Anda di halaman 1dari 8

PENGENALAN KEPADA KURIKULUM

SEJARAH
Latar Belakang Kurikulum Sejarah

Di bawah kurikulum baharu KSSR,


m.p. Sejarah menjadi m.p. teras yang
wajib dipelajari oleh semua murid
mulai Tahun Empat di Tahap II
(2014).

Bertujuan untuk menyemai kefahaman


murid terhadap m.p. Sejarah di
peringkat
awal
agar
murid
memperoleh
dan
menguasai
pengetahuan
serta
kemahiran
sejarah.

Pendekatan PdP akan menjurus


kepada pemupukan kem. berfikir
secara kritis, kreatif dan inovatif
melalui aktiviti inkuiri penemuan dan
penerokaan
bagi
mengukuhkan
pemahaman tentang sejarah.

Elemen Kewarganegaraan
Nilai Sivik
Kurikulum Sejarah menyepadukan
pengetahuan,
kemahiran,
elemen
kewarganegaraan dan nilai sivik

Kurikulum Standard Sekolah Rendah


Rasional Kurikulum Sejarah

M.p Sejarah di peringkat sekolah


rendah merupakan kesinambungan ke
peringkat sekolah menengah sebagai
suatu disiplin ilmu yang dinamik.

Pengenalan
Kurikulum
Sejarah
bertujuan untuk menyemai ilmu
pengetahuan dan asas Kemahiran
Pemikiran Sejarah di samping
penerapan
semangat
patriotik
melalui pengetahuan masa lalu yang
mempengaruhi masa kini.

Pembentukan
kurikulum
Sejarah
dalam KSSR memberi penekanan
kepada domain kognitif, efektif dan
psikomotor.

Melalui pemb. Sejarah, murid dapat


membina kerangka kronologi tentang
pengetahuan
sesuatu
peristiwa
penting dan tokoh-tokoh terlibat.

Selain itu, pelbagai nilai tambah lain


turut diterapkan dalam Sejarah
KSSR
Nilai Tambah Alaf Baru
Kem. Berfikir
Kem. TMK
Kem. Pelbagai Kecerdasan
Kem. Kajian Masa Depan
Kem. Pemb. Sepanjang Hayat

Murid dapat membuat perbandingan


pengalaman manusia dan seterusnya
berupaya memahami diri mereka
secara individu serta sebagai ahli
dalam sesebuah masyarakat.

Pemupukan Nilai
Nilai-nilai murni
Semangat Patriotisme

Pemahaman asas tentang sejarah


negara dapat melahirkan perasaan
cintakan negara dan melahirkan
perasaan bangga sebagai rakyat
Malaysia.

Objektif Kurikulum Sejarah


i) Memahami peristiwa masa lalu melalui
sikap ingin tahu

Tahun 4
Mari Belajar Sejarah
Zaman Air Batu
Zaman Prasejarah
Kerajaan Melayu Awal
Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan
Melayu Melaka

ii) Mengenal pasti pelbagai sumber dan


maklumat sejarah

iii) Memahami idea, konsep serta elemen


sebab dan akibat dalam sejarah

Tahun 5

iv) Menyatakan kepentingan sejarah dalam


kehidupan dengan mengambil iktibar
daripada peristiwa sejarah sbg
usaha utk mengukuhkan suasana
harmoni
v) Menilai warisan negara dalam konteks
kawasan setempat, negara dan
global.
Huraian dan Perincian Kurikulum Sejarah
Melibatkan 3 tahap bermula dari
Tahun Empat.
Kandungan dan tema berbeza
mengikut tahun:
Th 4 Sejarah Awal Negara
Th 5 Kedaulatan Negara
Th 6 Kemakmuran Negara Kita

Kandungan Kurikulum Sejarah


Penyusunan kandungan kurikulum
sejarah
secara
bertema,
berkronologi dan disusun mengikut
tajuk
membolehkan
murid
menghayati
dan
menghargai
sejarah
tanah
air
dan
kegemilangannya.

