Anda di halaman 1dari 16

1

Pendahuluan
Di era moden ini, revolusi teknologi kelihatan begitu menonjol dalam dua
perkara iaitu bidang maklumat dan komunikasi. Menurut Jamal MaMur Asmani
(2012), Kedua duanya mengalami peningkatan transformasi begitu dahsyat yang
mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kedua duanya telah menyerap
begitu dalam sehingga ke bidang bidang terkecil dari kehidupan manusia, tanpa ada
kekuatan lain yang mampu membendungnya. Oleh itu, dunia pendidikan haruslah
mampu memberi tindak balas secara dinamik, kreatif dan produktif.

Kita hidup di zaman lambakan maklumat dan kebebasan berkomunikasi. Ia


merupakan era di mana maklumat dapat diakses oleh sesiapa sahaja. Seperti yang
semua tahu, pengaplikasian TMK (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) bagi dunia
pendidikan merupakan sebuah cabaran yang nyata dan fakta. Tidak ada alasan untuk
menolaknya kerana TMK telah menjadi program wajib pemerintah. Jabatan
Pendidikan Nasional dan Jabatan Agama telah mewajibkan semua sekolah yang
berada di bawahnya untuk mengajarkan subjek TMK.

Sejak dahulu lagi, negara negara maju saling berlumba dalam mengembangkan
teknologi maklumat dan komunikasi. Mereka kini bukan lagi hanya menjadi
pengguna, tetapi pengeluar yang mewarnai dunia dengan ciptaan ciptaan
menakjubkan dan mengagumkan. Oleh itu, tidak ada masa untuk bermalas malasan,
apatah lagi mundur ke belakang. Semangat penguasaan teknologi maklmat dan
komunikasi harus dinyalakan dan tetap membara dalam dada. Kita harus mendorong
pelajar pelajar untuk serius dalam mempelajari teknologi serta aktif melakukan
kajian dan ujian dalam usaha untuk dapat menjadi pengeluar teknologi yang unggul
di masa hadapan. Inilah perkara perkara besar yang nescaya akan membuatkan
bangsa kita dikenang dalam sejarah peradaban.

Definisi Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Menurut Jamal MaMur Asmani (2012), Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK) mencakupi dua aspek iaitu teknologi maklumat dan teknologi komunikasi.
Teknologi maklumat mencakupi segala hal yang berkaitan dengan proses,
penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan maklumat. Teknologi
komunikasi pula merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu
untuk memproses dan memindahkan data dari peralatan yang satu ke lainnya.
Disebabkan itu, teknologi maklumat dan teknologi komunikasi tidak dapat
dipidahkan. Kedua duanya mengandungi maksud yang luas iaitu segala kegiatan
yang ebrkaitan dengan pemprosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan
maklumat antara media.
1) Definisi Teknologi Maklumat
Teknologi maklumat dan komunikasi ialah sebagai bahagian media atau alat
bantu dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang kepada orang lain.
Teknologi maklumat dan komunikasi sebagai bahagian dari ilmu pengetahan dan
teknologi secara umumnya ialah semua teknologi yang berhubungan dengan
pengambilan,

pengumpulan,

pengolahan,

penyimpanan,

penyebaran

dan

penyajian maklumat. Istilah komunikasi pada abad ke 20. Paduan kedua dua
teknologi ini telah berkembang pesat melampaui bidang teknologi yang lain.
2) Definisi Teknologi Komunikasi
Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak
kepada pihak yang lain agar saling mempengaruhi di antara keduanya. Manusia
berkomunikasi untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Bentuk
umum komunikasi manusia termasuk bahasa isyarat, perbualan tulisan, gesture
(isyarat) dan broadcasting. Komunikasi boleh bersifat interaktif, transaktif,
bertujuan atau tidak bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan perasaaan
seseorang atau kelompok dapat difahami oleh pihak lain.

Akan tetapi,

komunikasi hanya akan memberi kesan apabila maklumat yang disampaikan


dapat ditafsirkan sama oleh penerima maklumat tersebut.
Komponen komunikasi : i) Pengirim atau komunikator, ii) Penerima, iii) Pesan
dan iv) Maklum balas.

Komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Menurut Jamal MaMur Asmani (2012), Komponen utama TMK ialah


komputer/sistem komputer, komunikasi, dan tahu guna.
1) Komputer
Komputer/sistem komputer digunakan untuk menerima, menyimpan, memproses,
menampilkan data dan maklumat. Apa yang dimaksudkan dengan sistem komputer
meliputi hardware, software komputer, dan teknologi penyimpanan. Sistem komputer
terdiri dari komputer, software, maklumat, pengaturcaraan, manusia, dan
komunikasi.
A. Komputer
Komputer terdiri dari empat bahagian utama :
i)

Input. Input ialah segala data, fakta dan maklumat yang masuk ke dalam
sistem. Input masuk melalui keyboard, mouse, magnetis card, dan skrin

ii)

sentuh.
Pemproses ialah nadi semua aktiviti komputer. Pemproses dalam
komputer ini disebut sebagai Unit Pemprosesan Pusat (CPU). Kecepatan
memproses bergantung pada tinggi rendahnya MHz, MIPS, MFLOPS,

iii)

dan memori RAM (MG, GB).


Output ialah segala apa yang keluar dari hasil pemprosesan sistem

iv)

komputer berupa salinan lembut (softcopy) dan salinan keras (hardcopy).


Storan sekunder, iaitu tempat penyimpan yang berupa magnetik dan
cahaya.

B. Software
Software terdiri dari software sistem (sistem pengoperasian, Windows, Linux)
dan software aplikasi (pemproses kata, hamparan elektronik , dan pengelolaan).

C. Maklumat

Bentuk maklumat yang sering digunakan dalam istilah teknologi maklumat dapat
diklasifikasikan dalam bentuk data, teks, suara, bunyi, gambar, dan video, ataupun
dalam bentuk digital dan bukan digital. Sebuah maklumat boleh dikatakan berguna
jika ia tersedia semasa diperlukan, sesuai dengan keadaan, dan konsisten.
D. Pengaturcaraan
Pengaturcaraan merupakan tata operasi, tata cara salinan dan pemulihan, tatacara
keselamatan data, dan tatacara pembangunan sistem.
E. Manusia
Unsur manusia yang paling penting terbahagi kepada dua kategori, iaitu
pengguna (orang baru, sederhana pakar) dan profesional (pekerja sistem maklumat).
F. Komunikasi
Komunikasi di sini ialah proses penghantaran dan penerimaan data serta
maklumat (hardware, pengaturcaraan dan maklumat). Komunikasi merupakan suatu
perantaraan untuk menghantar dan mencapai maklumat. Persoalan yang timbul ialah
berapa cepat dan banyak maklumat yang dapat dihantar oleh alat penghantaran.
Perkembangan terkini menyebutkan bahawa penghantaran bergantung pada bahan
perantaraan atau jenis isyarat. Terdapat empat teknik penghantaraan, iaitu bahan
penghantaraan / jenis isyarat, kuprum (isyarat elektronik analog/digital, gentian optik
(isyarat cahaya), dan udara (isyarat mikro gelombang).
2) Komunikasi
Kemudahan komunikasi yang sering digunakan ialah modem, multiplexer,
concentrator, pemprosesan depan, bridge, gateway, dan network card. Istilah yang
sering digunakan dalam alat komunikasi ialah kabel : twisted pair, co-axial, gentian
optik, UTP. Kedua, Software : sistem pengoperasian rangkaian (NOS), alat
pemproses : alat input/output, topologi penghantaran : bintang, cincin, bus, dan
hybrid dan teknologi/protokol : ethernet, token ring, FDDI, ATM, ADSL.

3) Tahu guna

Kemampuan dan manfaat teknologi maklumat akan semakin terasa apabila


pengguna sepenuhnya mengetahui apa, sampai bila dan bagaimana teknologi
maklumat tersebut digunakan secara optimum.
Tujuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Menurut Adnan Hussein & Kamaliah Hj Siarap (2002), tujuan pemanfaatan
teknologi maklumat dan komunikasi di dalam kelas secara khususnya adalah untuk
menyedarkan pelajar akan potensi perkembangan teknologi maklumat dan
komunikasi yang terus berubah. Seterusnya ialah untuk memotivasi kemampuan
pelajar untuk dapat menyesuaikan diri dan mengetahui perkembangan teknologi
maklumat dan komunikasi agar dapat melaksanakan dan menjalani aktiviti
kehidupan seharian secara berdikari dan lebih percaya diri.

