Anda di halaman 1dari 8

A ) Timeline

B ) Kertas Cadangan P d P dalam IT


.

Pengenalan
Perkembangan dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) kini dilihat semakin
rancak berkembang sejajar dengan perkembangan arus pemodenan dunia tanpa sempadan
(globalisasi). Menurut Buyong (2002), cabaran dunia pendidikan dalam meneroka dan
mengaplikasikan ICT melalui pendekatan-pendekatan yang berkesan telah membawa para
pengajar dan pelajar mengenali dan seterusnya mempraktikkannya mengikut kesesuaian bidang
yang diingini. Keberkesanan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dilihat
seawal peringkat pra-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah sehingga ke institusi
pendidikan tinggi.
Di Malaysia perkembangan penggunaan TMK di kalangan masyarakatnya dilihat suatu
yang positif di mana ia telah menggalakkan semua lapisan masyarakat berlumba-lumba untuk
melengkapkan diri dengan ilmu TMK. Namun demikian masih ada golongan atau pihak yang
memandang remeh dan tidak mengendahkan perkara ini kerana mereka beranggapan penggunaan
TMK tidak penting dalam kehidupan harian. Dalam usaha mengikis tanggapan negatif segelintir
masyarakat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah seperti kempen satu rumah satu
komputer serta membenarkan wang KWSP dikeluarkan untuk membeli komputer. Ini bertujuan
untuk memastikan masyarakat Malaysia tidak ketinggalan dalam arus teknologi yang serba
canggih.
Selain itu, Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengambil langkah awal dengan
memperkenalkan pelbagai program seawal sekolah rendah dalam usaha untuk memperkenalkan
dan mendedahkan penggunaan TMK di kalangan generasi muda. Antara program tersebut ialah
Program PPSMI, sekolah bestari, computer dalam pendidikan, my-schoolnet, Pusat Akses, portal
my-GFL (Malaysian Great For Learning) dan portal EDUWEBTV. Ini kerana mereka merupakan
generasi akan datang yang diharap dapat menjadi generasi celik TMK yang cemerlang. Maka
dengan itu, wujudlah istilah pendidikan dan TMK yang sering dilaung-laungkan Kementerian
Pendidikan Malaysia. Ini dibuktikan dengan petikan kata-kata dari Datuk Seri Hishammuddin

Tun Hussein: kementerian ini sentiasa mencari jalan terbaik bagi menyahut hasrat kerajaan
untuk memajukan bidang teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pendidikan.
TMK memainkan peranan penting sebagai alat bantu mengajar dan belajar yang serba
canggih dan lebih berkesan daripada pendekatan Paper & Chalk. Coleman dan J. Nicholas et.
al(1998), berpendapat teknologi yang digunakan adalah sebagai alat bantuan mengajar dan
bukannya sebagai pengganti guru, pensyarah, pengajar atau pelajar. Dengan ini jelaslah
penggunaan TMK dalam P&P bererti menggunakan teknologi maklumat secara efisien,
terancang dan bersesuaian dengan objektif pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan
kecekapan fg proses dan keberkesanan P&P.
Pengajaran dan pembelajaran sains dapat dipraktikkan secara interaktif dan koloboratif, bentuk
pengajaran
akan dapat menghasilkan pelajar yang sentiasa melakukan eksperimen, mengaplikasi
pengetahuan dan pengalaman serta
dapat membuka fikiran secara kreatif dan kritis. Faktor-faktor yang mengalami perubahan
apabila teknologi maklumat
diaplikasikan di dalam pengajaran sains adalah seperti berikut:
Faktor pertama ialah bentuk interaksi. Pengajaran sains yang menggunakan teknologi maklumat
akan dapat
membantu interaksi pelajar lebih interaktif dan spontan. Soalan-soalan yang terkandung di dalam
perisian-perisian kursus dan
melalui tlian internet mempunyai maklumbalas yang tepat dan cepat. Pelajar dapat mengetahui
serta-merta jawapan yang
mereka berikan samada betul atau salah. Mereka akan diberi penerangan lanjut dan bantuan
sekira jawapan mereka salah yang
terdapat dalam talian tersebut. Pujian atau ucapan tahniah yang berbentuk galakkan dan
rangsangan minda kepada pelajar
akan dipaparkan pada skrin. Interaksi ini merupakan interaksi dua hala di antara pelajar dengan
komputer.
Faktor kedua ialah bentuk bahan pengajaran dan pembelajaran sains boleh diprogramkan di
dalam bentuk
multimedia. Bahan maklumat disampaikan secara data, teks, imej, video, animasi, bunyi, dan
suara. Kemudahan multimedia ini

