boleh lewat yang atas boleh lewat yang bawah.
untuk alur AB lewat atas.
a.
VAB + E1 - E2 = I ( r1 + R1 + r2 ).
VAB
= I ( r1 + R1 + r2 ) E1 + E2.
untuk alur AB lewat bawah.
b.
VAB E3 = - I(R2 + r3 + R4 +R3 )
VAB = - I(R2 + r3 + R4 +R3 ) + E3
Dengan kedua cara diatas akan didapatkan beda potensial AB, yaitu V AB yang
sama.
r1
r
UntukArangkaian
tertutup yang terdiri2 dari dua loopBatau lebih diselesaikan
dengan gabungan antara hukum II danEI Kirchhoff
E1
R1
2
R3
R2
I1
I2
D

R4

E
I3
r3
E3

R33
5

Gambar rangkaian tertutup dua loop

Gambar diatas melukiskan rangkaian terttutup yang terdiri atas dua loop. Arah
arus dan arah dimisalkan seperti pada gambar. Loop yang atas searah jarum jam,
sedangkan loop yang bawah berlawanan jarum jam. Perhatikan arah I 1, I2 dan I3.
Pemisalan arah arus bisa sebaliknya artinya bebas menurut kehendak kita.
pilih titik percabangan ( pada gambar diatas adalah titik E )
Hukum I Kirchhoff.
I1 + I 2 = I 3
Loop I = EABFE
E = I.R
E1 E2 = I1( R2 + r1 + R3 ) + I3R4
Loop II = EDCFE
E = I.R
- E3 = I2( r3 + R5 ) + I3R4.
Contoh soal.
1. Suatu rangkaian tertutup seperti gambar berikut :
A

r1

r2

E1

E2

R1

B
R2

R3
D

r3
E3

R4

R5

Diketahui :
E1 = 10 V
r1 = 1
E2 = 9 V
r2 = 0,5
E3 = 4 V
r3 = 0,5

R1 = 2
R2 = 6
R3 = 3
R4 = 4
R5 = 8

Hitunglah : a. kuat arus pada rangkaian


b. beda potensial antara titik A dan C.
Penyelesaian :
a. arah arus dan arah penelusuran loop kita pilih searah jarum jam
34

r1

r2

E1

E2

R1

R2
R4

R3
D

r3
R5

E3

E = I.R
E1 E2 + E3 = I ( r1 + R1 + r2 + R2 + R4 + R5 + r3 + R3 )
10 9 + 4 = I ( 1 + 2 + 0,5 + 6 + 4 + 8 + 0,5 + 3 )
5 = I ( 25 )
I

5
= 0,2 A
25

b. lewat alur atas.


VAC + E1 - E2 = I ( r1 + R1 + r2 + R2 + R4 )
VAC + 10 9 = 0,2 ( 1 + 2 + 0,3 + 6 + 4 )
VAC + 1 = 0,2 ( .)
VAC = . - .
VAC =
Coba anda kerjakan lewat alur bawah, bandingkan hasilnya !.
2. Rangkaian tertutup seperti pada gambar.

R1 = 4
E1 = 8V

R2 = 6

R3 = 2

E2 = 18V

Tentukan kuat arus pada masing masing hambatan !


Kunci : kuat arus pada hambatan 1 = 1 A
Kuat arus pada hambatan 2 = 2 A
Kuat arus pada hambatan 3 = 3 A.
RANGKAIAN HAMBATAN / RESISTOR.
Dalam rangkaian listrik, komponen komponen listrik dapat dirangkai dengan
berbagai cara. Pada dasarnya ada dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri dan
parallel. Hambatan / resistor adalah komponen listrik yang dibuat sedemikian
sehingga komponen itu memiliki hambatan tertentu. Untuk berbagai
keperluan, misalnya untuk mendapatkan nilai hambatan yang lebih besar atau
lebih kecil dari komponen yang tersedia, dua atu lebih hambatan dapat
dirangkai seri atau parallel atau gabungan seri dan parallel .
1. Rangkaian seri
35