Warisan Negara Kita


Perjuangan Kemerdekaan Negara
Yang Di-Pertuan Agong
Identiti Negara Kita

Tahun 6
Negara Malaysia
Kita Rakyat Malaysia
Pencapaian & Kebanggaan Negara
Kemahiran Pemikiran Sejarah
Asas KPS yg perlu dikuasai murid:

Elemen Asas Sejarah


Konsep Masa
Susunan Masa
Konversi Masa
Isu dan Masalah Masa Lalu
Perbandingan Masa Lalu
Imaginasi dan Empati
Mencari Sumber
Signifikan Bukti

Elemen KPS yg blh kait dgn fasa kreatif:

Memahami Kronologi
Meneroka Bukti
Membuat Interpretasi
Membuat Imaginasi
Membuat Rasionalisasi
Membuat Penjelasan
Empati

Elemen Merentas Kurikulum


EMK ialah unsur nilai tambah yang
diterapkan dalam proses PdP
selain yang ditetapkan dalam
standard kandungan.
Diterapkan btujuan mengukuhkan
kemahiran dan keterampilan modal
insan yang dihasratkan serta
dapat menangani cabaran semasa
dan masa hadapan.
Antara EMK yg blh diterapkan dlm
PdP Sejarah:
Bahasa
Pend. Alam Sekitar
Nilai Murni
Kem. Berfirkir
Patriotisme
Kem. BCB
Kajian Masa Depan
Kepimpinan
Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan
TMK
Guru
hendaklah
memastikan
kesemua EMK diterapkan secara
efektif dalam proses PdP demi
melahirkan insan yang dihasratkan
oleh FPK.
Elemen Nilai Tambah
EMK sedia ada ditambah nilai
dengan memperkenalkan elemen:
Kreativiti & Inovasi
Keusahawanan
TMK

ENT ini bertujuan untuk memberi


lebih fokus bagi pembangunan
modal insan yang:
berfikiran kreatif, kritis dan
inovatf
mpunyai ciri dan sikap
keusahawanan
dpt menguasai kem. TMK
Kemahiran Berfikir
Kecekapan/kemahiran mgunakan
akal
menjalankan
proses
pemikiran/menyelesaikan sesuatu.
Terbahagi kepada dua iaitu:
KBAR
Kemahiran kognitif mengingat
semula dan mengaplikasi konsep
serta pengetahuan dalam situasi
biasa.
KBAT
Kem. kognitif yang lebih tinggi.
Menganalisis,
banding
beza,
merumus, mentafsir, menilai dan
menjana idea apabila diberikan
sesuatu
tugasan
untuk
diselesaikan.
Kaitan Kurikulum dgn kehidupan individu,
masyarakat dan negara
Bagi
melahirkan
individu,
masyarakat dan negara yang
patriotik
terdapat
beberapa
elemen yang telah diperkenalkan
dalam Sejarah KSSR yang mampu
memupuk patriotism, antaranya:
o
o
o
o

7 Dimensi Kewarganegaraan
Nilai Sivik
Asas Kem. Pemikiran Sejarah
Pendekatan PdP

Standard Prestasi

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


Tunjang KSSR
Komunikasi
Penekanan proses penggabungjalinan
kemahiran berbahasa dalam bentuk
lisan dan bukan lisan semasa
berinteraksi.
Memberi fokus kepada kemahiran
berbahasa.
Murid perlu menguasai kemahiran ini
bagi membantu mereka dalam proses
pemerolehan
ilmu
pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam tunjangtunjang yang lain.
Perkembangan Fizikal dan Estetika
Penekanan kepada perkembangan
jasmani dan kesihatan untuk
kesejahteraan diri.
Pemupukan
daya
imaginasi,
kreativiti, bakat dan apresiasi.
Kemanusiaan
Penekanan kepada penguasaan ilmu
& amalan tentang kemasyarakatan
dan alam sekitar setempat, negara
dan global
Penghayatan
semangat
patriotisme dan perpaduan.
Keterampilan Diri
Penekanan kepada pemupukan
kepimpinan dan sahsiah diri
melalui aktiviti kurikulum dan
kokurikulum.

