Anda di halaman 1dari 42

1

1.0 PENGENALAN
Sejarah Eropah memperlihatkan suatu rentetan cerita yang sangat panjang dari satu
peristiwa kepada satu peristiwa. Masyarakat di negara-negara Eropah sebelum
kemunculan suatu gerakan yang mengubah negara ini ke arah yang lebih cemerlang,
penduduknya masih terikat dengan kekuatan golongan raja, golongan konservatif,
gereja, dan elit bangsawan. Sememangnya, realiti yang terpaksa dihadapi ini telah
membawa kepada ketidakadilan dan ketidaksamaan dalam masyarakat. Hal ini
membawa munculnya suatu perasaan tidak puas hati oleh golongan bawahan yang
akhirnya mendorong mereka untuk menuntut hak-hak mereka yang dihimpit
ketidakadilan dan kekerasan, maka tercetusnya revolusi. Menurut Funk & Wagnalls
New Encyclopedia, revolusi adalah sebuah perubahan sosial atau politik dengan
menggunakan kekerasan dan secara paksa, serta dipengaruhi oleh kekejaman dan
persenjataan. Revolusi juga bermaksud suatu perubahan sistem politik, namun secara
cepat dan menyeluruh, melalui cara-cara di luar kebiasaan dan atas pengingakaran
terhadap golongan pemerintah.1
Karl Marx berpendapat bahawa, revolusi ialah lokomotif atau kereta api
sejarah. Menurutnya lagi, suatu revolusi yang muncul dalam sesebuah pemerintahan
atau negara mampu untuk mempercepatkan perubahan ke arah lebih baik atau
sebaliknya. Eropah yang melalui pelbagai zaman untuk mencapai kejayaan turut tidak
terkecuali menerima pelbagai bentuk revolusi-revolusi. Pada penghujung abad ke-18,
Perancis telah mengalami zaman perubahan dan sekaligus telah membawa kepada
kebangkitan revolusi. Kebangkitan revolusi atau lebih tepat dikenali sebagai Revolusi
Perancis 1789 yang berlaku telah membawa perubahan bukan sahaja kepada negara
Perancis itu sendiri, malah perubahan ini juga turut dirasai di seluruh dunia Barat.
Rentetan daripada itu, adalah wajar dikatakan bahawa Revolusi Perancis adalah
merupakan permulaan kepada sebuah kelahiran suatu unsur pemodenan kepada
Eropah. Revolusi ini menjadi titik peralihan dari masyarakat feudal kepada
masyarakat Perancis moden dan peristiwa ini menjadi panduan kepada negara-negara
lain.2

1 Rofiqi, Konsep Islam Revolusioner Dalam Pemikiran Ali Syariati,


Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, Hlm 17

Walaupun Revolusi Perancis telah melalui fasa yang ganas, namun ia


meletakkan asas untuk sebuah masyarakat baru yang lebih adil dan bebas berbanding
dengan yang lama. Dalam menuntut hak-hak dan menggulingkan kerajaan yang
menindas, perkara ini telah melambangkan revolusi dihalalkan dan sekaligus
menjadikannya suatu model yang diikuti oleh generasi akan datang. Dalam konteks
lain, revolusi adalah merupakan salah satu cara di mana satu masyarakat di sesuatu
daerah menyuarakan harapan serta idea-idea mereka dan ianya berlaku pada awalnya
dalam bentuk perhimpunan, perarakan dan pelbagai lagi. Berbekalkan falsafah sekular
Enlighment atau Kesedaran dan prinsip ekonomi bebas, golongan Borjoius Perancis
telah menentang golongan bangsawan semasa. Kejayaan Revolusi Perancis ini
sememangnya sudah jelas menggambarkan suatu yang postif terhadap pelaksanaan
revolusi ini sendiri sehingga ianya dilihat sebagai suatu landasan yang harus dilakukan
oleh pihak-pihak yang sedia memperjuangkan idea dan peranan mereka bagi menuntut
perkara yang dirasakan perlu. Revolusi Perancis meninggalkan warisan berharga
bukan sahaja untuk Perancis tetapi untuk seluruh dunia Barat. Gerakan Penyerlahan
berjaya mengesahkan bahawa manusia melalui kuasa akal dan tindakan mampu untuk
menemui jalan untuk masyarakat yang lebih baik.3
Namun, revolusi menjadi semakin tegang apabila terdapat bantahan, sekatan
dan pelbagai perkara lagi yang dilihat mengganggu gugat hak dan kebebasan
kumpulan revolusioner. Oleh itu, kejayaan sesuatu revolusi ini seharusnya dipandang
tinggi dan kerajaan yang memerintah atau golongan konservatif pastinya tidak akan
berdiam diri dan seterusnya akan melihat setiap revolusi yang berlaku dengan penuh
kembimbangan. Namun, sejauhmana revolusi ini dianggap berjaya membawa
sesebuah negara ke arah kejayaan, hal ini masih menjadi persoalan. Hal ini kerana,
setiap revolusi yang dilakukan sudah pasti tidak dapat lari dengan kegagalan yang
bakal dihadapi dan begitu juga hal kejayaanya. Hal ini juga akan turut diperjelaskan
lagi dalam penulisan ini dalam bab seterusnya yang membawa lanjutan Revolusi

2 Furet Francois, Revolusi Prancis, Yogyakarta: Gadjah Mada University


Press, 1989, Hlm 27
3 Sivachandralingam Sundara Raja, Sejarah Eropah, 2002, Kuala Lumpur:
Utusan Publication & Distributors, Hlm 193.

Perancis itu sendiri, iaitu Revolusi 1848, sama ada melihat Revolusi 1848 ini sebagai
suatu kejayaan mahupun kegagalan.

2.0 KEMUNCULAN REVOLUSI 1848


Kemunculan Revolusi 1848 dilihat sebagai suatu revolusi yang muncul rentetan
daripada pertikaian-petikaian berkenaan isu politik yang berlaku pada tahun 1820 dan
tahun 1830 sehingga menimbulkan konflik pada tahun 1848.4 Sebelum melihat dengan
lebih mendalam berkenaan Revolusi 1848, adalah wajar jika menyentuh tentang isuisu yang berbangkit dan revolusi yang berlaku pada tahun sebelumnya iaitu tahun
1820 dan tahun 1830. Pada tahun 1820, revolusi yang berlaku adalah merupakan
kebangkitan kebangsaan yang dipelopori oleh kumpulan tentera terhadap raja yang
mereka tidak sukai atau terhadap kuasa asing yang telah menduduki negara mereka.
Revolusi telah berlaku di Sepanyol, Portugal dan Itali. Kegagalan revolusi ini adalah
kerana terdapat campur tangan kuasa asing seperti campurtangan tentera Perancis di
Sepanyol dan tentera Austria di Itali. Kemenangan kuasa monarki dalam revolusi ini,
telah menyebabkan pengunduran para pemberontak ini ke negara yang lebih liberal
seperti Britain dan Belanda. Namun, golongan revolusioner ini tidak dilihat terpadam
disitu. Kekalahan mereka telah menyebabkan pergerakan kumpulan revolusioner telah
diantarabangsakan dan beberapa kumpulan gelap semakin membiak.
Pada tahun 1830, revolusi yang berlaku adalah revolusi yang bercorak liberal
dan bukan bersifat kebangsaan seperti revolusi pada tahun 1820. Revolusi ini
dipelopori oleh kumpulan yang lebih meluas ahlinya yang merangkumi golonan kaya,
golongan menengah, para cendikiawan, peguam, pegawai bank dan sebagainya.
Revolusi tahun 1830 ini telah berlaku di Perancis, Belgium, Itali, Switzerland, Poland
dan sebahagian Jerman. Secara umumnya, kebangkitan ini adalah merupakan protes
terhadap sekatan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem pemerintahan kerajaan
yang berunsur konservatif semenjak tahun 1815. Matlamat revolusi ini adalah untuk
merapatkan hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan sememangnya matlamat
ini tidak mudah dicapai kerana bentuk akhir matlamat ini adalah berbeza bagi pemikir
4 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,
2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 64.

dan pejuang yang terlibat pada masa itu. Hal ini telah menjadikan revolusi 1830
tergantung kerana matlamat tidak tercapai dan golongan pemikir dan revolusioner
pada ketika ini masih mencari jalan untuk keluar daripada corak pemerintahan yang
bercorak konservatif. Mereka yang sentiasa mahukan pemerintahan bercorak adil dan
bersifat sejagat sentiasa melihat bahawa pemerintahan beraja Eropah sentiasa penuh
dengan muslihat dan golongan atasan atau bangsawan masih lagi mendominasi segala
kekuasaan dan kemewahan. Secara umumnya, revolusi yang berlaku pada 1830 adalah
suatu permulaan kepada suatu tahap revolusi yang semakin meledak dari semasa ke
semasa dan dari satu tempat ke tempat yang lain.
Oleh itu, adalah tepat jika dikatakan bahawa Revolusi 1848 sememangnya
dilihat sebagai satu kebangkitan yang ada hubungannya dengan perkara yang telah
berlaku pada tahun-tahun sebelumnya iaitu tahun 1820 dan 1830. Dari sudut bentuk
revolusi di antara revolusi 1830 dengan revolusi pada tahun 1848, dapat dilihat
bahawa perbezaan hanya dibezakan dari segi darjah kehebatan sahaja. Pada tahun
1848, perbezaan pendapat di kalangan pemikir dan pejuang anti-status quo nyata
bertambah hebat daripada tahun sebelumnya. Idea-idea baru mula muncul, seperti idea
radikal sosialis5 yang dilihat sebagai pesaing hebat kepada idea liberalisme6 yang
sudah meresap terlebih dahulu. Jika dilihat kepada kawasan atau tempat berlakunya
revolusi, sudah pastinya tahun 1848 telah mencatatkan jumlah kawasan yang lebih
besar dan luas berbanding tahun 1830. Revolusi 1848 telah berlaku di Perancis, Itali,
Jerman, Austria, Bohemia dan Hungary dan hanya Sepanyol dan Rusia yang tidak
terlibat dengan revolusi. Selain itu, kebangkitan juga berlaku di Switzerland,
Denmark, Rumania, Poland dan Ireland.
5 Sosialisme mengutamakan persamaan kedudukan ekonomi di kalangan
ahli masyarakat secara keseluruhan. Menurut faham sosialis, persamaan
dari segi politik dan sosial adalah tidak bermakna tanpa persamaan dalam
bidang ekonomi. Slogan sosialisme ialah dari seseorang menurut
kemampuannya, untuk seseorang menurut sumbangannya.
6 Satu aliran pemikiran yang memainkan peranan penting dalam revolusi
1848. Suatu fahaman yang bersetuju dengan pemulihan dalam
pemerintahan negara. Liberalisme adalah memihak kepada konsep
pemerintahan menurut Perlembagaan, kuasa Dewan Perwakilan, dan ini
bercanggah sama sekali dengan konsep pemerintahan Monarki yang sedia
wujud di Eropah.

Merebaknya revolusi ke negara besar Eropah pada tahun 1848 ini adalah
merupakan suatu kejutan kepada golongan pemerintah di mana mereka tidak
seharusnya memandang ringan terhadap revolusi yang berlaku pada peringkat awal.
Kemunculan Revolusi 1848 sememangnya suatu lembaran baru buat negara-negara
Eropah. Pertarungan antara pemikiran-pemikiran radikal dan sederhana telah menjadi
faktor berlakunya revolusi ini. Kedua-dua pihak sentiasa mempunyai sangkaan
bahawa sekiranya idea serta tindakan mereka berjaya, maka masyarakat Eropah akan
menempuh satu zaman yang baru dan lebih cemerlang. Mereka juga melihat bahawa
tahun 1848 adalah tahun yang mampu untuk melahirkan suatu yang baru dan
bermakna serta dianggap suatu tahap yang penting.
Namun begitu, ledakan revolusi-revolusi yang berlaku pada tahun 1848 bukan
hanya menggambarkan matlamat tidak tercapai tetapi ada di antara ahli sejarah yang
melihat bahawa tahun 1848 adalah sebagai satu titik belokan tempat sejarah moden
yang gagal untuk membelok.7 Oleh itu, terdapat pelbagai perkara yang boleh dirungkai
bagi mengenalpasti faktor berlakunya revolusi ini. Pencetus revolusi pada tahun 1848
adalah kerana faktor ekonomi, pemikiran, dan faktor kepesonaan yang ditimbulkan
oleh revolusi itu sendiri. Faktor-faktor ini semuanya saling berkait antara satu sama
lain sehingga mencetuskan jangkitan revolusi dari satu tempat ke tempat yang lain di
negara-negara Eropah. R.R Palmer dalam bukunya A History of The Modern World
menjelaskan bahawa Revolusi 1848,
Walaupun revolusi-revolusi 1848, menggegarkan seluruh benua, tidak
mempunyai kekuatan penggerak yang mencukupi, kegagalan dan kejayaannya
berlaku dalam masa yang singkat dan pantas. Kesannya yang utama sebenarnya
ialah memperkuatkan lagi kumpulan konservatif yang melihat semua revolusi dengan
penuh kembimbangan.8
Oleh itu, perbincangan secara menyeluruh berkenaan Revolusi 1848 tidak
hanya terletak pada perjalanan sesuatu revolusi, tetapi perbincangan mengenai faktor
7 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,
2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 65.
8 R.R Palmer, Joel Colton. A History Of The Modern World, 1950, New York:
McGraw-Hill Seventh Edition, Hlm 501

terjadinya revolusi, kejayaan, kegagalan serta kesan Revolusi 1848 ini adalah menjadi
panduan yang lebih penting untuk diketengahkan. Revolusi 1848, walaupun singkat
namun ianya mempunyai kekuatan yang tersendiri dan impak revolusi ini turut
memberi kesan kepada beberapa perubahan yang berlaku di negara-negara Eropah.