a
i

R1

R2

V1

V2

R3
V3

Rs
V
Rangkaian hambatan seri

Gambar diatas memprlihatkan tiga hambatan R1, R2, dan R3 yang disusun seri.
Misalkan tegangan ujung ujung rangkaian ketiga hambatan adalah V, dan
tegangan masing masing hambatan V1, V2, dan V3 serta arus yang lewat
adalah i. Karena
tidak ada percabangan maka arus yang lewat ketiga
hambatan sama besar. Berdasarkan hokum Ohm :
V1 = i.R1, V2 = i.R2 dan V3 = i.R3
Karena V = V1 + V2 + V3 maka
V = i.R1 + i.R2 + i.R3
V = i (R1+ R2 + R3 )
*
Jika Rs menyatakan nilai hambatan yang setara dengan rangkaian seri ketiga
hambatan, maka jika ujung ujung R s diberi tegangan V akan timbul arus
sebesar i juga, jadi
V = i.Rs

**

Dengan menyamakan persamaan * dan ** diperoleh :


i.Rs = i (R1+ R2 + R3 ) atau
Rs = R1+ R2 + R3
Jika ada n hambatan yang dirangkai seri maka nilai hambatan total atau nilai
hambatan pengganti adalah :
Rs = R1+ R2 + R3 + . + Rn.
Contoh soal.
Tiga hambatan masing masing R1= 4 , R2 = 3 , dan R3 = 5 disusun
seri dan dialiri arus 2 A. Tentukan :
a. hambatan pengganti.
b. Beda potensial ujung ujung masing masing hambatan.
c. Tegangan total.
Penyelesaian.
Diketahui :
36

R1= 4 ,
R2 = 3 , dan
R3 = 5
I =2A
Ditanyakan : a. Rs
b.V1, V2 dan V3
Vtot
c.
Jawab.
Rs = R1+ R2 + R3
a.
= 4+3+5
= 12
V
b.
1 = i. R1
= 2. 4 = 8 V
V2 = i. R2
= 2. 3 = 6 V
V3 = i. R3
= 2. 5 = 10 V
Vtot = i . Rs
c.
= 2 . 12 = 24 V.
2. Rangkaian Parelel.
i
a

i1

R1

i2

R2

i3

R3

Rp

Rangkaian hambatan paralel


Gambar diatas memperlihatkan tiga hambatan R1, R2, dan R3 yang disusun
parallel. Misalkan arus yang masuk titik percabangan a atau yang keluar
titik cabang b adalah i dan masing masing pada hambatan adalah i1, i2
dan i3 . Beda potensial pada ketiga hambatan adalah sama misalny V, maka
:
i1 =

V
R1

V
R2
V
i3 =
R3

i2 =

Perbandingan kuat arus pada masing masing hambatan adalah :


i1 : i2 : i3 =

V
V
V
:
:
R1
R2
R3

37

i1 : i2 : i3 =

1
1
1
:
:
R1
R2
R3

Menurut Hukum I Kirchhoff


i = i1 + i2 + i3
V
V
V
+
+
R1
R2
R3
1
1
1
i= V(
+
+
)
R1
R2
R3

i=

Jika Rp merupakan nilai pengganti dari tiga hambatan yang disusun


parallel maka jika beda potensial ujung ujungnya sebesar V, akan timbul
arus sebesar i pula. Jadi :
V = i.Rp atau
V

i = R
p

**

Dengan menyamakan persamaan * dan ** akan diperoleh :


V
1
1
1
=
V
(
+
+
)
Rp
R1
R2
R3
1
1
1
1
=
+
+
Rp
R1
R2
R3

Apabila terdapat n hambatan yang disusun parallel maka nilai hambatan


totalnya adalah :
1
Rp

1
1
1
1
+
+
++
R1
R2
R3
Rn

Contoh soal.
1. Tiga buah hambatan masing masing 12 , 6 , dan 4 disusun
parallel kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 6V seperti
pada gambar.
R = 12
1

R2 = 6
R3 = 4
E = 6V
a. Tentukan hambatan pengganti.
b. Tentukan kuat arus pada rangkaian.
c. Tentukan kuat arus pada masing masing hambatan.
Peyelesaian.
38

Diketahui : E = 6 V
R1 = 12
R2 = 6
R3 = 4
Ditanyakan :
a. Rp = ?
b. I = ?
c. I1, I2 dan I3 ?
Jawab.
i

i1

R1

i2

R2

i3

R3
E

a. Hambatan pengganti.
1
Rp
1
Rp
1
Rp

1
1
1
+
+
R1
R2
R3

1
1
1
+
+
12
6
4
1
2
3
=
+
+
12
12
12
1
6
=
Rp
12
12
Rp =
=2
6

b. Kuat arus dalam rangkaian.


