Anda di halaman 1dari 9

UNIT 13 AKTA PENDIDIKAN 1996: FUNGSI & IMPLIKASI

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat: i.


Membincangkan fungsi Akta Pendidikan 1996
ii. Membahaskan implikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di
Malaysia
TUGASAN: Bagaimanakah Akta Pendidikan 1996 memainkan peranan yang lebih
baik berbanding Akta Pelajaran 1961. Bahaskan implikasinya terhadap
perkembangan pendidian di Malaysia.

13.0 Peta Minda

Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi &


Implikasi

mbangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

13.1 Perbandingan Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1961


Perkara

Akta Pelajaran 1961

Perbandingan akta
1996dan akta
pelajaran 1961
~ sistem pendidikan
~ kategori sekolah
~ bahasa kebangsaan
~ kukurikulum

Akta Pendidikan 1996


Peranan akta pendidikan
1996
KPF3012 Perke

~ memperakukan ilmu sebagai


penyelamat bangsa
~ berhasrat untuk menghasilkan sistem
2
pendidikan yang bertaraf dunia dari segi
kualiti
~ misi penting dalam menjayakan
wawas
an 2020

berlandaskan FPK
prasekolah
~
membolehkan masyarakat menguasai
~ pendidikan rendah
ilmu kemahiran dan nilai murni
~ pendidikan
menengah
Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi &
~ pendidikan
teknik
Implikasi
dan politeknik
~ pendidikan khas
akta
Sistem Pendidikan Sistem Pendidikan
Sistem pendidikanImplikasi
yang meliputi
~ pendidikan guru
pendidikan
Kebangsaanswasta
hanyalah
semua peringkat dan
jenis sekolah atau
~ pendidikan
meliputi sekolah atau institusi institusi pendidikan kecuali sekolah
~ kurikulum diselaraskan
pendidikan kerajaan atau
ekspatriat
UNIT
13
~ bahasa Melayu
bantuan sahaja
Caba
ran akta
~ pendidikan guru
pendidikan
1996
diperkukuh
Kategori Sekolah
Institusi pendidikan atau
Syeksyen 16 memperuntukkan
sekolah
~ pendidikan khas diberi
secara
atau
institusi pendidikantumpuan
dibahagikan
~sekolah
Dasar dibahagikan
pendidikan berlandaskan
wawasan
tidak langsung kepada dua
2020
kepada 3 kategori iaitu kerajaan,
bantuan
penuh
~kategori
Menjadiiaitu
pusat
kecemerlangan
pendidikan
bantuan
kerajaan dan swasta
yang
bermutu tinggibertaraf
dan
dunia
dan swasta

Bahasa
Kebangsaan

~Bahasa kebangsaan sebagai bahasa


pengantar utama
kebangsaan
sebagaiinsanBahasa
~Bahasa
Mewujudkan
pembinaan
secara Kebangsaan sebagai bahasa
pengantar di sekolahkecuali sekolah
bahasa jadi
pengantar SK dan
semula

SMK

jenis kebangsaan atau sekolah lain


yang diberi pengecualian

Kurikulum

Tiada langsung peruntukan

Seksyen 18 memperuntukkan semua


sekolah perlu mengikut kurikulum
kebangsaan melainkan yang
dikecualikan

Pendidikan
Prasekolah

Garis panduan ini tidak wajib


digunakan bagi semua tadika

Syeksyen 22memperuntukkan garis


panduan kurikulumuntuk tadika bagi
menyelaraskan pendidikan di peringkat
tersebutdan wajib digunakan oleh
semua tadika

Pendidikan Rendah Tempoh pendidikan rendah


adalah 6 tahun

Pendidikan rendah adalah antara 5


hingga 7 tahun

Pendidikan
Menengah

Tiada peruntukan yang jelas


tentang tentang pendidikan
lepas menengah

Syeksyen 33 memperuntukkan
pendidikan leps menengah di sekolah
menengah kebangsaan kolej atau mana
mana institusi pendidikan lain

Pendidikan Teknik
& Politeknik

Tiada peruntukan berkenaan


dengan perkara ini

Syeksyen 37 membolehkan politeknik


mengadakan program kerjasama
dengan mana mana institusi,
perbadanan atau organisasi
perindustrian.

Pendidikan Khas

Tidak jelas

Syeksyen 40 yang membolehkan


menteri mengadakan pendidikan khas
di sekolah khas atau di mana mana
university atau institusi pendidikan
KPF3012 Perke

Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi &


Implikasi
Pendidikan Guru

Peruntukan mengenai
Seksyen 47(1) membolehkan maktab
pendidikan guru adalah terlalu perguruanmengadakan kursus peringkat
umum
ijazah, diploma atau sijil dan
mengadakan program kerjasama dengan
university atau pendidikan lain.

