Anda di halaman 1dari 14

PERANGKAT PEMBELAJARAN

MTs AL-JAMIL BARE ELEH


SILABUS PEMBELAJARAN

MATA PELAJARAN : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM


( SKI )
KELAS VIII SEMESTER 1

SILABUS
Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester

: MTs Al-Jamil Bare Eleh


: SKI
: VIII/ I

Standar Kompetensi : 1. Memahami perkembangan masyarakat Islam pada masa Bani Abbasiyah
Kompetensi
Dasar
1.1. Menceritakan
sejarah
berdirinya Bani
Abbasiyah

Materi
Pembelajaran
Sejarah berdirinya
Bani Abbasiyah
Proses
terbentuknya
sejarah Bani
Abbasiyah
Tokoh tokoh yang
berperan dalam
sejarah
berdirinya Bani
Abbasiyah
Faktor pendukung
sejarah
berdirinya Bani
Abbasiyah

Kegiatan Pembelajaran
Membaca/menceritakan
materi sejarah
berdirinya Bani
Abbasiyah
Membaca proses
terbentuknya sejarah
Dinasti Al Ayyubiyah
Membuat peta konsep
mengidentifikasi tokoh
tokoh yang berperan
dalam sejarah
berdirinya Bani
Abbasiyah
Tanya jawab tentang
faktor pendukung
sejarah berdirinya Bani
Abbasiyah

Indikator
Menjelaskan sejarah
berdirinya Bani
Abbasiyah
Menyebutkan proses
terbentuknya
sejarah Bani
Abbasiyah
Menampilkan tokoh
tokoh yang
berperan dalam
sejarah berdirinya
Bani Abbasiyah
Mengidentifikasi
faktor pendukung
sejarah berdirinya
Bani Abbasiyah

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

TesTulis
4 X 40

1.
2.

TesTulis
3.
Penugasan

4.

5.
Tes lisan

Buku
SKI Depag
SKI Toha
Putra
SKI Tiga
Serangkai
Sejarah
Hidup
Muhamma
d SAW
Ensiklop
edi Islam

Materi
Indikator
Kompetensi
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Dasar
1.2. Mendeskrip sikan Perkembangan
Membaca/ meceritakan
Menjelaskan
perkembangan
kebudayaan/per
perkembangan
perkembangan
kebudayaan
/
adaban Islam
kebudayaan/peradaban
kebudayaan/perada
peradaban Islam
pada masa Bani
Islam pada masa Bani
ban Islam pada
pada masa Bani
Abbasiyah
Abbasiyah
masa Bani
Abbasiyah
Abbasiyah
Sebab
Mengidentifkasi sebab
Menunjukkan sebab
perkembangan
perkembangan
kebudayaan/per
kebudayaan/peradaban
perkembangan
adaban Islam
Islam pada masa Bani
kebudayaan/perada
pada masa Bani
Abbasiyah
ban Islam pada
Abbasiyah
masa Bani
Learning start with
Abbasiyah
Lahirnya tokoh
question
Mengidentifikasi
dari perkemtentanglahirnya tokoh
bangan kebudadari perkembangan
munculnya tokoh
yaan/peradaban
kebudayaan/peradaban
dari perkembangan
Islam pada
Islam pada masa Bani
kebudayaan/perada
masa Bani
Abbasiyah
ban Islam pada
Abbasiyah
Bani Abbasiyah

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

TesTulis

TesTulis

Tes lisan

4 X 40 1. Buku SKI
Depag
2. SKI Toha
Putra
3. SKI Tiga
Serangkai
4. Sejarah
Hidup
Muhammad
SAW
5. Ensiklopedi
Islam

Materi
Kompetensi
Pembelajaran
Dasar
1.3. Mengidentifikasi Tokoh ilmuwan
tokoh ilmuwan
muslim masa
muslim dan
Bani Abbasiyah
perannya dalam Peran tokoh
kemajuan dan
ilmuwan muslim
kebudayaan/pera
pada pada
daban Islam
masa Bani
pada masa Bani
Abbasiyah
Abbasiyah
Kemajuan ilmuwan
muslim masa
Bani Abbasiyah
Kebudayaan/perad
a-ban Islam
pada masa Bani
Abbasiyah

Kegiatan Pembelajaran
Membuat peta konsep
tokoh tokoh ilmuwan
muslim masa Bani
Abbasiyah
Simulasi tentang peran
tokoh ilmuwan muslim
pada pada masa Bani
Abbasiyah
Tanya jawab tentang
kemajuan ilmuwan
muslim masa Bani
Abbasiyah
Berdiskusi tentang
kebudayaan
/peradaban Islam pada
masa Bani Abbasiyah

Indikator

Penilaian

Alokasi
Waktu

Penugasan
Mengklasifikasi
4 X 40
Tokoh ilmuwan
muslim masa Bani
Abbasiyah
Menunjukkan peran
Penugasan
tokoh ilmuwan
muslim pada pada
masa Bani
Abbasiyah
Mengklasifikasi
kemajuan ilmuwan Tes lisan
muslim masa Bani
Abbasiyah
Mengidentifikasi
kebudayaan/perad
Penugasan
aban Islam pada
masa Bani
Abbasiyah

Sumber
Belajar
1.
2.
3.
4.