3.0 FAKTOR TERCETUSNYA REVOLUSI 1848


Bagi meneruskan perbincangan sebelumnya, perjalanan Revolusi 1848 ini seterusnya
akan dilihat pada konteks yang berbeza dari sebelumnya iaitu pada punca dan sebabsebab ianya berlaku. Jika penulisan sebelum ini ada menyatakan bahawa Revolusi
1848 adalah rentetan atau perkaitan terhadap revolusi-revolusi yang berlaku pada
tahun sebelumnya, ianya mungkin telah menimbulkan suatu perbandingan dari segi
faktor tercetusnya revolusi, perjalanan revolusi dan matlamat revolusi antara Revolusi
1848 dan revolusi yang berlaku sebelumnya. Oleh itu, sebelum melihat dengan lebih
jauh, adalah wajar untuk melihat faktor-faktor yang mencetuskan revolusi pada tahun
1848 kerana revolusi-revolusi yang berlaku di negara-negara Eropah ini tidak terjadi
dengan sendirinya. Sudah pastinya setiap pemberontakan ini mempunyai seribu satu
punca atau masalah yang membelenggu golongan-golongan bawahan dan golongan
pemberontak untuk menyuarakan idea dan pendapat mereka dalam suatu perhimpunan
atau persidangan. Namun, tentangan yang dikenakan kepada golongan revolusi juga
dilihat merupakan suatu pemangkin kepada semangat revolusi yang semakin menyala.
Oleh itu, perbincangan sebelum ini ada menyebut berkenaan faktor atau pencetus
kepada revolusi 1848 ini dan faktor-faktor ini adalah merupakan batu asas kepada
perubahan yang berlaku di negara-negara Eropah yang mana telah menggerakkan
golongan revolusioner ke tahap yang lebih radikal.
3.1 FAKTOR PEMIKIRAN
Revolusi 1848 yang tercetus adalah disebabkan telah wujud beberapa idea pemikiran
yang telah dilihat meresapi akal danfikiran masyarakat Eropah pada zaman ini. Idea
pemikiran ini kemudiannya telah menjadi sumber terpenting yang mempengaruhi para

revolusioner untuk bertindak dan melakukan pemberontakan yang menurut pandangan


mereka adalah untuk menuntut pemulihan dan hak-hak mereka ke atas pemerintah.
Beberapa pemikiran dan idea yang penting semasa era ini adalah romantisisme,
liberalisme dan sosialisme. Idea-idea pemikiran ini telah memperlihatkan kekuatan
serta impaknya yang tersendiri ke atas masyarakat Eropah. Sama ada idea-idea
pemikiran ini ditekankan secara radikal atau sederhana, segalanya akan dibincangkan
dalam penulisan seterusnya. Oleh itu, tidak mustahil jika dikatakan melalui idea-idea
yang semakin menular ini, revolusi 1848 juga wajar dilihat sebagai suatu revolusi
berlandaskan ideologi.
3.1.1 LIBERALISME
Liberalisme, merupakan satu aliran pemikiran yang tidak asing lagi kepada
masyarakat Eropah. Istilah liberal juga sudah sedia wujud sebagai satu istilah politik
yang mula digunakan pada abad ke-19. Liberal ini sendiri mendukung makna bahawa
ia merupakan sesuatu fahaman yang bersetuju dengan pemulihan dalam pemerintahan
negara.9 Ia bertujuan memberikan kebebasan maksimun kepada individu dalam semua
bidang dan mengutamakan kepentingan individu daripada masyarakat serta bebas
daripada nilai-nilai agama.10 Liberal lebih memihak kepada konsep pemerintahan
berasaskan perlembagaan, kuasa Dewan Perwakilan yang mewakili rakyat dan
segalanya nya dibawa oleh Liberalisme adalah bercanggah dengan pemerintahan
monarki di Eropah. Para liberal juga percaya bahawa fahaman ini bukan hanya
menguntungkan golongan menengah tetapi juga pelbagai golongan lain. Oleh itu,
tidak hairan jika dikatakan bahawa fahaman liberal yang meresapi akal, jiwa dan
pemikiran para revolusioner adalah merupakan salah satu faktor yang membuatkan
mereka berani kehadapan untuk menuntut suatu pemerintahan yang baru atau bersifat
liberal.

9 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,


2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 68
10 Haslinda Hassan, Sekularisme : Sejarah Kelahiran Dan Kesannya
Terhadap Peradaban Islam Dengan Penumpuan Terhadap Serangan, 2000,
Kuala Lumpur : Master Thesis, Universiti Malaya, Hlm 55.

Oleh itu, dengan tercetusnya revolusi 1848, para liberal percaya bahawa satu
era yang lebih cemerlang akan lahir di Eropah jika fahaman liberal ini dijadikan
landasan pemerintahan dan kehidupan. Ideologi liberalisme ini telah meresapi
pemikiran rakyat-rakyat di Perancis yang kebanyakkan berjuang dan memberontak
atas ideologi liberalisme atau tuntutan terhadap suatu kebebasan. Golongan
revolusioner dan golongan menengah sentiasa mengharapkan kejatuhan sistem beraja
yang dilihat telah menyekat kebebasan sistem pemerintahan yang adil. Hal ini kerana,
pemerintahan yang bersifat diktator ini sememangnya telah mewujudkan suatu
perasaan tidak puas hati rakyat dan sekaligus telah mendorong para liberal untuk
menentang feudalisme. Fahaman ini sememangnya telah menguntungkan pelbagai
lapisan masyarakat dan hal ini telah dibuktikan dalam kejayaan Revolusi Perancis
yang akhirnya telah berjaya menghapuskan sistem pemerintahan beraja.

3.1.2 SOSIALISME
Aliran pemikiran lain yang turut tersebar di negara-negara Eropah adalah
sosialisme. Sosialisme adalah satu aliran pemikiran yang menekankan tentang
persamaan kedudukan ekonomi

dalam masyarakat secara keseluruhannya. 11

Kesamarataan dalam ekonomi yang dituntut oleh para sosialis ini telah
memperjuangkan hak-hak serta nasib pekerja-pekerja. Dua orang revolusioner
Blanqui dan Blanc12 telah terlibat secara aktif dalam Revolusi 1848, adalah merupakan
para sosialis yang berpendapat bahawa kuasa pemerintahan sepatutnya diperoleh
terlebih dahulu dan kemudian konsep sosialisme mampu dijelmakan. Aliran pemikiran
sosialis adalah turut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan revolusi berlaku
kerana para sosialis di Eropah adalah merupakan golongan yang berusaha kuat untuk
11 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,
2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 69
12 Mereka pernah terlibat dalam penghasilan penulisan radikal atau
percubaan merampas kuasa atau kedua-duanya sekali. Penglibatan Blanc
dalam Revolusi 1848 di Paris juga dilihat merupakan suatu pembaharuan
yang baru apabila beliau telah mengenengahkan idea-idea dalam bukunya
yang bertajuk The Organization of Labour yang akhirnya membawa
kepada pembentukan Bengkel Kebangsaan pada 27 febuari 1848.

mengubah peraturan sosioekonomi dan politik di Eropah semasa Revolusi 1848


terutamanya dalam Revolusi Perancis di mana terdapat usaha Blanc yang ingin
mewujudkan perubahan ekonomi dengan mengadakan Bengkel Kebangsaan. Faham
sosialis ini adalah merupakan suatu tentangan yang hebat kepada faham liberal yang
sering menimbulkan penentangan antara keduanya.
3.1.3 POSITIVISME
Liberal dan sosialisme, keduanya saling mendapat tempat dan kejayaan serta
kegagalan kedua golongan ini sentiasa dilihat seiringan. Romantisisme, juga
merupakan salah satu idea yang penting yang mempengaruhi para aktivis revolusioner
pada ketika ini. Pergerakan atau pemikiran romantis ini telah tersebar di kalangan ahli
seni dan kesusasteraan dan budaya Eropah dan ahlinya terdiri daripada bangsa
Inggeris, Perancis dan Jerman. Walaupun mereka bergerak secara khusus dalam
bidang seni dan kesusasteraan serta budaya, mereka juga mempunyai pertalian dengan
perkembangan pemikiran politik. Mereka yang berfahaman romantis ini percaya
bahawa fahaman dan sikap yang mereka bawa ini mampu membuka lembaran baru
dalam kehidupan manusia sejagat dan seterusnya mampu menemukan manusia
dengan sistem impian, suatu utopia. Golongan ini juga percaya bahawa revolusi
mampu melahirkannya. Oleh itu, memang tidak dapat dinafikan bahawa arus
romantisisme memang telah mempengaruhi para aktivis dalam revolusi-revolusi di
Eropah secara senyap dan berterusan di sebabkan ianya lahir dari dalam diri iaitu
melalui perasaan. Para romantic adalah sukar untuk dikenalpasti dan ideologi ini
dikatakan menjadi pencetus kepada revolusi-revolusi tahun 1848 ini.
3.1.4 KOMUNISME
Komunisme atau disebut juga Marxisme adalah suatu gerakan atau sistem ekonomi
berdasarkan kepada pemilikan secara awam atau dikongsi. 13 Menurut Marx,
masyarakat mengalami perubahan kerana sistem pengeluarannya yang turut berubah.
Perubahan yang berlaku daripada primitif kepada feudalisme, kapitalisme, sosialisme
dan kemudiannya membawa kepada komunisme. Walaupun, Communist Manifesto
13 Zulkarnain Abdul Rahman, Tamadun Rusia, 2002, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
Dan Pustaka, Hlm 140

10

telah diterbitkan pada Januari 1848 sebelum perlakukan pemberontakan di Paris,14


namun revolusi-revolusi yang tercetus sememangnya tidak menunggu suatu tempoh
yang sangat panjang untuk ianya meletus. Oleh itu, Marxist ini adalah merupakan
pengaruh yang kuat dan penting ke atas politik. Marx juga berpendapat bahawa
pertentangan kelas adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dielakkan dalam
masyarakat kapitalis borjouis kerana landasan masyarakat itu ialah pemburuan
keuntungan. Bagi melengkapkan pemburuan keuntungan ini, golongan borjouis akan
menindas golongan ploretariat. Golongan yang ditindas ini pula akan berusaha untuk
mempertahankan diri dan akan bersatu untuk menumbangkan kapitalis borjouis ini.
Oleh itu, hal yang sama turut digambarkan oleh masyarakat di negara-negara Eropah
yang mana mereka sudah tiba masa untuk melakukan pemberontakan kerana tidak lagi
mampu bertahan terhadap tekanan yang dikenakan ke atas mereka. Pemberontakan
yang dilakukan oleh masyarakat Perancis, Itali, Hungary, Bohemia sememangnya
memperlihatkan bahawa revolusi itu mampu meletus walaupun tanpa melibatkan
proses perubahan masyarakat yang sangat lama. Oleh itu, wajar jika dikatakan bahawa
kegagalan golongan revolusioner ini adalah bersesuaian dengan matlamat komunisme
yang mana masyarakat itu dikatakan tidak menunggu sehingga berlakunya perubahan
masyarakat tetapi lebih kepada hasrat golongan revolusioner itu sendiri.
3.1.5

NASIONALISME

Jika diperhatikan kepada Revolusi 1848, sememangnya revolusi ini tidak akan mampu
untuk digerakkan tanpa adanya tenaga penggerak yang terdiri daripada golongan
pekerja industri, artisan dan pelajar itu sendiri. Namun begitu, persoalan yang sering
timbul adalah apakah, siapakah dan bagaimanakah golongan bawahan ini mampu
digerakkan? Bagi menjawab persoalan ini, sudah semestinya beberapa sarjana akan
mengemukan beberapa ideologi yang menjadi pendorong kepada revolusioner ini.
Namun begitu, suatu pencetus utama tidak seharusnya diketepikan dalam mengupas
persoalan ini iaitu kemunculan semangat nasionalisme dalam negara Eropah. Apakah
semangat nasionalisme dan sejauhmanakah semangat ini mampu mencetuskan
revolusi? Nasionalisme adalah satu prinsip unit budaya homogen yang dilihat sebagai
asas kehidupan politik. Ianya tidak tertakluk kepada hal semulajadi, dan tidak juga
14 Rene Albrecht Carrie, Europe Since 1815, New York: Harper And Row
Publishers, 1962, Hlm 86