E

I= R
p
6
I =
2
I =

6
=3A
3

c. Kuat arus pada R1


Kuat arus pada R2
Kuat arus pada R3
2.

E
6
=
= 0,5 A
R1
12
E
6
i2 =
=
=1A
R2
6
E
6
i3 =
=
= 1,5 A
R3
4

i1 =

Perhatikan jumlah total arus adalah 3 A.


Tiga buah hambatan masing masing 12 , 6 , dan 4 disusun
parallel kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 6V 1
seperti pada gambar.
39

R1= 12
R2 = 6
R3 = 4
E = 6V 1
a. Tentukan hambatan pengganti.
b. Tentukan kuat arus pada rangkaian.
c. Tentukan kuat arus pada masing masing hambatan.
Peyelesaian.
Diketahui : E = 6 V
r=1
R1 = 12
R2 = 6
R3 = 4
Ditanyakan :
a. Rp = ?
b. I = ?
c. I1, I2 dan I3 ?
d.
Jawab.
R1
i1
R2
i2
i
R3
i3
E, r
a. Hambatan pengganti.
1
Rp
1
Rp
1
Rp

1
1
1
+
+
R1
R2
R3

1
1
1
+
+
12
6
4
1
2
3
=
+
+
12
12
12
1
6
=
Rp
12
12
Rp =
=2
6

b. Kuat arus dalam rangkaian.


E

I = R r ( perhatikan perbedaanya dengan soal no 1 )


p
6
2 1
6
I =
=2A
3

I =

40

E
4
1
=
=
A
R1
12
3
E
4
2
i2 =
=
=
A
R2
6
3
E
4
i3 =
=
=1A
R3
4

c. Kuat arus pada R1

i1 =

Kuat arus pada R2


Kuat arus pada R3

Perhatikan jumlah total arus adalah 2 A, mengapa harga E =


4 volt tidak 6 volt ?
RANGKAIAN SUMBER TEGANGAN.
1. Rangkaian seri.
Beberapa sumber tegangan dirangkai seri apabila kutub positif salah satu
sumber dihubungkan dengan kutub negative sumber yang lain.

E1

E2

E3

Gambar tiga sumber tegangan disusun seri


Besarnya ggl total adalah :
Es = E1 + E2 + E3
Jika ada n sumber tegangan ysng disusun seri, besar ggl totalnya adalah :
Es = E1 + E2 + E3 + + En
Rangkaian sumber tegangan seri digunakan untuk memperoleh ggl yang
lebih besar daripada ggl satu sumber tegangan. Akan tetapi hambatan
dalam sumber juga bertambah besar pula. Jika hambatan dalam masing
masing sumber tegangan adalah r maka hambatan dalam total n sumber
tegangan yang disusun seri adalah :
rs = n. r
rs : hambatan dalam total susunan seri sumber tegangan ( )
n : jumlah sumber tegangan.
r : hambatan dalam masing masing sumber tegangan ( )
2. Rangkaian Paralel.
Beberapa sumber tegangan disusun parallel apabila kutub kutub sejenis
dari masing masing sumber tegangan dihubungkan satu dengan yang
lain. Sumber tegangan yang disusun parallel harus mempunyai ggl yang
sama, sebab bila tidak sama sumber tegangan yang ggl-nya lebih besar
akan mengalirkan listrik melalui sumber tegangan yang ggl-nya lebih
kecil. Besarnya ggl total adalah sama dengan besar ggl masing masing
sumber tegangan.
E1
Gambar tiga sumber
tegangan disusun Paralel

E2
E3
41
EP

EP = E1 = E2 = E3 = E.
Hambatan dalam rangkaian ketiga sumber tegangan :
1
1
1
1
=
+
+
rp
r
r
r
1
3
=
rp
r
r
rp =
3

Apabila ada n sumber tegangan dengan hambatan dalam masing masing r


yang disusun parallel maka hambatan dalam totalnya adalah :
rp =

r
n

Contoh soal.
1. Empat sumber tegangan masing masing mempunyai ggl 1,5 volt,
hambatan dalam 0,25 disusun seri. Rangkaian itu digunakan untuk
menyalakan lampu yang mempunyai hambatan 2 . Hitung kuat arus yang
mengalir pada lampu.
Penyelesaian:

Diketahui : E = 1,5 volt


n=4
r = 0,25
R=2
Ditanyakan I ?
Jawab. Es = n.E = 4 x 1,5 = 6 volt
rs = n.r = 4 x 0,25 = 1
R = 2
Rtotal = rs + R = 1 + 2 = 3
Es
6
I =
=
=2A
Rtotal
3
2. Empat sumber tegangan masing masing mempunyai ggl 1,5 volt,
hambatan dalam 0,25 disusun paralel. Rangkaian itu digunakan untuk
menyalakan lampu yang mempunyai hambatan 2 . Hitung kuat arus yang
mengalir pada lampu.
Penyelesaian.
Diketahui : E = 1,5 volt
n=4
r = 0,25
R=2
Ditanyakan I ?
42

Jawab . EP = E = 1,5 volt


rp =

r
0,25
=
= 0,0625.
4
4

Rtotal = rp + R = 0,0625 + 2 = 2,0625


I=

E
1,5
= 2,0625 = 0,727 A
Rtotal

Energi Listrik.
Kawat R ohm, ujung ujungnya berbeda potensial ( VA VB ) volt, mengalir arus I
ampere. Usaha yang dilakukan medan listrik untuk menggerakkan muatan q coulomb
adalah :
W = q (VA VB )
Daya : P =

W
t

q (V A V B )
q
=
( VA VB ) = I ( VA VB ) atau
t
t
P = V.I
P = ( I.R ).I = I2 R
W = P.t
W = I2.R.t

P=

P : daya ( watt )
W: energi ( joule )
t : waktu ( second )
V : tegangan ( volt )
I : kuat arus ( ampere )
R : hambatan ( )
Contoh.
Arus sebesar 10 A mengalir di dalam sebuah kawat penghantar yang
mempunyai hambatan 0,15 . Tentukan laju pembentukan kalor pada kawat
tersebut.
Penyelesaian.
Diketahui : I = 10 A
R = 0,15
Laju pembentukan kalor = P = I2.R
= 102.0,15
= 100 . 0,15
= 15 W.
Satuan energi listrik yang sering dipakai adalah kWh ( kilo watt jam ).
1 kWh = 1 x 1000 x 3600 = 3600 kJ .
Pada setrika tertulis 250 W artinya setrika tersebut memerlukan daya dari PLN
sebesar 250 W, apabila setrika tersebut dipakai selama 2 jam, maka energi yang
diperlukan adalah 250 x 2 wattjam atau 500 wj = 0,5 kWh. Bila harga dari PLN
tiap kWh adalah Rp. 150 maka untuk sekali memakai setrika selama 2 jam
harus membayar 0,5 x Rp 150 = Rp. 75.
Soal soal.
1. Satuan kuat arus listrik adalah
a. volt/sekon
43

b. coulomb/sekon
c. joule/sekon
d. ohm
e. ohm columb
2. Alat untuk mengukur arus listrik adalah
a. ampere meter
b. volt meter
c. ohm meter
d. hidro meter
e. odo meter
3.Suatu penghantar berarus listrik 50mA. Muatan listrik yang mengalir pada
penghantar itu selama

1
jam adalah
2

a. 25 colomb
b. 50 colomb
c. 90 colomb
d. 100 colomb
e. 150 colomb
4. Jika muatan electron 1,6 x 10-19C maka banyaknya electron yang mengalir
melalui penghantar pada soal no 3 adalah .
a. 5,5125 x 1020 elektron.
b. 6,2500 x 1020 elektron
c. 9,3750 x 1020 elektron
d. 10,250 x 1020 elektron
e. 11,625 x 1020 elektron
5. Suatu penghantar panjangnya 2 m, ujung ujungnya memiliki beda
potensial 6 volt, ternyata arusnya 3 A. Jika luas penampang panghantar itu
5,5 x 10-2 mm2 maka besarnya hambatan dan hambatan jenis penghantar
itu adalah .
a. 2 dan 2,75 x 10-8 ohmmeter.
b. 2 dan 5,5 x 10-8 ohmmeter.
c. 2 dan 1,1 x 10-7 ohmmeter.
d. 20 dan 5,5 x 10-7 ohmmeter.
e. 20 dan 2,75 x 10-7 ohmmeter.
6. Rangkaian listrik tampak seperti pada gambar. Jika ampermeter
menunjukkan arus 2 A maka besarnya tahanan R dan penunjukan
V
voltmeter adalah .
a. 4 dan 10 volt.
A
b. 5 dan 10 volt
c. 5 dan 12 volt
E=12V,1
d. 15 dan 20 volt
e. 23 dan 10 volt
7. Rangkaian tertutup seperti pada gambar, besar tegangan jepitnya adalah
a. 6 V
b. 10 V
c. 12 V
d. 15 V
e. 16 V
44