Selain itu, TMK juga bertujuan untuk mengembangkan kecekapan pelajar


dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi untuk menyokong
kegiatan belajar, bekerja, dan pelbagai aktiviti dalam kehidupan seharian. Ia juga
turut mengembangkan kemampuan belajar berasaskan teknologi maklumat dan
komunikasi, sehinggalah proses pembelajaran dapat menjadi lebih optimum,
menarik, dan mendorong pelajar lebih bijak dalam berkomunikasi, bijak
mengorganisasi maklumat, dan terbiasa bekerjasama.

Pelajar menggunakan peralatan teknologi maklumat dan komunikasi untuk


mencari, menerokai, menganalisis, dan saling bertukar maklumat secara efisien dan
berkesan. Dengan menggunakan peralatan ini, pelajar akan cepat mendapat idea dan
pengalaman dari pelbagai golongan. Penambahan kemampuan pelajar kerana
penggunaan TMK akan mengembangkan sikap inisiatif dan kemampuan belajar
berdikari, sehingga pelajar dapat memutuskan dan mempertimbangkan sendiri
sampai bila dan di mana penggunaan TMK dapat dilakukan secara tepat dan
optimum. Ia termasuk dengan akibat yang akan berlaku hari ini dan masa yang akan
datang.

Menjadi pelajar berdikari merupakan salah satu tujuan utama dari aplikasi
TMK. Pelajar berdikari bermaksud pelajar menyedari pentingnya belajar walau di
mana pun dia belajar, di mana hal ini merupakan sarana untuk mngembangkan
potensi dan meraih prestasi. Pelajar berdikari tidak bergantung lagi pada guru, rakan,
persekitaran, bahan, dan lain lain. Dia mempunyai mentaliti pengembara yang
sedang mencari mutiara pengetahuan dengan tekun dan penuh ciptaan. TMK dalam
hal ini berfungsi untuk membantu konsep long life education atau pendidikan seumur
hidup dapat direalisasikan.
Fungsi TMK
Menurut Jamal MaMur Asmani (2012), TMK dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan pelbagai aspek penting dalam pendidikan. Berikut ialah beberapa
bentuk pemanfaatan TMK dalam bidang pendidikan.
1. Berkongsi Hasil Penelitian
TMK khususnya internet dalam hal ini, telah banyak digunakan sebagai sumber
maklumat untuk menyokong aktiviti pendidikan. Internet telah dimanfaatkan untuk
menyebarkan pelbagai hasil penelitian yang dilakukan di tempat yang berbeza. Hal
ini memungkinkan suatu hasil penelitian yang dilakukan pakar di suatu negara dapat
dimanfaatkan oleh orang lain.
2. Berunding dengan Pakar
Internet juga banyak dimanfaatkan untuk berunding dengan pakar pakar yang
berada di tempat lain. Jaringan global yang hampir tanpa batas ini menyebabkan
ruang dan jarak bukan lagi masalah. Seorang mahasiswa di Singapura yang sedang
melakukan penelitian dapat berunding dengan seorang pensyarah yang ada di Kuala
Lumpur. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan
emel, chatting ataupun mailing list di internet.
3. Perpustakaan Online
Perpustakaan online ialah perpustakaan dalam bentuk digital yang ditempatkan di
internet. Perpustakaan online memungkinkan seorang pelajar atau mahasiswa dapat
mengakses sumber sumber ilmu pengetahuan dengan mudah, tanpa harus dibatasi
oleh jarak dan waktu.