11

berada di dalam hati manusia, serta tidak juga menjadi pra-syarat kepada kehidupan
manusia secara umum. Nasionalisme adalah satu fenomena, dan bukan suatu ajaran
yang disampaikan oleh para nasionalis, dan ianya wujud dalam set tertentu keadaan
sosial.15
Sejak dari tahun 1800, Nasionalisme itu sendiri telah dilihat sebagai satu idea
atau semangat yang sangat berkuasa. Hal ini kerana, nasionalisme ini mampu untuk
mempengaruhi keseluruhan Eropah dalam bersatu atas nama bangsa dan negara.
Nasionalisme di Eropah dilihat bermula sejak Napolean Bonarparte menentang Rusia
yang akhirnya ditumpaskan dengan taktik tipu helah pengunduran16 yang dilakukan
oleh Rusia. Beliau akhirnya dikalahkan oleh satu pakatan kuasa Eropah dalam Perang
Antarabangsa pada 18 Oktober 1813.17 Kekalahan Napolean pada ketika ini yang telah
membawa kepada Kongres di Vienna tahun 1815 dilihat sebagai pencetus semangat
nasionalisme atau di sini bermulanya bibit-bibit nasionalisme. Bagi memperjelaskan
hal ini, dapat kita saksikan bahawa Kongres Vienna adalah merupakan satu
penyelesaian yang telah menitikberatkan pembahagian sempadan negara bagi
mengutamakan prinsip imbangan kuasa. Namun, penyelesaian ini sama sekali tidak
mengendahkan semangat kebangsaan yang telah diperhebat oleh Revolusi Perancis
dan Napolean Bonaparte.18
15 Stefan Auer, Russian and Euro-Asian Bulletin: Two Types of Nationalism
in Europe?, Melbourne: The Contemporary Europe Research Centre, 1997,
Hlm 1
16 Taktik ini digunakan oleh tentera Rusia yang disangka oleh tentera
Perancis akan pengundurannya. Namun, ini telah menyebabkan kemaraan
tentera Perancis ke kawasan pendalaman Rusia. Kekurangan bekalan
makanan, musim sejuk yang menyebabkan haiwan tunggangan mati,
serta kenderaan turut terpaksa ditinggalkan telah menyaksikan suatu
kesukaran yang amat jelas kepada tentera Perancis. Seterusnya,
pengunduran tentera Perancis telah berlaku dan sekaligus menyebabkan
Perancis menerima kekalahan ke atas Rusia.
17 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,
2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 55
18 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,
2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 72

12

Namun begitu, adalah wajar dikatakan bahawa nasionalisme yang tercetus


disebabkan Kongres Vienna adalah dilihat sebagai faktor jangka panjang yang
mencetuskan revolusi. Walaupun ianya tidak memberikan kesan secara drastic dan
tiba-tiba, namun pembiakan serta penularan nasionalisme ini sentiasa berlaku dan
diperhebat, sehingga dapat kita saksikan pada Revolusi 1848 yang rata-ratanya
berjuang atas nama nasionalisme. Oleh itu, dengan jelas dapat diketengahkan bahawa
nasionalisme yang dibawa adalah satu unsur penyatuan bangsa dalam melaksanakan
misi perubahan terhadap negara mereka melalui saluran yang sama. Revolusi 1848,
terutamnya di Itali, Jerman dan sebahagian Austria adalah tercetus disebabkan
nasionalisme yang tersemat yang sudah kian menebal.
Kelahiran revolusi-revolusi di negara-negara Eropah adalah disebabkan
meresapnya fahaman-fahaman ini dalam diri mereka. Walaupun golongan-golongan
ini mendukung dan membawa idea pemikiran yang berbeza mahupun yang sama,
namun usaha untuk menyatukan sebuah masyarakat melalui satu pemikiran adalah
tidak mudah. Hal ini kerana, perbezaan status, perbezaan ideologi serta matlamat akhir
yang hendak dicapai adalah berbeza. Maka dengan perkembangan ini, revolusi pada
tahun 1848 bukan sahaja memperlihatkan suatu pertentangan antara kaum feudal
dengan kaum bukan bangsawan, tetapi juga antara pihak pekerja dan borjuis.19
Pertembungan dua hala ini amat menyukarkan penyebaran idea yang seragam, dan
sekaligus melahirkan revolusi yang kurang memberikan impak seperti yang ditonjolka
pada beberapa siri revolusi pada tahun 1848 ini.

3.2 REVOLUSI INDUSTRI


Selain daripada aspek aliran pemikiran yang pelbagai yang telah meresapi para
revolusioner, aspek ekonomi juga dikatakan pemangkin kepada berlakunya revolusi di
negara-negara Eropah pada tahun 1848. Apabila membicarakan tentang hal yang
berkaitan ekonomi, sudah pastinya ianya adalah berkaitan dengan revolusi ekonomi
dan golongan pekerja. Keduanya, sentiasa berkait antara satu sama lain seperti impak
19 Ibid, Hlm 73

13

yang diperolehi oleh golongan pekerja disebabkan berlakunya revolusi industri ini.
Revolusi industri adalah berbeza daripada revolusi yang lain, kerana revolusi ini tidak
datang secara mengejut, cepat dan menukarkan keadaan dengan cara mendadak.
Sebaliknya, revolusi perindustrian telah menjalani proses yang agak lama. Revolusi
industri pada dasarnya adalah proses menukar cara pengeluaran daripada
menggunakan tangan kepada jentera atau mesin. Revolusi Industri juga dilihat sebagai
suatu revolusi yang turut membawa kesan kepada pemikiran dan peraturan politik.,
sosioekonomi dan sistem nilai di Eropah.
Kemunculan zaman Revolusi Industri telah menyebabkan perkembangan
sistem kilang

yang terdapatnya kumpulan pekerja yang datang dari daerah luar

bandar. Pada masa permulaan Revolusi Industri, kedudukan para pekerja dikatakan
tidak begitu terjamin kerana kedudukan mereka menjadi sulit semasa kemelesetan
ekonomi dan keadaan ini telah menimbulkan keresahan kumpulan pekerja. Terdapat
sarjana yang berpendapat bahawa Revolusi Industri adalah faktor kebangkitan
golongan revolusioner dan pendapat ini dibangkitkan oleh Bruun. Menurut Bruun,
kedatangan industrialisme pada awalnya yang dianggap sebagai satu permulaan
zaman gemilang apabila manusia akan mendapatkan tenaga kerja baru dalam bentuk
jentera. Namun, anggapan ini meleset sama sekali apabila golongan pekerja ini
terpaksan bekerja dalam jangka masa yang panjang dengan kadar bayaran yang tidak
setimpal. Menurut Bruun juga, gelombang revolusi-revolusi 1848 adalah suatu
pergolakan sosial yang pertama selepas tumbuhnya sistem kilang dan perkembangan
industri.20
Kenyataan yang menyokong bahawa Revolusi Industri juga dilihat sebagai
salah satu faktor yang mencetuskan Revolusi 1848 adalah dapat dilihat revolusirevolusi yang berlaku telah melibatkan golongan pekerja di bawah pengaruh
pemikiran sosialisme telah mengancam peraturan harta hak milik perseorangan. Oleh
itu, dapat disimpulkan bahawa melalui kemunduran ekonomi dan kesempitan hidup
serta penindasan yang dilakukan terhadap kumpulan pekerja ini, mereka yang diresapi
fahaman sosialisme sudah mulai bangkit dan melakukan perarakan, perhimpunan,
serta sekatan-sekatan bagi menuntut hak-hak mereka. Walaupun terdapat bantahan dan
20Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,
2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 74

14

perbezaan pendapat sarjana-sarjana terhadap hujah Bruun yang melihat bahawa


pengindustrian tidak dilihat sebagai faktor tercetusnya Revolusi 1848, kerana daerah
yang mengalami kesusahan ekonomi pada tahun 1845 sehingga 1847 bukanlah
merupakan daerah yang kencang dilanda revolusi. Namun, sarjana seperti Anderson,
Heaton, Pouthas dan Stearns tidak dapat membuktikan bahawasanya pengindustrian
ini sendiri telah membawa faedah kepada kaum pekerja Eropah dan hal ini telah
menguatkan hujah Bruun yang melihat bahawa aspek ekonomi ini juga perlu dilihat
sebagai salah satu aspek yang telah menyebabkan kaum pekerja melakukan
pemberontakan.
Selain melihat kepada revolusi industri itu sendiri, adalah wajar untuk
mengupas masalah ekonomi yang melanda negara-negara Eropah sebelum tahun
revolusi 1848 juga dilihat sebagai pemangkin utama yang membawa kepada
pemberontakan golongan pekerja.21 Apa yang berlaku pada tahun 1845 hingga 1847
memperlihatkan tiga krisis berasingan tetapi saling berkaitan. Krisis hasil tuaian yang
sedikit, kemerosotan perdagangan, kegawatan perbankan dan kewangan sudah cukup
menggambarkan keadaan masyarakat dan negara Eropah pada ketika ini.22 Keadaan
ini kemudiannya telah mencetuskan kebuluran serta kelaparan di seluruh Eropah
dalam konteks krisis pertanian semakin meruncing pada tahun 1845. Kegagalan hasil
tanaman dan diburukkan lagi dengan cuaca panas yang melampau telah menambah
penderitaan masyarakat Eropah. Wajar dikatakan keadaan ini serta kemunculan
revolusi industri adalah punca yang menjadikan golongan pekerja sentiasa mencari
peluang dan menuntut suatu pembaharuan bagi memperolehi kehidupan sosial yang
lebih baik, iaitu dengan melalui revolusi.

4.0 KEJAYAAN REVOLUSI 1848


4.1 MENGGEGAR SELURUH BENUA
21 Rene Albrecht Carrie, Europe Since 1815, New York: Harper And Row
Publishers, 1962, Hlm 85
22 Selim Kurt, The Revolution of 1848 And Its Reflecction To Modern
Political Mentality, Journal History School, 2014, Hlm 363

15

Revolusi 1848 merupakan satu fenomena yang berlaku secara pantas dan tiba-tiba di
negara-negara Eropah. Revolusi 1848 yang berlaku secara mendadak ini dilihat
mencapai kejayaan apabila kemunculannya berjaya menggegar seluruh benua.
Kejayaan revolusi yang dikatakan menggegar seluruh benua adalah kerana Revolusi
1848 ini berlaku serentak iaitu pada tahun 1848, dan melibatkan beberapa siri revolusi
yang berlaku dalam negara-negara dan tempat-tempat yang berasingan di Eropah.
Tahun 1848 itu sendiri dilihat sebagai tahun revolusi di mana revolusi berlaku seperti
suatu jangkitan dari satu tempat ke tempat yang lain. Merebaknya api revolusi yang
dimulakan dari Perancis ke negara-negara Eropah yang lainnya seperti Itali, Jerman
dan Austria adalah merupakan sebuah kejayaan revolusi yang tidak seharusnya di
pandang ringan begitu sahaja. Hal ini kerana, bukan mudah bagi seorang revolusioner
mencetuskan api revolusi yang begitu membara sehingga dirasakan oleh wilayahwilayah yang lainnya, dan akhirnya mampu memberikan satu dorongan yang padu
dalam memperlihatkan bahawa revolusi ini suatu yang tidak mustahil dilakukan dan
penuntutan terhadap sesuatu dan penyebaran idea-idea baru memerlukan revolusi
sebagai landasan yang paling utama.
Revolusi 1848, dari sudut menggegarkan dunianya, dapat ditekankan bahawa
revolusi ini adalah merupakan revolusi yang tidak tertumpu kepada satu kawasan
semata-mata. Walaupun revolusi pada tahun 1830 turut melibatkan beberapa buah
negara, namun ianya tidak sebanyak dan sebesar penglibatan negara-negara bagi
Revolusi 1848 itu sendiri. Merebaknya api revolusi ini dapat disaksikan apabila di
kalangan negara besar Eropah, hanya Sepanyol dan Rusia yang tidak mengalami
sebarang persengketaan dan bebas daripada revolusi pada tahun 1848 ini. 23 Oleh itu,
dapat disimpulkan bahawa hampir seluruh negara-negara Eropah telah menerima
jangkitan revolusi yang merebak, dan negara-negara seperti Perancis, Itali, Jerman,
Austria, Bohemia dan Hungary, Switzerland, Denamrk, Romania, Poland dan Ireland
adalah antara yang terkesan dengan kebangkitan ini.
Para sarjana juga turut menggelarkan tahun 1848 sebagai tahun revolusi adalah
sebagai tindak balas kepada bilangan dan pelbagai kebangkitan yang melanda

23 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,


2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm

16

Eropah.24 Revolusi 1848 juga dilihat menggegarkan dunia dengan kebangkitannya


seiringan dengan penularan idea-idea pemikiran yang menjadikan pemberontakan di
negara-negara Eropah dalam suasana yang tegang. Idea-idea pemikiran seperti
liberalisme, sosialisme dan nasionalisme dilihat menjadi pengukur kepada suatu
kejayaan dan kegagalan revolusi-revolusi yang berlaku ini. Sememangnya, idea ke
arah pembentukan negara dan pemerintahan yang bercorak liberal serta perjuangan
golongan sosialisme ke arah mewujudkan kesamarataan dalam setiap golongan kelas
telah menjadi satu unsur terpenting dalam Revolusi 1848 ini. Revolusi 1848 ini
dikatakan menggegar dunia adalah kerana telah berlaku pelbagai persaingan yang
melibatkan banyak pihak serta golongan, dan ianya juga disebut revolusi tiga penjuru
dan akhirnya menimbulkan konflik dalaman yang agak serius sehingga membantutkan
kejayaan sesuatu revolusi. Oleh itu, revolusi-revolusi yang berlaku di negara-negara
Eropah adalah mampu menggegar dunia jika dilihat dari segi konteks gerakan dan
idea revolusi itu sendiri.