5.

Buku SKI
Depag
SKI Toha
Putra
SKI Tiga
Serangkai
Sejarah
Hidup
Muhammad
SAW
Ensiklopedi
Islam

Kompetensi
Dasar
1.4. Mengambil ibrah
dari
perkembangan
kebudayaan
/
peradaban Islam
pada masa Bani
Abbasiyah
untuk masa kini
dan yang akan
datang

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi
Waktu

Penugasan 4 X 40
Ibrah nilai nilai
Membuat peta konsep
Mengaitkan ibrah
positif dan
tentang nilai nilai positif
nilai nilai positif
negatif dari
dan negatif dari
dan negatif dari
perkembangan
perkembangan
perkembangan
kebudayaan/per
kebudayaan/peradaban
kebudayaan/pera
adaban Islam
Islam pada masa Bani
daban Islam pada
pada masa Bani
Abbasiyah untuk masa
masa Dinasti Bani
Abbasiyah untuk
kini dan yang akan
Abbasiyah untuk
masa kini
datang
masa kini
Tes lisan
Ibrah nilai nilai
Studi komperatif
Menunjukkan ibrah
positif dan
(membandingkan)
negatif dari
tentang nilai positif dan
nilai nilai positif
perkembangan
negatif perkembangan
dan negatif dari
kebudayaan/per
kebudayaan/peradaban
perkembangan
adaban Islam
Islam pada masa Bani
kebudayaan/pera
pada masa Bani
Abbasiyah untuk masa
daban Islam pada
Abbasiyah untuk
kini dan yang akan
masa Bani
masa yang akan
datang
Abbasiyah untuk
datang
masa yang akan
datang

Sumber
Belajar
1.

Buku SKI
Depag
2.
SKI Toha
Putra
3.
SKI Tiga
Serangkai
4.
Sejarah
Hidup
Muhammad SAW
5. Ensiklopedi Islam

Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

1.5. Meneladani
Meneladani
ketekunan dan
ketekunan nilai
kegigihan
nilai positif
perkembangan
perkembangan
kebudayaan
kebudayaan/per
/peradaban Islam
adaban Islam
Bani Abbasiyah
Bani Abbasiyah
Mengubah prilaku
nilai nilai negatif
ke positif
perkembangan
kebudayaan/per
adaban Islam
Bani Abbasiyah
Kegigihan
perkembangan
kebudayaan/per
adaban Islam
Bani Abbasiyah

Kegiatan Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi
Waktu

TesTulis 2 X 40
Berdiskusi tentang nilai Mengelompokkan
nilai yang bisa
nilai nilai positif
diteladani dari
yang bisa
ketekunan
diteladani dari
perkembangan
ketekunan
kebudayaan/peradaban
perkem-bangan
Islam Bani Abbasiyah
kebudayaan/peradaban
Islam Bani
Membuat resum dari
Abbasiyah
kegigihan
Mengubah prilaku
perkembangan
Penugasan
kebudayaan/peradaban
nilai-nilai negatif
Islam Bani Abbasiyah
ke nilai-nilai positif
sekarang
yang bisa
diteladani dari
ketekunan
Memerankan nilai nilai
perkem-bangan
yang bisa diteladani
kebudayaan-/pera
dari ketekunan dan
daban Islam Bani Tes unjuk
kegigihan para tokoh
kerja
Abbasiyah
perkembangan
kebudayaan/peradaban Mendemonstrasikan
Islam Bani Abbasiyah
kegigihan para
dalam kehidupan sehari
tokoh
hari
perkembangan
kebudayaan/peradaban
Islam Bani
Abbasiyah

Sumber
Belajar
1.
2.
3.
4.

5.

