Anda di halaman 1dari 7

UNIT 5: FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG):

PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN.


SOALAN PERBINCANGAN: Bagaimanakah kandungan Falsafah Pendidikan Guru
menjadi teras kepada pembentukan pemikiran dan amalan guru-guru Malaysia dari
aspek pengetahuan, keterampilan, sahsiah dan etika guru. Analisiskan komponen
Standard Guru Malaysia ke arah melahirkan guru Malaysia yang bertaraf dunia.
Aktiviti: Anda perlu mencari maklumat dari sumber perpustakaan dan internet.
http://www.smktunkuputera.com/data/SGM/cd/SGM_files/SGM(e-Book).pdf
http://aadcice.hiroshima-u.ac.jp/e/publications/sosho4_2-08.pdf
http://www.medc.com.my/medc/seminar_medc/fromCD/pdf/159.pdf
5.1
a)

Nyatakan Falsafah Pendidikan Guru dan jelaskan kandungannya


FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG) ADALAH DENGAN HASRAT UNTUK
MENDIDIK YANG BERPEKERTI MULIA, BERPANDANGAN PROGRESIF DAN
SAINTIFIK, BERSEDIA MENJUNJUNG ASPIRASI SERTA MENYANJUNG
WARISAN KEBUDAYAAN NEGARA, MENJAMIN PERKEMBANGAN
INDIVIDU DAN MEMELIHARA SUATU MASYARAKAT YANG BERSATU
PADU, DEMOKRATIK, PROGRESIF DAN BERDISIPLIN.
(Bahagian Pendidikan Guru, 1982)

b)

Kandungan Falsafah Pendidikan Guru

Kandungan
Berpekerti mulia

Penjelasan
Guru yang bersedia meletakkan kepentingan kepada
orang lain (murid, ibu bapa, masyarakat) melebihi diri.

Berpandangan
progresif dan
saintifik
Bersedia menjunjung
aspirasi negara
Menyanjung warisan
kebudayaan negara

Guru sentiasa berfikiran positif, proaktif, inovatif dan


motivatif. Mempunyai minda yang ke hadapan dan
sentiasa memperkembangan ilmunya.
Guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat
negara sebagai yang utama.
Meletakkan diri sebagai role model untuk mengekalkan
nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar
menjadi teladan kepada murid, ibu bapa dan masyarakat.
Sentiasa memberikan keutamaan dan mempastikan
setiap murid diberikan peluang mengembangkan potensi
secara menyeleruh dan bersepadu yang merangkumi
aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara
terbimbing dalam aktiviti pengajaran & pembelajaran
dan kokurikulum dan kurikulum tersembunyi.
Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam
masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu
padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan
murid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara
satu sama lain.
Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk
membuat keputusan. Berlaku adil dalam membuat
keputusan. Bertindak berasaskan pertimbangan wajar.

Menjamin
perkembangan
individu

Memelihara suatu
masyarakat yang
bersatu padu
Memelihara suatu
masyarakat yang
demokratik

Contoh

Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan


Amalan Dalam Profesion Keguruan.
Memelihara suatu
masyarakat yang
progresif

Memelihara suatu
masyarakat yang
berdisiplin

Apakah yang dimaksudkan profesional?

Tokoh
Soedijarto
(1990)

Definisi
Mendefinisikan professional sebagai perangkat atribut-atribut yang
diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standard
kerja yang diinginkan. Dari pendapat ini, sebutan standard kerja
merupakan factor pengukuran atas bekerjanya seorang atau kelompok
orang dalam melaksanakan tugas.

Rumusan anda:

5.3

Merujuk kepada Rajah 5.2, lengkapkan ciri-ciri guru profesional dari aspek
pengetahuan, keterampilan dan sahsiah.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

5.2

Memberi penekanan kepada aspek inovatif, kreatif,


analitikal,
kritikal,
holistik,
bersepadu dalam
melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat
berfikiran secara progresif dan saintifik. Guru perlu
menekankan kaedah inkuiri-penemuan dan kaedah
dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat dan
mereka cipta.
Mempastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan
menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti
dipatuhi oleh murid agar membentuk masyarakat yang
cemerlang.

Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan


Amalan Dalam Profesion Keguruan.
Rajah 5.2: Ciri-ciri guru profesional
Apakah kriteria yang menunjukkan profesion keguruan sebagai kerjaya
profesional?
Kriteria

Keterangan

Bersemangat
tinggi dalam
perkhidmatan

Guru yang sentiasa ghairah dan teruja untuk memberikan yang terbaik dalam
perkhidmatannya. Contohnya guru ini akan hadir ke sekolah sebelum waktunya,
masuk dan keluar kelas tepat waktunya, berfikiran terbuka, proaktif, inovatif
dan motivatif.