4.2 PERUBAHAN DALAM PEMERINTAHAN


24 Jonathan Richard Hill, The Revolutions of 1848 in Germany, Italy, and
France, Eastern Michigan University: Senior Honors Theses, 2005, Hlm 3

17

Revolusi 1848 dianggap sebagai sebuah revolusi yang berjaya adalah kerana
berlakunya beberapa perubahan yang dituntut oleh para revolusioner selaras dengan
idea-idea yang dibawa bersama mereka. Oleh itu, jika melihat daripada pelbagai
konteks kejayaan, walaupun dalam jangka masa singkat dan pantas, masih terdapat
beberapa perubahan yang berlaku disebabkan pemberontakan tahun 1848 ini. Revolusi
1848, walaupun tidak berkisar kepada konteks kejayaan secara menyeluruh, namun
jika ingin dibandingkan dengan dimensi pergerakannya pada masa tersebut ianya telah
menunjukkan pemberontakan ini perlu dilakukan bagi membersihkan orde lama
sebanyak yang mungkin. Orde lama ini telah mula wujud di dunia Eropah sejak sekian
lama.25 Lanjutan daripada matlamat ini, akhirnya penduduk negara-negara Eropah
yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat telah melancarkan beberapa siri
revolusi untuk membuat tuntutan-tuntutan terhadap keadilan dan keperluan hak
mereka yang selama ini tidak di ambil peduli. Terdapat juga usaha untuk
membersihkan pemerintahan yang tidak telus dan adil.
Dimulakan dengan revolusi pertama yang berlaku dan antara revolusi yang
paling dominan yang menyebabkan beberapa pemberontakan di negara-negara lain,
iaitu revolusi di Perancis pada tahun 1848 yang bermula pada bulan Febuari.
Pemberontakan yang berlaku hasil daripada gabungan antara puak sosialis dan
republik adalah untuk menentang pemerintahan Louise Philippe26 disebabkan
pemerintahannya yang tidak memuaskan. Majlis Makan Malam di Paris adalah satu
peristiwa yang penting yang digariskan sebagai pencetus kepada revolusi ini, kerana
larangan Guizot selaku Perdana Menteri Perancis pada ketika ini terhadap majlis ini
kerana beliau melihatnya sebagai suatu kebimbangan akan kebangkitan golongan
revolusioner. Kemaraan golongan revolusioner yang terdiri daripada golongan pekerja
dan pelajar telah mencetuskan revolusi yang berbentuk perarakan di jalan-jalan raya
sambal melaungkan slogan serta sepanduk-sepanduk mereka.
25 H Rene Albrecht Carrie, Europe Since 1815, New York: Harper And Row
Publishers, 1962, Hlm 84
26 Louis Philippe (1773-1850) adalah adik kepada Louis XVI. Dia adalah
daripada keluarga Orleans yang merupakan keluarga saingan kepada
golongan diraja Bourbon. Louise adalah seorang yang liberal sama seperti
ayahnya.

18

Pemecatan Guizot sebagai Perdana Menteri, pelarian Louis philippe ke


London dan terbentuknya kerajaan sementara iaitu republik kedua adalah merupakan
suatu hasil yang positif yang membawa kepada perubahan ke atas pentadbiran di
Perancis dan hal ini sekaligus telah menyingkirkan sistem beraja yang masih
diamalkan sebelum ini. Walaupun kejayaan yang singkat disebabkan tercetusnya
pertumpahan darah pada 23 Jun sehingga 26 Jun telah mengorbankan banyak nyawa,
namun kesudahannya negara Perancis berada di bawah perlembagaan yang baru di
bawah kekuasan Louis Bonaparte.27 Pemerintahan di bawah Louis Bonaparte tidak
hanya dilihat mengembalikan semula kekuasaan keluarga Bonaparte I iaitu zaman di
mana Perancis melalui satu pemerintahan yang unggul dan berjaya. Loius Bonaparte
atau digelar Napolean III28 adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat Perancis
dalam Pilihan Raya Umum yang mendapat undian sebanyak 5 juta dan meninggalkan
pesaingannya jauh terkebelakang. Beliau tidak hanya menawarkan sesuatu kemegahan
kepada negara Perancis semata-mata, namun penawaran terhadap sebuah negara yang
stabil dan kuat dalam seuatu pemerintahan juga menjadi penekanan Napolean III. 29
Tanpa sebuah revolusi, tidak mungkin rakyat Perancis dapat mengecapi saat kejayaan
ini dan sudah pastinya rakyat masih dibelenggu Louis Philippe yang menjalankan
pemerintahan secara tidak adil dan tidak liberal serta kebebasan bersuara rakyat
disekat. Kejatuhan Louis Philippe, pembentukan republik kedua, pembentukan
undang-undang dan perlembagaan baru, adalah satu kemenangan kepada puak
revolusioner.
27 Louis Bonaparte adalah anak kepada Raja Holland dan anak saudara
kepada Napolean pertama iaitu orang yang pertama menggunakan
gelaran keluarga Napolean ini. Beliau menetap di Switzerland, Itali,
England dan Amerika. Beliau pernah bergaul dengan para revolusioner di
Itali. Beliau adalah seseorang yang mempunyai idea, mengimpikan suatu
perubahan dan mimpi tersebut seharusnya menjadi sebuah realiti.
28 R.R Palmer, Joel Colton, A History Of Then Modern World, New York:
McGraw-Hill Seventh Edition, 1950, Hlm 527
29 A.J Grant, Harold Temperley, Lillian M. Person, Europe in The Nineteenth
and Twentieth Centuries (1789-1950), London: Longman, Green and Co,
1956, Hlm 170.

19

Pemberontakan di Jerman, juga merupakan salah satu pemberontakan yang


berlaku ekoran daripada terkesan daripada gerakan revolusi di Perancis pada Febuari
1848. Ekoran daripada mahukan perubahan, rakyat telah mengadakan satu bentuk
perhimpunan dan terhasilnya satu surat rayuan kepada kerajaan. Namun, penolakan
surat rayuan ini telah mencetuskan penunjuk perasaan yang lebih hebat dan agresif
terhadap pemerintahan kerajaan. Kejayaan Jerman dalam revolusi, walaupun berlaku
dalam masa yang singkat, tetap membawa kepada suatu perubahan kepada Jerman.
Perubahan yang dilakukan oleh Raja Frederick William adalah dengan melantik satu
kabinet menteri yang baru di bawah Ludolf Champhausen yang merupakan salah
seorang ketua golongan yang liberal yang terkenal. 30 Selain itu, pilihan raya umum
yang telah diadakan juga memperlihatkan suatu perubahan kepada hak mengundi
kepada rakyat Prussia tanpa meletakkan syarat seperti syarat harta. Walaupun hak ini
bukanlah hak mengundi secara langsung, namun tekanan revolusioner telah
menyebabkan sesuatu perubahan itu dilakukan secara segera dan tiba-tiba.
Namun begitu, kejayaan yang sangat cepat dan pantas adalah milik
revolusioner yang mencetuskan revolusi tiga penjuru di Jerman kerana parlimen
sejerman yang bersidang di Frankrut telah menyebabkan para pejuang liberal dan
nasionalisme yang melihat impian mereka melebur.31 Walaupun Parlimen Frankrut
telah bertindak menghapuskan beberapa hak keistimewaan tuan tanah yang
mendatangkan kesusahan kepada golongan petani, namun hal ini tidak mampu
mengubati kekecewaan para pejuangan nasionalis di luar Jerman dan juga kepada
golongan bawahan Jerman. Walaupun perubahan pentadbiran yang dikecapi terlalu
pantas untuk dinikmati oleh masyarakat Jerman, namun usaha golongan revolusioner
yang menggerakkan revolusi di Jerman harus dilihat sebagai suatu kejayaan oleh
semua pihak kerana sedikit sebanyak Jerman telah melalui suatu usaha ke arah
pemulihan pemerintahan kerajaan. Walaupun, Parlimen Frankrut dianggap masih
gagal menyatukan negara Jerman pada ketika ini disebabkan oleh tiada persetujuan
oleh Prussia dan Austria. Namun, kegagalan ini tidak hanya dilihat sebagai suatu
30Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,
2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 87
31 A.J.P Taylor, The Struggle For Mastery In Europe 1848-1918, Oxford: At
The Claredon Press, 1954, Hlm 16

20

kegagalan yang abadi dan kekecewaan pengalaman politik yang berlaku pada tahun
1848 ini telah menjadi pendorong kepada pembentukan negara Jerman yang lebih
bersifat realiti pada tahun berikutnya.

4.3 KEMENANGAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA


Kejayaan Revolusi 1848 tidak hanya dilihat daripada kejayaan golongan revolusioner
menghapuskan sistem beraja tetapi juga dilihat dalam sudut kemenangan terhadap
golongan pekerja. Golongan pekerja adalah sangat penting yang dilihat sebagai
kekuatan penggerak yang paling utama. Tanpa penglibatan golongan pekerja ini, tidak
mungkin suatu revolusi yang hebat dan dasyat dapat dicetuskan di benua Eropah pada
tahun 1848. Karl Marx dan Friedrich Engels cuba untuk mengklasifikasikan revolusi
yang berlaku pada tahun 1848 ini adalah sebagai satu pemberontakan pekerja terhadap
masyarakat sosialis baru.32 Keadaan ini juga dapat digambarkan dalam Revolusi
Perancis pada tahun 1848 yang telah menggunakan golongan pekerja yang ramai ini
sebagai penggerak dan pencetus revolusi.33 Di negara Eropah, golongan pekerja ini
adalah golongan yang sering ditindas serta sering dipergunakan oleh golongangolongan yang lain untuk kepentingan mereka. Pada tahun 1830, golongan pekerja
yang radikal telah dilanda kekecewaan apabila kemenangannya telah dirampas oleh
golongan borjoius, dan hal yang sama juga telah berlaku pada revolusi tahun 1848.
Krisis pada tahun 1848 yang lebih merumitkan daripada tahun 1830
sehinggakan

golongan

pemerintah

terpaksa

menggunakan

kekerasan

untuk

menumpaskan golongan-golongan yang radikal ini. Pengangguran yang tinggi di


bandar-bandar besar dan pekerja yang diambil dalam projek-projek bantuan awam
32 Willem Cleven, The Failure of a Revolution France, Germany and The
Netherlands in 1848: A Comparative Analysis, Utrecht University, 2008,
Hlm 7
33 H Rene Albrecht Carrie, Europe Since 1815, New York: Harper And Row
Publishers, 1962, Hlm 85

21

telah menjadi penglihatan ciri dalam revolusi tahun 1848 ini dan seterusnya telah
memainkan peranan penting dalam wabak revolusi dan pembangunan selanjutnya. 34
Kemenangan kepada golongan pekerja adalah apabila berlaku pembelaan yang
akhirnya telah merubah nasib-nasib golongan ini. Di Perancis, pembentukan Bengkel
Kebangsaan itu sendiri telah menunjukkan banyak perubahan yang positif terhadap
golongan pekerja ini. Perubahan yang berlaku semasa revolusi dia atas tuntutantuntutan para revolusioner telah dikekalkan walaupun revolusi telah berakhir telah
menandakan penrubahan secara mutlak terhadap nasib pekerja. Golongan pekerja ini
bukan sahaja mempunyai hak untuk bekerja, tetapi hak mereka sebagai pekerja juga
mula terjamin. Pemerintahan Louis Bonaparte kemudiannya telah menunjukkan
bahawa pelbagai perubahan ke atas golongan pekerja yang telah berlaku seiringan
dengan penambahbaikan keadaan sosial masyarakat seperti pengakutan dan
perindustrian.35 Sebagai kesannya, pengangguran di negara Perancis adalah semakin
berkurang.
Selain itu, keadaan pekerja di Perancis juga dilihat lebih terbela dengan adanya
pembentukan yang lebih banyak terhadap kelab-kelab politik dan persatuan
perdagangan pekerja di ibu negara.36Sementara di Norway, penubuhan Kesatuan
Pekerja telah dilakukan oleh golongan Kristian dan guru sekolah sosialis Marcus
Thrane.37 Kesatuan Pekerja ini telah mencapai pelaksanaan dan hasil yang tinggi pada
tahun 1851, iaitu dengan mempunyai lebih 30,000 orang ahli. Beberapa perubahan
yang berlaku ke atas golongan pekerja Eropah telah memperlihatkan betapa kesan
yang dibawa oleh Revolusi 1848 yang merupakan satu kemenangan buat golongan
pekerja. Selain itu, penggantian dan pelaksanaan beberapa skim bantuan kerajaan
34 Selim Kurt, The Revolution of 1848 And Its Reflection To Modern
Political Mentality, Journal History School, 2014, Hlm 364
35 McDougal Littell, Nationalist Revolutions Sweep The West, 17891900,
2010, Mcdougal Littell Inc, Hlm 687
36 Jonathan Sperber, The European Revolutions, 1848-1851, 2005, United
Kingdom: Cambridge University Press.
37 Jonathan Richard Hill, The Revolutions of 1848 in Germany, Italy, and
France, Eastern Michigan University: Senior Honors Theses, 2005.