membuatkan teks yang dibaca lebih menghiburkan dan seronok kerana ianya disampaikan
dengan animasi dan bunyi. Kaedah
ini membantu situasi pengajaran dan pembelajaran sains lebih berkesan dan hidup. Penerangan
sesuatu konsep, prinsip, dan
fakta dapat dilakukan dengan lebih mudah, berkesan, dan menarik dengan kemudahan
multimedia. Penggunaan teknologi
maklumat dapat membantu membawa alam kehidupan ke dalam bilik darjah dan menjadikan
proses pembelajaran lebih
realistik. Guru-guru dan pelajar juga didedahkan kepada satu himpunan ilmu yang boleh
dimanfaatkan untuk pendidikan.
Faktor ketiga ialah aktiviti kelas lebih berpusatkan kepada pelajar. Teknologi maklumat
membolehkan tumpuan
diberikan kepada setiap pelajar dengan tiada sebarang rintangan dan pilihan. Ini selaras dengan
kaedah pendidikan di alaf 21
ini yang lebih menumpukan kepada pelajar. Setiap pelajar dapat mengimbangi pembejalaran
sains masing-masing dari
kecepatan, kemahiran, tahap eksperimen dan tahap latihan. Dari segi kecepatan, pelajar boleh
melambatkan atau
mempercepatkan pelajaran sains sesuai dengan tahap kefahaman dan kelajuan pembelajaran
masing-masing. Dari segi
kemahiran, pelajar boleh memilih pelajaran sains sesuai dengan tahap kemahiran mereka iaitu
asas, pertengahan atau
pengukuhan dan pengkayaan (mahir). Pelajar yangmahir mungkin tidak perlu melaku latihan
peringkat asas dan terus
melakukan latihan di peringkat pengukuhan dan pengkayaan. Begitu juga sebaliknya pelajar
yang lemah perlu menumpukan
latihan di peringkat asas. Dari segi latihan pula, pelajar boleh membuat latihan berulang kali atau
membuat cubaan menjawab
berulang-ulang tanpa merasa malu dan rendah diri jika membuat kesilapan. Pelajaran yang
diulang-ulang juga tidak berubah
dari segi mutu penyampaiannya.
Faktor keempat ialah cara pembelajaran boleh dijalankan di dalam bentuk pembelajaran kendiri.
Pembelajaran sains