Bermatlamat yang
jelas

Guru yang tahu apa yang dibuat tanpa disuruh atau diberi arahan. Meletakkan
perkara yang terpenting dan segera untuk diberi keutamaan. Manakala perkara
yang tidak penting dikemudiankan dan perkara yang tidak berkaitan diabaikan.
Contohnya guru ini memikul amanah dan melaksanakan dengan terbaik untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan oleh dirinya sendiri atau pihak lain.

Berkemahiran
mengurus bilik
darjah

Guru ini cekap dalam mengurus bilik darjah yang ia bertugas di dalamnya.
Kecekapan itu dapat dilihat dalam bentuk kawalan disiplin murid, keceriaan
murid dan kelas dan tindakan rutin di dalam bilik darjah yang berkesan
(kebersihan kelas, kesihatan murid, rekod murid dan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran). Contohnya guru ini sentiasa mempastikan ketetapan masa,
suasana kelas yang ceria dan bersih dan murid sentiasa memberikan tumpuan
terhadap pengajarannya.
Guru yang dapat menyampaikan pengajarannya dengan berkesan. Suara yang
lantang, bahasa yang halus, sebutan yang jelas, intonasi yang betul, arahan yang
tepat dan ayat-ayat yang gramatis yang diselangselikan dengan elemen
humor. Contohnya guru ini sentiasa menghidupkan suasana pembelajaran di
mana murid-murid merasa terhibur dan tidak bosan sepanjang kelas
berlangsung.

Berkebolehan
komunikasi yang
baik

Jangkaan yang
tinggi terhadap
murid

Guru yang sentiasa beranggapan setiap muridnya adalah insan yang istimewa
yang mempunyai potensi untuk berjaya jika diberikan bimbingan dan tunjuk
ajar yang betul dengan cara yang berkesan. Contohnya guru ini sentiasa
memberi galakan kepada murid untuk mencuba menyelesaikan masalah dalam
semua perkara (akademik, sukan, persatuan dan sebagainya).

Berupaya
memberi yang
terbaik

Guru yang meletakkan kepentingan perkhidmatannya melebihi kepentingan diri


sendiri dengan kebolehan memberi yang terbaik kepada murid-muridnya demi
masa depan mereka dan yang terbaik dalam tugas-tugas khasnya untuk kejayaan
sekolah. Contohnya guru ini akan memberikan kelas pemulihan khas atau kelas
tambahan kepada murid-muridnya yang masih belum menguasai isi kandungan
topik-topik yang diajar tanpa sebarang bayaran.

Hubungan yang
berkualiti dengan
pelajar, ibu bapa,
masyarakat dan

Guru ini dapat mewujudkan hubungan yang berkualiti dan mengekalkan dan
mengekalkan keharmonian dalam perkhidmatannya. Contohnya guru ini
sentiasa menganggap murid-murid seperti anaknya, bergaul mesra dengan ibu
bapa dan masyarakat dan sentiasa menjadi rakan sejawat yang baik dan boleh

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

5.4

Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan


Amalan Dalam Profesion Keguruan.
majikan

Merujuk Rajah 5.3, lengkapkan kandungan Kod Etika Guru dan nyatakan
peranannya.
a)
Tanggungjawab
guru kepada murid

Pengajaran &
Pembelajaran
Modal
insan
c) Tanggungjawab
guru kepada
masyarakat dan
negara

PIBG
Kerjasama

Taat &
Patuh
Profesional

b) Tanggungjawab
guru kepada ibu
bapa

Sepunya

Integriti
d)
Tanggungjawab
guru kepada rakan
sejawat dan
profesion
keguruan

Tanggungjawab Guru
a) Tanggungjawab
kepada murid

Rajah 5.3: Kod Etika Keguruan


Malaysia

Keterangan
Guru hendaklah mempunyai tingkah laku yang merupakan
tanggungjawab terhadap murid. Tanggungjawab ini termasuk :
- Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid
daripada hal lain.
- Bersikap adil terhadap pelajar tanpa mengira faktor jasmani,
mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama.
- Menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku
yang dapat memberi contoh yang baik kepada murid.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

5.5

dipercayai. Lazimnya guru seperti ini akan diraikan jika beliau bertukar/bersara,
ketiadaannya begitu dirasai oleh sekolah, rakan dan murid, keberadaannya
memberi semangat yang berkobar-kobar.

Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan


Amalan Dalam Profesion Keguruan.

b) Tanggungjawab
kepada ibu bapa

Guru mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa murid. Oleh


itu, guru hendaklah :
- Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anakanak mereka.
- Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama erat
antara institusi pendidikan dengan rumah tangga dan menganggap
semua maklumat yang diberi oleh ibu bapa tentang keadaan
rumah tangga atau tentang anak mereka adalah sulit, dan tidak
akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali mereka yang
berhak mengetahuinya.
- Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anakanak mereka, dan menggunakan atau maklumat itu secara teliti
dan bijaksana.
- Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh
kedududukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.
- Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau
melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar
terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

c) Tanggungjawab
kepada masyarakat dan
negara

Guru
hendaklah
bertingkah
laku
dan
menjalankan
tanggungjawabnya dengan mengambil kira keperluan masyarakat
dan negara. Maka dengan itu guru hendaklah :
- Elakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh
merosakkan kpentingan pelajar, masyarakat, negara atau
bertentangan Rukun Negara.
- Memupuk dalam diri pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh
membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara
yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati
orang yang lebih tua, menghormati adanya perbezaan,
kebudayaan, keturunan dan agama.
- Menghormati masyarakat setempat di tempat berkhidmat dan
memenuhi segala tanggungjawab sebagai warganegara dan
sentiasa mengambil bahagian dalam kegiatan kemasyarakatan.
- Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan
ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.
- Memberi sumbangan untuk meninggikan kehidupan moral,
kebudayaan, kecendekiawanan masyarakat.
- Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh
masyarakat, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

- Membimbing dan mengajar seseorang murid dalam bilik darjah


sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa
sebarang bayaran.
- Memelihara dan memperbaiki tahap kecekapan ikhtisas
menerusi penyelidikan, lawatan, menghadiri kursus ikhtisas,
persidangan, seminar atau mesyuarat supaya pengajaran mencapai
kualiti yang tinggi.

d) Tanggungjawab
kepada rakan sejawat
dan profesion keguruan

5.6

Guru juga mempunyai tanggungjawab terhadap rakan sejawatan


dalam profesion yang sama. Oleh itu hendaklah :
- Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau
ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di
hadapan pelajar atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh
maruah seseorang guru.
- Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan
kecekapan sebagai seorang guru.
- Berusaha menunaikan tanggungjawabnya dengan rajin dan
bersungguh-sungguh serta sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan
sosial.
- Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka
yang baru menceburi profesion keguruan.
- Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik
profesion keguruan.
- Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

Lengkapkan Rajah 5.4 yang berkaitan Standard Guru Malaysia (SGM) dan analisis
komponen standard yang terkandung di dalamnya.

STANDARD

Asas Penentuan
Standard &
Keperluan

KEPERLUAN

Komponen
Standard

S1 : Amalan Nilai Profesionalisme


Keguruan
S2 : Pengetahuan dan Kefahaman
S3 : Kemahiran Pengajaran &
Pembelajaran

- Misi Nasional
- Falsafah Pendidikan Kebangsaan
- Falsafah Pendidikan Guru
- Tatasusila Profesion Keguruan
- Etika Kerja Kementerian Pelajaran
K1 : Kelayakan Masuk Program
Latihan Guru
K2 : Latihan Pentaksiran &
Penilaian
K3 : Kolaborasi
K4 : Infrastruktur & Infostruktur
K5 : Jaminan Kualiti

Analisis

Guru
Guru
Unggu
Unggu
ll

Modal
Modal
Insan
Insan

Rajah 5.4: Komponen


Standard Guru Malaysia
(SGM)

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan


Amalan Dalam Profesion Keguruan.

Contoh

Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan


Amalan Dalam Profesion Keguruan.

b) Kemahiran
teknik &
kaedah

c) Nilai
profesional

Ilmu / pengetahuan yang berkaitan dengan


perkembangan dan kepentingan pendidikan dalam
kehidupan. Menurut Shulman (1986) terdapat 7
jenis pengetahuan yang setiap guru mesti kuasai
untuk menjadi guru yang berkesan :
- Pengetahuan tentang pedagogi umum
- Pengetahuan tentang kandungan subjek
- Pengetahuan tentang pedagogi kandungan subjek
- Pengetahuan tentang kurikulum
- Pengetahuan tentang pelajar
- Pengetahuan tentang konteks pendidikan
- Pengetahuan tentang matlamat, tujuan dan nilai
pendidikan
Kemahiran ikhtisas yang merangkumi kemahiran
menggunakan bahan pelajaran dengan tujuan
meningkatkan
kualiti
pengajaran
dan
pembelajaran. Selain itu, guru juga mesti
mempunyai kemahiran-kemahiran berikut :
- Interpersonal
- Intrapersonal
- Komunikasi
- Teknologi
- Kemahiran Profesional
- Pengurusan masa
- Pengurusan kelas
Nilai yang merujuk kepada amalan nilai-nilai
murni, perlakuan guru yang penyayang, berpekerti
mulia, berdaya tahan, patriotik, inovatif, kreatif,
motivatif, proaktif dan patuh kepada Etika
Profesionalisme Keguruan.
Because public school teacher are government
employees and because of their leadership roles
with students, they are often expected by the
public at large and their school system superiors
to conform to certain codes of personal behaviour
that are not usually imposed upon other adults.
(Myers & Myers, 1995)

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

a) Pengetahuan
& kefahaman