4. Perbincangan Online
Perbincangan online ialah perbincangan yang dilakukan di internet. Aplikasi
perbincangan online memungkinkan para pelajar dapat saling bertukar fikiran, tanpa
harus berkumpul di suatu tempat. Perbincangan online juga memungkinkan seorang
pelajar dapat berbincang dengan seorang pakar.
5. Kelas Online
Aplikasi kelas online dapat digunakan bagi lembaga lembaga pendidikan jarak
jauh seperti Universiti Terbuka dan sekolah sekolah terbuka (SMP Terbuka). Bahan
bahan pelajaran dibuat dengan interaktif dan menarik, agar kualiti belajar di kelas
online tidak kurang hebatnya dengan kualiti belajar di kelas biasa.
Jenis Jenis TMK
Menurut Prof Dr Ishak Abdul Hak (2015), TMK mengalami transformasi secara
berterusan. Setiap masa, lahir penemuan demi penemuan sebagai hasil uji kaji dan
penelitian manusia sepanjang zaman. Sesuatu yang lama, diharapkan dengan hasil
penelitian terbaru akan terjadi dialog, pembuktian, dan inovasi yang berterusan tanpa
henti. Oleh sebab itu, bermacam macam teknologi akan terus muncul secara dinamik
tanpa ada perkataan berhenti. Dunia barat yang terdapat begitu banyak research and
development (R&D) akan terus melakukan penelitian ilmiah secara intensif dan
ekstensif untuk mencipta perkara perkara baru yang hebat dan eksponsional.

Menurut Christina Andin (2009), research ialah mencari semula, mengkaji


semula, dan menganalisis semula perkara lama untuk mencipta fakta baru, penemuan
baru, dan perkembangan baru agar tidak ada kata tidak berkembang, martabat yang
rendah, dan kemerosotan. Apa yang ada ialah pergerakan, ciptaan, dan keluaran.
Disebabkan itulah, pelbagai jenis teknologi maklumat dan komunikasi akan terus
berkembang seiring dengan semakin majunya zaman.
A. Pelbagai jenis peralatan teknologi maklumat
Teknologi maklumat dan komunikasi ialah dua perkara yang memiliki definisi
dan makna yang berbeza. Menurutnya, peralatan teknologi maklumat ialah peralatan

yang digunakan untuk mendapatkan suatu maklumat yang diperlukan melalui media
elektronik ataupun cetak. Berikut ialah peralatan peralatan yang termasuk sebagai
peralatan terknologi maklumat.
1. Cash Register
Cash Register ialah alat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat
pembayaran. Alat ini seing dijumpai di bahagian pembayaran di kedai kedai.
2. Kalkulator
Kalkulator ialah alat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat hasil
perhitungan angka.
3. Komputer
Komputer ialah peralatan berupa hardware dan software yang digunakan untuk
membantu manusia dalam mengolah data menjadi maklumat da manyimpannya
untuk ditampilkan di lain waktu. Maklumat yang dhasilkan oleh komputer ialah
tulisan, gambar, suara, video dan animasi.
4. Laptop/Notebook
Laptop/Notebook ialah peralatan canggih yang fungsinya sama dengan komputer,
tetapi bentuknya dapat dilipat dan dibawa ke mana mana kerana beratnya yang
ringan, bentuknya yang kecil, dan kuasa elektriknya yang menggunakan bateri
charger, agar dapat digunakan tanpa perlu menyambungnya ke suis.
5. Deskbook
Deskbook ialah peralatan sejenis komputer dengan bentuknya yang jauh lebih
praktis, iaitu CPU bersatu dengan monitor sehingga mudah diletakkan di atas meja
tanpa memakan banyak tempat. Namun, peralatan ini masih menggunakan sumber
elektrik kerana belum dilengkapi dengan bateri.
6. Personal Digital Assistant (PDA)
PDA ialah peralatan sejenis komputer, tetapi bentuknya sangat kecil sehingga
dapat dimasukkan dalam saku. Fungsinya juga hampir sama dengan komputer

peribadi yang dapat mengolah data. Bahkan, kini banyak PDA yang juga berfungsi
sebagai telefon bimbit.
7. Kamus Elektronik
Kamus

