Anda di halaman 1dari 4

PETUNJUK PRAKTIKUM INKUIRI

HUKUM ARCHIMEDES
(Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur mata kuliah Laboratorium Fisika
Sekolah Lanjutan II)
Dosen Pengampu

: Adam Malik, M.Pd.

disusun oleh :
1142070004

Agus Firman Muhidin

1142070005

Ai Faridatul Ula

1142070019

Devi Nurasobah

1142070028

Ghina Aghnia Nur Assyifaa

1142070029

Ghina Auliya Luthfianti


Kelompok/Semester/Kelas: 4/V/A

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA JURUSAN P.MIPA


FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2016
PRAKTIKUM INQUIRY

HUKUM ARCHIMEDES
A. Tujuan
1. Menentukan massa jenis benda dan massa jenis fluida berdasarkan
hukum Archimedes
2. Menentukan berat balok di udara, air, dan minyak
3. Menganalisis pengaruh massa jenis fluida terhadap gaya angkat
keatas
4. Menentukan besar gaya ke atas suatu benda yang dimasukkan ke
dalam zat cair
5. Menganalisis hubungan antara gaya ke atas dengan gaya berat
benda di udara dan gaya berat benda di dalam fluida
B. Masalah

A (luas)
=pxl
V (volume) = h x A

Menimbang dalam
medium udara

Menimbang dalam
medium air

1. Mula-mula, timbanglah balok pada neraca pegas. Kemudian,


masukkan balok tersebut ke dalam air dan timbanglah dengan
neraca pegas. Apakah ada perubahan dengan berat benda ketika
ditimbang di dalam air jika dibandingkan dengan berat benda ketika
ditimbang di udara ?

2. Bagaimana jika benda tersebut dimasukkan ke dalam minyak,


apakah ada perubahan berat benda jika dibandingkan dengan
benda yang dimasukkan ke dalam air ? jika ada, mengapa hal
tersebut bisa terjadi?
C. Pertanyaan Penuntun
1. Buatlah hiptesis terhadap permasalahan di atas.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.........
2. Dalam penyelidikan yang akan dilakukan, apa saja yang menjadi
variabel bebas dan variabel terikat.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
3.

.......................................................................................
Peralatan apa saja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan
praktikum ini?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

.........
4. Bagaimanakah langkah-langkah percobaan yang harus dilakukan
dalam kegiatan praktikum ini?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.......................................................................................
5. Bagaimana bentuk tabel yang diperlukan untuk koleksi data hasil
praktikum ini? Kemudian catatlah data hasil praktikum pada tabel
tersebut.
...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.........
...........................................................................................................
.............................
...........................................................................................................
.............................
6. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana pengaruh massa jenis fluida terhadap
gaya angkat keatas?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.........
7. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana hubungan antara
massa jenis benda terhadap gaya angkat keatas?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.........
D. Kesimpulan
Dari data percobaan yang diperoleh, diskusikan dengan kelompok dan
buatlah kesimpulannya.
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.............................................................................................