Pendidikan Swasta

Tiada peruntukan yang jelas

Penyediaan kurikulum kebangsaan dan


sistem peperiksaan yang telah
ditetapkan

mbangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

13.2 Peranan Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia


Peranan

Huraian

KPF3012 Perke

Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi &


Implikasi
i) berhasrat untuk
menghasilkan sistem
pendidikan yang bertaraf
dunia dari segi kualiti

Menjadikan pendidikan Malaysia standing dengan


pendidikan negara maju yang lain bagi melahirkan
pembangunan modal insan yang proaktif dan berkualiti

ii) memperakukan ilmu


sebagai penyelamat bangsa

iii)

misi penting dalam


menjayakan wawasan 2020

Bagi menacapai wawasan 2020, akta pendidikan 1996


merupakan salah satu daripada dasar yang dibuat bagi
mencapai hasrat dan matlamat

iv) dasar pendidikan

Setiap dasar pendidikan yang dibuat adalah berdasarkan


Falsafah Pndidikan Kebangsaan kerana bagi mencapai apa
yang terkandung di dalam FPK tersebut

kebangsaan adalah
berlandaskan FPK

v) membolehkan masyarakat

menguasai ilmu kemahiran


dan nilai murni

vi) penyediaan pengajaran

yang cekap dengan


mengambil kira bahawa
murid harus dididik mengikut
hasrat ibu bapa
vii) sistem pendidikan

kebangsaan menetapkan
bahasa kebangsaan sebagai
bahasa pengantar utama,
serta kurikulum dan
peperiksaan yang sama

Sistem pendidikan di sekolah wajib menjadikan bahasa


Melayu sebagai bahasa pengantar dan wajib lulus dalam
peperiksaan di samping penyelarasan kurikulum dan
sistem peperiksaan yang sama bagi perpaduan rakyat
KPF3012 Perke

Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi &


Implikasi
viii)

mbangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

13.3 Implikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia


(a)

Kesan positif

Kesan

KPF3012 Perke

Huraian

Contoh

Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi &


Implikasi
i) kurikulum
diselaraskan

Kurikulum digunakan oleh sekolah. Murid


perlu menguasai kemahiran, pengetahuan dan
nilai di akhir persekolahan

Sistem peperiksaan
yang sama

ii) bahasa Melayu

Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib


dan dijadikan sebagai bahasa pengantar

Menjadikan bahasa
melayu sebagai
subjek wajib lulus

iii) pendidikan
guru diperkukuh

Fokus untuk memupuk guru guru sains,


matematik dan IT

iv) pendidikan
khas diberi
tumpuan

v) kepentingan
semua kaum

mbangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

(b)

Kesan negatif

Kesan
i)

Huraian dan Contoh

Langkah Mengatasi
KPF3012 Perke

Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi &


Implikasi
ii)

iii)

iv)

v)

13.5 Cabaran-cabaran pelaksanaan Akta Pendidikan 1996


Cabaran
Dasar pendidikan
berlandaskan
wawasan 2020

Menjadi pusat
kecemerlangan
pendidikan yang
bermutu tinggi dan
bertaraf dunia

Bahasa kebangsaan
sebagai bahasa

Huraian + Contoh
Masalah perpaduan kaum
sentiasa dijetengahkan oleh
Perdana Menteri sejak awal
penubuhan negara
Masih wujud kelemahan
dalam hubungan masyarakat
Kaum masih dengan sikap
masing masing

Langkah Mengatasi
Pembentukan akta pendidikan
yang baru
Menjadikan bahasa melayu
sebagai bahasa
perpaduan rakyat
Memperkemas akta pendidikan
semasa

Menjadikan pendidikan di
negara sebagai satu pendidikan
yang berdaya saing dengan
negara lain
Kekurangan dalam kemudahan
infrastruktur dan teknologi
Guru tidak mempunyai
kemahiran dalam teknologi
terkini, bersahsiah tinggi dan
berilmu

Menambah baik pulih


infrastruktur sekolah
bagi memberi
keselesaan kepada
pelajar untuk
menjalankan aktiviti
pengajaran dan
pembelajaran

Kekurangan bahan rujukan dan


bahan penterjemahan dalam

Menambah bilangan
rujukan dan bahan

KPF3012 Perke

Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi &


Implikasi
pengantar utama

Mewujudkan
pembinaan insan
secara semula jadi

bahasa melayu dalam pelbagai


ilmu terutama sains dan
teknologi

penterjemahan dalam
bahasa melayu
Kerajaan memberi
latihan dan galakan
kepada pakar untuk
penyelidikan

Melahirkan modal insan kelas


pertama yang menyumbang
secara afektif dalam membantu
memajukan negara Menggugat
pegangan nilai masyarakat
terutama golongan muda

Suatu anjakan dan


penyesuaian dilakukan
agar berpadanan
dengan globalisasi
Memberi penekanan
dan perhatian yang
sewajarnyanterhadap
aspek nilai dan
pemahaman konsep

mbangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

KPF3012 Perke