Anda di halaman 1dari 3

Mingg

u
1

Tajuk
4.1 Tamadun awal
Dunia dan
Sumbangannya

Standard
pembelajaran
4.1.1 Menyatakan
maksud tamadun
mengikut Bahasa
Yunani, Bahasa
Inggeris dan Bahasa
Arab

Aras

Aktiviti
-

Guru
menerangkan
maksud
berkaitan
konsep dan ciriciri tamadun
awal dunia.

Guru memilih
beberapa orang
pelajar untuk ke
hadapan bagi
menerangkan
secara ringkas
tentang konsep
Tamadun Awal
Dunia

Guru memberi
gambaran lokasi
berdasarkan
slide yang
dipaparkan di
kelas

Guru meminta
pelajar
melabelkan
lokasi
pembentukan

4.1.2 Menerangkan
konsep tamadun
mengikut Barat dan
Islam
4.1.3 Menjelaskan ciriciri tamadun awal
dunia

4.1.4 Membincangkan
empat lokasi
pembentukan
tamadun awal dunia

Tafsiran
Mengetahui
Tamadun Awal Dunia

Memahami Tamadun
Awal Dunia

tamadun awal
dunia di dalam
peta
4.1.5 Membandingkan
sumbangan tamadun
awal dunia

4.1.6 Menerangkan
kepentingan
kepimpinan dalam
pembinaan sesuatu
tamadun

4.1.7 Menerangkan
nilai yang boleh
dipelajari dari
sumbangan tamadun
awal

Guru beri
penerangan
tentang
sumbangan
tamadun awal
dunia
Guru
membentuk
kumpulan
berdasarkan
model jigsaw
untuk tajuk
sumbangan
tamadun awal
dunia dan
kepentinagn
kepimpinan
sesuatu
tamadun

Menerangkan
dengan contoh
tentang tamadun
awal dunia

Pelajar
membuat
analisis
terhadap nilai
yang boleh
dipelajari dari
sumbangan
tamadun awal

Menganalisis
maklumat yang
berkaitan dengan
tamadun awal dunia

4.1.8 Menjelaskan
keperluan menghargai
sumbangan tamadun
awal dunia dalam
kehidupan manusia

4.1.9 Membincangkan
kepentingan
sumbangan tamadun
awal sebagai pencetus
inovasi

Guru
menjelaskan
keperluan
menghargai
sumbangan
tamadun awal
dunia dalam
kehidupan
manusia dan
pelajar
dikehendaki
membandingka
n tamadun awal
dengan
kehidupan masa
kini.

Membuat
penjelasan dan
penilaian tamadun
awal dunia

Guru membuat
perbincangan
bersama-sama
pelajar tentang
kepentingan
sumbangan
tamadun awal
sebagai
pencetus
inovasi dan sesi
soal jawab
dijalankan

Melahirkan idea
yang rasional
tentang tamadun
awal dunia.

Anda mungkin juga menyukai