Anda di halaman 1dari 2

UNIVERSITI KUALA LUMPUR KAMPUS KOTA

MALAYSIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY

Perkara
Pendahuluan

Cemerlang

Sederhana

Kurang
memuaskan

Lengkap 3 isi

2 isi sahaja

1 isi sahaja

Lengkap 3 isi

2 isi sahaja

1 isi sahaja

Lengkap 3 isi

2 isi sahaja

1 isi sahaja

Lengkap 3 isi

2 isi sahaja

1 isi sahaja

Menyediakan
format
sorotan artikel
dengan
cemerlang

Menyediakan
format sorotan
artikel dengan
sederhana

Menyediakan
format sorotan
artikel secara
kurang memuaskan

-sebab memilih jurnal


Latar Belakang
-siapa penulis jurnal
-sebab penulis menulis
jurnal
-golongan sasaran penulis
Spesifikasi
-apa yang terkandung dalam
jurnal
-bentuk kajian jurnal
-hasil dapatan
Kelebihan
-nyatakan tiga (3) kelebihan
jurnal terhadap masyarakat
Malaysia berdasarkan
pandangan pelajar
Kelemahan
-nyatakan tiga (3) kelemahan
jurnal terhadap masyarakat
Malaysia berdasarkan
pandangan pelajar
Format Sorotan Artikel
(Article Review)
-Times New Roman
-Font 12
-Alignment
-Double Spacing
-Muka Depan (Logo, Nama,
Id, Tajuk Jurnal, Nama
Pensyarah)
-dikepilkan bersama jurnal
yang diulas
-Tidak kurang dari lima (5)
muka surat

Markah