Buku SKI
Depag
SKI Toha
Putra
SKI Tiga
Serangkai
Sejarah
Hidup
Muhammad
SAW
Ensiklopedi
Islam

Mengetahui,
Kepala Madrasah

RAM LI, S.Pd.I

Bare Eleh,
201
Guru Mata Pelajaran

RAM LI, S.Pd.I

PERANGKAT PEMBELAJARAN
MTs AL-JAMIL BARE ELEH
SILABUS PEMBELAJARAN

MATA PELAJARAN : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM


( SKI )
KELAS VIII SEMESTER 2

SILABUS
Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi
Dasar
1

2.1. Menceritakan
sejarah
berdirinya
Dinasti Al
Ayyubiyah

: MTs Al-Jamil Bare Eleh


: SKI
: VIII/ II
: 2. Memahami perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Al Ayyubiyah
Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Sejarah berdirinya
Dinasti Al
Ayyubiyah
Proses
terbentuknya
sejarah Dinasti
Al Ayyubiyah
Tokoh tokoh yang
berperan dalam
sejarah
berdirinya
Dinasti Al
Ayyubiyah
Faktor
pendukungsejar
ah
berdirinyaDinast
i Al Ayyubiyah

Membacacerita materi
sejarah berdirinya
Dinasti Al Ayyubiyah
Membaca proses
terbentuknya sejarah
Dinasti Al Ayyubiyah
Membuat peta konsep
mengidentifikasi tokohtokoh yang berperan
dalam sejarah
berdirinya Dinasti Al
Ayyubiyah
Membuat peta konsep
mengklasifikasi faktor
pendukung sejarah
berdirinya Dinasti Al
Ayyubiyah

Indikator
4

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

TesTulis 4 X 40
Menjelaskan sejarah
berdirinya Dinasti
Al Ayyubiyah
Menjelaskan proses
TesTulis
terbentuknya
sejarah Dinasti Al
Ayyubiyah
Menampilkan tokoh
Penugasan
tokoh yang
berperan dalam
sejarah berdirinya
Dinasti Al Ayyubiyah
Mengumpulkan\
Karya
mengidentifikasi
faktor pendukung
sejarah berdirinya
Dinasti Al Ayyubiyah

1.
2.
3.
4.

5.

Buku SKI
Depag
SKI Toha
Putra
SKI Tiga
Serangkai
Sejarah
Hidup
Muhammad
SAW
Ensikloped
i Islam

Kompetensi
Dasar
1

2.2. Mendeskripsikan perkemba


-ngan
kebudayaan/per
adaban Islam
pada masa
Dinasti Al
Ayyubiyah

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Berkembangnya
kebudayaan/per
adaban Islam
pada masa
Dinasti Al
Ayyubiyah
Sebab-sebab
berkembangnya
kebudayaan/per
adaban Islam
pada masa
Dinasti Al
Ayyubiyah
Munculnya tokoh
akibat dari
sebab
berkembangnya
kebudayaan/per
adaban Islam
pada masa
Dinasti Al
Ayyubiyah

TesTulis
Menjelaskan
Menerangkan
berkembangnya
berkembangnya
kebudayaan/peradaban
kebudayaan/perada
Islam pada masa
ban Islam pada
Dinasti Al Ayyubiyah
masa Dinasti Al
Ayyubiyah
Mengidentifkasi sebabTesTulis
sebab berkembangnya Menampilkan sebabkebudayaan/peradaban
sebab
Islam pada masa
berkembangnya
Dinasti Al Ayyubiyah
kebudayaan/perada
-ban Islam pada
Learning start with
masa Dinasti Al
munculnya tokoh akibat
Ayyubiyah
dari sebab
Tes lisan
Mengidentifikasi
berkembangnya
kebudayaan/peradaban
munculnya tokoh
Islam pada masa
akibat dari sebab
Dinasti Al Ayyubiyah
berkembangnya
kebudayaan/perada
ban Islam pada
Dinasti Al Ayyubiyah

4 X 40

1.
2.
3.
4.

5.

Buku
SKI Depag
SKI Toha
Putra
SKI Tiga
Serangkai
Sejarah
Hidup
Muhammad
SAW
Ensiklop
edi Islam

Kompetensi
Dasar
1

2.3. Mengidentifikasi
tokoh ilmuwan
muslim dan
perannya dalam
kemajuan dan
kebudayaan/per
adaban Islam
pada masa
Dinasti Al
Ayyubiyah

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Tokoh ilmuwan
muslim masa
Dinasti Al
Ayyubiyah
Peran tokoh
ilmuwan muslim
pada pada
masa Dinasti Al
Ayyubiyah
Kemajuan ilmuwan
muslim masa
Dinasti Al
Ayyubiyah
Kebudayaan/perad
aban Islam pada
masa Dinasti Al
Ayyubiyah