22

yang tertentu dari semasa ke semasa bagi kepentingan para pekerja di Eropah. Dasar
perumahan untuk pekerja, rancangan ganti rugi para pekerja, penubuhan kesatuankesatuan sekerja serta perkara-perkara lain seumpamanya telah melahirkan sistem atau
aspek-aspek sistem yang sering disebut negara kebajikan.38 Oleh itu, jelaslah bahawa
Revolusi 1848 sememangnya membawa suatu kejayaan kepada golongan pekerja
yang berjuang demi membela nasib, dan mengembalikan hak-hak mereka sebagai
pekerja. Kejayaan golongan ini dapat dilihat melalui perubahan-perubahan yang
dilakukan selepas tamatnya pemberontakan.

4.4 PEMBENTUKAN NEGARA JERMAN DAN ITALI


Apabila membicarakan tentang kejayaan membentuk sesebuah negara bangsa, sudah
pastinya kita tidak dapat lari untuk turut menyatakan tentang semangat nasionalisme
yang sudah meresepai jiwa masyarakat di sesebuah negara. Namun begitu, konteks
nasionalisme yang ingin ditekankan disini ialah suatu nasionalisme yang menjurus ke
arah pembentukan revolusi, dan hal yang sama dilihat dalam Revolusi 1848.
Semangat Nasionalisme di negara Eropah, telah muncul sejak berlakunya Revolusi
Perancis lagi dan semakin kuat setelah kejatuhan Napolean Bonarparte yang
seterusnya membentuk Kongres di Vienna pada tahun 181539 sehinggalah membawa
38 Ibid, Hlm 103
39 Kongres Vienna merupakan persidangan antara duta-duta dari kuasakuasa utama di Eropah yang dipengerusikan oleh negarawan Austria,
Klemens Wenzel von Metternich dan diadakan di Vienna, dari akhir
September, 1814, hingga 9 Jun, 1815. Tujuannya adalah untuk
membahagikan benua Eropah selepas kekalahan Napoleon I dari Perancis
dalam Perang Napoleon pada musim bunga sebelumnya. Perbincangan ini
bersambung walaupun bekas Maharaja Perancis, Napoleon I pulang
daripada pembuangan negeri dan merampas semula kuasa di Perancis
pada Mac 1815. Tindakan Terakhir Kongres (Final Act) telah ditandatangani
sembilan hari sebelum kekalahan Napoleon yang terakhir dalam

23

kepada tercetusnya satu lagi siri revolusi yang dasyat iaitu Revolusi 1848 ini sendiri.
Jika dilihat dari aspek idea nasionalisme ini sendiri, sudah pastinya terdapat unsur
penyatuan dan kesamaan matlamat sesuatu bangsa yang berjuang bersama menggapai
satu matlamat akhir yang sama. Sememangnya, penyatuan inilah yang dianggap
sebagai satu kejayaan besar kepada golongan revolusioner.
Menggariskan kejayaan yang dikecapi dari segi aspek penyatuan melalui idea
nasionalismenya adalah terdapat pada negara Jerman dan Itali. Hal ini dapat
diperhatikan oleh perjuangan kedua-dua buah negara yang mengalami proses
penyatuan sebagai sebuah negara bangsa semasa revolusi. Tuntutan untuk menjadi
sebuah negara bangsa yang kuat serta perjuangan atas nama bangsa juga adalah
merupakan salah satu unsur penyatuan yang dipandang sebagai kejayaan yang unggul
dalam Revolusi 1848 ini. Walaupun negara Jerman dan Itali terbahagi kepada
beberapa daerah atau negeri yang berbagai-bagai pemerintahan yang berlainan, hal ini
tidak sesekali melemahkan idea nasionalisme yang semakin merangsang. Negara Itali
turut tidak terkecuali untuk memperoleh kejayaan melalui penyatuan rakyatnya
sehingga tercetusnya revolusi negara Itali pada tahun 1848 ini. Oleh kerana negara
Itali hampir satu per tiga daerahnya berada di kekuasaan Austria, maka unsur antikuasa asing telah memainkan peranan yang sangat mustahak dalam revolusi di Itali.
Bermula dari perasaan anti-kuasa asing inilah tercetusnya suatu semangat yang
bersifat penyatuan atau nasionalisme kepada bangsa Itali itu sendiri kerana negara Itali
adalah terdiri daripada rakyat yang sama bahasa pertuturannya serta agamanya.
Rakyat Itali dalam revolusi 1848, walaupun matlamat perjuangan yang antara
golongan sederhana, golongan radikal nasionalis, golongan bawahan serta golongan
agama ini berbeza-beza, namun dapat dilihat bahawa matlamat akhir yang ingin
dicapai bersama adalah pengusiran kuasa asing di Itali.
Pengundurkan Austria pada 23 Mac 1848 adalah suatu kejayaan dan
merupakan suatu perkabaran yang baik buat rakyat Itali. Penyatuan yang paling
berjaya di negara Itali adalah apabila terdapat gandingan tenaga antara golongan
atasan dan bawahan untuk menentang tentera Austria. Rakyat Itali berganding bahu
dalam menghulurkan bantuan ketenteraan yang terdiri daripada sukarelawan dari Itali
utara dan tengah serta bala tentera dari negeri di Itali ke Kota Milan adalah untuk
Pertempuran Waterloo pada 18 Jun, 1815.

24

berjuang bersama atas semangat nasionalisme dan mempunyai matlamat akhir yang
sama, iaitu mengusir orang asing di negara Itali. Oleh itu, adalah wajar jika dikatakan
bahawa kejayaan Revolusi 1848 di Itali adalah dapat dilihat daripada penyatuan
rakyatnya dalam membawa Itali ke arah negara yang bebas dan republik. Melalui
penyatuan Itali, rakyat Itali sememangnya telah terhutang budi kepada diplomasi yang
dilakukan oleh Ketua Menteri Cavour, yang telah menjadi Perdana Menteri Piedmont
dari tahun 1852 hingga 1860. Melalui pakatan diplomatik yang bijaksana dengan
Perancis, Sardinia-Piedmont telah berjaya mengalahkan tentera Austria pada tahun
1859. Selain daripada penglibatan tentera biasa, sebilangan besar sukarelawan tentera
di bawah pimpinan Giuseppe Garibaldi telah turut sama menyertai peperangan ini.
Garibaldi adalah seorang tokoh utama dalam penyatuan Itali. Hal ini kerana, beliau
sendiri diperintahkan dan bertempur dalam pelbagai kempen ketenteraan yang telah
membawa kepada pembentukan Itali yang bersatu. Salah satu keputusan paling
penting revolusi pada tahun 1848 adalah pembukaan Parlimen Itali yang pertama di
Torino dalam 1861 dan proses ke arah pembentukan sebuah negara Itali yang bebas
dengan menyertai Rom.40

Selain Itali, Revolusi 1848 telah meninggalkan kesan jangka panjang kepada
Jerman apabila berlakunya pembentukan negara-negara Jerman pada tahun selepas
revolusi. Hal ini dilihat adalah merupakan rentetan daripada kekalahan dan kegagalan
Jerman untuk bersatu dengan Prussia pada tahun sebelumnya. Revolusi yang berlaku
di Jerman, memperlihatkan penggabungan yang ketara apabila Prussia yang tidak
menghadapi masalah bangsa percampuran dan rata-rata masyarakat Prussia adalah
terdiri daripada mereka yang berbangsa Jerman. Permulaan yang sangat
memberangsangkan apabila kedua-dua idea liberalisme dan nasionalisme bergerak
seiring dan seolah-olah mendapat nafas baru apabila negara Jerman turut terkesan
dengan revolusi yang dimulakan di Perancis.41 Di Jerman, kebanyakkan golongan
pertengahan yang terdiri daripada peguam, doktor dan guru telah berusaha untuk
40 Selim Kurt, The Revolution of 1848 And Its Reflection To Modern
Political Mentality, Journal History School, 2014, Hlm 374
41 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,
2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 87-96

25

medapatkan kekuasaan politik dan demi mengukuhkan institusi liberal serta menuntut
semua hak-hak yang diketepikan oleh pemimpin yang memerintah. Oleh itu, golongan
pertengahan ini melihat, dengan menggulingkan pemerintahan kerajaan atau
pemimpin yang dianggap sebagai langkah pertama untuk memperoleh pemerintahan
bercorak liberal serta usaha untuk membentuk suatu penyatuan kebangsaan juga
ditekankan.42
Penyatuan rakyat Jerman adalah dapat digambarkan dalam perhimpunan awam
di Berlin, yang rata-ratanya disertai oleh rakyat Jerman yang nasionalis dan liberal.
Sungguhpun berdepan dengan kegagalan penyatuan negara Jerman melalui Parlimen
Frankrut,43 hal ini tidak dilihat sebagai kegagalan secara menyeluruh oleh rakyat
Jerman, sebaliknya penyatuan rakyat yang sedia wujud melalui satu idea nasionalisme
yang tercetus sejak awal lagi sehingga menyebabkan revolusi adalah merupakan
kejayaan yang sebenar-benar kejayaan. Di sebalik pembentukan negara Jerman, rakyat
Jerman perlu berterima kasih atas usaha Otto Von Bismarck yang telah menggunakan
dasar Realpolitik yang dilihat berjaya ke arah mewujudkan negara Jerman. Pada tahun
1870, Prussia telah menewaskan Perancis dan menduduki Alsace dan Lorraine.
Januari 1871, sebuah perhimpunan yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin di
negeri-negeri Jerman, wakil-wakil rakyat, menteri-menteri Prusia dan Bismarck telah
berkumpul di Hall of Mirror di Versailles, untuk mengisytiharkan empayar Jerman
yang baru yang diketuai oleh Kaiser William I dari Prusia. Pembentukan negara
Jerman yang baru dengan kejayaan Bismarck menyatukan rakyat dan wilayah-wilayah
Jerman yang terpisah telah baru memberi penekanan yang kuat kepada pemimpin
Jerman pada ketika ini untuk memodenkan perindustrian terutamanya sistem mata
wang, perbankan, sistem undang-undang dan kehakiman di Jerman.
Revolusi pada tahun 1848 telah memberikan kesan terhadap perkembangan
sejarah Eropah moden, dengan meletakkan sesetengah negara dalam perjalanan ke
liberalisme dan lain-lain di satu laluan, akhirnya telah membawa kepada perpaduan

42 Ibid, Hlm 14
43 Keith Robbins, Britain And Europe 1789-2005, London: Hodder
Education, 2005, Hlm 92

26

negara.44 Negara Jerman pula telah membuat pengisytiharan bersepadu kerajaan


Jerman di Mahkamah Versailles pada Januari 1871 yang pergerakannya pada akhirnya
adalah kejayaan pergerakan nasionalisme. Pembentukan negara Jerman ini adalah
merupakan suatu kesan jangka panjang yang hanya dirasai setelah beberapa tahun
daripada jangka masa revolusi yang berlaku. 45 Kedua-dua negara Jerman dan Itali,
telah menubuhkan kesatuan kebangsaan mereka dalam tempoh jangka masa yang
panjang berbanding dengan Perancis dan England, dan muncul di peringkat Eropah.
Walaupun kedua-dua negara ini mengambil masa yang lama, namun keadaan ini tidak
menghalang untuk keduanya untuk untuk mendapatkan tanah jajahan. Tanah jajahan
adalah sangat penting bagi negara-negara Barat yang jauh adalah kerana keperluan
terhadap bahan mentah bagi tujuan perindustrian. Oleh itu, imbangan politik Eropah
diformulasi semula kerana usaha ini akan meningkatkan pembangunan bahkan sampai
ke Perang Dunia Pertama.