8. Sebuah resistor diberi beda potensial 50 V, timbul arus listrik 120 mA.
Apabila pada resistor tersebut timbul arus listrik 0,6 A maka beda
potensialnya adalah .
a. 100 V
b. 150 V
c. 250 V
d. 300 V
e. 400 V
9.
Pada gambar rangkaian tertutup di bawah, E1 = 3 V, E2 = 6 V, dan
E3 =15 V. sedangkan hambatan R1 = 2 ohm, R2 = 1 ohm dan R3 = 1,4 ohm,
r1 = 0,1 ohm, r2 = 0,2 ohm dan r3 = 0,3 ohm.
Kuat arus pada rangkaian tersebut adalah
.
a. 0,25 A
R3
E2, r2
R
b. 0,50 A
E3, r3
2
c. 0,76 A
d. 1,20 A
e. 1,50 A
10.
Enam buah elemen yang mempunyai ggl 1,5 volt dan hambatan
dalam 0,25 ohm dihubungkan secara seri. Ujung ujung rangkaian
dihubungkan dengan hambatan 4,5 ohm. Tegangan jepitnya adalah .
a. 5,65 V
e. 9,00 V
b. 6,75 V
c. 7,50 V
d. 8,00 V
11.
Empat buah elemen yang masing masing mempunyai ggl 1,5 volt
dan memiliki hambatan dalam 0,5 ohm disusun parallel. Ggl total dan
hambatan dari susunan tersebut adalah .
a. 1,5 V dan 0,25 ohm.
d. 6,0 V dan 0,25 ohm
b. 1,5 V dan 0,125 ohm
e. 6,0 V dan 0,125 ohm
c. 1,5 V dan 0, 5 ohm
E1, r1

R1

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap dan benar.


1. Sebuah kawat perak dalam satu jam lima belas menit membawa muatan 90 C.
Tentukan :
a. kuat arus pada kawat.
b. Banyaknya electron yang mengalir pada kawat ( muatan 1 elektron =
1,6 x 10-19 C )
2. Kawat penghantar panjangnya 31,4 m, berdiameter 2 mm, dan memiliki
hambatan jenis 4,8 x 10-8 ohmmeter. Tentukan :
a. besar hambatan kawat tersebut.
b. Jika kawat dilipat menjadi dua dan dipilin, hitung hambatanya
sekarang.
3. Rangkaian seperti gambar, E1 =10 V, E2 = 9 V, dan E3 = 4 V, sedangkan r1 = 1
ohm, r2 = 0,5 ohm, r3 = 0,5 ohm, R1 = 2 ohm, R2 = 4 ohm, dan R3 = 3 ohm
a
R5

b
E1, r1

E3, r3
f

R4
e

c
E2, r2

R1

45

R3

R2

Tentukan :
a. kuat arus dalm rangkaian dan arahnya.
b. Beda potensial antara titik a dan titik b.
c. Potensial titik b, e, dan f jika titik d dihubungkan dengan tanah.
4. Rangkaian tertutup seperti pada gambar.

R3 = 6

R1 = 4

R2 = 2

E1 = 8V
E2 = 18V
Hitung kuat arus pada masing masing hambatan.
5. Rangkaian tertutup seperti pada gambar.
b
c
a
a. Hitung kuat arus
R1 = 3
pada tiap cabang
R3 = 6

E1 = 8V, 0,2

R2 = 2

b. Hitung daya listrik


pada cabang be

E2 = 18V, 0,25

BAHAN AJAR PRAKTIS MATA PELAJARAN FISIKA


LISTRIK STATIS DAN LISTRIK DINAMIS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK NEGERI 2 ENDE

46

OLEH
SEBASTIANUS DARMAN
2013 26 0227

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA


FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2016

47

Anda mungkin juga menyukai