elektronik

ialah

peralatan

elektronik

yang

digunakan

untuk

menterjemahkan bahasa.
8. MP4 Player
MP4 player ialah peralatan yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan
data, sekaligus sebagai alat pemain video, muzik, serta game.
9. Kamera Digital
Kamera digital ialah peralatan yang digunakan untuk menyimpan gambar atau
video dengan menggunakan kaedah penyimpanan secara digital atau disk.
B. Ragam peralatan teknologi komunikasi
1. Telefon
Telefon ialah peralatan teknologi komunikasi yang dapat digunakan untuk
berkomunikasi antara dua orang dengan menggunakan suara. Telefon dibahagikan
menjadi tiga jenis sesuai dengan bentuknya iaitu telefon rumah, telefon bimbit dan
fix phone cellular.
2. Facsimile (Fotokopi Jarak Jauh)
Facsimile ialah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim tulisan
pada sesama alat tersebut yang ada di tempat lain, melalui sambungan telefon.
Contoh jenama dari mesin facsimile ialah Canon, HP dan Epson.
3. Telegraf
Telegraf ialah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim kod melalui
jaringan telefon. Peralatan ini menjadi salah satu asal usul berkembangnya teknologi
moden, iaitu komputer dan internet.
4. Pager (Penyeranta)

10

Pager ialah peralatan komunikasi yang digunakan untuk menerima pesan teks
melalui jaringan tanpa kabel.
5. Walkie Talkie
Walkie Talkie lah peralatan komunikasi antara dua orang menggunakan peralatan
khusus tanpa kabel dan menggunakan gelombang

11 meter atau 2 meter.

Komunikasi menggunakan alat ini tidak memerlukan kos atau tarif, namun
komunikasinya harus digunakan secara bergantian dan hanya dapat didengari oleh
orang lain pada gelombang yang sama. Komunikasi jenis ini sering dinamakan brikbrikan. Orang yang sering menggunakan komunikasi dengan alat ini ialah pihak polis
yang bertugas.
Cabaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Menurut Norazah Mohd Nordin (2009), terdapat pelbagai cabaran teknologi
maklumat dan komunikasi. Antaranya seperti berikut :
1. Tidak mempunyai prasarana yang memadai
Halangan utama bagi penerapan teknologi maklumat ialah tidak ada atau kurang
memadainya peralatan teknologi yang dimiliki. Ini merupakan satu cabaran penting
iaitu untuk menyediakan kemudahan komputer untuk semua pelajar. Ini bermakna
kemudahan komputer tidak terhad kepada golongan tertentu sahaja tetapi melibatkan
keseluruhan pelajar tanpa mengira status ekonomi, sosial, kaum dan sebagainya.
2. Banyaknya laman sesawang yang membahayakan moral
TMK bukan hanya menyediakan data dan maklumat yang positif. Di dunia maya,
berselerak laman sesawang yang dapat membahayakan moral. Kehadiran laman
sesawang ini sangat sukar untuk dicegah dan sesiapapun dapat mengakses dunia
maya dengan bebas. Pusat internet juga semkin banyak dan memudahkan para
pelajar untuk masuk ke dunia maya. Fenomena ini menimbulkan kebimbangan besar
bagi guru guru ketika mereka ingin mengembangkan TMK di sekolah.
3. Sedikitnya tenaga pakar dalam bidang teknologi
Tenaga pagar dalam bidang TMK di negara ini masih sangat sedikit. Belum tentu
satu institusi mempunyai seorang tenaga pakar. Ketika komputer rosak,