Membuat peta konsep


tokoh ilmuwan muslim
masa Dinasti Al
Ayyubiyah
Membuat peta konsep
peran tokoh ilmuwan
muslim pada pada
masa Dinasti Al
Ayyubiyah
Membuat portofolio
kemajuan ilmuwan
muslim masa Dinasti Al
Ayyubiyah
Berdiskusi tentang
kebudayaan/peradaban
Islam pada masa
Dinasti Al Ayyubiyah

Indikator
4

Mengklasifikasi
Tokoh ilmuwan
muslim masa
Dinasti Al
Ayyubiyah
Menjelaskan peran
tokoh ilmuwan
muslim pada pada
masa Dinasti Al
Ayyubiyah
Menunjukkan
kemajuan ilmuwan
muslim masa
Dinasti Al
Ayyubiyah
Mencontoh
kebudayaan
/peradaban Islam
pada masa Dinasti
AlAyyubiyah

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Penugasan 4 X 40

1.
2.

Penugasan

3.
4.

Tes unjuk
kerja
Penugasan

5.

Buku SKI
Depag
SKI Toha
Putra
SKI Tiga
Serangkai
Sejarah
Hidup
Muhammad
SAW
Ensiklopedi
Islam

Kompetensi
Dasar
1

2.4. Mengambil ibrah


dari
perkembangan
kebudayaan
/
peradaban Islam
pada masa
Dinasti Al
Ayyubiyah
untuk masa kini
dan yang akan
datang

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Indikator
4

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Karya
Ibrah nilai nilai
Menghubungkan nilai nilai Menelaah ibrah nilai
positif dan
positif dan negatif dari
nilai positif dan
nigatif dari
perkembangan
negatif dari
perkembangan
kebudayaan/peradaban
perkembangan
kebudayaan/per
Islam pada masa
kebudayaan/perada
adaban Islam
Dinasti Al Ayyubiyah
ban Islam pada
pada masa
untuk masa kini dan
masa Dinasti Al
Dinasti Al
yang akan datang
Ayyubiyah untuk
Ayyubiyah untuk
masa kini
Karya
masa kini
Studi komperatif tentang
Tes
lisan
Ibrah nilai nilai
Mengklasifikasi
ibrah
nilai positif dan negatif
positif dan
perkembangan
nilai nilai positif dan
nigatif dari
kebudayaan/peradaban
negatif dari
perkembangan
Islam pada masa
perkembangan
kebudayaan/per
Dinasti Al Ayyubiyah
kebudayaan/perada
adaban Islam
untuk masa kini dan
ban Islam pada
pada masa
yang akan datang
masa Dinasti Al
Dinasti Al
Ayyubiyah untuk
Ayyubiyah untuk
masa yang akan
masa yang akan
datang
datang

4 X 40 1.
2.
3.
4.

5.

Buku SKI
Depag
SKI Toha
Putra
SKI Tiga
Serangkai
Sejarah
Hidup
Muhammad
SAW
Ensiklopedi
Islam

Kompetensi
Dasar
1

2.5. Meneladani
Sikap
keperwiraan
Shalahuddin
Al Ayyubi

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Nilai nilai positif


yang bisa diteladani
dari sikap
keperwiraan
Shalahuddin Al
Ayyubi
Nilai nilai negatif ke
nilai nilai positif
yang bisa diteladani
dari sikap
keperwiraan
Shalahuddin Al
Ayyubi
Keperwiraan
Shalahuddin Al
Ayyubi

Menemukan materi
tentang nilai-nilai positif
yang bisa diteladani
dari sikap keperwiraan
Shalahuddin Al Ayyubi
Membuat resum nilai
nilai negatif ke nilai-nilai
positif yang bisa
diteladani dari sikap
keperwiraan
Shalahuddin Al Ayyubi
Mendemonstrasikan
keperwiraan
Shalahuddin Al Ayyubi

Indikator
4

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

TesTulis
4 X 40
Mengkatagorikan/
mengelompokkan
nilai-nilai positif
yang bisa
diteladani dari
sikap keperwiraan
Penugasan
Shalahuddin Al
Ayyubi
Mengubah prilaku
nilai-nilai negatif
ke nilai nilai positif
yang bisa
diteladani dari
sikap keperwiraan Tes unjuk
kerja
Shalahuddin Al
Ayyubi
Mendemonstrasik
an sikap para
tokoh keperwiraan
Shalahuddin Al
Ayyubi

1.
2.
3.
4.

5.

Buku SKI
Depag
SKI Toha
Putra
SKI Tiga
Serangkai
Sejarah
Hidup
Muhammad
SAW
Ensiklopedi
Islam

Mengetahui,
Kepala Madrasah

RAM LI, S.Pd.I

Bare Eleh,
201
Guru Mata Pelajaran

RAM LI, S.Pd.I