5.0 KEGAGALAN REVOLUSI 1848.


5.1 KEKUATAN PENGGERAK YANG TIDAK MENCUKUPI
Revolusi 1848, walaupun telah melalui fasa kejayaan dari pelbagai aspek, namun
revolusi ini juga memperlihatkan unsur kejatuhan dan kegagalan daripadanya.
Konteks kegagalan yang diperolehi sememangnya telah memberikan suatu gambaran
kepada negara-negara yang terlibat bahawa revolusi pada tahun 1848 bukan hanya
dilihat sebagai sebuah kejayaan, tetapi turut dilihat sebagai sebuah kegagalan. Namun,
44 Selim Kurt, The Revolution of 1848 And Its Reflection To Modern
Political Mentality, Journal History School, 2014, Hlm 372
45 Charles Breunig, The Age of Revolution and Reaction 1789-1850,
London: George Weidenfeld & Nicolson, 1970, Hlm 255

27

beberapa sarjana melihat perkara yang berbeza-beza terhadap Revolusi 1848 ini
terutamanya soal kejayaan dan kegagalannya. Persoalannya yang timbul disini adalah
sejauhmanakah kegagalan Revolusi 1848 ini dan mengapa revolusi ini dianggap gagal
oleh sesetengah sarjana. Soal kegagalan sudah pasti berkait dengan kepincangan di
sana sini serta punca kegagalan itu sendiri yang perlu diberi perhatian. Oleh itu,
Revolusi 1848, yang berlaku serentak dan secara tiba-tiba, sudah pastinya mempunyai
banyak kekurangan dan kepincangan dalam gerakan atau perjalan revolusi itu sendiri.
Ketiadaan kekuatan penggerak yang mencukupi adalah merupakan kegagalan
bagi Revolusi 1848 kerana hal ini telah menyebabkan revolusi yang telah dicetuskan
tidak memperoleh matlamat terakhir seperti yang diinginkan oleh golongan
revolusioner yang radikal ini. Selain itu, golongan revolusioner yang terdiri daripada
golongan bawahan juga menerima nasib yang sama akibat daripada kekalahan
revolusi ini sekaligus menyebabkan penuntutan hak-hak tidak diendahkan sama sekali.
Sememangnya kekuatan penggerak sesuatu revolusi ini dianggap penting dalam
menentukan hala tuju revolusi ini sama ada ianya mencapai kemenangan ataupun
sebaliknya. Jika kita menyingkap zaman sewaktu berlakunya Revolusi Perancis 1789,
sudah pastinya dapat kita lihat revolusi ini telah mencapai kejayaan meruntuhkan
kerajaan monarki disebabkan kekuatan penggeraknya yang terdiri daripada golongan
borjoius, golongan profesional dan petani yang bersatu. Oleh itu, hal ini amat
bertetapan sekali dengan perbincangan mengenai Revolusi 1848 yang dilihat gagal
kerana ketiadaan kekuatan penggerak yang dapat meletakkan revolusi ini pada tahap
yang berjaya.

Revolusi 1848, dikatakan gagal kerana tidak mempunyai kekuatan penggerak


yang mencukupi dan kegagalan ini akan dibuktikan pada revolusi yang pertama
tercetus di Perancis dalam daerah Paris. Penentangan di Paris yang hanya melibatkan
golongan sosialis dan republik dan bermatlamat menentang pemerintahan Louise
Philippe sememangnya menggambarkan bahawa revolusi yang berlaku pada waktu ini
hanya melibatkan beberapa golongan yang mempunyai matlamat akhir yang sama dan
adalah mustahil bagi mereka yang tidak sehaluan untuk turut sama menggerakkan

28

revolusi ini. Walaupun revolusi Perancis ini turut digerakkan oleh kaum pekerja dan
pelajar yang ramai melalui perhimpunan di jalan-jalan raya, sekatan, serta laungan
slogan di sepanjang jalan, namun hal ini masih belum cukup untuk mencapai kejayaan
dalam pemberontakan. Hal yang sama juga dilihat dalam revolusi di Austria yang
berlaku di Hungary yang melibatkan suatu gerakan revolusi yang bersifat
nasionalisme oleh bangsa Magyar dan revolusi ini memperlihatkan suatu perjuangan
yang hanya melibatkan kepentingan bangsa sendiri dan matlamat akhir bangsa
Magyar ini berbalik kepada kepentingan kepadanya dan bukan demi membela nasibnasib petani atau golongan bawahan secara keseluruhan. Tanpa kekuatan yang cukup
oleh golongan Magyar ini akhirnya mereka ditumpaskan pada Ogos 1949 dan ini
merupakan kegagalan buat mereka dan kegagalan dalam revolusi.
Revolusi di Jerman dan Itali turut dilihat mempunyai kekangan dalam
perjuangan gerakan revolusinya kerana tiada kekuatan penggerak yang mampu
membuatkan mereka bersatu secara menyeluruh bagi mencapai satu matlamat yang
sama. Di Jerman, walaupun kelas menengah dan bekerja bersatu pada masa
pemberontakan di Berlin, di bawah satu matlamat yang sama menghapuskan elit
konservatif, tetapi setiap kelas mempunyai sebab-sebab yang sangat berbeza untuk
mencapai

matlamat

tersebut.46

Pemberontakan

yang

bersifat

nasionalisme

sememangnya suatu perjuangan yang mampu menggegarkan negara-negara Eropah,


tetapi hal ini tidak dilihat sebagai suatu yang realiti di kedua-dua buah negara ini. Hal
ini kerana, pemberontakan yang dilakukan menjurus kepada pemberontakan tiga
penjuru atau lebih. Pertarungan sesama sendiri ini sememangnya melemahkan
kekuatan nasionalisme, menjadikan matlamat revolusi sukar dicapai dan seterusnya
menguatkan lagi golongan konservatif. Oleh itu, kegagalan ini akhirnya telah
menimbulkan kesan yang mendalam kepada negara-negara Eropah, seperti Itali yang
terpaksa mengorbankan nasionalisme demi mahu menjaga kepentingan golongan
sendiri dan akhirnya telah menyebabkan kegagalan pemupukan serta pengekalan
perpaduan dalam gerakan nasionalis di negara Itali. Kegagalan ini telah memberikan

46 Jonathan Richard Hill, The Revolutions of 1848 in Germany, Italy, and


France, Eastern Michigan University: Senior Honors Theses, 2005, Hlm 17

29

kesan psikologi kepada para revolusioner yang akhirnya mempengaruhi setiap aspek
di Eropah pada pemikiran dan aktiviti selepas 1850.47
Oleh itu, jelaslah bahawa kegagalan Revolusi 1848 adalah kerana kekurangan
kekuatan penggerak yang dianggap suatu yang paling penting dalam perjalanan
revolusi. Penggerak yang dibincangkan disini adalah merujuk kepada kekuatan tenaga
para revolusioner dan ideologi serta idea yang menggerakkannya. Penggerak juga
dapat memperlihatkan seorang ketua yang mengepalai setiap revolusi. Ketiadaan
kekuatan penggerak berlaku apabila pekerja terpaksa berlawan tanpa ketua kerana
ketua ditangkap, bersembunyi dan menjadi tawanan, dan hal yang sama terjadi kepada
Blanqui yang ditangkap sekaligus melemahkan golongan revolusioner yang lainnya. 48
Walaupun revolusi 1848 telah menggegarkan dunia dengan kemunculannya yang
mengejut dan tiba-tiba, namun perancangan yang rapi masih tidak terlihat dalam
setiap gerakan revolusi yang dilakukan. Kenyataan ini telah disokong oleh Stearn
yang kemudiannya dilihat memberikan petua bagi menjayakan revolusi,
Revolusi yang berjaya selalunya diarahkan oleh kumpulan yang bermula
tanpa para pengikut yang ramai tetapi menampung kekurangan ini dengan
perancangan dan pengendalian yang teliti, tidak ada kumpulan yang
sedemikian itu muncul pada tahun 1848.49
Oleh kerana, setiap golongan terlalu terpesona dengan jangkitan revolusi di negaranegara Eropah, hal ini telah menyebabkan setiap golongan bangkit memberontak demi
kepentingan golongan mereka sahaja kerana matlamat akhir yang berbeza.
Nasionalisme dalam konteks ini, jika diperhatikan juga turut mampu menjadi
penyebab yang menggagalkan liberalisme dan radikalisme.50
47 Gordon A. Craig, Europe Since 1815, New York: Holt, Rinehart And
Winston, 1971, Hlm 142.
48 Anthony Wood, Europe 1815-1960, Paris: Longman Group Limited,
1964, Hlm 130-132
49 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,
2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 101
50 Ibid, Hlm 102

30

5.2 KEKURANGAN KEKUATAN KETENTERAAN


Dapat kita saksikan bahwa rata-rata yang turut serta dalam pemberontakan pada tahun
1848 adalah terdiri daripada golongan pekerja, pelajar dan golongan profesional yang
membawa idea mereka bersama-sama dalam gerakan ini. Tidak dinafikan setiap siri
pemberontakan yang berlaku sudah pastinya melibatkan tenaga penggerak yang
sangat ramai. Namun, tanpa kekuatan ketenteraan, golongan ini dengan mudahnya
ditumpaskan di setiap negara-negara yang dilanda revolusi. Hal ini dapat dibuktikan
dalam revolusi di Perancis yang berlaku di Paris, di mana pemberontakan yang
berlaku pada bulan Jun dianggap sebagai kemuncak kerana terdapatnya pertumpahan
berdarah yang berlaku selama empat hari. Pemberontakan ini akhirnya ditumpaskan
oleh Tentera Kebangsaan atau Tentera Kerajaan yang diketuai oleh Jeneral Louis
Cavaignac dalam gerakan pembersihan telah menewaskan golongan revolusioner,
yang hampir 3000 orang telah dibunuh dan 12 000 orang ditangkap.
Hal yang sama juga turut disaksikan apabila golongan-golongan pemberontak
ini dibersihkan oleh Tentera Kerajaan di pemberontakan yang berlaku di Jerman dan
Itali. Di Jerman, pemberontakan atas idea nasionalisme yang semakin kukuh telah
menyebabkan berlakunya perhimpunan awam yang menuntut pembaharuan kepada
pemerintahan kerajaan. Perhimpunan ini telah memberi pelbagai reaksi kepada
masyarakat dan golongan konservatif pada ketika ini, dan telah berlaku pertempuran
antara rakyat biasa dengan pihak bersenjata. Disebabkan kekurangan kekuatan yang
bersifat ketenteraan dalam revolusi pada kali ini, kegagalan sudah pastinya berpihak
kepada golongan yang lemah dan yang hanya menurut dan tahu menuntut ini.
Pertempuran

antara

rakyat

biasa

dengan

pihak

bersenjata

sememangnya

memperlihatkan suatu pertempuran yang bersifat berat sebelah dan akhirnya


mengundang kekalahan kepada pihak yang lemah. Nyawa yang tekorban dalam
pertempuran ini adalah sebanyak 300 orang dan kebanyakkan antara mereka yang
tekorban adalah terdiri daripada para pekerja mahir seperti tukang kayu, tukang kasut
dan tukang jahit.51 Kejayaan pihak tentera dalam menumpaskan para pemberontak ini
telah memberi gambaran bahawa revolusi melalui pemikiran dan ideologi dan

51Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,


2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 87

31

kerakusan menuntut pembaharuan adalah tidak kemana tanpa mempunyai satu unsur
kekuatan yang setanding dengan pihak lawan.
Kegagalan yang sama dilihat berlaku di Itali, Bohemia dan Hungary yang
akhirnya telah tumpaskan oleh kekuasaan Tentera Kebangsaan. Sememangnya
Revolusi 1848 yang tidak berlaku tidak menjalani perancangan secara rapi dan
meletus secara tiba-tiba. Hal ini adalah suatu pemangkin kepada gerakan yang hebat
pada awalnya, namun tidak memberikan kemenangan yang mutlak kepada golongan
ini yang akhirnya hanya terbunuh, dihukum bunuh, dan di buang negara adalah
menjadi penamatnya. Negara Itali dengan Kebangkitan Lima Hari dan peperangan
Itali-Austria, Bohemia dengan pemberontakan golongan Czech dan Hungary dengan
pemberontakan bangsa Magyar masing-masing telah ditumpaskan oleh Tentera
Kebangsaan dan sekaligus memberikata kata putus iaitu kekalahan golongan
revolusioner ini. Sokongan rakyat yang terhad serta ketiadaan kekuasaan serta
kekuatan ketenteraan telah menyebabkan revolusi-revolusi yang berlaku di negaranegara Eropah menerima kegagalan. Hal ini sememangnya dipersetujui oleh sarjana
Stearns yang turut melihat bahawa faktor kekurangan ketenteraan adalah merupakan
penyebab mengapa Revolusi 1848 dikatakan gagal dan tidak berjaya. 52 Oleh itu,
Revolusi 1848 tidak hanya dilihat gagal dari sudut ketiadaan penggeraknya, namun
kegagalannya juga dilihat dari aspek kekuatan ketenteraannya.