11

kebanyakannya ia akan dibawa ke pusat servis komputer. Hal ini tentu memerlukan
dana yang besar. Kos pembaikian dan perbaikan boleh membebankan manakala
keperluan terhadap peralatan komputer pula sangat mendesak.
4. Kekurangan bahan teknologi
Menurut Abdul Aziz Ahmad (2012), alatan berkomputer dan teknologi
berkembang secara pesat pada masa kini. Saban hari, pengeluar alatan berkomputer
memperkenalkan produk-produk baru yang mengadaptasi teknologi terkini. Namun
begitu, cabaran seterusnya adalah alatan berkomputer seperti komputer riba yang
dibekalkan oleh kementerian adalah terhad. Masalah komputer tidak mencukupi
untuk memberi peluang kepada semua guru menggunakan komputer merupakan
salah satu faktor yang menghalang penggunaan komputer dalam P&P. Dapatan
kajian juga mendapati melalui pemilikan komputer di rumah, pencapaian pendidikan
kanak-kanak meningkat dengan mendadak. Malangnya, tidak semua kanak-kanak
berpeluang memiliki sendiri komputer di rumah. Malahan, sesetengah kanak-kanak
tidak mendapat kemudahan infrastruktur asas seperti kemudahan elektrik dan talian
telefon. Kumpulan kanak-kanak ini cenderung untuk ketinggalan dalam literasi
TMK.
5. Latihan ICT
Menurut perangkaan KPM, hanya 35 % daripada guru telah dilatih dalam ICT
dan daripada mereka yang terlatih, hanya sebilangan kecil sahaja yang boleh
mengintegrasikan ICT dalam p&p dan berkemahiran membina courseware. Adalah
manjadi cabaran kepada KPM untuk menyediakan kemudahan dan kepakaran ICT
yang mencukupi di Pusat Sumber Pendidikan Negeri, Pusat Kegiatan Guru dan
maktab perguruan bagi memberi khidmat nasihat dan latihan kepada guru guru dalam
bidang ICT.
6. Faktor guru
Kesediaan guru prasekolah untuk mengintegasikan TMK dalam P&P merupakan
faktor yang menentukan kejayaan dan keberkesanan penggunaan TMK dalam P&P
KSPK. Bagi mencapai tujuan tersebut, sikap guru dilihat sebagai satu isu yang perlu
diperbaiki khususnya dalam penggunaan TMK. Melalui sikap ini juga, kemahiran
guru menjadi terbatas dan terhad sekaligus menjadi satu cabaran yang perlu dihadapi

12

dalam meningkatkan perkembangan literasi awal kanak-kanak. Guru-guru bahasa ini


juga mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sederhana terhadap penggunaan
TMK. Oleh itu, penulis berpendapat bahawa isu utama dalam penggunaan TMK
terhadap literasi awal kanak-kanak prasekolah adalah sikap guru itu sendiri sekaligus
mempengaruhi kemahiran dan pengetahuan yang rendah secara tidak langsung
menjadikan guru kurang yakin dalam melaksanakan P&P menggunakan arahan
berbantukan komputer.
Langkah langkah pengaplikasian teknologi maklumat dan komunikasi
1. Menubuhkan kumpulan untuk perkembangan teknologi
Menurut Norazah Mohd Nordin (2009), Dalam mengembangkan aspek
teknologi, ketua kepada sebuah organisasi perlu menubuhkan kumpulan khusus yang
bertugas mengelola dan mengembangkan teknologi maklumat dan komunikasi.
Kumpulan ini berisi individu individu yang mempunyai semangat belajar dan
semangat juang yang tinggi, memiliki kepakaran dalam bidang teknologi, serta
mampu mengembangkan jaringan ke luar secara cepat dan berkesan.

Kumpulan perkembangan teknologi ini bertugas memantau keberkesanan


penggunaan teknologi dan perkembangan teknologi di dunia luar, sehingga tidak
terjadi jurang antara teknologi yang digunakan di sekolah dan dunia luar. Jangan
sampai teknologi yang dikembangkan ketinggalan jauh dari teknologi di luar.
Kumpulan ini harus terus melakukan perubahan, inovasi dan evolusi peralatan
teknologi sesuai dengan dinamik global.

Melihat pada keadaan peralatan teknologi yang terdedah terhadap kerosakan,


maka kumpulan ini juga wajib mengatur penggunaannya supaya tetap terjada dengan
baik. Selain itu, kumpuan ini juga sebaiknya dapat memperbaiki kerosakan yang
terjadi pada peralatan peralatan canggih tersebut. Disebabkan itulah anggota
kumpulan ini sebaiknya dibekakan atau memiliki kepakaran yang cukup dalam hal
teknologi.