Sains dan Teknologi


Pengetahuan sains, kemahiran dan
sikap saintifik.
Pengetahuan, kemahiran dan nilai
dalam matematik.
Pengetahuan
dan
kemahiran
berasaskan teknologi.
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Penekanan
kepada
bidang
pembelajaran
yang
berfokus
kepada
penghayatan
amalan
agama, kepercayaan, sikap dan
nilai.
Matlamat dan Objektif MP Sejarah
Matlamat
Membolehkan murid memahami
t/laku manusia, sebab dan akibat,
keunikan sejarah tanah air dan
kegemilangan negara.
Bagi melahirkan warganegara yang
patriotik dan menjunjung amalan
demokrasi di Malaysia.
Fokus MP Sejarah
Menyemai ilmu pengetahuan dan
asas KPS
Penerapan semangat patriotik
(pgthn masa lalu yg pengaruhi
masa kini).
Pemahaman asass ttg sejarah
negara dapat melahirkan perasaan
cintakan negara dan melahirkan

perasaan bangga sebagai rakyat


Malaysia.

Pernyataan

spesifik

tentang

perkara yang murid patut ketahui


dan boleh lakukan dalam suatu
tempoh persekolahan merangkumi
aspek pengetahuan, kemahiran dan
nilai.

Organisasi kurikulum Sejarah


Mencakupi
ilmu
pengetahuan
(kandungan),
asas
Kemahiran
Pemikiran Sejarah (kemahiran),
penerapan elemen kewarganegaraa
dan nilai sivik bagi memupuk minat
terhadap sejarah.
PdP Sejarah Th 4, 5 dan 6
Rujuk m/s 2 dan bab 3
Penilaian
Penilaian yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa, direkod dan
dilapor oleh guru di sekolah yang
melibatkan murid, ibu bapa dan
organisasi luar.
Pentaksiran formatif
Dijalankan seiring dengan proses
pengajaran dan pembelajaran.
Pentaksiran sumatif
Dilaksana di akhir unit pemb.,
semester atau tahun.
Dilakukan
secara
berterusan
semasa
proses
PdP
melalui
pelbagai cara.
Antaranya ialah
pemerhatian,
kerja kursus, kajian kes, membina
buku skrap dan folio, membuat
demonstrasi, simulasi, kuiz dan
ujian bertulis.
Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Suatu penetapan kriteria atau
indikator kualiti pembelajaran dan
pencapaian yang boleh diukur bagi
setiap Standard Kandungan.

Standard Prestasi
Suatu set kriteria umum yang
menunjukkan tahap-tahap prestasi
yang perlu murid pamerkan
sebagai tanda bahawa sesuatu
perkara itu telah dikuasai murid
(indicator of success).
Standard Prestasi dapat diukur
dengan
cara
menilai
tahap
penguasaan
murid
mengenai
sesuatu topik pembelajaran.

5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana


Melaka

MP SEJARAH DI SEKOLAH RENDAH

TAHUN 4
1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran
sejarah
1.2 Pengertian diri dan keluarga

TAHUN 5

Mari Belajar Sejarah

Warisan Negara Kita


6.1 Institusi Raja
6.2 Agama Islam
6.3 Bahasa Melayu

1.3 Sejarah sekolah


1.4 Kawasan tempat tinggal murid

Zaman Air Batu


2.1 Zaman air batu

Perjuangan Kemerdekaan Negara


7.1 Penjajahan dan campur tanggan
kuasa luar
7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan
menentang British
7.3 Sejarah Kemerdekaan 1957

Zaman Prasejarah
3.1 Kehidupan manusia prasejarah

Yang Di-Pertuan Agong


8.1 Institusi Yang di-Pertuan Agong

Kerajaan Melayu Awal


4.1 Kedudukan kerajaan-kerajaan
Melayu Awal

Identiti Negara Kita


9.1 Jata Negara
9.2 Bendera Kebangsaan

Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan


Melayu Melaka
5.1 Tokoh-tokoh terbilang kesultanan
Melayu Melaka
5.2 Parameswara sebagai pengasas
Kesultanan Melayu Melaka
5.3 Tun Perak sebagai Bendahara
Melaka

9.3 Lagu Kebangsaan


9.4 Bahasa Melayu
9.5 Bunga Kebangsaan

TAHUN 6
Negara Malaysia
10.1 Pembentukan Malaysia
10.2 Negeri-negeri di Malaysia
10.3 Rukun Negara

Kita Rakyat Malaysia


11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
11.2 Agama dan Kepercayaan
11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia

Pencapaian dan Kebanggaan Negara


12.1 Sukan Kebangsaan Negara
12.2 Kemajuan Ekonomi
12.3 Pemimpin Negara
12.4 Malaysia dan Dunia

Anda mungkin juga menyukai