52 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,


2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 101

32

5.3 TIADA SOKONGAN DARIPADA SETIAP LAPISAN MASYARAKAT


Revolusi 1848 yang tercetus telah disifatkan sebagai suatu kegagalan oleh para
sarjana. Ramai sarjana melihat bahawa Revolusi ini adalah merupakan satu kegagalan
yang mutlak. Kegagalannya Revolusi 1848 adalah kerana ketiadaan sokongan
daripada setiap lapisan masyarakat. Setiap golongan sama ada golongan borjouis,
golongan menengah, golongan agama, golongan bawahan serta golongan pekerja
masing-masing mempunyai matlamat akhir yang tidak sama terhadap bibit-bibit
revolusi yang cuba dicetuskan. Sebagai contoh, walaupun revolusi 1848 di Perancis
lebih tertumpu kepada golongan pekerja, namun kerjasama antara golongan pelajar
juga turut membantu dalam perjalanan revolusi. Namun, penyatuan dua golongan
sahaja tidak akan mendatangkan impak yang besar kepada negara. Keadaan ini dapat
dilihat dalam revolusi Perancis yang walaupun mengusir Louis Philippe dalam tampuk
pemerintahan Perancis melalui Revolusi Paris 184853, namun ianya bukan dilihat
sebagai suatu kejayaan yang mutlak kerana tiada sokongan daripada setiap lapisan
masyarakat sepenuhnya.
Oleh itu, kejayaan penubuhan Kerajaan Sementera dan Bengkel Kebangsaan
hasil daripada idea-idea Blanc dalam memulihkan kebajikan ekonomi kepada rakyat
dilihat tergantung dan tidak berhasil. Lebih parah lagi apabila keretakan telah berlaku
dalam pentadbiran apabila terdapat konflik antara golongan sosialis dan bukan
sosialis. Konflik yang berpanjangan telah menyebabkan suatu keputusan untuk
mengadakan pilihan raya umum untuk menentukan corak politik negara. Kekalahan
teruk oleh golongan sosialis kemudiannya telah menyebabkan Bengkel Kebangsaan
dihapuskan, dan ini telah menimbulkan kemarahan golongan pekerja yang radikal.
Pertempuran yang hebat telah berlaku pada bulan Jun atau disebut sebagai
53 Revolusi pertama yang meletus di negara-negara Eropah dalam tahun
1848, dan penyebab revolusi adalah tentangan terhadap Guizot dan Louis
Philippe yang dianggap tidak adil dan menyekat kebebasan setiap
golongan masyarakat di Perancis. Oleh itu, pengundurannya adalah kerana
beliau melihat api revolusi semakin membara apbila Guizot, perdana
menterinya mengharamkan majlis makan malam yang mengumpulkan
para radikal dan revolusioner dalam mengemukakan idea mereka.
Kenyataannya sebelum berangkat ke England adalah beta sudah jemu
melihat darah. Setelah ketiadaan raja dalam pemerintahan, kerajaan
sementara telah dibentuk.

33

Pertempuran Berdarah. Sememangnya, suatu kejayaan yang diharap mampu membela


nasib pekerja-pekerja dan golongan yang berkepentingan yang lain telah gagal
disebabkan ketiadaan penyatuan dan kerjasama yang baik daripada pelbagai lapisan
masyarakat seperti revolusi-revolusi sebelumnya iaitu seperti Revolusi Perancis 1789.
Hal ini kerana, setiap lapisan masyarakat sama ada golongan pekerja, menengah,
borjouis dan golongan agama, masing-masing telah meletakkan kepentingan individu
adalah lebih penting berbanding kepentingan bersama. Oleh itu, usaha untuk menuntut
suatu perubahan ke atas kuasa pemerintah adalah lebih terbatas.
Di Jerman, kejayaan penubuhan Parlimen Frankfurt yang digembargemburkan bermatlamat dalam memberi perubahan kepada golongan petani,
memperjuangkan

nasionalisme

serta

memperjuangkan

penyatuan

Jerman

sememangnya melalui jalan buntu.54 Jerman pada tahun 1848 menghadapi kegagalan
untuk menyelesaikan penyatuan yang bersifat liberal. Liberal nasionalisme juga gagal.
Kegagalan ini juga adalah kerana tiada kesepakatan daripada pelbagai pihak yang
sememangnya telah meletakkan suatu penyelesaian itu di jalan buntu. Di wilayah
Austria juga menerima nasib yang sama, apabila dikatakan pergerakan revolusi yang
dilancarkan tidak mampu untuk bertahan dalam satu tempoh yang lama.
Pemberontakan yang dilakukan atas nama bangsa, sememangnya tidak melibatkan
mana-mana golongan yang tidak setaraf dengan ketamadunan mereka. Pergerakan
revolusi bangsa telah berlaku dalam wilayah Austria itu sendiri seperti Hungary dan
Bohemia yang dikatakan telah berjaya melakukan suatu pemberontakan berasaskan
bangsa bagi menuntut kebebasan, dan penyatuan ini dianggap suatu permulaan yang
baik buat mereka. Namun begitu, tanpa penyatuan yang utuh dengan melibatkan
pelbagai lapisan masyarakat, telah menyebabkan kedudukan mereka goyah dan
akhirnya mereka ditumpaskan oleh Tentera Kebangsaan.

54 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,


2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 86-91

34

6.0 KESAN REVOLUSI 1848


6.1 MEMPERKUAT GOLONGAN KONSERVATIF
Revolusi yang berlaku pada tahun 1848 sememangnya telah memberikan kesan
kepada negara-negara Eropah. Sama ada memberi kesan pada jangka pendek ataupun
pada jangka panjang, masing-masing adalah berbalik kepada keadaan sesebuah negara
yang dilanda revolusi terbabit. Revolusi 1848 yang dikatakan menggegarkan seluruh
benua, sudah pasti turut memberikan kesan yang agak mendalam buat golongan
revolusioner

yang

terpaksa

menanggung

kekalahan

berbanding

mengecapi

kemenangan. Oleh itu bagi membincangkan kesan Revolusi 1848 ini, adalah wajar
untuk kita melihat kesan kepada setiap revolusi yang berlaku dan membincangkan
kesan yang paling dominan yang dirasakan oleh semua negara-negara Eropah yang
terlibat. Revolusi 1848, seperti yang kita semua sedia maklum, perjuangan serta
pergerakannya rata-rata adalah menuntut pembaharuan, pemulihan, kesamarataan, dan
kebebasan daripada kuasa pemerintah. Kuasa pemerintah ini adalah terdiri daripada
mereka yang konservatif dan sentiasa melihat tuntutan-tuntutan rakyat adalah sebagai
suatu ancaman kepada kekuasaan mereka.
Oleh itu, semarakknya api revolusi pada tahun 1848 ini adalah suatu petanda
yang tidak baik kepada golongan konservatif ini. Mereka sentiasa melihat golongan
revolusioner ini dengan penuh kebimbangan dan usaha untuk membersihkan golongan
ini perlu dilakukan. Kebimbangan golongan konservatif terhadap revolusi telah
bermula sejak awal lagi. Hal ini telah dibuktikan selepas kekalahan Napoleon
Bonaparte, apabila beberapa kuasa besar yang dahulunya di bawah kekuasaan
Perancis seperti Austria, Prusia, Rusia, Britain telah berusaha untuk mengekalkan
kedudukan politik melalui sistem perimbangan kuasa.55 Selepas kejatuhan Bonarparte,
pemulihan pemerintahan daripada cara revolusioner kepada pemerintahan yang
55 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,
2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 63

35

bercorak konservatif telah dilakukan. Kuasa Eropah pada masa ini hanya mahu
menyokong raja yang sah keturunan daripada keluarga atau wangsa diraja. Perubahan
secara keseluruhan ke arah pemerintahan bercorak konservatif telah berlaku sebelum
tercetusnya Revolusi 1848 ini lagi.
Revolusi 1848, turut memperlihatkan watak-watak golongan konservatif yang
sentiasa menghalang usaha para revolusioner untuk melakukan pemulihan. Bermula
pada revolusi di Perancis, apabila Louis Phillppe yang merupakan golongan
konservatif sentiasa melihat golongan revolusioner sebagai ancaman kepada
pemerintahannya yang tidak memuaskan hati rakyat itu. Namun begitu, kegagalan
Louis Philippe mendamaikan revolusi telah menyebabkan beliau melarikan diri ke
England. Jika diperhatikan di negara Jerman, golongan konservatif yang sentiasa
berasa tidak senang dengan golongan revolusioner ini sentiasa akan memberi ancaman
ketenteraan kepada para pemberontak. Hal ini bertujuan untuk menghapuskan dan
memberikan hukuman yang sewajarnya kepada pemberontak kerana telah mencabar
kedudukannya. Hal ini dapat dibuktikan apabila revolusi yang tercetus di Berlin yang
mana rakyat mahukan satu republik di Jerman telah mendatangkan kemarahan raja.
Raja kemudiannya telah mengarahkan bapa saudaranya iaitu Friedrich Wilhelm untuk
menghapuskan revolusi di Berlin dan akhirnya revolusi ini ditumpaskan. Para 13 000
pemberontak dikerah ke Berlin untuk mengembalikan semula kekuasaan raja.
Sememangnya golongan konservatif dan golongan diraja sudah melihat
bahawa revolusi yang berlaku di Berlin ini bukan suatu permulaan, dan golongan ini
perlu sentiasa di pantau agar ledakan api revolusi ini tidak menular sehingga memberi
kejayaan buat golongan ini. Sememangnya, pihak konservatif yang sentiasa takut
terhadap pergolakan yang semakin berkembang, dilihat akan mula menggunakan
kekerasan yang serius untuk cuba menghentikan orang ramai dan revolusi. 56
Gambaran yang sama juga dilihat oleh golongan konservatif di Itali dan Austria.
Apabila golongan konservatif telah berusaha untuk menghapuskan setiap siri
pemberontakan yang berlaku di negara-negara mereka. Oleh itu, tahun 1848 adalah
tahun kemenangan bagi pihak konservatif yang sentiasa tidak senang dengan
pergerakan golongan revolusioner ini. Kejayaan yang diperolehi oleh Jeneral
56 Jonathan Richard Hill, The Revolutions of 1848 in Germany, Italy, and
France, Eastern Michigan University: Senior Honors Theses, 2005, Hlm 16

36

Windischratz di Bohemia adalah suatu tamparan yang hebat kepada puak revolusi.
Kebimbangan golongan konservatif ini semakin menular apabila di Itali, Jeneral
Radetzky turut memperoleh kejayaan pertama dan sekaligus memperkuat keyakinan
konservatif di Austria serta usaha mengembalikan semangat Maharaja Ferdinand yang
telah layu di Innsbruck.57 Oleh itu, dapat dijelaskan bahawa rata-rata revolusi-revolusi
di negara-negara Eropah yang berlaku pada tahun 1848 ini telah digagalkan oleh
konservatisme.
Selepas Revolusi 1848 tamat, dapat disaksikan bahawa kebimbangan golongan
koservatif terhadap revolusi-revolusi ini masih ada dan sukar untuk dipadam. Tahun
1850, telah wujud era baru konservatisme dengan pelbagai reaksinya. Pada tahun
1815, apabila kekuasaan Gereja Roman telah dipulihkan semula, Paus telah
melakukan konkordat

dengan Sepanyol dan Austria. Peranan Kegerejaan dalam

pendidikan dilihat membangun selepas tahun 1850 di Perancis dan England. Namun,
fasa revolusi 1848 adalah berbeza sama sekali dengan fasa konservatisme pada tahun
sebelumnya iaitu antara 1815 hingga 1830. Perubahan yang berlaku ke atas Perancis
selepas tahun 1848 ialah tidak lagi menjalankan pemerintahan yang bercorak monarki,
walaupun Perancis selepas 1848 telah menjalankan kekuasan di bawah puncak kuasa
Napolean III.58 Malahan, kepada negara Jerman pula, kekuatan golongan konservatif
juga adalah sukar dipadamkan. Seperti yang kita lihat, terutamanya dalam kes Jerman,
kestabilan dalaman parti konservatif adalah merupakan faktor penting unsur
pemulihan konservatif di Jerman dan pemulihan ini melambangkan perpecahan buat
golongan revolusioner.59

57 Carlton J.H Hayes, Eropah Moden Hingga 1870, Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa Dan Pustaka, 1971, Hlm 784.
58 David Thomson, Europe Since Napoleon, Australia: Penguin Books Ltd,
1957, Hlm 233.
59 Willem Cleven, The Failure of a Revolution France, Germany and The
Netherlands in 1848: A Comparative Analysis, Utrecht University, 2008,
Hlm 51