yang menggunakan kaedah tekonologi maklumat akan menjadikan pembelajaran sains boleh
dijalankan di mana-mana sahaja
dan tidak tertumpu di dalam makmal sains yang formal atau di dalam makmal komputer. Pelajar
boleh mengikuti pelajaran
sains di rumah, di perpustakaan atau di tempat-tempat lain yang menyediakan perkakasan yang
sesuai dan talian internet di
dalam suasana yang kondusif untuk pembelajran mereka. Waktu pembelajaran juga tidak
terbatas. Dominasi guru dapat
dikurangkan dan ini akan membantu pelajar-pelajar yang malu untuk berinteraksi dan memberi
maklum balas di dalam kelas
akan merasa lebih selesa berbuat demikian dengan komputer.
Faktor kelima ialah dari seig pengurusan kelas. Penggunaan teknologi maklumat membolehkan
interaksi pelajar dan
guru berlaku samada di luar bilik darjah dan di luar waktu pengajaran. Pelajar, guru, dan
pentadbir sekolah boleh berinteraksi
dengan mudah dan selesa melalui penggunaan mel elektronik di waktu sekolah dan di luar
sekolah. Di bidang pentadbiran,
pentadbira sekolah boleh mengendalikan maklumat dan aktiviti guru serta pelajar melalui
komputer dengan lebih cekap untuk
membantu pengajaran dan pembelajaran. Pentadbiran boleh dilaksanakan tanpa kerta jika
kemudahan dan kelengkapan
teknologi maklumat disediakan secara menyeluruh. Komputer juga membolehkan guru
menyimpan rekod peribadi dan
pencapaian setiap pelajar dari hari pertama persekolahan sehinggalah mereka tamat
persekolahan.
Faktor keenam ialah dari segi penilaian yang berbentuk komprehensif. Penggunaan komputer
membolehkan
penilaian dijalankan di dalam talian di mana ianya adalah lebih komprehensif. Teknologi
maklumat berupaya membantu para
guru membuat set penilaian, menjalankan penilaian dan menilai set soalan penilaian mereka dan
membolehkan pelajar
menjawab soalan-soalan berkenaan. Soalan-soalan yang dberikan kepada pelajar boleh dianalisis
dan soalan-soalan sains itu

boleh dikumpulkan dalam bentuk bank soalan. Kaedah penilaian ini dikenali sebagai penilaian
komputer. Penilaian dalam talian
ini juga membolehkan pelajar memilih permasalahan untuk diselesaikan dan cara maklumat
tertentu. Kerja ini boleh
dilaksanakan secara berkumpulan atau individu. Pelajar akan dinilai dari segi kebolehan mereka
menilai maklumat,
menggunakan maklumat, dan mempersembahkan maklumat mereka dalam bentuk laporan atau
persembahan.
Faktor ketujuh ialah peranan guru sebagai pembimbing cara ilmu. Peranan guru sains adalah
lebih cenderung
sebagai facilitator dan juga pengemudi ilmu. Tugas guru yang menggunakan teknologi maklumat
ialah membantu pelajar untuk
mencari maklumat, menyusur laman web yang berkaitan dan menggunakan makluamt yang
tersedia untuk menyelesaikan
masalah. Para guru juga berperanan sebagai pembantu makmal yang dapat membantu pelajar
dari segi teknikal. Di dalam
kelas-kelas yang tidak melibatkan eksperimen guru sains tidak perlu hadir di dalam kelas. Semua
arahan dan maklumat boleh
didapati di dalam komputer dan pelajar hanya perlu mengikut arahan yang diberikan di dalam
talian. Ini membolehkan lebih
ramai pelajar dapat mengikuti pelajaran sains ini serta dapat membantu mengembangkan
kefahaman pelajar tentang konsep,
prinsip, dan fakta sains. Waktu terhad untuk pelajar berjumpa dengan guru di dalam kelas boleh
digunakan untuk urusan
konsultasi ataupun membantu pelajar mengatasi masalah kefahaman sains pelajar dari kemahiran
proses sains, kaedah
menjalankan eksperimen boleh diberikan perhatian oleh guru dengan lebih teliti.

Cadangan kaedah sistem penyampaian kandungan melalui internet


berbantukan komputer
Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer, pelbagai unsur media
digabungjalinkan. Unsur-unsur tersebut ialah video, audio, animasi, teks dan grafik. Oleh yang
demikian, maklumat bermutu dan berkesan mampu disampaikan sekiranya ia digunakan secara
berfikrah, terancang dan bersesuaian dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Menurut Omar Zakaria et al (2006) dalam modul Teknologi Maklumat dalam