13

2. Mengadakan perbandingan kaedah pembelajaran


Perbandingan kaedah pembelajaran dengan lembaga-lembaga pendidikan yang
maju dan bertaraf nasional mahupun antarabangsa, sangat bermanfaat untuk
mempelajari rahsia kejayaan dalam mengelola dan mengembangkan teknologi
maklumat dan komunikasi. Ia termasuk bagaimana mengadakan pendidikan
berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi serta cara memanfaatkannya agar
lebih berkesan dan produktif. Hal tersebut memang memerlukan kaedah kaedah jitu
agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan melakukan perbandingan kaedah
pembelajaran ke lembaga lembaga yang sudah diakui tahap keprofesionalan dan
kualtinya, ia akan menambah ilmu pengetahuan dan sekaligus mendapat motivasi
besar dalam menggerakkan perbikan demi perbaikan menuju era kejayan dan
keemasan.
3. Membuat berita/surat khabar dinding
Surat khabar ialah produk teknologi media massa yang menyediakan maklumat
lengkap bermula dari berita politik, ekonomi, budaya, pendidikan, olahraga, dan
laporan daerah. Surat khabar dapat membuka ruang pemikiran pelajar. Mereka dapat
membaca pelbagai kejadian yang berlaku di peringkat antarabangsa, nasional,
daerah, dan lain lain yang bermanfaat. Di sinilah pentingnya sekolah membuat surat
khabar dinding sekolah, iaitu surat khabar yang ditampal agar dapat dibaca oleh
semua pelajar khususnya pada waktu rehat dan ketika masa luang.
4. Merintis kelas digital
Abad ini ialah era digital. Hampir seluruh kehidupan manusia moden tidak
terlepas dari peralatan komputer. Pada zaman ini, setiap lembaga pendidikan seolah
olah tidak mahu ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi mutakhir dalam program
pendidikannya. Dalam konteks ini, sudah tiba masanya sekolah menerapkan sistem
pembelajaran digital. Kelas digital akan lebih berkesan dan efisien dari segi masa dan
tempat. Guru dapat mengajar murid walau di mana dan sampai bila bila pun,
sehinggakan tidak ada alasan bagi guru dan murid untuk mengambil kesempatan.
Kelas digital ini juga dapat menjadi permulaan bagi perintis kelas antarabangsa.
Maksudnya kelas digital dapat dijadikan media pembelajaran yang mampu
menjangkau proses pembelajaran hingga ke luar negeri. Pensyarah dari luar negeri

14

dapat memberikan bahan pembelajaran dengan pantas. Ini merupakan sebuah


anjakan yang hebat dalam duni apendidikan. Cara ini juga dapat mendorong pelajar
untuk bersemangat dalam menguasai bahasa asing, dapat meningkatkan tahap
pemikiran mereka dan turut mengembangkan kreativiti dan imaginasi para pelajar.

15

Kesimpulan
Secara konklusinya, teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) yang
diintegrasikan ke dalam bidang pendidikan mampu membawa satu perubahan yang
positif kepada golongan pendidik serta pelajar. Sekaligus mampu melahirkan guru
dan pelajar yang celik teknologi pada masa akan datang. Melalui pengintegrasian
teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran,
sesuatu medium seperti teks, audio, video, grafik dan animasi mampu disampaikan
kepada pelajar dengan berkesan melalui rangsangan deria yang lebih efektif. Para
pendidik juga mampu menjadikan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai satu
wadah untuk mengakses dan berkongsi bahan pengajaran dengan murid dan
komuniti pengajar yang lain.

Teknologi maklumat dan komunikasi juga jelas mampu menjadikan sesuatu


rancangan pengajaran harian menarik serta berkesan dengan penerapan model reka
bentuk pengajaran yang sesuai. Pemilihan model reka bentuk yang sesuai serta
bertepatan mampu menjadikan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran itu
berjalan dengan lancar. Model ASSURE sesuai digunakan untuk perancangan
pembelajaran bilik darjah dan guru perlu mahir dalam mengintegrasikan model ini ke
dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Bahan 2 dimensi serta 3 dimensi
juga dilihat mampu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik
dan memudahkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep dan fakta. Guru sekali
lagi perlu memainkan peranan dalam pengendalian kedua-dua bahan ini secara
berkesan. Selain itu, video juga mampu menjadikan sesuatu proses P&P itu menarik.
Video-video ini diselitkan ke dalam rancangan pengajaran harian mengikut
kesesuaian. Penghasilan video yang berkesan adalah berdasarkan prosedur-prosedur
yang telah ditetapkan.

16

Anda mungkin juga menyukai