37

6.2 PERUBAHAN SOSIAL


Revolusi 1848 juga turut meninggalkan kesan sosial dalam kehidupan masyarakat di
negara-negara yang terlibat. Walaupun kesan yang ditinggalkan adalah tidak ketara
dalam mengubah secara keseluruhan stuktur masyarakat di negara-negara Eropah,
tetapi perubahan ini adalah suatu rangsangan yang akan sentiasa dilihat sebagai
perubahan yang dilakukan atas usaha revolusioner dalam menuntut pembaharuan.
Terdapat juga perubahan yang dilakukan semasa revolusi meletus untuk memuaskan
hati semua pihak terutamanya golongan revolusioner, dan perubahan ini adalah
perubahan yang kekal. Walaupun Revolusi 1848 gagal melaksanakan reformasi sosial
secara menyeluruh, namun telah wujud beberapa perubahan yang dilihat dari sudut
sosial dan masyarakatnya dan perubahan ini adalah hasil daripada gerakan-gerakan
para revolusioner itu sendiri.
Perubahan yang berlaku dari aspek sosial ialah melihat kepada penghapusan
hukuman mati dan dagangan hamba abdi telah dimansuhkan di Perancis. 60 Perancis
yang pada awalnya giat menjalankan aktiviti pemerdagangan hamba abdi, dan
akhirnya aktiviti ini telah tiba ke penamatnya. Apabila revolusi 1848 ini sendiri telah
menjadi suatu titik permulaan dalam penghapusan sosial yang turun temurun ini.
Perubahan sosial dalam masyarakat Paris sendiri telah terbukti apabila Republik di
Perancis telah membuat suatu pengumuman semasa negara ini mula mengamalkan
demokrasi pemahaman sosial, dan kesaksamaan adalah merupakan suatu unsur yang
diterima dalam bidang hak-hak politik. Terdapat perubahan yang turut berlaku di
Austria, dimana golongan petani yang bekerja lebih masa atau kerahan terhadap
tenaga petani telah diharamkan. Pengharaman ini sememangnya telah memberi suatu
60 Selim Kurt, The Revolution of 1848 And Its Reflecction To Modern
Political Mentality, Journal History School, 2014, Hlm 373

38

gambaran bahawa kegagalan Revolusi 1848 yang berlaku di Austria bukan lah
merupakan suatu kegagalan yang mutlak buat golongan pekerja. Meskipun tumpas di
tangan golongan konservatif, namun pemansuhan sistem perhambaan dan pembayaran
kepada tuan tanah tetap dilakukan.

Di Jerman, telah memperlihatkan perkembangan revolusi serta kesan yang


sangat menarik dan unik. Hal ini kerana, kekalahan pemberontakan atau revolusi yang
berlaku di Jerman telah membawa kepada perubahan sosial dan perubahan kepada
stuktur politik.61 Parlimen Frankrut bukan hanya berfungsi dalam hal-hal yang
berkaitan politik semata-mata, namun turut melaksanakan perubahan sosial apabila
ianya telah bertindak menghapuskan beberapa hak keistimewaan tuan tanah yang
mendatangkan kesusahan kepada golongan petani.62 Pergerakan sosialis yang muncul
ke negara-negara Eropah telah menjadikan perubahan yang baik kepada golongan
pekerja Eropah iaitu pemulihan hak-hak pekerja di Eropah. Beberapa perubahan yang
berlaku ke atas golongan pekerja ropah telah memperlihatkan betapa kesan yang
dibawa oleh Revolusi 1848 adalah menggambarkan sekelumit kejayaan bagi revolusi
ini. Penggantian dan pelaksanaan beberapa skim bantuan kerajaan yang tertentu dari
semasa ke semasa bagi kepentingan para pekerja di Eropah. Dasar perumahan untuk
pekerja, rancangan ganti rugi para pekerja, penubuhan kesatuan-kesatuan sekerja serta
perkara-perkara lain seumpamanya telah melahirkan sistem atau aspek-aspek sistem
yang sering disebut negara kebajikan.63
Satu lagi hasil daripada revolusi 1848 ialah kemunculan idea-idea sosial yang
muncul terutama di England dan Perancis. Idea yang ketara adalah Proudhon, yang
mahu menolak Louis Blanc dan pemikiran kapitalisnya, telah meletakkan asas-asas
61 Jonathan Richard Hill, The Revolutions of 1848 in Germany, Italy, and
France, Eastern Michigan University: .Senior Honors Theses, 2005, Hlm 3
62 Qasim Ahmad, Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan,
2003, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Hlm 102
63 Ibid, Hlm 103

39

persefahaman sosial dan rakyat dan yang penerimaan terhadap pemikiran sosial. Teori
ini dipertahankan sehingga 1870-an bersama-sama dengan penampilan Marx dan
Engels, yang bersatu idea-idea sosialisme sebagai bingkai teori dan teori-teori
Proudhon turut digantikan dengan idea-idea mereka. Idea-idea Marx dan Engels telah
membawa penubuhan Kesatuan Republik Sosialis pada tahun 1917 dan memberikan
kesan kepada Perang Dunia Kedua serta merupakan pencetus utama Perang Dingin
sehingga 1990-an. Oleh itu, jelaslah bahawa Revolusi 1848, tidak hanya merubah hal
pentadbiran yang berkaitan dengan undang-undang dan kekuasaan semata-mata,
namun perubahan dari aspek sosial juga turut mengalami perubahan
7.0 KESIMPULAN
Kesimpulannya, setelah meneliti perbincangan mengenai Revolusi 1848 ini,
dapat disimpulkan bahawa sememangnya revolusi yang berlaku adalah merupakan
suatu rentetan daripada revolusi yang sebelumnya. Revolusi 1848 dikatakan
menggegarkan dunia kerana telah merebak ke negara-negara Eropah yang lainnya
seperti Austria, Itali dan Jerman. Revolusi yang berlaku secara tiba-tiba ini dikatakan
kurang perancangan yang rapi dan telah mengundang kepada kekalahan. Oleh itu,
untuk merumuskan perbincangan berkenaan Revolusi 1848 ini adalah penting untuk
melihat kepada kegagalan dan kejayaannya. Para sarjana telah mengemukakan
beberapa pandangannya berkenaan kegagalan dan kejayaan Revolusi ini, dan rataratanya telah bersetuju dengan mengatakan bahawa Revolusi 1848 ini adalah
merupakan suatu kegagalan mutlak disebabkan tiada perancangan, kegopohan,
matlamat yang tidak sama dan lain-lain. Namun, aspek kejayaan Revolusi 1848 ini
pula tidak seharusnya di ketepikan. Hal ini kerana, walaupun kejayaannya yang tidak
menonjol seperti Revolusi Perancis, namun ianya masih memberikan beberapa
perubahan dari segi aspek politik, pemerintahan dan sosial.
Perbincangan mengenai kesan Revolusi 1848 ini pula, jika disimpulkan dapat
disaksikan bahawa revolusi ini turut memberikan impak yang besar kepada negaranegara yang terlibat. Namun, terdapat pembahagian ke atas kesan yang melanda
negara-negara yang terlibat, sama ada ianya merupakan kesan jangka panjang atau
kesan jangka pendek. Menguatkan golongan konservatif dikatakan sebagai kesan yang
paling ketara adalah kerana setiap revolusi yang berlaku adalah merupakan suatu
ancaman kepada golongan konservatif ini. Oleh itu, zaman pemulihan kekuasaan raja

40

dan golongan konservatif ini adalah dilihat tidak wajar dicemari oleh para
revolusioner. Golongan konservatif sentiasa melihat pemberontak ini dengan penuh
rasa kebimbangan dan sekaligus akan cuba menghapuskan golongan ini walaupun
terpaksa menggunakan kekerasan. Namun, terdapat juga pelbagai kesan lain yang
turut diperolehi selepas tamatnya Revolusi 1848 di negara-negara Eropah. Kesankesan ke atas Revolusi 1848 ini sememangnya telah memperlihatkan keberhasilan
revolusi ini dalam memberikan perubahan kepada negara, pemerintah serta
masyarakatnya.

Revolusi 1848, walaupun kejayaannya singkat dan pantas sama seperti


kegagalannya, namun impaknya ke atas negara-negara Eropah jelas dapat dibuktikan.
Setiap peristiwa yang berlaku setiap satunya mampu memberikan suatu gambaran
yang jelas berkenaan perjalanan revolusi yang penuh pahit getir. Walaupun terpaksa
menentang golongan pemerintah, usaha-usaha penyebaran idea revolusi ini tetap
dijalankan demi mencapai matlamat akhir dan demi kepentingan golongan tertentu.
Seperti yang dilihat, semua idea-idea dan aplikasi seperti nasionalisme, sosialisme,
perdagangan bebas, perlembagaan, demokrasi, hak asasi manusia, hak untuk memilih
dan dipilih, kebebasan akhbar dan sebagainya, yang membentuk mentaliti politik
moden, telah diasaskan oleh revolusi 1848. Oleh itu, revolusi pada tahun 1848 yang
berjangkit antara satu kawasan dengan kawasan yang lain ini tidak seharusnya dilihat
dari aspek kegagalannya semata-mata. Hal ini kerana, kegagalan pada tahun 1848
tidak dilihat sebagai kegagalan yang abadi, dan kebangkitan setiap negara-negara
Eropah yang masing-masing berusaha untuk memulihkan tampuk pemerintahan ke
arah berkerajaan sendiri seperti Jerman dan Itali, serta membentuk perubahan yang
baik untuk negara dan masyarakat terutamanya buat golongan bawahan. Revolusi
1848 tidak seharusnya dilihat sebagai suatu pengakhiran, sebaliknya ianya wajar
dilihat sebagai suatu permulaan yang membawa keluar negara-negara Eropah ke arah
pemerintahan yang lebih unggul dan hebat, penguatkuasaan undang-undang yang
lebih adil, prinsip kesamarataan, serta pembelaan terhadap golongan bawahan.

41

8.0 RUJUKAN
A.J Grant, Harold Temperley, Lillian M. Person. 1956. Europe in The Nineteenth and
Twentieth Centuries (1789-1950). London: Longman Green and Co.
A.J.P Taylor. 1954. The Struggle For Mastery In Europe 1848-1918. Oxford: At The
Claredon Press.
Anthony Wood. 1964. Europe 1815-1960. Paris: Longman Group Limited.
Carlton J.H Hayes. 1971. Eropah Moden Hingga 1870. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
Dan Pustaka.
Charles Breunig. 1970. The Age of Revolution and Reaction 1789-1850. London:
George Weidenfeld & Nicolson.
Furet Francois. 1989. Revolusi Prancis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Gordon A. Craig. 1971. Europe Since 1815. New York: Holt, Rinehart And Winston.
Haslinda Hassan. 2000. Sekularisme: Sejarah Kelahiran Dan Kesannya Terhadap
Peradaban Islam Dengan Penumpuan Terhadap Serangan. Kuala Lumpur:
Master Thesis, Universiti Malaya.
Jacques Droz. 1971. Europe Between Revolution 1815-1848. London: Collin Clear
Type Press.

42

Jonathan Richard Hill. 2005. The Revolutions of 1848 in Germany, Italy, and France.
Eastern Michigan University, Senior Honors Thesis.
Jonathan Sperber. 2005. The European Revolutions 1848-1851. United Kingdom:
Cambridge University Press.
Keith Robbins. 2005. Britain And Europe 1789-2005. London: Hodder Education.
Margaret Lamb. 1974. Nationalism. London: Heinemann Educational Books.
McDougal Little. 2010. Nationalist Revolutions Sweep The West, 17891900.
Mcdougal Littell Inc.
Qasim Ahmad. 2003. Eropah Moden: Arus Sosiopolitik dan Arus Pemerintahan.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
R.R Palmer, Joel Colton. 1950. A History Of Then Modern World. New York:
McGraw-Hill Seventh Edition.
Rene Albrecht Carrie. 1962. Europe Since 1815. New York: Harper And Row
Publishers.
Rofiqi. 2013. Konsep Islam Revolusioner Dalam Pemikiran Ali Syariati.
Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Selim Kurt. 2014. The Revolution of 1848 And Its Reflection To Modern Political
Mentality. Journal History School.
Sivachandralingam Sundara Raja. 2002. Sejarah Eropah. Kuala Lumpur: Utusan
Publication & Distributors.
Stefan Auer. 1997. Russian and Euro-Asian Bulletin: Two Types of Nationalism in
Europe? Melbourne: The Contemporary Europe Research Centre.
Willem Cleven. 2008. The Failure of a Revolution France, Germany and The
Netherlands in 1848: A Comparative Analysis. MA Comparative History,
Utrecht University.
Zulkarnain Abdul Rahman. 2002. Tamadun Rusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan
Pustaka.