pendidikan, Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) ialah pengajaran atau
kursus, yang disampaikan menggunakan pakej perisian pendidikan yang dibina oleh pembangun
perisian dengan menggunakan komputer. Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer telah
lama diperkenalkan iaitu kira-kira pada sekitar tahun 50an. Di Malaysia, Kementerian Pelajaran
telah menyediakan pelbagai perisian Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK)
ke sekolah-sekolah.
Terdapat beberapa jenis PPBK yang sentiasa digunakan antaranya ialah latihtubi, tutorial,
simulasi, permainan dan penyelesaian masalah. Setiap jenis PPBK mempunyai kelebihan
masing-masing dan sesuai digunakan dalam mata pelajaran peringkat rendah, menengah dan
tinggi. Latihtubi adalah suatu latihan yang berikan oleh komputer untuk meningkatkan
pengalaman pembelajaran.Komputer akan memberikan soalan dan merakamkan semua jawapan
yang betul atau salah. Seterusnya komputer dapat memberikan maklumbalas kepada pelajar. Ini
akan membolehkan pelajar yang kurang berpengalaman dapat mengikuti perjalanan kursus
mengikut tahapnya sendiri dan dapat memaparkan kemajuannya pada bila-bila masa sahaja.
Manakala kaedah tutorial pula melibatkan komputer untuk memperkenalkan bahan-bahan
pembelajaran di sampaikan secara berperingkat-peringkat dan diikuti dengan soalan-soalan.
Seterusnya komputer akan menyemak jawapan dan memberikan maklum balas. Ianya sesuai
digunakan untuk memperkenalkan isi kandungan baru, mengulangkaji dan pemulihan kepada
pelajar yang berpencapaian rendah atau pengayaan kepada pelajar yang berpencapaian tinggi.
Simulasi pula adalah suatu situasi yang disediakan oleh komputer dengan memberikan
gambaran sebenar terhadap sesuatu objek, proses atau peristiwa. Pelajar dapat berinteraksi secara
aktif dengan komputer berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan
menyelesaikan masalah, isu, tugasan tertentu dan membuat keputusan yang tertentu. Ianya sesuai
digunakan untuk pembelajaran proses dan konsep yang kompleks terutama dalam mata pelajaran
seperti sains dan lain-lain yang memerlukan kajian atau modul yang mahal, merbahaya atau
mengambil masa yang lama.
Antara jenis lainnya pula adalah permainan yang merupakan jenis PPBK yang
melibatkan aktiviti berbentuk pertandingan di mana pelajar akan membuat keputusan, mengikut
arahan dan peraturan. Unsur-unsur hiburan dan keseronokan dimasukkan bersama-sama semasa
pelajar mempelajari sesuatu kemahiran dalam PPBK. Ianya akan dapat memperkembangkan

kemahiran mental, logik, pengetahuan dan penyelesaian masalah. pelajar-pelajar akan


mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjadi juara. Penyelesaian masalah adalah jenis PPBK
yang dapat digabungkan dengan kaedah permainan untuk menghasilkan suatu keputusan yang
hendak diambil oleh pelajar. Pelajar akan melakukan pilihan yang sesuai dan tepat. Penyelesaian
Masalah membolehkan pelajar berinteraksi dengan komputer dalam mencari dan menyelesaikan
masalah melalui pencarian dan melalui pertanyaan yang dikemukakan kepada komputer.
Jenis PPBK berkonsepkan ujian adalah merupakan jenis PPBK yang menerapkan konsep
pembelajaran berdasarkan pengujian. Ia merupakan proses yang dilakukan membolehkan pelajar
berinteraksi dengan komputer menerusi latihan dan jawapan disertakan selepas sesi menjawab
soalan dilakukan. Ia membolehkan pelajar mengetahui keputusan dengan lebih pantas dan
meningkatkan daya ingatan pelajar dengan lebih mudah.

Cadangan perkakasan dan bajet


Rumusan
Secara keseluruhan konsep pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) merupakan
proses pembelajaran yang membolehkan pelajar berinteraksi dengan komputer dengan
bimbingan guru. Ia merupakan cara untuk membolehkan pelajar memperolehi proses
pembelajaran dengan lebih yakin dan seronok. Seterusnya ia dapat meningkatkan pemahaman
dan daya ingatan pelajar.

Rujukan
http://jomkepoh.blogspot.com/2009/07/definisi-tentang-teknologi-maklumat-dan.html